др Лазо Костић: Хрватска зверства

C:\Users\Asus\Downloads\media\image1.png

Проф. Лазо М. Костић

РАТУ

ПРЕМА ИЗЈАВАМА

ЊИХОВИХ САВЕЗНИКА

Издање

Српске народне одбране у Америци

и Српске народне одбране у Канади

Чикаго – 1974

ХРВАТСКА ЗВЕРСТВА


У ДРУГОМ C1ETCBCOM

C:\Users\Asus\Downloads\media\image2.png

C:\Users\Asus\Downloads\media\image3.png

. fl *

Ауторска и њима слична права резервисана.

Прештампавање и превођење, чак и v деловима,

забрањено без дозволе писиа (преводиоиа).

Copyright 1974 by Prof. L. M. Kostich

Alle Rechte Vorbehalten

Proprieta letteraria riservata

(per tutti i paesi)


Штампарија “Слободе”

3909 West North Avenue

Chicago, Illinois, U.S.A.

-2-


САДРЖАЈ

Предговор — . 4

ПРВИ ДЕО: ШВЕШТЛЈИ ИЗ НЕМАЧКШГИЗВОРА

1 Конетатације вмсоких цившших представника Немачке …. 15

IL Запажања и извештајји виссжих војних лица Немачке ………………………………….25

SSL Потчишкеиа војиа лица Немачке о својмм запажањима … …………. 46

 1. Коментарм војних извештаја м личии закључци бачког Швабе ……. . 52
 2. Ставови из укупних прегледа Другог светског рата………………………. 55

VL Подаци го других историјских компендија…………………..58′

VIL Немачки приказивачи “Покрета отпора” ………………………………………………….61

VIII. Подаци о хрватеким злочинима из разнмх извора……………………. 71

VIII.Послератни осврти иеких немачких политичара…………………………. 75

IX Најновије немачке књиге ограничене на наш простор…………………… ..79

X. Зграњавања једног немачког литерата……………………………………………………….85

XI . Гласови немачких часописа……………………………………………………………………..Ш

XSI. ЈСрик једне масовне илустрације…………………………………………………………104

XIII. Савремено евоцирање у листовима злочина у “НДХ” …………………………… 108

XSV.CxaBOBM немачких лексикона и енциклопедија……………………………. 114

ДРУГИ ДЕО: НЕМАЧКО-МАЏАРСКИ ПРИКАЗИ

XV. Заједиичка иубликација Маџара и Немца………………………………………………..117

XVL Нокинеки прикази заједничког дела Маџара и Немца 133

XV2IL Додатак подацима мемачких полицнјских органа …………………………… 137

 1. Два еавремена млађа маџарска научника о “НДХ” ……… ………. 139,

ТРЕНИ ДЕО: ПОДАЦИ ИЗ ИТАЛИЈАНСКИХ ИЗВОРА

 1. Извештаји италијанских виших официра (комамданата)…………… 143
 2. Опмси нижих италијанских офицмра присутних у “НДХ” …..171
 3. Зваиични рапорти окупацмоних влаети у “НДХ”…………………………………. 191

XXI IS. Неколико изјашњења цишлних функционера Италије………………………..196

 1. Италијански новинар очевидац догађаја у “НДХ” 200
 2. Оцене католичких званичних кругова (Ватикана)…………………………………206
 3. Један послератни антиватикански италијански писазд ………….. 212

XXVIL Антиватмкански писац италијанског порекла из Енглееке 226

XXVIIL Накмадна разматрања једног италијанског левичара …………. 246

 1. Две италијамске публикације јеврејског порекла. .. 251
 2. Ванајји италијаиеког научника ……………………………………………………………..255
 3. Гађење једног великог италијанског књижевиика ……………………………….256

XXXSI. Савремеме италијанске новине о збивањима у “НДХ”. 263

XXXIII. Италијанека ешшклопедија о “НДХ”……………………………………………….264

Поговор: Циљ и сммсао овога дела ……………………………………………………………..266

Литература…………………………………………………………………………………………………..276

Списак всњига професора Лазе Костића…………………………………………………………283

-3-

1

Ово je друго издање једне публикације најављене 1968. године, али дате у штампу две-три године раније. Она je имала наднаслов 66Прш1мгрм жмљадугодишње културе Жрвата V књига”9 а затим je долазио главни наслов ^Шодвмзи Хрвата у Другом светском рату ■мзиетм-од адховмх савезнмка”.

Тај поднаслов je био потребан, јер je пре ове књиге била изашда серија хрватских ‘подвига’ (у ствари злочина) у ранијим временима (17. век, 18. век, 19. век, остали векови), па су “подвизи” у 20. веку

нспали као стално и систематско продужење њихових зверских ннстиката и њихових злочиначких преокупација. Прве две књиге те серије je мздала СНО у Чикагу, три доцније, далеко замашније, СНО у Хамилтону.

Све еу те књиге нестале из саобраћаја, па и ова пета која се сад даје ,у зкатно прошнреном обиму. У тој ранијој књизи, одн. првом издању све књиге, било je веома мнош података потпуно непознатих ерпској јавности. Уколико je и било нешто пре објављено, то сам по правилу ja сам чинио. Свуда сам, скоро без изузетка, употребио директне изворе.

To не значи да сам био допро свуда и да сам све био пронашао. Остало je још било доста матернјала мени недоступног, али главни материјал и за нас најглавнији био je еруиран и искоришћен. Иемачки више неш италијански, али и овај у доста репрезентативној форми. Какве сам тешкоће имао при тражењу тих дела ja сам изнео у Предговору првог издања и не желим понављати.

У овом другом издањуја сам надокнадио многе пропусте из првог (морао сам чак путовати у Италију и Немачку да то постигнем), али

сам набавио и нови материјал који није познат при “првом издању”. Тако je у ства-ри волумен дела повећан двоструко.

Због тога и наслов дела je нешто измењен, докје поднаслов сасвим отпао. Ово je засебна публикација ван сваке серије.

И у “првом издању” je предговор био јако замашан. Ни сад се не 1Може избећи да буде много краћи. Нешто ћемо из ранијег поновити (али мали део)9 а мнош тога додати.

II

Сам наслов ове књиге каже да ће садржавати изјаве хрватских савезннка у последњем рату, у првом реду Немаца и Италијана. Од Маџара имамо само једног или два, од Бугара и Румуна нажалост ниједног. Но они су били и далеко од попришта злочина.

Разуме се да осуда хрватских злочина од стране њихових савезника има доминантан значај, више вреди пред целим светом и пред историјом, него евентуална осуда од стране непријатеља

Хрватске, па чак и неутралаца. Национални иитереси тих писаца захтевали би да ове податке забашуре а не да мх стављају иа велмка звона.

Али су то припадинци велшшх нација и писци од ранга, којима je до истине стало. Ми смо срећнн да .смо их могли ‘ пронаћи и употребити.

Још у једном погледу немачки и италијански писци (и извештачи уопште) заслужују нарочито признање. На њих нико од Срба нема ии најмањи утицај. Ja не верујем да je иједан од &цћ уопште познавао неког Србина, нарочито ови послератни писци. Мада и остали писци уносе у своја дела само оно што им će чини доказано (неће човек од пера и угледа да се компромитује !), ипакje могуће да њима понеки податак сервирају Срби, да им преведу покоју реченицу из хрватских текстова итсл. Код Немаца и Италијана нема тсдга ни ‘најмање. Ни трунке, ни трага од какве српске сарадње.

Нема код њих ни симпатије за Србе. Многи послер^тни писци су можда инспирисани мржњом према Ватикану, али ни најмање неком симпатијом за Србе. И тиме њихови подаци о гоњењу Срба добивају нарочити значај.

Зато je, разумљиво, корисно казати нешто о самом писцу или публикацији у којој су се појавили цитирани ставови. To сам чинио где je било могуће. Али се махом ради о савременим писцима, којих нема у лексиконима и осталим делима са биографским и библиографским подацима. Где сам што нашао, унео сам. И поједини податак ове врсте ће добро доћи и често допринети разумевању извора.

III

Разумљива je ствар да овде нису пренети ‘ сши написи Немаца. и Италијана којима се жигошу хрватска зверетва. Нарочито не они из дневне штампе и споредних књига (које успут, понекад само једном реченицом, те појаве спомену). Многе ствари ће моћи накнадно да се учине Србима’ доступачним и да.. упознају са њима друга лица. Ово je почетак и оквир, а такође, ако смем рећи, путоказ како ове ствари треба обрађивати. To није лак посао. Треба пронаћи дела и изворе који се налазе у другој а не у земљи где писац живи (а и иначе je та земља;велика, а још већи свет који се служи нпр немачким језиком).

Ипак, не верујем да има још много материјала овде неупотребљеног. Бар нема посебних дела томе питању посвећених. Некако би се дознало за њих. За пабирчење у разним делима било би места; нашао би сејамачно по неки детаљ или,још пре, понека општа констатација слична већ наведеним.

Ja сам увек бележио наслове књига за које сам мислио, или сам просуђивао по извесним симптомима, да садрже какав податак за нас интересантан, за тезу о којој пишем. Рекох да ми je успело доста набавити, али не све. Нарочито су тешкоће биле код италијанских књига,тим пре што сам некима знао само мањкав наслов.Обраћао

-5-

сам се Србима и Српкињама у Италијм да ме помогну, али je

разултат био раван нули. За друго издање ми није преостало ништа друго него да обиђем италијанске главне библиотеке и да “на лицу места” књиге консумирам. Тако је9 мислим, и италијанска публицистижа о злочннима њихових савезника Хрвата прилично употпуњена. Све сам то чинио о свом трошку. Срећом, обе су земље близу и могућност фотожопирања, која није постојала раније9 олакшале су ми посао одн„ смањиле ‘трошкове.

У новинама je сигурно било обавештења ове врете и штета je да нису пронађена. Новинска писања не узимају ее у обзир за научна дела, нарочито непотпиеана. Овде би, међутим, добро дошла. Јер je овде циљ да се видн реакција савезника хрватске краткотрајне a

злочиначке државе на њихова еедела. Доцнија реакција није ништа мање значајна неш ондашња: јер највећи део лица није раиије ни могао да дозна за та недела. Дистанцирање од тих злочина и њихова осуда од стране оних којима би Хрвати веома радо подметнули кривицу веома су значајни.

Новински написи који потичу од угледних личности имају, свакако, већу вредност. Њих има овде нешто мало: немачка два-три (проф. Матла, посланика Алтмајера итд.)9 италијански један (проф. Кодара Цоли). Ту нису важне новине већ писци. Поводом смрти архизлочинца Павелића послали су ми пријатељи неколико новинских исечака италијанских и немачких. Ja сам их све послао листу “Ноје Цирхер Цајтунг” са протестом зашто и он не пише о том зликовцу. Одговорено ми je доста дрско, да поменути листови претстављају нације које су биле у сукобу, а Швацарска није. Нечији прсти су ту били умешани !

Ипак су то били пригодни написи, махом непотписани, не-увек репрезентативни. Ова књига имаједну врлину да садржава углавном потписане изворе, и то махом од најверодостојвијих лица. Што нису помешани са новинским коментарима, то има и своја преимућства.

С друге стране, са тим новинским реакцијама из најновијет времена књига би била нешто пувија и разноврснија. Али сам ja веровао да те исечке, и са њима читав низ других, имају наши родољуби у Немачкој и Италији. Ja сам им се обраћао (толико писама написао !), али сам добио само један једини податак, само један једини исечак из листова. Свак je веровао да ће то други учинити, свак je пребацивао бригу на другога.

Можда ће се то некад доцније моћи да учини. Јер овај рад није ■ завршен. Рекосмо да je употребљена сва позната литература. Алита литература иде даље и развија се. Иаћи; ће се ко ће je на овај начин искористити (у првом реду сакупити и склонити од заборава). У овом делу ће имати велику помоћ (и готов материјал за досадашња дела и начин рада). Пут je утрвен, лакше ће се по њему газити. Мени raf нико није био утро. Као у многим пословима, и овде сам морао пионирски да дејствујем. Има у томе тешкоћа, али има и дражи !

Мени je ипак успело да пронађем написе за које се једва знало. He

-6-

могу овде износити на који сам начин то постигао. Али једно стоји: Има и немачких и италијанских писаца из најновијег доба који су сличне проблеме претресали (нпр. Дешнер, Фалкони и други, сви цитирани у овој књизи), али нису могли да пронађу ни гтоловину, често ни трећину дела на свом рођеном језику, да о страном не говоримо. А они су то желели и имали су далеко боље могућности у сваком случају да та дела пронађу. (Овоје објективна чињеница, коју je лако утврдити !). Туђе ране не боле толико да би човек стотине сати жртвовао да до самих књига дође. Своје ране, ране свога народа, дају нарочиту снагу да се напор и не осећа.

После појаве мога првог дела, морам признати да сам неке публикације добио из Италије, али не од Срба већједног Италијана и једног’ Словенца. Италијан je др Салваторе Лои, а Словенац др Векослав Бучар. Нарочито ми je др Бучар одговарао на свако писмо и трудио се да ми изађе у сусрет, што му није увек успевало, јер он живи, болестан, ван библиотекарских центара. Нека je обојици, идр Лоу и др Бучару моја искрена захвалност !

Скоро све податке сам преузео директно из дела које цитирам. Ако сам нешто посредно преузео (у веома ретким изузецима), то je наведено. Тако мора да поступа научни радник, па било му то мило или не било. Чак, ако сам нашао само упозорење негде да je каква књига изашла, или да се неки податак може наћи у овој или оној књизи, ja сам цитирао и тај извор (одакле сам сазнао за први изворј. Јер што другима замерам не могу сам да чиним.

Материјал je скупљан много година, кадје која књига изашла или дошла писду до руке. Тако сам понеке ствари раније публиковао у новинама, и овде их скоро текстуелно преносим, чак са коментарима које сам у новинама давао (што доцније нисам чинио пишући директно за књигу; коментаре сам оставио за другу прилику). Али су се тако ови чланци први пут појавили у јавности (нпр. први и други у овој књизи: дра Нојбахера и дра Хетла одн. Хагела) и тако су од других коришћени (нпр. од Париса). Треба оетавити и трага како je српска јавност била обавештавана кад су се књиге појавиле.

Због тога je материјал морао да се стално прекраја, размешта, преноси из једног одеља у други. Ипак je покушано да се то после слије, тако да неприродних прелаза нема.

IV

Cpeha je хтела да се нађу извештаји и описи најразличитијих лица, Хрватима савезничких народа, са разним функцијама, разних способности запажања и приказивања, разних квалификација и разног васпитања, цивилних и војних .

Веродостојност извештаја je такорећи комплетна, крајње постигнута. или се ради о извештајима из времена рата које су једне команде слале другим, вишим и претпостављеним, или се ради о књижевном одн. историјском приказу прошлога. Први су извештаји курентни, из истог времена кад се збило оно што се описује; други су накнадни, али опет најчешће на основу материјала или бележака из

-У-

времена на које се односе, временски веома блиски и поуздани. Ни’ једни ни други нису писани за време рата9 нису имали политичке и агитаторске циљеве, ие могу се сматрати пристрасним и намештеним. .

Неки писци дају податке из прве руке, неки из друге, али суједнако сви поуздани. Нема ниједног који би нешто изнео агитације ради, због неког претпостављеног спољног ефекта итд. И Немци и Италијани наравно настоје да своје сународнике прикажу са што мање грешака, али им није стало да Србе или Хрвате бране -нити нападају. У томе je поузданост ових података комплетна (што се за’ друге изворе, нпр. од хрватских непријатеља) не би морало а приори тврдити.

Ако су сви подаци истинити и “објективни”, не значи то да су сви једнако звучни и громовити. Има их општих тврђења и појединачних навођења, има их који спомињу мале као и оних који спомињу највеће могуће злочине, има их који се односе на једно кратко раздобље рата а и таквих који дају суд о систематским злочинима за време читавог рата. Једни су видели један догађај, други друге; једнима je пало у очи нешто мало и индивидуално али као такво карактеристично, други су преко тога прелазили и пружали пуне слике. Итд. Тиме се ови подаци употпуњују и никад не може да их замени само један извор или једна публикација.

Моја je улога да такве податке, разноврсне и индивидуално посматране, дам у својој укупности, не изузимајући ништа, не додајући ништа. Тада ће се до бити ј е дна ј е д инствена слика, потресна и скоро инфернална, али нажалост сасвим истинита. Јер сви ови разни писци се ипак уједноме слажу: да су Хрвати починили зверства незапамћена у новој историји и непозната самом овом рату. Они су добили оцену и осуду које се не могу више никад опрати. Један или два оваква извештаја могли би се оспорити; кад их има више и кад се сви у суштини слажу, нико их не оспори. Они мора да уђу у историј ске трактате и у школске уџбенике. Овај рад ће то омогућити.

¥

У извештајима италијанских и немачких “службених места”, у описима зверстава констатованих у “НДХ” од стране немачких или италијанских аутора, осећа се велика разлика. He толико у дескрипцији самих догађаја (мада je и то каткад различито: једни постављају акценат на појаве једне врсте, други друге), већ више у тону и начину приказивања онога што су утврдили.

Италијани, и званични и приватни, и војни и цивилни, кад описују злочине, они то чине са унутрашњим учешћем, са жалбом, са осудом. Скоро да се не заплачу ! Немци, пак, дају сувопарне административне извештаје, без трунке саучешћа: кад пребројавају мртве људе исто као да приказују угинуће коња или волова. Нема ‘код њих ни најмање неке осуде са хуманости. Они те појаве осуђују, јер оне ометају немачку политику мира и економског искоришћавања на Балкану.

-8-

Италијани свуда испољавају што рекли Хрвати – своју “сућут”: ако шворе о патњама Срба, као да то саосећају, као да и сами пате. Пуни .су сажаљења, бола, индишације. Они злочине осуђују једнако као да су почињени над њиховим конационалима, над њиховим члановима породнца. Немци оштро, војнички, осуђују те злочине, сматрајући да ће они ометатн њихов војнички поход и исход њихове борбе. Они једнако о томе реферишу као о неком војном сусрету, као о некој саобраћајној несрећи, о некој стихијској непогоди.

И стил им je такав, и тон, и цела композиција. Мало се разликују писци књига ‘ од писада војничких извештаја (рапорта) нижих војних органа својим старешинама. Али језгро оии погоде и често истакну боље, иако сувопарније и нелитерарније, него Италијани.

У томе се ове две нације допуњују и добро je што нису исти: гледају нешто друкчије и виде не сасвим једнако. Са нашег, српског, гледишта то je добитак.

Код Италијана има таквих описа који би могли да непосредно уђу у књижевност. To je еманација једног доброг и племенитог народа, једне осећајне нације, која бол ублажава, злочине осуђује.

To je требало одмах у почетку рећи. Читаоци ће се уверити у то, и са мном заједно биће захвални по духу великој и племенитој италијанској нацији и за спасавање Срба од жрвничког хрватског ножа и за осуду дивљаштва и нељудства, макар оно од “савезника” потицало.

VI

Приметиће се, можда, да у књизи има понављања. Несумњиво га има, али оно може само да се похвали а не покуди. Пре свега, потпуно истоветног понављања нема. Сваки je писац желео да ствари прикаже својим начином. Ти начини одударају један од другог, тако да нема монотоније. Један нагласи један став, једну методу,један мотив.или, конкретно, један злочин, једну “грозоту”, “бестијалност” итд. други друге. Сваки има свој “језик”, свој стил, своју методу рада и излагања. Али сви5 без изузетка, признају само један циљ злочина: покушај истребљења Срба.

Често je слагање у појединостима, али увек у кон:ачном емеру, у инферналном настојању да нестане цео један народ. He само то, већ да га при нестајању муче и злостављају како ниједан народ није са другим радио, бар у новом веку, чак ни Турци са Јерменима.

To je врло важно да многа лица, разног положаја, разних народности и вера (претежно ипак католици) нимало не уступају један другоме у жигосању и осуђивању ових злочина. Свако опет на свој начин и својим речима, тако да се добија неслућен варијетет. Кад се десетине и стотине реномираних писаца и класичних сведока слажу у нечему, не може то више нико оспоравати. Место да се каже: један писац понавља другога, може се са истим правом рећи: један писац потврђује другога. Често га и допуњава, и прецизира, и акцентуира. Ако неко неће да верује само једном сведоку (према

латинском: један сведок, никакав свелок, тј. testis unus, testis nullu , to ce не може казати кал ce наводи мноштво свелока са углавном исгим тврђењем. Јелном евангелисти се можла не би веровало кад би причао о чудима Христа, ла их нема четири конгруентна. Овде их има бар 44, и знатно више, а могло би ла се пронађе и 444. С временом he се то собом наметнути.

Дакле, понављање тврђења о хрватским злочинима нама долази само на ухар. Оно чини приказивање непобитним. Зато ja нисам никад избегавао да проналазим и преписујем и оно штоје већ речено, мада не сасвим једнако. Једино би финансијски разлози били прдаив тога.

Понављали смо нарочито тврђења Немаца и Италијана да они нису одобравали злочине Хрвата, да су их често осуђивали, чак и осујећивали. Тује обично сваки писац износио понеки други пример. Али и да су идентични, заслужују да се понове, да се разбије лажна тврдња Хрвата да су их Немци и Италијани подбадали на злочине, да су чак ови злочине обављали, да су хрватске злочине одобравали. Истина и чистота односа захтевају да се овде само истина износи.

Ипак, где je постојала истоветност извора или саопштења, ми смо избегавали да више пута кажемо исто, нарочито ако je тај писац и иначе у књизи довољно заступљен.

Старали смо се уопште да од свих писаца узмемо оно што je њихово специфично, ако не у суштини, а оно у методи излагања, у истицању појединости, у речнику осуде. Тако се једва и осећа понављање.

Нарочито смо избегавали да понављамо конкретне податке и епизоде. Ту скоро сви писци једнако говоре мада не увек истим речима. Но, ако je неки податак нарочито важан, ако он спада у такве, које Хрвати већ давно проглашују за лажне, ако je начелог карактера, ако садржи бројне вредности итд., ми га преносимо. Нарочито бројне податке о укупном броју побијених Срба, било у појединим пределима, било у целој тој “држави”; онда све тврдње да су Хрвати или “усташе” први почели зулуме, а да су Срби само на њих одговарали и то не једнаком мером… Исто тако неки карактеристичан израз за хрватске злочине, спомињање Хрвата а не усташа као извршилаца злочина итд. Све су то ствари које се оспоравају у хрватском “тиску”, а некад, нажалост, и од вајних Срба. Зато, гдегод нађемо савезнике за наше ставове, ми их и наводимо. He претерујемо ни ту, јер би то довело до сувопарности и монотоније, али и не избегавамо начелно понављање. Треба пружити даљим радницима на овом пољу сав материјал. Ja бих више волео да сам га сам употребио али он мора да следује а не да претходи оваквим радовима. За мене би био лакши него штоје овај.

Морали смо и иначе да пазимо на бар принципијелну пропорцију. Тако нпр. из књига Хориа и Бросата на немачком или Салватора Лоја на италијанском могли смо још онолико материјала преузети колико смо стварно преузели. Али би то било предимензионирање

-!()-■

једног извора, донекде Једностраност црпљења, сувишно истицање

једног писца и занемаривање осталих, који су мање рекли али су можда оришналније своја запажања изнели.

Несумњиво има у избору субјективности: писац одн. уредник овог састава узимао je оно што je њему изгледало карактеристично. To je сасвим разумљиво: он није механички преносилац садржаја изједног дела у друго, већ одабирач, еклектичар, састављач једног посебног дела из преузете грађе. Он сноси одговорност за своје саставе једнако као и заслугу ако je успео.

VII

Сад нешто о еамоме методу рада. Ja сам преносио оно што су други писали, и то верно, текстуелно. Бирао јесам, то je истина, оно што највише карактерише хрватска зверства, али нисам ништа додавао, нити спајао туђа мишљења два или три лица, нити давао свој суд. Износио сам текстуелно што су други рекли. Ако сам нешто свога морао да кажем, то je видно одвојено од туђег.

Тако мора да се ради. Само такво преношење туђих мисли je исправно и коректно, само je оно вршено lege artis (“no закону вештине”, тј. како научни прописи за ту област налажу). Нажалост, друш писци тако не поступају5 па ни најпозванији, који су професори универзитета, преко Океана (др Иван Авакумовић, др Радоје Вукчевић и други). И поред најбоље воље, ja их не могу користити: они износе такође приказе других лица и органа, са туђихје зика, али све то испремешају са својим излагањем, да се не зна шта je туђе a шта њихово. Та метода није научна метода (јер, ако бих њу признао као научну, онда би се мојој методи могла пребацити ненаучност).

Ja сам у књизи строго избегавао тзв. подвлачења. ■ М ада се та реч врло често налази у штампи (специјално у новинама), верујем да већина данашњих читалаца њу не разуме. Она значи штампање појединих речи или пасуса друкчијим словима или на друкчији начин да би ти изрази пали у очи. Нпр. гармендом, масним словима, проређеним текстом, великим словима итд. To се зове “подвучено” зато што се у рукопису ти делови текста подвлаче. Подвлачење je знак за слагача за упадљивија слова (немају све штампарије увек исте врсте алтернативних, штампарских типова. Код монотипа то je нормалан случај, код лајнотипа изузетак. Али неку врсту друкчијих штампарских “карактера”, како се то у романским језицима каже, мора да има свака штампарија).

Ja нисам хтео подвлачењем да алтерирам писца, да кажем на друкчији начин оно што je рекао. Ja то сматрам некоректним, па избегавам гдегод je то могуће (мали изузеци се примећују само ако се нешто преноси из друге руке).

■ Ако je некоректно акцентуирање пренетих израза које писац није чинио, и то акцентуирање (подвлачење) њему приписивати, сасвим на другом плану стоји додавање српском преводу оригиналног текста. Тиме се писац не преиначује, не фалсификује (макар у

“подвлачењу”), већ, напротив, он се афирмира. Пусти се да “лично”, директно говори, бар у једном делу, у оном делу који ми сматрамо од посебне важности.

Ми га позивамо за сведока у појачаној форми. Досад смо га посредно слушали, сад хоћемо да понешто лично од њега чујемо.

И у томе je значај ових “подвлачењаТ

To цитирање појединих места у оришналу има и друшх предности поред те да оно замењује подвлачење и тмме не алтерира неш афирмира писца. Остала преимућства тога цитирања ова су:

1) Тиме се контролише, бар делимично, сам превод. Преводилац се добровољно подвргава суду стручњака, јер се не боји да je ишта фалсификовао. Сав je његов превод у истом смислу и са истом тачношћу, а баш најосетљивији и најзначајнији ставови то могу да потврде ! Превод несумњиво може гдегод да буде и бољи, одн. адекватнији, али je важно даје он веран, да се писцу оригинала ништа не додаје и ништа не импутира што можда не би рекао. Писац ове књиге се строго тога држао. Баш овим делимичним цитатима показује да се не боји критике због превода.

 1. Уредник ове збирке цитата хоће такође доказати даје он заиста читао оригинал. Често се догађа да његове наводе краду они који никад оригинал видели нису, чак и сасвим^неприступачним делима. Мене су многи крали, а ja никогћ. Нажалост, испочетка нисам преписивао оригиналне ставрве, тако да их немам за сва дела. Али гдегод je био оригинал при’ руци, а навод сматран нарочито важним, он je цитиран. Ту je акрибија пишчева ненадмашна* – sit venia verbo.
 2. Често се покаже ова књига неком странцу. Он жали што je не разуме. На то се може одговорити: Разумећете бар неколико реченица, изволите читати их. Може се десити онда да се странац заинтересује за сам оригинал из кога je ово узето и да га прочита. Циљ цитата je сасвим испуњен.

VIII

Питање језика, или боље рећи питање превода, није претстављало никакав проблем. Сва су дела овде употребљена објављена на немачком или италијанскомјезику (сваки писацна свомејезику). Све сам преводе извршио ja сам, нико ми није ни најмање помогао. Срећним стицајем околности, састављач ове књиге зна врло добро оба језика која се цитирају. Трудио се да најсавесније и најскрупулозније преведе сваки пасус, не како њему годи, већ какоје писац хтео да каже. Пошто ja радим без ичије помоћи, то сам често био на муци, и поред одличног познавања језика, да неку мисао сасвим објасним, (за себе разумети није тешко, али то треба превести и објавити) или да нађем сасвим одговарајући српски израз. Нисам жалио труда да консултујем десетак речника или по моћних. средстава само да се не обрукам при преводу. Иако радим сувише брзо, за такве појаве ja нисам штедео ни време ни новац. Само морам нагласити да ja имам код себе једино један страни

42-

речник за Србе: велики немачки речник Ристић-Кангрга. За све остале језике ja се морам служити речншдима са преводом н ‘ еемачки. Тако се опет смисао разуме, али одговарајући израз не нађе лако. Све je друкчије него кад се код куће ради.

Ла ипак5 ja и€* могу аподиктично тврдити да je сваки превод безпрекоран, нарочито не бих смео тврдити да се за поједини пасус не би могао дати и бољи превод. Али оно на чему стојим, то je да ниједан пасус, ниједан став књиге, ниједна реченица или само реч, нису намерно изокренути. Моја акрибија je у .том погледу безгранична.

Ja тако поступам код свих својих књига, које се већим делом састоје из ц-итата преведених са страних језика. Никад ми досад није нико приговорио неку нетачност, ни случајну или из незнања (што би све било оправдано), а најмање намерно извитоперивање мисћи аутора. Има скоро 25 година да се моје политичке публикације објављују, и у свакој скоро стотине страних цитата преведених на српски (само од мене, без ичије помоћи), па никад еико не написа да сам ja нешто погрешно превео или изјаве писца унаказио. To ми je велика утеха, коју сад, можда при крају свога рада, смем да истакнем.

■ Са неколико страна ми je замерано да je у првом издању овог дела било доста стилских рогобатности, па се чуде читаоци да ja, који имам тако леп стил (они то кажу) чиним преводе који од тог одступају. Ja сам се трудио пре да буде веран него леп превод. Из више разлога, а први je што се може десити, и што мије чак стављено у изглед, да ће се ово дело превести на неке стране језике. За преводиоца je важније да je мисао првобитног писца вернија него да je лепше изражена. Дакле, рогобатност стила код превода мора се “ин Кауф немен”, што рекли Немци. Али, кад сам већ ту, ja ћу још нешто рећи: Превод je углавном на српски, на савремени књижевни’ српски језик. Но и ту има отступања: Врло често сам оставио страну, иетернационалну реч за коју би се можда нашао српски адекватни израз, ако ју je сам тшсац употребио (нпр. бестијалан, кондиције, хуманост, констратирање, инвоцирање итд.).

To еам чинио из више разлога: да би што мање одударао од писца, да би’ остао у његовој атмосфери,и – ластнот лист – да би олакшао евентуалан превод ако икад дође до њега. Јер ће та реч остати, еаевим вероватно, и у другом преведеном језику, још пре него у

ерпском.

Затим, можда сам ту и претерао, ja сам понеки израз преводио на хрватски, на усташко-хрватски, на језик оног доба и оногамбијента који ее описује. To може да се утолико замери, што није принцип спроведен консеквентно. Нпр. казао сам “ниекати”, познати хрватски израз за негирање чињеница. To je веома чест хрватски израз. Затим сам њихове, усташко-хрватске, функционере називао њиховим називом дужносник. За клевету сам казао “освада”, како они кажу, промиџба место пропаганда, бојник место мајор,

-13-

допуковник место потпуковник, сатник место капетан итд.

To није било облигатно рећи хрватски, али некако веродостојније звучи, сходније приликама. Можда би тако и сам писац казао да je

знао саме називе и њихову разлику на српском.

Све je ово упућено benevolo lectori : благохотном читаоцу. Ja молим од њега разумевање и – милост !

HSl

‘Л. ML КОСТИН


ЗАХВАЛИОСТ

Захвалност за објављивање овог дела дугујем:

Српској народној одбрани у Америци под председништвом др. Уроша Л. Сеферовића.

Српској народној одбрани у Канади под председништвом брата Милутина Бајчетића.

Др. ђури Радојевићу, који je уз помоћ брата Крста Миловића извршио коректуру.

Драгиши Кашиковићу и Драгици Милошевић на техничком раду.

Свима њима најсрдачније хвала у моје име и у име невиних српских жртава које желим да опојем овим делом.

Цирих, јуна 1974.

Лаза М. Костић

-14-


ИРВИ ДЕО :


ИЗВЕШТАЈМ ИЗ НЕМАЧИСИХ

МЗВОРА

1. КОНСТАТАЦИЈЕ

ВИСОКИХ ЦИВИЛНИХ ПРЕДСТАВНИКА

НЕМАЧКЕ

Прво ћемо међу немачким вестима изнети саопштења неколико лица од посебног ауторитета у тадашњој Немачкој, као и лица која су хрватске подвиге могла сасвим из близине да прате, у сваком случају која су знала више од других и преко чијих изјава нико у свету неће моћи олако да пређе.


1.

Као први од свих биће цитиран један такорећи очевидац и лице на врло високом степену Хитлеровске хијерархије. To je др Херман Нојбахер, нациста и лични пријатељ Хитлера. Он je, no аншлусу Аустрије био градоначелник Беча, а после лични Хитлеров пуномоћник за “Југоисточну ЕвропуА у ствари за Балкан. Био je координатор војне и цивилне немачке власти и то у окупираним и савезничким земљама Балкана. Имао je огромна пуномоћства и велику власт.

. У великом немачком Брокхаусу стоје ови подаци: “Херман Нојбахер, аустријски управни и привредни стручњак. Рођен у Велсу 1893. Од 1925. старешина аустријско-немачког привредног савеза. Од 1938. градоначелник Беча, од 1940. посланик Министарства спољних послова са нарочитим задатком. После одржане казне у Југославији поверио му je цар Хаиле Селасије реорганизацију Адис- Абебе”.

Тек последњу годину рата, од јесени 1943. до јесени 1944. почеосе специјално бавити српским питањем, резидирао je тада највише у Београду (уколико се код њега о резидирању уопште може говорити, јер je он стално летео одједне до друге балканске престонице, и себе назива у наслову књиге “летећим дипломатом”). ,

Био je предат Југославији, осуђен на 20 година робије, издржао седам и по, после се борио за парче хлеба по разним државама и сад стигао да напише своје кратке али значајне успомене под насловом “Специјални задатак на Југоистоку, 1940.-1945. Извештај једног летећег дипломате”. Књига je изашла на немачком крајем 1956. у Гетингену. (Литература под 1).

По личности која je књигу писала и по изворима који су му стојали на расположењу једва могу да се замисле неки поузданији и

-15-

ауторитативнији подаци. Само један мали део се бави хрватским злочиеима и њега ћемо прееети.

На стр. 18 пише Нојбахер да je “после њеног распада (тј. “српско- централистички вођене Југославије”), букнуо хрватски ратни поход освете и уништења православног Српства, који спада у најсвирепнје акције масовног убиства целе светске историје; то je била балканска освета према омрзнутом Балкану”.

На стр. 31 стоји: “Православни рецепт усташког вође и поглавника Хрватске Анте Павелића, потсећа на верске ра-грде најкрвавије успомене: “Трећина мора постати католичка, трећина мора да напусти земљу, трећина мора да умре. Последња тачка je извршена. Кад водећи људи усташког покрета тврде да су заклали милион Срба (укључујући ту и одојчад, децу, жене и старце), to je no мом мишљењу самохвалисаво претеривање. Према извештајима који су мени стигли, ja ценим број закланих без одбране на три четврти милиона”.

Овај став треба овековечити оригиналним текстом:

“Das Pr&voslavenrezept des Ustaschaffuhrers end Poglavnlk Kroatiens, Ante Pavelic, erinnert an Religionskriege Mutigen Andenkens^. “Ein Drittel muss katholisch werden, ein Drittel muss das Land verlassen, ein Drittel muss sterben”* Der letzte Programmpunkt 1 wurde durchgeführt. Wenn führende Ustascha_ Minner behaupten, dass eine Million pravoslavlsdie Serben (emscMesslicla der Säuglinge, ECinder, Frauen und Greise) geschlachtet wurden, so ist das nach meiner Meinung eine ruhmredige Übertreibung. Auf Grund der mir zugekommenen Berichte schätze Ich die Zahl der wehrlos Abgeschlachtet“ en auf drei viertel Millionen”.

Даље наставља Нојбахер:

“Кад сам ja, после више пута,јошједном говорио у главном стану о збиља грозним догађајима у мојем хрватском суседству, рече ми Адолф Хитлер:

‘Ja сам казао поглавнику да се оваква мањина не може просто истребити: она je превелика’.

‘ Да, кад би се знала тачна граница докле je слободно истребљивање. Зар се она не прекорачује већ саједним уморством ?…

Ето, то су текстуелно преведене речи Хермана Нојбахера. Има у његовој књизи још доста веома интересантних података које ћемо постепено пренети. Овде су само неколико мањих коментара.

Злочине према Србима из последњег рата Нојбахер карактерише као “хрватски ратни поход против православног Српства”. Тимеон лично даје за право онима који те злочине квалификују као хрватске злочине, а такође и онима који тврде (тих je већ знатно више, док би се они први на прсте избројали), да je објекат злочина био Српски народ, одн. Српство као такво. Он те злочине квалификује као најсвирепије целе светске историје. А он није задојен мржњом против Хрвата и представља ствари какве су. Ja не видим зашто би. Срби морали да ублажавају изразима злочине извршене према њима, сем оних који их одобравају (а канда има и таквих, на шта. ћемо се вратити једном приликом).

-1.6-

Број убијених Срба: мушкараца, жена, стараца, деце, одојчади, цени Нојбахер на 750.000 лица. Ja сам их ценио на 700.000.

Разуме се, тај број се не може тачно утврдити. Али нико на свету нема више подлога за приближну лроцену него што их je имао Нојбахер. И она се слаже скоро потпуно са мојом проценом изведеном кабинетски, али уз помоћ принципа Статистичке науке.

Још једна фама je овим растерана, једна гадна фама којом се кривци желе оправдати и соколити да продуже где су стали. Тј. фама да су злочини вршени по наређењу Немаца. Ja сам одувек тврдио да то није истина и да не може бити истина. Али сам такође тврдио (то стоји у мојим књигама) да Немци нису Хрватима строго и одсудно забранили злочине према Србима. Као што су нпр. запретили Павелићу да несме ништа да се деси др Мачеку, јер je он, Павелић* за то лично одговоран. Иначе би хрватски злочини били далеко мањи.

Из мемоара .др- Нојбахера испада да се Хитлер није сасвим слагао са тим злочинима. Истина, његови аргументи су мизерни, ако су искрени. Хитлер je против убијања Срба као мањине јер je њих много. Кад би их било мање, био би, ваљда, за.

Можда. Но главно je да je Хитлер био некако против убијања Срба. Мусолини још пре и још више. Њиховим органима било je наређено да се не смеју мешати у “унутрашње прилике” “Југословена”, и тиме су Хрвати добили од окупатора карт бланш, али не плен пувоар. To je правнички различито.

Нојбахер завршава ове информације:

Стр. 156: “Моју борбу против прогањања Срба у усташкој Хрватској ja сам започео код Рибентропа и Хитлера већ кад ми je поверен био задатак августа 1943. Ова борба, којаје несумњиво била уперена против даљег постојања режима Анте Павелића у Хрватској, није могла остати сакривена у загребачким владиним круговима.Л


2.

Прво лице овде наведено било je политичар по струци (политичар у пуном смислу: и споља и унутра). Сад изјаве једног од шефова обавештајне службе на “Југоистоку”, лица које je no званичној дужности пратило догађаје и бележило их (одн. слало извештаје, на основу којих je после настала његова књига).

Валтер Хаген, један од главних шефова политичке шпијунаже за “Југоисток Европе” издао je 1950. у Цириху своју књигу “Тајни фронт” (литература под 2). Ова књигаје прилично цитирана од наше емигрантске штампе, али није увек навођено оно што je битно са српског гледишта и-наше националне борбе. Чак je то као намерно пренебрегнуто било. Ja сам се подухватио да овде изнесем неколико Хагенових изјава о прогонима Срба : у оном руглу од хрватске државе, јер je и он један од најаутентичнијих сведока тих зверстава.

Овим речима сам започео свој приказ Хагенове књиге пре више од

47-

десет шдина у чикашкој “Слободи”, na то преносим овде, једнако као што сам учинио и са претходним приказом Нојбахерове књиге ’ (такође из чикашке “Слободе”, кад je први пут, непосредно после изласка из штампе, Србима приказана).. .Тако ће остати и неки журналистички изрази намењени читалачкој публици листа.

После сам утврдио да je “Валтер Хаген” уствари псеудоним за правог шефа немачке обавештајне службе који се звао др Вмлхелм Хетл (Dr. wisiieim Hoetti ). Тиме се ни најмање веродостојност

њешвих исказа не ремети. Напротив !

На стр. 236, пише Хаген како je “Павелић, вођа усташа^тигао у

Загреб неколико дана после конституисања нове државе заједно са усташком емиграцијом и преузео целокупну власт. Ових укупно 360 емиграната заузеше сва важнија места у новој држави”.

Ето, толико je било усташа. А многи Срби, далеко више него странци, сва злодела њима, усташама, импутирају ! Та злодела су вршиле десетине хиљада Хрвата а не мање од 400 усташа. To признају многи страни писци, као што ће се из даљих страна књиге видети: неки директно а неки индиректно.

“Валтер Хаген” ректе Др Хетл пише пре овога:

Стр. 232. Травањ 1941: “Маса Мачекових присташа и са њима готово цео хрватски народ сматрао je да je дошао велики час да се коначно ослободе из државне југословенске заједнице”.

Стр, 236: “Хрватски сељаци које je Мачек пре свог пута у Београд наоружао пређоше – са развијеним заставама – у немачки лагер. Ови одреди су стекли велике заслуге код разоружавања војних јединица верних Београду”.

Хаген пише да су властодршци нове Хрватске њу “у кратко време претворили.у крвав хаос”

Sie überantworteten das Land binnen kurzem In einem blutigen Chaos.

Каже како je “млади Кватерник”, син “војсковође”, тзв. Дидо Кватерник организовао полицију и “у том циљу наоружао без одабира све што се понудило и од режима сматрано као поуздано, чак ако се радило о људима са најшром криминалном прошлошћу. Тада су хрватске чете народне заштите разоружане и распуштене…“ (стр. 237).

Говорећи о збивањима после преузимања пуне власти од стране “усташа” маја 1941. Хаген каже на стр. 238 дословно: “Једна заиста смртна мржња била je уперена против Јевреја и против Срба, који су управо службено проглашени за фогелфрај”. (To значи да их може свак убити ЛМК). Говори онда о прогањању Јевреја иако су скоро сви усташки шефови били у браку са Јеврејкама или проистицали од њих. А затим наставља: “Бројно далеко обимније него испади према Јеврејима беше организовано масовно уморство Срба”. (Ja сам употребио хрватску реч “уморство” за немачки “морд”, као што заиста преводе ту реч. To значи најодвратнија врста убиства, J1MK). Даље каже писац: “Већ у лето 1941. узеше ужасне грозоте нечувене

-18-

размере. Читава села, као нпр. Војнић, чак читави предели беху систематски уморени или су становници били присиљени да беже у Србију. Пошто се, по старој традицији, изједначује хрватство и католичка вера, као и српство и православна вера, то почеше православне да терају да пређу на католичку веру. Ово принудно ‘прекрштавање’ беше управо форма по којој се вршило хрватизирање”.

Извесне реченице тих констатација најмеродавнијег човека не могу а да се не пруже у оригиналу. Тако почетак:

Der wahrhaft tödliche Hass der neuen Herren richtete sich gegen die Juden und gegen die Serben, die geradezu offiziell für vogelfrei erklärt wurden… Zahlenmässig noch weit umfangreicher als die Ausschlagungen gegen die Juden war der organisierte Massenmord an den Serben. Bereits im Sommer 1941 nahmen diese entsetzlichen Gräueltaten unerhörte Ausmasse an. Ganze Dörfer, wie zum Beispiel Vojnk, ja ganze Landstriche’wurden systematisch ausgemordet oder es wurden die Einwohner ms Flucht nach Serbien getrieben…”

Читаоци he сами увидети даједан Немацупотребљава речник који Hiije у том језику уобичајен. Кад се узме у обзир да то чини шеф шгшјунаже, који je научио да свакодневно третира злочине, па ипак овде не може а да не буде пренеражен, то ће још јасније доћи до изражаја. Напослетку, кад се има у виду да то чини савезник Хрвата, онда, свакако, неће бити читаоца, сем Хрвата, који се неће зграњавати.

Да пређемо опет на самог Хетла, алијас “Хагена”. Он пише на стр, 234: “Масакри Срба од стране усташа, последица предавање целокупне државне власти Павелићу и његовом кругу, и систем преверавања српских православаца у католичку веру многе нагна у

шумуЧ

Стр. 251: “Усташе су са масакром Срба учинили почетак бескрајних зверстава…”.

Ова последња реченица мора такође у оригиналу да се пренесе. Она гласи:

“Die Ustasctia hatte mit dem Serbenmassaker den Anfang der endlosen Greueltaten gesetzt…”

Даље каже да cy ce герилци огорчено борили, алије главна њихова констатаиија да су усташе извршиле “почетак бескрајних страхота (зверставаГ, из чега произилази дасу други били у одбрани.

У моме чланку у “Слободи” од новембра 1957. стоји:

Може ли бити јаснијег приказа зверстава над Србима у тој криминалној држави, и то од једног савезника ? Ja сам више пута писао да ће савезници један за другим да се дистанцирају од зверстава за која заиста нису криви. Остаће она чисто дело хрватства у име чије су чињена.

Хаген наводи и став Немаца и признаје доста кривицу немачког посланика у Загребу Сигфрида Кашеа (што смо и ми у Београду знали још у пролеће 1941.). И дословно каже: “Његово (Кашеово)

понашање беше највећа, управо несавладива препрека других немачких места да се учини притисак на Павелића да престане са политиком уморства од усташа… Кад су немачка војска и немачха тајна служба протестирале код Хитлера против ових бесмислених и опасних масовних уморстава, Кашеје успевао преко Рибентропа да те оптужбе обескрепи са тврђењем да се ради о појединачним револуционарним изгредима, који су неминовни и разумљиви, кад се ради о преобиљу силе која се преузима. Овај аргуменат је3 сасвим разумљиво, изгубио сваки изглед оправдања кадје преврат извршен. Пошто недела усташа нису имала крај, Каше je налазио увек нова оправдања и изговоре, и тиме je имао увек успеха. Само једанпут, кад су 1942. године, неки усташки прваци у Славонији извршили ужасна масовна убиства на тамошшњем становништву, успело je генералу Глезу ‘толико учинити да ови терористи буду удаљени од очију јавности. Али Павелић није ни помишљао на то да кривце казни него их je још задржао у својој околини и примао њихове савете… Ипак све до краја није било могуће дасеусташке формације васпитају на правилно вођење рата; акције умирења које je немачка војна снага предузимала увек су осујећене бесмисленим изгредима усташких формација које су у њима учествовале, а ови изгреди произвели су више партизана него што су их војничке акције могле да баце ван борбе”.


3.

Овде би било место да се наведе и немачки дипломата Улрих фон Хасел који je пратио наше ствари приљежно и оставио књигу својих дневних бележака (3). У њој, нажалост, има веома мало података о нама. Има један ванредан податак, који je заслужио да се књига набави. To je једна кратка изјава немачког генерала у Загребу фон Хорстенау-а, али се она наводи даље, код извештаја војних лица Немачке. Овде само нека сасвим узгредна бележења фон Хасела. Али прво неколико речи о њему.

Улрих фон Хасел био je потомак старе хановеранске племићске породице. Рођен je тамо 1881. и, по свршеним правним наукама, посветио се дипломатији. Заступао je Рајх у консуларној и посланичкој улози на више места, па и у Београду као посланик од 1930. до 1932. (годину дана пре доласка Хитлера). Био je саучесник у завери против Хитлера јула 1944. na je осуђен на смрт и стрељан 8. септембра 1944. Своје Забелешке успео je да склони у Швајцарској. Њима еу дали наслов “О друкчијој (оједној другој) Немачкој” (3). Ту стоји из ос. (књига je no датумима састављена):

Септембра 1941. фон Хасел описује стање у разним окупираним државама и каже (стр. 226): “отворен устанак у Србији, гротескна стања у Хрватској ”. Гротескан значи: чудноват, ужасан, невиђен.

На стр. 249 пише фон Хасел да je 15. јануара био на једном састанку Немачко-мађарског удружења, ту je нашао генерала Гл£за фон Хорстенау-а који je опет “причао гротескне ствари о развитку на Југоистоку”.

-20-

Ha страни 261. пише фон Хасел (под датумом 28. марта 1942.): “Нови хрватски посланик Будак причао ми je о радости што je Хрватска слободна; у ствари je већ опет један велики део земље у рукама устаника”.

На страни 274. фон Хасел каже (августа 1942.) да “хрватски оосланик Будак, рабијатни хрватски националиста, не крије ни најмање да je директно учествовао у убисту краља Александра”.

4.

После политичара, дипломата, шефова обавештајне службе, ево података из сасвим другог извора. Сваки друкчије каже, али се сди у суштини слажу.

Међу званичним подацима Немачког рајха о злочинима Хрвата мене je необично импресионирао један извештај доскорашњег и вишегодишњег председника немачког Бундестага др Евгена Герстенмајера. Он je у политичкој јерархији Немачке био 15 година на другом ‘месту као председник њиховог парламента (одма иза будесканцелара).. Он je рођен 1906. теолог по струци и као такав je обишао средином септембра 1941. православне земље Балкана, настојећи да православне цркве анимира за борбу против комуниста. О својим запажањима je поднео 24. септембра 1941. извештај и немачком министарству иностраних послова до чијег je званичног текста дошао бонски догшсник “Политике” и објавио га делимично са својим комунистичким коментарима у више бројева тога листа. (4 )

У 4. наставку тога дописа коресподента Б. Дикића (5), даје се аутентичан текст (делом и факсимил оригинала) оног дела Герстенмајеровог извештаја о хрватским злочинима у вези питања цркве. Ту стоји:

Др Герстенмајер je у извештају Рибентроповом министарству, писаном 24. септембра 1941. године у Берлину навео:

“По налогу 1624/1821/41 културно-политичког одељења Министарства иностраних послова путовао сам у времену од 2. до

 1. септембра у Србију, Бугарску, Грчку и Румунију, да поново ступим у везу са православним црквеним властима тих земаља и дау оквиру немачких курсева за школовање странаца расположиве стипендије расподелим православним стипендистима.

Међу православним националним црквама југоистока, српско- православна црква je ратом најтеже погођена. To je пре свега природна последица политике патријарха Гаврила која je потпуно анти-немачки оријентисана, чиме je он у знатној мери допринео катастрофи своје земље и своје цркве. Гаврило je засад смештен у једном манастиру близу Београда, не обавља своју службену дужност али прима честе посете својих свештеника. Даље je црква тешко погођена због истискивања српске мањине у Хрватској. Критеријум што je хрватско или српско одређује се према томе којој религији ко припада. Према тим појмовима “православни” или

“католик” одређује се данас у Хрватској ко се сматра Србином а ко Хрватом. Православни кругови у Србији су дубоко огорчени због поступака Хрвата. Усташе су приморале десетине хиљада Срба у Хрватској да пређу у католичку веру. Оним православцима који су се томе противили масовно je пререзано грло (ово треба буквално схватити) или им je сва имовина одузета и онда су без ичега протерани из земље. О снажном узбуђењу због зверских поступака Хрвата говорено ми je и у немачким круговима у Београду. При том се негодује и због тога што се Хрвати позивају да та убиства ерше под окриљем, односно по одобрењу немачког рајха. Срби који ćy масовно и без икаквог иметка протерани из Хрватске, изгледа да се у свом очајању највећим делом придружују бољшевистичким устаницима, чијем ће покрету, ако се ствари буду даље овако развијале, вероватно прићи и национални кругови, који услед многобројних кружећих вести о злочинствима почињу да губе главу”.

Овај извештај je од необичне важности не само према личности која ra je послала и надлештву коме послат (дакле и према адресанту и према адресат.у)^ећ и због времена у коме je послат и због садржаја. Није се ту могло ни лагати ни увијати. (Извештај je био про форо интерно, не намењен јавности).

Послат je 24. септембра 1941. године, кадсу, истина, прогони Срба у злочиначкој “НДХ” били у јеку, али још не на врхунцу. Извештач каже да су српски кругови били “дубоко огорчени због поступака Хрвата”, а не усташа. Па и он сам говори о “снажном узбуђењу због звереких поступака Хрвата”. Саме поступке назива без улепшавања зверским, и ставља их на терет Хрвата, као целине а не усташа.

У званичним круговима окупатора Србије, међу којима се он кретао “негодује се и због тога што се Хрвати позивају да та убиства врше под окриљем одн. по одобрењу немачког рајха.”.

Да ли би он то смео написати надлештву самог Рибентропа кад би то била истина ?

Он се жали и на преверавања, о чему сам ja писао још 1945. у Паландачићевом “Уједињеном Српству”, да je то немогуће да Немци одобравају. Њима (нацистима) није било стало ни до какве вере а највише су после јеврејске мрзели католичку.

Границу између цивилних и војних приказивача криминала којије вршен у “НДХ” за све време њеног постојања чине кратке али језгровите изјавеједног лица којеје било у немачкој униформи, алије вршило претежно “цивилну фунцију”, а у грађанству je било претставник најцивилнијег звања. За разлику од осталих Немаца који се у овој књизи наводе, ово лице je знало одлично и српски и хрватски: нико га није могао обманути.

На више места je, махом успут, спомињао хрватске одн.

■^22-

66усташке” злочине професор Славистике на Универзитету у Грацу Јосеф Матл9 научник највишег домета. Он je рођен у Штајерској 1897. и као професор чиниоје част немачкој науци. Бно јеаустријски официр у Првом рату, где je тешко рањен; у Другом je био као капетан Вермахта великнм делом на служби у Београду (код немачке војне команде). Он je у еваком погледу “класичан” извештач. Нажалост, ja не располажем свим његовим изјавама ове врсте, али и оно мало што их имам биће у стању да дају слику револта немачких научника над ординарним злрчинима једног народића коме je после девет векова први пут дата слобода да код куће газдује како зна и којује он крајње и нечовечно злоупотребио.

У опису Југославије великог Источно европског приручника изашлог 1954. (6) пише проф. Ј. Матл о Југославији у Другом светском рату (7), па прелази на “НДХ”, описује њен прекарни међународни положај да настави (стр. 106):’ “Поред спољнополитичких ограничења новог државног бића било je пре свега радикално политичко поступање усташа које je убрзо довело нову власт у озбиљне кризе…. Усташка полидија организована од стране сина Кватерниковог Еугена названог Дидо приђе изразитим терористичким мерама. Она je најпре разоружала потенцијалну противтежу усташа, хрватску сељачку заштиту, која им je (усташама) при задобијању независности од Београда била сарадник. Онда Кватерник преузе најоштрије мере против Јевреја. У лето 1941. изведе усташка стрељања међу Србима који у Хрватској живе. Ова борба против ‘православних9 вођенаје као неки верски рат католичких Хрвата против ортодоксних Срба са оштрицом верског разрачунавања. ‘Прекрштавање9 силом изведено значило je у исто време ‘похрваћење’. Овом политиком je хрватска влада сама допринела у великој мери порасту устаничких покрета, који су стварни oncer хрватске власти сводили на све мањи простор.

Огхуномоћени немачки генерал у Загребу’ генерал Глез’ фон Хорстенау, који се још испочетка окренуо против усташке диктатуре…. није успео код Хитлера својим све новијим и новијим претставкама против политике Павелићеве групе….” (док je немачки посланик Каше био за ту политику, што смо сви ми знали).

Говорећи. о крају усташке владавине (стр. 108), проф. Матл истиче њен све “радикалнији курс”: “Напослетку je ново радикализирање имало за последицу пораст дезертирања Титовим формацијама, које je довело до појава расула скоро свих хрватских делова трупа, тим пре што један Титов ултиматум загарантова сваком дезертеру до 15. децембра 1944. некажњив пријем у ‘народно- ослободилачку војску’.”

У истом Приручнику (8), описујући стање католичке цркве за време II светског рата, пише проф. Матл: “Тежак положај je настао у питању прелаза православних на католичку веру. Православна црква није била призната од НДХ до оснивања ‘хрватске православне цркве’ почетком 1942. Прелаз je у највећој мери вршен од државних органа, при чему се нису устручавали да употребе

-23-

насиља. Писац наглашава да je то прекрштавање било против канонских прописа.

У “Лексикону за теолошју и цркву”, у тому изашлом 1960. године пише проф. Матл, говорећи о Југославији (9): “Окупација одн. подела Југославије у II светском рату различито се одразила на поједине верске заједнице и у појединим областима. Хрватски режим ‘поглавника’ А. Павелића подупирао je католичку цркву, али je ту цркву морално оптеретио тиме што ју je увукао у крваве националистичке ексцесе терора против становништва српско- православног и у принудно католицизирање православних »‘Делом уз добровољну колаборацију католичког клира, делом под притиском. …

За православно становништво je Павелићев режим имао непреболне последице, нарочито у Хрватској, Славонији и Босеи… Њихови губици цене се на више стотина хиљада’…”

У минхенској “Искри” од 1. новембра 1958. саопштава професор др Јосип Матл писмо упућено др Иву Омрчину у Америци, где између осталога стоји:

“Свакако, ja нисам никада – нити за време светског рата3 кад сам из непосредне близине посматрао маеовна убиетва невиног српског сељачког становништва од-стране храатских усташа, нити пак после рата, држао до тога да важим као пријатељ тих усташа и њихов симпатизер”,

Он je даље у том свом одговору католичком свећенику Омрчину писао даље на српском језику, којим перфектно влада (73):

Узрок неслагања између хрватског политичког вођства и мене у овом периоду времена јесте сасвим јасан: усташка влада настојала je да, уз помоћ немачког “Вермахта”, побије и истреби Србе у. Источној Босни, па да онда кривицу свали на зле Немце. Моја je тежња проистицала из мог службеног задатка, да Источну Босну, која je тада била војностратешки подређена заповедничкој сили немачког генерала у Србији, пацификујем и нормализујем како бих учинио крај растућој анархији, која je била последица усташког касапљења српског становништва. Ми имамо доказа о томе и знамо, и својим смо рођеним очима гледали, шта се дешавало тамо у Босни… Уосталом, један протисведок Вашим тврђењима јесте и један професор Бечког универзитета и Претседник католичке акције, који je у то време као командант пука на Дрини, наредио да се отвори ватра са српске обале на усташе, кад се видело како ови и домобранци хоће да бацају српске жене и децу у хладну Дрину. Ja сам видео ту изгладнелу децу коју je спасла наша војска и поделио сам им и свој последњи комад хлеба. Верујете ли, као доктор теологије и католички свештеник, да je то хришћански ? Или сте мишљења да je католички и хришћански само оно што Хрватима политички користи ! Ви можете и даље да представљате усташке Хрвате као ваљане, невине јагањце..”.

Према претходним изјавама проф. Матла ово се односи на зиму

»24»

1941-42. Према његовим накнадним саопштењима “дало му je

хрватско државно вођство, Круну краља Звонимира III ступња са мачевима’ свакако да не би износио хрватска злодела према Србима.

У истом одговору усташи – свећенику Омрчану проф. Матл je додирнуо и питање ко je први започео. С обзиром на његову ненадмашну компетентност у овом питању то ћемо овде пренети. Тај пасус гласи:

“…А у вези питања о приоритету убијања: оно што Ви тврдите у вези времена између 1941. и 1945. јесте бесмислица, пошто je из хрватског националног извора, од стране Хрвата који су од 1940. до 1941-42. у Загребу активно сарађивали у националном покрету, познато, да су се месецима пре него што je уопште и постојала нека хрватска држава, пре него су усташе дошле на власт, истицале девизе ”Србе о врбе”, “крви до кољена”, а затворене усташе у Лепоглави говориле су: “Вадићемо им дицу из утробе”. Koje, дакле започео ?…

IL ЗАПАЖАЊА И ИЗВЕШТАЈИ

ВИСОКИХ ВОЈНИХ ЛИЦА НЕМАЧКЕ

Међу војним лицима прво место заузимају они који су били “на лицу места”, који су недела Хрвата из прве руке посматрали и саопштили. To су војни представници Рајха и команданти немачких одреда у тој “држави”.


6,

Прво би дошао генералоберст Едмунд Глез фон Хорстенау, који je од главнокомандујућег немачке војске фелдмаршала Кајтела био предложен и одређен од Хитлера као “опонумоћени немачки генерал у Загребу” (2, с. 239). Он je Аустријанац, генералштабни бригадир, неко време савезни министар у Бечу, почасни доктор Бечког универзитета: племић у пуном смислу речи.За њега се вели да je у Загребу био “политички генерал” (био je близак нацистичкој странци). Рођен je 1882., умро (извршио самоубиство) 1946.

О њему су многи писци саопштили његов сасвим критичан и оеуђујући став према хрватским злочинима, па смо и ми неке ставове навели (нпр. код проф. Матла, код фон Хасела и других).

Он није објавио ништа, јер није ни могао. Био je стално уактивној служби, а после од савезника интерниран, где je мало иза рата извршио самоубиство. Али он je оставио свој Дневник, као што извештава Мартин Бросат (10, стр. 12) у аднотацији. Тамо стоји:

. “Међу најважнија немачка сведочанства (о стању и догађајима у “НДХ”) која још не стоје на расположењу спада изос. Дневник некадашњег немачког генерала у Загребу Едмунда Глеза фон Хорстенау, који се чува у аустријском Кућном, дворском и државном архиву, али још није дозвољено његово објављивање или употреба”.

-25-

И ja сам се више пута обраћао Бечу питајући шта je са Успоменама Глеза фон Хорстенау. ЗПисмом од 17. октобра 1967. обавештаваме “Аустријски државни архив” са потписом генералног директора да се манускрипт налази код њих и да се епрема његово објављивање. Мислим да још није уследило. Неоспорно Хрвати покушавају све шта могу да спрече објављивање, а није немогуће да то помаже и хрватско-комунистичка владавина у Југославији.

Како ће изгледати Дневник генерала Глеза фон Хорстенау показаће овај податак из забележака Улриха фон Хасела (3, с. 2|р). Тамо стоји:“Хазе ми je пр_ичао о мушкој храбрости пуној дивљења Глеза Хорстенауа, који je “маршала” (писац сам ставља под наводне знаке тај израз, ЛМК) Кватерника у’ најоштријој форми позвао на одговорност за сасвим нечувена зверства Хрвата према једном милиону и 800 хиљада Срба9 и, што још више значи9 о томе поднео извештај. Он je Кватернику казао да je нажалост много чега последње године доживео на том пределу, али ништа што би се могло мерити са неделима Хрвата”.

Белешка фон Хасела je од 2. августа 1941. генерал Гле з мора да je јула месеца позвао Кватерника на одговорност.

“Хазе” je псеудоним Ханса Остера, генералмајора, шефа штаба адмирала Канариса. Оба су9 и Канарис и Остер, смакнути у концентрационом логору Флосенбург у пролеће 1945. Скоро 4 године пред тим, генерал Остер je ово саопштио дипломати фон Хаселу и овај непосредно забележио.

Пошто je та изјава необичне важности за извлачење даљих закључака, морамо je и у оригиналу пренети. Тамо стоји, код Хасела

”Hase (Oster) erzählte mir von dem bemerkenswerten Mannesmut von Glaise- Horstenau, der den “Marschall” Kvaternik in schärfster Form auf die ganz unerhörten Greuel der Kroaten gegenüber 1,8 Millionen Serben zur Rede gestellt, und, was noch mehr bedeutet, darüber berichtet hat. Er hat dem Kvaternik gesagt, er habe Im letzten Jahre leider vieles auf diesem Gebiet erlebt, aber nichts, das sich den Untaten der Kroaten an die Seite stellen lasse.”

Генерал Глез фон Хорстенау реферише како je само један официр старе школе у стању да чини: Он не увеличава, не умањује, не бира речи, сваку ствар назива својим именом. Он подноси извештај тамо где се он не очекује и не прима радо. Штоје најважније, генерал Глез- говори о неделима и нечувеним ужасима (зверствима) Хргата тд Србима9 а не усташа или чега сличног. Да није ништа него ово рекао, ми Срби смо му морали бити захвални.

И код Бросата (10, с. 99-100) наводи се један извештај немачког отправника послова у Загребу, саветника Трола од 10. јула 1941. у коме се износе разна недела према Србима (то ће се навести доцније у другом одељку ове књиге), да би после реферисао: “Из тих разлога je генерал Глез фон Хорстенау сматрао синоћ, пошто je самном говорио, да ово питање Срба ‘(Serbenangelegenheit) прво расправи КОД маршала (мисли Кватерника), а онда, према његовој изричној жељи, код поглавникаУ Даље стоји у извештају да je генерал Глез фон Хорстенау “у присуству маршала изнео поглавнику своје тешке

сумње према испадима усташа, при чему je он csoja саопштења поткрепио бројним конкретним наводима из најновијег времена”. (писци наводе где се тај докуменат данас налази). “Павелић, тако извештава саветник посланства Трол, je ‘опћенито’ призеао оправданост тих жалби, али je једновремено указао на ‘заједничке појаве свих револуција4 … Трол je даље саопштио да je Глез фон Хорстенау у једновременом извештају Врховној команди установио да je “цела земља зажваћена осећањем најтеже правне несигурности’, али немачке окупационе трупе не могу, с обзиром на хрватску самосталност, да wm шта предузимају против ‘недела усташа\ а сем тога су и преслаби за ‘полицијско стражарење у потребној мери’.”

У сасвим скорашњој књизи “минхенског историчара” Карла Хнилицке о борбама и догађајима последње време рата у југославији (20) наводи се један извештај “немачког опуномоћеног генерала у Хрватској” начелнику Врховне команде оружаних сила Лемачке од 5. јануара 1944. на који je сместа дао свој противодговор злоглаени посланик Рајха у Загребу Каше. Оба су ин екстензо изнета у реченој књизи (20, с. 279 и даље). He спомиње се нигде име Глез фон Хорстенауа, али то je свакако он. Одатле се види да генерал Глез није мењао своје гледиште о стању у Хрватској и о њеној војсци. Неколико ставова да то потврде.

Каже још на почетку да je “трпљење крвавих, нељудских грдоба усташке политике” нанело Немцима велике штете, Немачки:

Die Duldung der Mutigen, unmenschlichen Auswüchse der Ustaschapolitik…”

Даље каже генерал-оберст Хорстенау: “Војничка способност деловања хрватског народа бива од недеље у недељу (сваке недеље) неповољније оцењена од немачких команданта (“вођа”). Одсуство људске дисциплине, борбени дух, бежање испод заставе, дезертирање читавих одреда и официра са погаженом заклетвом, издаја непријатељу и сагласност са њим јављају се сваког дана…”.

“Поглавник и његова околина гледају само на то да се – коштало то колико било – задрже на власти. Чују се чак гласови да се кају што су у боља времена могли да се заведу да уопште напусте терористичке методе. За немачко вођство рата и за положај немачких војника било би просто неиздрживо кад би понова оживео усташки терор…”. Заиста су били Хрвати неко време попустили у зверском гоњењу Срба, захваљујући интервенцији немачке и још више италијанске војске. Сад се кају што су то урадили: није смео ни минута терор над Србима да јењава. Немачки:

Man könne sogar vernehmen, dass man bedauere, dass man sich in besseren Zeiten habe erleiten lassen, die Terrormethoden im allgemeinen aufiugeben. Für .die – deutsche ICriegsführung und die Stellung des deutschen Soldaten ware ein Wiederleben des

ustaschaterrors unertaglich…

Историчар Хнлицка конклудира ca своје стране (20. с. 109): “Пре свега од 1944. немачки војни извештаји су просто прстом указивали на компромитујући режим усташки и увек изнова захтевали дистанцирање. To je морало да доведе до трвења између владе

поглавника и наЈвиших претставника немачке оружане силе у Урватској. Хитлер je настојао у кокачној фази да ова површина трвења отклони. Прва жртва ове нове политике према Павелићу био je немачки генерал у Хрватској, генерал Едмунд Глез фон Хорстенау. Генерал Глез je настојао енергично отступање немачке политике од усташког режима, као што показују његови многобројни извештаји и претставке. Он je зато био поглавнику трн у оку. Хитлер je крајем августа 1944. већ размишљао о смењивању генерала Глеза. Тада je извршена и двојна деоба задатака (војног претставника Немачке у Хрватској, J1MK) и то према ставббима војно-политичким: наследници Глезови постадоше генерал- лајтант Јуппе и СС генерал Бергер. Оба су имала пре свега да се старају о јединственом представљању немачке оружане силе и о интересима СС”.

ГТрема овоме, дакле, генерал Глез фон Хорстенау je престао да буде опуномоћени представник немачке оружане силе у “НДХ” најраније крајем августа 1944. а вероватно тек у септембру« Зато je предњи извештај несумњиво његово дело.

Историчар Хнлицка говори још на више места о генералу Глезу кога назива “територијални заповедник у Хрватској” са титулом “Немачки опономоћени генерал у Хрватској”. Он je uy многобројним представкама влади Рајха чинио предлоге за таква решења”, али je “у већини случајева успело Павелићевој влади, помогнутој од посланика у Загребу Сигфрида Кашеа, да њихово становиште спроведе с обзиром на суверенитет Хрватске и то у временима, кад нико сем Кашеа и поглавника није веровао у животну способност усташке државе..”.

Дневник генерал-оберста Тлеза није канда ни Хнлицка могао да види. Бар тако изгледа из његове књиге.

Генерал Глез фон Хорстенау слао je несумњиво честе, можда свакодневне, извештаје у Берлин о стању у Хрватској. Највећи деоје њих свакако сачуван, али ко зна где се налазе ? Један део се налази у Југославији, вероватно у поверљивој архиви Гестапоа коју je Југославија купила за 50 хиљада долара одмах иза рата. Југословенске власти то објављују кад им треба и уколико им треба. Ja верујем да не фалсификују, али доносе делове који им годе. Нарочито канда избацују оне ставове који погађају хрватски народ. (ако je ма шта повољно за хрватски народ, они то стављају на велика звона).

У приказу устанка у источној Херцеговини крајемјуна и почетком јула 1941. два новинара (по свој прилици Херцеговци), донели су у Политици и један веома скраћен извештај генерала Глеза (24). Он није датиран, али je несумњиво из тог времена, дакле почетка хрватске “државности”. Ево шта стоји у Политици у тексту који je» комунистичка цензура Југославије дозволила:

“…Немачки војни представници у НДХ сматрали су да усташко дивљање поткопава темеље ове њихове творевине. Генерал

»28-

Хорстенау у једном извештају истиче:

..Према тачним и потврђегош вестима безбројних немачких војеих и цивилних посматрача, усташе .су последњих недеља безумно дивљале у граду и земљи и при томе допринеле, да се и онако не баш нарочито популарна платформа владе још више окрњи…”.

О ставу хрватског становништва према политици владе НДХ, генерал Хорстенау, поред осталог, жаже:

. .Хрватско цивилно становништво, односно свако ко није усташа, одбија одлучно од себе њихова недела. Државни полицијски ■ секретар Еуген Кватерник, син маршала, најомраженија je личност код становништва у земљи, без обзира на разлике у положају и националности. Срби, тј. православни, у основи су изван закона, али и Хрвати се налазе у великој правној несигурности и у свим друштвеним слојевима изложени су личним незгодама…”.

Поред свег покушаја правдања Хрвата стоји да су у целој тој криминалној земљи сви “Срби, тј. православни били стављени ван закона”, што значи да их je свак могао некажњиво злостављати и убијати.

Кад je сав овај рад био готов, сасвим спреман за штампу, чуо сам (почетком јуна 1972) да су тих дана у Фрајбурју (Браусгау, Баден) изашли Мемоари генерал-обрерста Глезе фон Хорстенау» Том приликом ми je у Минхену казао новинар Ратко Парежанин, који je дуго живео у Аустрији као аташе за штампу, да се његово име чита Глез а не Глезе како сам га читао ja и свак наш. Ja му верујем и усвајам то (вероватно je Глез француског порекла).

Књигу сам сместа наручио преко пријатеља из Немачке,

Она ме већ по свом наслову разочарала: нису издати непосредно Мемоари Глезови, већ их je обрадио један канда стручњак по имену Герт Фрике, (126) у свим таквим делима учествују два аутора и, што je најважније, бар овде, није их лако одвојити. Ja лично волим да црпим податке из извора и репродукујем их у чистом стању (уколико то, разуме се, превод дозвољава). Али овде треба донети превод и само Глеза и његовог коментатора. Фрике назива “немачког опуномоћеника” у Загребу конзекветно Глез, док други део имена изоставља. Вероватно то чини са разлогом.

■ ГТисац се трудио да буде објективан, али кивност на Србе не може да прикрије, као уосталом ни сам Глез. Ипак он не оправдава ни најмање хрватска недела и не штеди да их жигоше. Јер су она шкодила самим Немцима, а користила нису никоме. Ипак ja имам утисак да Фрике није изнео велики разломак Глезових осуда зверстава почињених у Хрватској. Аутентични Мемоари пружиће вероватно још доста прилике за утврђивање хрватских злочина. Ова je књига надасве интересантна у оцени хрватске државе и хрватске

»29»

војске, као и у приказу дезолал-њх придика у вођству државе, али ми од тога мало шта можемо овде узети. Нека стоји за другу прилику.

Држаћемо се овде реда у књизи, који je углавном хронолошки. Али je тешко друкчије поступати кад je сав остали материјал дефинитивео обрађен (мнош би делови иначе могли да се пренесу у остале одељке књиге).

У “Уводу” књиге описује Фрике историјат Југославије и “НДХ”.

На страни 12 швори о погрешним “методама” владања “Београда и српског господујућег народа” које су “произвеле против њих праве комплексе мржње” “под којима je српско становништво хрватског дела земље 1941, после оснутка НДХ морало да пати у неслућеном опсегу (мерн)У unter denen die serbische ßevölkertmg im kroatischen Landesteil 1941 nach der Gründung des USK in ungeahntem Masse zu leiden hatte»

Први прави одељак књиге (после увода) носи наслов: “Почеци хрватске државе, смутње усташа и држање Италије 1941 “2 Ту он често спомиње извештаје неког кашетана Хефнера (иикад му не наводи крштено име) које je овај упућивао генералу Глезу. To je био Загребчание, Шваба (“фоксдојчер”), увек правилног гледања на ствари и догађајеу Хрватској. Оејош И.јуна 1941. извештава Глеза: “Усташки покрет je нашао многе еове присталице, јер пријем ових усташа није ограничен никаквим етичким (моралним, ЛМК) оградама. Тако се нашао у редовима усташа најгори улични олош, само су настојали да повећају број својих присташа због појачања њиховог положаја..Т. Исти капетан Хефнер пише месец дана доцеије (19. јула 1941): “Сваки пропалица, али такође и свака индивидуа која je криминално евидентирана, може у овој држави да постане усташа, и као такав да има онолико оружја колико му je драго”.

Сад износи писац извештаје Глезове о сину “војсковође” Кватерника Еугену кога лично описује у најцрњим бојама, све из 1941. године. Ту пише изос.: “Под вођством Еугена Кватерника

почео je већ маја 1941. са знањем загребачких владиеих кругова, вал терора против Срба (православних) у земљи – потхрањен старим комплексима мржње – коме су (у томе валу терора) у току времена пале као жртве стотине хиљада лицаТ To су значајне речи које треба пренети у оришналу:

Unter Leitung Eugen Kvaterniks begann mit Wissen Argamer Megierungskreise die im Mai 1941 eine Terrorwelte gegen die Serben (Pravoslawen) des Lamdes-geimhrt durch die alten Hasskomplexe – der im Laufe der Zelt einige tiundertausesid Personen zum Opfer fielen.” –

“МасовЕо претеривање православних или насилно преверавање на католичку веру беху на дневном реду. Све те мере, ‘уперене на елиминисање Српства у Хрватској,вршене су под мотом којијеједан хрватски министар јавно изнео: Убићемо један део Срба, избацићемо друш из земље, а трећи натерати да прихвати католичку веру и он ће бити апсорбован од католичког елемента”.

Само део једне реченице ћемо у оригиналу пренети: Alle diese, auf Eliminierung des Serhentums in Kroatien gerichteten Massnahmen….

-30-

Дакле, најзваничнији немачки кругови, сами присутни у Хрватској, признају да je побијено стотине хиљада Срба и да je званична тенденција била: нестанак Срба у “Хрватској’.

Сад писац преноси познату изјаву миниетра Милована Жанића од 2. маја 1941, (дакле свега три недеље после прогласа “НДХ”) да има да нестану из земље сви који нису Хрвати.

Наводи такође (на страни 63) изјаву “стожерника” Гутића у Саеском Мосту прво о привредном а после о тоталном уништењу Срба. Све су те изјаве објављене на више места, али je значајно да су се о њима нзјашњавале и скандализирале саме немачке команде на Балкану. Писац наводи све цивилне и војне извештаје о томе.

Даље етоји у књиги (страна 38): ‘Тлез je споменуо више пута у евојим извештајима ове ексцесе. Код њега су биле накупљене жалбе разних немачких службених места, о подозривим стањима, која су изазвана незаконитим поступцима’ устаир, који нису штедили ни имања еи животе”.

(Über die bedenklichem Zustande, die an vielem Stellen des Landes durch das gesetzwidrige, weder Gut noch Leben schönende Vergehen der Ustascha hervorgeraffen würden,

Многи cy тражили интервенцију немачких трупа, али она je морала изостати t6jep je хрватска независна држава а поред тога утицајна сфера Италије”. “Ипак je Глез видео у чињеници да немачке трупе морају да буду неми сведоци тих ексцеса крњење њиховог иначе великог угледа”.

Г лезје интервенисао и код “поглавника” комеје изнео “своје тешке преокупације о неподобштинама” које усташе врше, да je “целу земљу обухватио осећај најтеже правне несигурности” (das Gefühl schwerster Mechtsunslcherhelt) “Поглавник” му je дао углавном Право, али рече да су то опште појаве код револуција,

Страна 39: “Само неколико даеа затим je морао Глез, на захтев главног војног заповедника Југоисток да учини представку против ‘варварских’ метода избацивања Срба”. Дакле, врховеи заповеник немачке војске на Балкану назива те методе “барбариш” ! Извештај je од 12, јула 1941. Казаоје да су “хиљаде Срба нестали против сваког права и захона”, па чак и неки Хрвати. “Са немачке националне стране се начин прогањања Срба од стране припадника усташа означује као срамна љага, која ће генерацијама да сеје мржњу између Срба и Хрвата”.

Даље стоји на стр. 39: “Ако се посмотри морални, политички и привредни резултат усташког покрета од 10. априла 194L на овамо (а то je писано почетком јула исте године), то сваки објективан посматрач мора доћи до закључка да ове методе … можда могу да изграде неку азијатску деспотију, али еккако моралну европску државну заједницу…”.

To je било 12. јула кадје Глез говорио са Кватерником. Неколико дана доцније рече му у четири ока да je “хрватска револуција неупоредиво најопорија и најужаснија од свих револуција које су од

-31-

1918= извршене у Средњој Европи Т\

Он даље пише како je Глез означио Србе као начелно “фогелфраи”, што значи да их свак може, чак и треба да убија ! Serben, das heisst Pravoslawen sind grundsätzlich vogelfrei…

Генерал Глез ce нарочито бунио што Хрвати бацају кривицу на Немце за многа недела према Србима. Он je протестовао код Кватерника и казао да “немачке команде . могу напослетку бити прннуђене да јавности пруже путем штампе одговарајућу истину”… Капетан Хефнер je известио Глезеа да усташе говоре како су Немци не само знали за “почињена недела”, већ да су она чињен$ *ća одобрењем чак и захтевом Немачког рајха. А за тога капетана родом из Загреба пише Фрике да je “располагао информационим могућностима какве-се само замислити могу”. Ja лично мислим даје то био главни информативни орган генерала Глеза. У сваком случају нека му je хвала на тачном и објективном обавештењу својих претпостављених !

Стр. 44: Кад je крајем јула избио комунистички устанак, Глез се изјаснио да je то последица “слепог, крвавог пировања усташа”.

На страни 57 и даље описују се стања с краја 1941., специјално новембра. Ту стоји: “Стање у Хрватској je било стигло у једну прилично критичну фазу. Више од половине земље налазило се у рукама италијана и устаника (мисли четника, J1MK), само трећина истински под владом…”.

“Поред тога (та влада) трпи самовољу којом њене рођене присташе, усташе, појам сваке страховладе и мржње’ прља задобивену слободу.

Иста страна (57): “Глезје сматрао даје обавезан поново указивати Павелићу и Кватернику на немогуће третирање српског проблема… које баш гар (производи) четништво…”

Стр. 63: “И сада, као и пре, српски се елеменат, једна трећина становништва, угњетава и осећа у највећој несигурности”.. To je Глез казао децембра 1941.

На крају извештаја из 1941.(с. 66) стоји да се “за појаву и за ширење устанка чинило одговорним вршљање омрзнутих усташа”.

Тај одељак, а такође и контемплацију при крају 1941. завршава писац овим речима: “Политички, војнички, а такође и привредно пружала je НДХ такву слику која je за будућност мало повољног обећавала. До неког другог закључка није могао да дође немачки опуномоћени генерал. Он je најзад констатовао правилћо на основу односа да je било погрешно хрватску државу националности управљати као јединствену националну државу…”.

Прелазећи на г. 1942. овако описује Глез усташе (с. 69): “Репрезентанти покрета све су више омрзнути због осионости, самовоље, грамживости, корупције. Поред тога не престају безакоња, пљачка и уморства. He прође недеља а да се не изврши

»32»

једна акција чишћења… при чему читава ееда9 заједно са женама и децом, морају веровати да су заиста непријатељски губици заплењене пушке9 чији je број мношструко увелнчан, и победоноше. усташке чете враћају се кућамажрцаш пдена !Р\ Самгенерал Глез се- руга томе.

И у новој години, 1942.9 генерал Глез покушава да ублажи муже Срба, из својих а не србофилских и хуманих разлога. Али није помошо ништа. Са ужасом се још једном констатује: “Тако и даље остаје уништеше православног елемента циљ усташа, који и сада9 као и пре9 на њихов познати начин хоће да реше проблем. два милиона аутохтоних (са земљом сраслих) Срба и тако да продуже масовна убиства, при чему je у само два села код Бања Луке убијено 2300 људи…” To je такође извештај капетана Хефнера генералу Глезу, a овај je известио Команду Југоистока 1. марта 1942. Само прву и последњу реченицу да овековечимо немачким оригиналом:

So bleibe denn аис! die Vernichtung des prs¥osla wischen Elements das Ziel ‘der Ustaseha… wobei in zwei Dörfern bei Banja Luka allein 2300 Menschen umgebracht worden sein sollten”.

To je, колико ja знам, прво аутентично извешће о масовним убиствима у само два села Босанске Крајине.

С. 79: “Поједине меродавне личности видеше даје погрешан курс заснован у почетку који je ишао за уништењем српског дела народа.: Али се у међувремену показаше названи духовијачи неш они који су их назвали, што доказују нови испади усташа…”.

Децембра 1942. налазе се код Глеза ове опсервације (с. 95): “Обадва Кватерника била су најљући претставници поступка којисе још увек вршио у Хрватској против Срба, при чемује син показивао особени садизам”. To Глез саопштава вишим властима 15. децембра 1942. Он даље каже: “Још у септембру je он признао, да he и преостали милион и по Срба у одређено време да побије”. To значи да их je већ око пола милиона било побијено.

Капетан Хефнер саопштава о злочинима бојника Томића у Срему, због чега су Немци енергично протествовали. Он je ту “стотине православних ликвидирао”. Он je склоњен, али му je дато још истакнутије место. (стр. 96). Глез je казао да “анархистично поступање са Србима иде у прилог партизанству”.

Сасвим на крају одељка, описује Глез последице уклањања оба Кватерника и каже “да би се то могло и тако тумачити, да je он (Павелић) увидео лудило своје политике истребљења православних”. Сам поглавник то није казао, то стоји само у извештају ген. Глеза од 13. децембра 1942. у извештају којим се још једном од небројено пута, потврђује намера те наказне државе и њеног вођства да истреби православне.

Сад долази трећи део књиге под насловом : “1943. година до Италијанске капитулације”. Ту у почетку стоји: “He одобравајући морао je он констатовати (Глез) да je прогон православних продужен и после смене владе, што je уосталом и Мусолинију дало

~33~

повода да каже да je поглавник један сасвим велики магарац”. To

није на њега канда ни најмање утицало.

Стр. 118: Генерал Глез пише приватно Варлимонту (то треба даје Валтер Варлимонт, немачки генерал у Главном стану одн. Врховиој команди) 15. фебруара 1943: “Уствари je већ сам по себи крајње слабо фундирани усташки покрет постао са својом избезумљеном гшлитиком истребљења и њешвим зверствима символ неуспеле државне творевине… Усташе су један одсвиран (изанђао) клавир, из кога би се једва могли и напола звучни тонови да изазову..”.

Писац (Фрике) додаје са своје стране: “Усташе су биле, р^кле, толико компромитоване да je државна екзекутива морала да се од њих одвоји, одричући се сваког спољног споја са њима. Али je то било иемогуће већ и стога, што се Павелић никад не би хтео отреети те потпоре”.

Стр. 126: “О квалитету хрватских домобрана изјавио je један СС вођа у септембру 1943: To je Лумпенпак (олош, фукара, битанга, све по Ркстићевом речнику). Они ништа не вреде и само шкоде тамо где их употребеТ На још много места у књизи говори се о дезолатном стању и потпуној неспособности хрватске војске оба реда (нпр. стр,

146), али то не спада у ову књигу; можда ће се посебно описати.

To je већ 4. и и последњи одељак књиге, који носи наслов “Иемачка к Хрватска 1943/44. до отпуштања Глеза”. Нас. 152стоји: “У везиса образовањем једне ‘усташке оружане силе9‘ наишло je појачање радикалног усташког курса5 о чему je Глез сазнао још у октобру (1943.). Свуда по Хрватској могло се да установи, поновно оживљавање радикалног усташког правца, као што je генерал фон Лајзер известио, које je произвело нове акте терора и самовоље као и прогоне Срба.Т (Генерал фон Лајзер био je неко време командујући генерал у Албанији). Штогод се догодило, како год се ствари развијале у том руглу од државе, последица je била нов талас “прогањања Трба” (Serbenverfoigungen). Ha страни 156 стоји како су “поглавник” и “његов круг” жалили да су се у “боља времееа повели да престану са терористичким методама”.

Кадгод је9 захваљујући Немцима, завладао релативан мир или нека немачка победа над устакицима, “ништа се са хрватсхе стране није чинило да се нешто изгради на тим успесима и да се створи поверење услед њихових (хрватских) поступака, да се изравнају сви кругови становништва, било хрватски или српски. Напротив, искорншћавао се положај створен са немачке стране да се своји сопствени иослови заврше”. Сад je извештај априла 1944. Њихова делатност се мање заснивала “на сузбијању комунизма него на борби против православног дела народа”.

“Кратхо време после отпуштања Навратила (онје био неко време министар војни, веома добро стојао код Рајха и био заштитник православних, хао ранији Чех и југословенски ваздухопловни пуковник), који се морао смаз^з као штарт обновљеног и пооштреног усташког курса. У једш* оцени стања je утврђено:

-34-

Уместо да се протибиости између Хрвата и православнкх хзгладе, управо су водећи хрватсхи крушви радили на тогле да их пооштре, не мислећи при томе на како слабим когама почива државна зграда. Месец дака доцније je установљено да су политкчки одноеи ради појачане пропаганде усташа са њиховом оштром полешжом против православног елемента постигли битио пооштрење… Све je потсећало на 1941 !”.

С 165: “Пооштрење политичких трзавица услед све јаче нетрпељивости усташа5 која je опет прешла на прогоне евмх православних”..

У последњем одељку под насловом С63акључна посматрања” каже

писац Герт Фрике: “Кад je Глез од маршала Кајтела код icora се опростио кад je напуетио свој загребачки положај чуо да треба да je радостаи да није морао да доживи срамну пропаст те стрцане државе Хрватске, то ова изјава осветљује какву je оцену вредности уживала Р1ДХ код многих водећих немачких личности…” У Оригиналу: Кајтел je рекао Глезугег solle froh sein, den sdimäSkker Unter

gang dieses schäbigem Staates Kroatien nicht mlterlebem жш niässen !

Прилог 1 те расправе доноси писмо Глеза маршалу Кајтелу, начелнику Врховне комаеде од 24. марта 1942. где изос. стојида он веома скептички посматра на привредни доприиос Хрватске: ЛЈа мислим прн томе пре свега на основне несрећне линије унутрашње политике, која je настала у првом реду из оеећаја освете једне мањине према једном народном делу којн не може да ее утамани и потеећам се на бесмислена зверства усташа, која су несумњиво допринеда са 50% да je дошло до устанка”. ^

Ето, хако су Немци ценили и хрватску државу и њихову војску.

Нешто страо еије се није могло од савезника исказатги

Слично гледиште као генерал Глез, који je био војнм изасланик са седиштем у ‘Јагребу, имао je немачки главеи војни заповедник на терену гекералоберст Ллексзшдар Лера Он je бмо до храја 1942. “команданз Вермахта Југоисток” а тада je одређен за главног територија^ног команданта за ЈугоИ-СТОК Generaloberst Lohr, Gberbefe’; is ha to er Sudost Глез je био као њему ПОТЧИЊСН ОД почетка 1943. Он je био (Бросат, 8, с. 140): комавдант одбракбеног округа wehrkrelsbefeliishatier , поред кога се још налазко и

генерал Литерс, као “командант немачких трупа у Хрватској”

(Genera’4 Mudolf Löters, Befehlshaber der deutschem Truppen In Kroatien)

И генералоберст Jlep je био Аустријаиац. Ja o њему нисам кашао ближе податке, Једино генералоберст Рендулић пише да je дуже времена с њим служио у Министарству народне сдбране у Бечу, и да га je упознао као врло доброг» фииог и образованог господина.

Генералоберст Лер je био главни војки заповедних за цео Балкан од почетка 1943. Он je већ 27. фебруара послао један Лнестохи Промеморијал” (eine geharnischte Denkschrift) % ВрХОВНОЈ КОМанди (Бросат, с. 146), пошто je пре тога, на своју руку “одлучно одбио да

заузете пределе опет потчгош хрватским војним влаетима и сетао je

-35-

при томе да се војна управа, коју je вршио генерал Лнтерс са њему потчињеним командантима дивизија на исти начин и даље врши”. У меморијалу од краја фебруара 1943« стоји: “Политичку ситуацију у Хрватској показује као најзначајнији моменат чињеница да “Хрвати нису способни да се сами управљају”. Наводи како им не ваља ни чиновништво, ни војсха, ^ ни полшдија. За ову директно каже (у званичном извештају); “Полиција – око 5.000 полицијских и 10.000 жандармеријских службеник-а… морали су – хтели не хтели – да посматрају” терористачке’ акте усташа према православном становништву (у Извештају сталностоји-православен нанемачком, ЛМК), којих је9 према самим усташким наводима, yMopetfd Чжо

 1. ..”.

To je већ извештај од почетка 1943., који говори о 400.000 покланих Срба (већином небораца !)’.

Генералоберст Лер je тражио да се “после извршења војних операција предузму потребне политичке, административне и привредне реформе” (Бросат, аднотација на ст. 146). Тражио je уклањање министра Кашеа, “отстрањење поглавника др Павелића”, састав нове владе ća присталицама др Мачека, “једновремено постављање Глеза фон Хорстенау-а као ванредног опуномоћеника Рајха и команданта немачких трупа, са војним штабом за извршне функције… и напуштање досадашњег курса непријатељства према Србији”. Тражио je. потчињење хрватске војске, жандармерије и чиновништва Рајху, “распуштање усташког покрета и чишћење хрватског чиновништва од неповерљивих и корумптивних елемената. Само акр- се. омрзнути усташки покрет, чија се стварна власт данас протеже-,сако’ у границама зидова главног града, напусти …” генерал Лер види могућност неког побољшања.

У међувремену je, у књизи изашлој 1969 од Јохана Вишта, некадашњег војвођамског Швабе, наведен цео текст Меморандума фон Лера (11, с. 319) итд. , који се налази у Државном архиву Нирнберг. Ту се понавља оно што су пренели Бросат и Хори, али има и доста новога. Тако он најошједном месту говори о “самовољи усташа”, да у загради прецизира: “уморство 400 хиљада православних, рушење многих војних места и неспособност сузбијања банда”… учинили су владу поглавника неодрживом Немачки: “Willkürherrschaft der Ustaschen (Ermordung von 400,000 Prawoslaven, Zerstörung zahlreicher Orten), und Unfähigkeit in der Bekämpfung der Banden…”

Каже да je y многим’ крајеви-ма земље, тамо где нису били јаки четнички покрети “усташки терор скоро све Србе натерао да беже ка комунистима”. За муслимане je казао генералобесрт Лер да су “врло много под утицајем мера које преузима Турска, уопште опортунисти, непријатељи Михаиловића и Срба, а делом код комуниста”.

Даље пише генерал Лер : “Стварна власт владе (поглавника) постоји данас још само у оквиру (“унутар”) зидова главног града: нека државна власт, државни ауторитет не постоји више. (Подвучено у меморандуму). Мере терора, хапшење у масама,

т36-

осуде, уморства – иако никакви докази или знаци непослушности према државној власти нису постојали – довели су до иравее н@смгурноети9 бесправности и у многим деловима земље иступима банда, до жаотичних одиоса. Живот и имовина нису више обезбеђени”. Подвучене речи У оригиналу: Eine Staatsgewalt, eine Staats autoritat ist nicht mehr vorhanden… Mechtsunsicherheit, Rechtsloslgkeit führten • zu chaotischen Verhältnissen.

Ни црначке државе нису имале овакве квалификације. А ово пише кајодговорнији командујући тенерал савезника Хрватске после запажања и установљења у самој земљи. Таквих конклузија немачких фактора има сијасет. To треба обрадити у књизи “државност хрватска у последњем рату99.. Ja не верујем да ћу сам моћи да то обрадим. Али ће се наћи неко други, можда бољи од мене.

Начелник фиреровог штаба није смео да тај извештај поднесе Хитлеру, знајући његово расположеље. ■ (10) Ништа мање он не представља докуменат гледања на ствари највиших војних представника немачког Рајха на Балкану, “на лицу места”, где су

ствари виђене непосредно. . ‘ . , ••.. ,

На суђењу у Нирнбергу био je, између осталих, саслушаван и др Рудолф Ибикеи9 који je имао задатак да у штабу главног заповедника за Југоисток “изради објективну историју развитка војних и политичких односа на југоистоку Европе од 1941. до тадашњости 1944/45. на основу материјала у актима…” (21).

Једно од питања судије je гласило: и3нате ли Ви да ли су команде оружаних снага покушале да против већ познатих усташких метода интервенишу, или да на хрватску владу утичу да усташе умерено делају ?”. ” ; . .

Одговор (дра Ибикена): “Ja се позивам на многобројну писанију између генерала Глеза-Хорстенау и Врховне команде Југоисток о свим питањима Хрвата, па и о питањима. -усташа и да су ова обавештења генерала Глеза-Хоретенау била кршење руку, да би се немачка војиа сила ослободила од баласта усташке делатностм. (Сва су’ подвлачења у цитираној књизи, ЛМК). И ja знам да су сва настојања о сужењу утицаја усташа била подношена до највиших немачких места од стране команданта Југоистока (тоје генерал Лер, ЛМК). Мислим да je један од ових гшдухвата требало да допре до Хитлера лично, преко владе Рајха, али је’од тадашњег министра спољних послова Рајха Рибентропа саботиран,тако да није никад допро до Главног стана фирера…”. Каже да је Рибентроп “руку под руку” са послаником у Загребу Кашеом“овај фашистичко-хрватски систем високо поштовао често на ужасаваше вођства оружане силе”.

Иако се овде не говори о конкретним зверствима Хрвата, ипак су ови подаци драгоцени: они увек изнова ■дотврђују згражавање немачких војних команданата на терену, немачке војске тамо уопште, над оним што су Хрвати- радили.. Суд није питао о појединостима. Немачким официрима, који су своју каријеру били започели у Пруској и у Аустрији и који су о чаети и о злочину имали

-37- . ■

гдедишта племића, хрватске методе најодвратнијих злочина нису могли а да не наиђу на крајњу осуду. To не сме бити заборављено.

8.

У заједничком извештају Берлину (меморандуму) посланика Кашеа из Загреба, генерала при влади у Загребу Глез-Хорстенау и главног војног заповедника за Југоисток генералоберста Александра Лера стоји за усташе да су “испуњени слепом жељом за разарањем против стварних и уображених државних непријатеља, нарочито Срба… и да су починили ексцесе који су самовоЈвбм и неизмерношћу најтеже потресли развој државе и поверење народа у владуУ (Брост, 10).

9.

Сад неколико саопштења командујућих немачких официра на терену у “Хрватској”, за које, нажалост, немамо све потребне биографске податке, Немачка je земља са јако развијеном биографском литературом, са “речницима” и приручницима о личностима из свих делатности јавног живота. Некад су лексикони о војним личностима (“Ko je ко” итсл.) били најчешћи; после изгубљеног рата њих нема (или их бар ми нисмо нашли). Али положај гшсаца одн. њихову војн\ функцију на Балкану могли смо најчешће да утврдимо.

Иесумњиво да један од најсигурнијих и најнеоспорнијих извора података од немачке војне стране представљају белешке генерал- оберета. Лотара Реидулмћа (генерал-оберст je чин између армијског генерала – виши од њега – и маршала одн. војводе). Лотар Рендулић je имао једну од највиших команди на свим секторима немачких борби на Истоку (у Русији, у Норвешкој, Лапланду, Курланду итд.) и цело време рата je бивао бачен тамо где je најтеже. Бно je елитни официр највиших квалитета. И он je Аустријанац, Бечлија.

To сам све написао био у првом издању ове књиге. Додао сам да му je име хрватско или словеначко. Из његових штампаних успомена нисам то могао дозиати. Чекао сам аустријску енциклопедију, али ни у њој није било иишта. Случај je хтео да сам код једног Хрвата, прочелника усташке промицбе (шефа пропаганде) Матије Ковачића у књизи “Од Радића до Павелића”, изашлој у Минхену 1970. нашао податке.о његовом пореклу. Хрвати су га посетили у Врњачкој Бањи, где им je казао да му je отац био Хрват, а мајка Немица. Почетком 1971. je yivipo и оида je стајало да je био у 84. години живота, дакле рођен 1887. После сам нашао некролог о њему у листу “Салцбургер Нахрихтен” од 19. јануара 1971. Ту стоји даje рођен у “Бечком новом месту” (Винер нојиштат) од оца официра. У Првом светском рату учествовао je на фронту, после рата студирао и завршио права као доктор. Био je војни изасланик у Паризу и Лондону. У Другом светском рату командовао скоро на свим фронтовима и одликован иајвишим орденима. У Иирнбергу je 1948. осуђен на 20 година строгог затвора a 1951. пуштен на слободу. Од тада се бавио публицистиком.

Оволико много података сам о њему дао, јер ме збунило бнло његово име и према томе се мора оцењивати његова непристрасност.

Он je издао 1952. своје успомене ратовања под насловом: “Борили се, победили, потучени” (12). Ту има доста података и о стању у “НДХ”, јер je генерал Рендулић почетком августа 1943. добио на руском фронту обавештења да je одређен за “врховног команданта једне армије са тешким задатком”. Тек кадје дошао у Главни војни стан, Хитлер му je рекао да je одређен за команданта немачке војске на западном Балкану, која мора да учини крај са франктитерским (партизанским, четничким итсл) ратовањем. У том циљу je образована једна нова армија (II тенковска армија), за чијегглавног команданта (обербефелсхабера) би наименован Дотар Рендулић.

Подаци о ратовању на Балкану налазе се у II одељку књиге, са насловом “БалканД стр. 151 до 232. Разуме се да je главни део излагања војничке природе, описују се борбе, припреме за борбе, последице војевања итд. Али писац даје и описе краја у коме се налази, понекад и света који среће.

Свакако je командујући генерал, чије су се трупе највећим делом налазиле на територији “НДХ”, морао да запази, морао да види, напослетку морао да осуди прогоне које су Хрвати систематски чинили на њима повереним *становништвом српске народности. Генерал Рендулић га зове конзеквентно “православен”. Тако пише на немачком језику (не нпр. ортодоксе, а не ни Сербен). Али се на више места и при разним фазама војевања осврће на те прогоне, које не само осуђује, већ најодлучније забрањује и осујећује. Отуда његови искази имају нарочити значај и ми ћемо ихдословно пренети. Ген. Рендулић пише на војнички начин: просто, штуро, кратко. Тим значајнији ови подаци могу местимично да буду.

На страни 160 пише Рендулић: “Нигде није био већи утицај религије на спољне односе живота него на Балкану. Тамо су људи увек били фанатични пристаи!е своје вере и према другим конфесијама нетрпељиви у високом степену. Ja се сећамједне посете коју сам учинио Хрватској 1910. При шетњи у околини једне варошице паде ми у очи једна упадљиво добро одржана кућа која je засебно стајала. Кад упитах свога пратиоца ко би ту могао да живи, он одговори: ‘Рђав човек, он je православац’. Као православни су означавани у Хрватској Срби грчко-православне вере који су ту живели. A 1943. године нађох у Босни два суседна села, од којих je једно припадало католичкој, друго грчко-ортодоксној религији. Међу њима je постојало отворено непријатељство, које je с времена на време доводило до крвавих обрачунавања оружјем”… “Кад je после Првог светског ратастворенајугословенска држава, Хрватска постаде њен саставни део. Хрвати су имали већ унапред тешко стање, што су били у мањини, а сем тога у Светском рату борили су се на страни Централних сила… Нерасположење Хрвата према Србима претвори се у мржњу. Нарочити претставник централизма беше краљ Александар 1, кога су у Србији звали Краљ ујединитељ.

-39-

Октобра 1934. он паде у Марсељу као жртва погодака хрватских завереника…”.

Стр. 161: “После разрушења Југославије у рату са Немачком априла 1941. ступио je у експлозију у Хрватској накупљен политичко- социјални експлозив. Немачки војници, при свом напредовању ка Хрватској, не наиђоше практично ни на какав отпор већ су слављени као ослободиоци. Хрватска се конституирала као самостална држава, чије вођство преузе Анте Павелић… Док су се немачке трупе задржале у нешто мало места Хрватске, настаде са хрватске стране одмах дивљи прогон православних”. Пошто je овај пасус недбМног значаја за питање ко je први започео, ми ћемо га пренети и на немачком:

Während sich die deutchen Truppen In wenigen Orten Kroatiens befanden, setzte von kroatischer Seite sogleich eine wilde Verfolgung der Frawoslaven ein.

*Товори ce да cy овом приликом они (Хрвати) усмртили најмање пола милиона људи. Интересантан за менталитет који je владао беше одговор, који сам ja добио од једног, мени давно познатог високог дужносника из околине хрватског шефа државе, кад сам му ja замерио да упркос нагомилане мржње у народу, ипак никад не могу да разумем убијање пола милиона православних у том времену. Ja на то добих одговор: “Пола милиона, то je освуда. Није их било више од 200 хиљада’. Против таквог начина мишљења на Балкану се ништа не може постићи аргументима. Он мије приредио, кад сам за време мога командовања запазио нов талас прогона православних, многе тешкоће, и то je успело да се сузбије само енергичним мерама и напослетку претњом силе…”.

(Читаоци су запазили да ja понеку реч преводим на хрватски или усташко-хрватски, тамо где ми изгледа то погодније и где хрватске изразе познајем. Тако су место функционер они говорили дужностник, место клевета освада, место пропаганда промиџба, место манастир самостан итсл. Мислим да ће се на тај начин неки пасуси појавити у рељефнијем облику.)

На стр. 199. своје књиге успомена пише генералоберст Лотар Рендулић да je (не пише кад, али свакако у другој половини 1943) отпутовао за Сарајево да инспицира 5 СС корпус, чијије командант био обергрупенфирер фон Флебс, чије извештаје срећемо и у овој књизи. Његовом корпусу je генералоберст Рендулић поверио “југоисточни део Хрватске, јужно од Саве са Босном”.

Генерал фон Флебс je одмах реферисао да je баш “тога јутра запленио један хрватски лист у смислу мојих наређења, јер je (тај лист)хушкао становништво против православних.А баш тада стиже и ■ саопштење да je’ група усташа ухапсила источно од Сарајева, у једној пилани, 20 православних радника и да их je одвела. Ja сам наредио да се захтева од њих да пусте на слободу и да поврате ту групу и овластио сам генерала да, у случају да се томе противе, мој захтев изврши силом. У најкраће време je све по жељи учињено. Ja сам сигуран да се иначе ови радници никад не би повратили. Тако се

мржња и прогони православних опет разбукташе”.

На стр. 222. пише Рендулић: “Из Загреба погекла хајка против православних доби у пролеће (јамачно 1944; ЛМК), опет живље форме. Ja сам у неким местима запленио новине, које су, противно мојим забранама, доносиле чланке пујдања и наредио да се њихове штампарије затворе за 14 дана. Пошто се новине нису усуђивале да више такве чланке доносе, то су спољн-и органи хрватског министарства за промиџбу штампали у великом броју летке хушкајуће садржине и то суделили становништву. И њих смо успели великим делом запленити. Сад сам чак хрватском поглавнику писмено изјавио да ће сваки који унапред буде хајку водио бити стављен пред немачки ратни суд. На то настаде мир. Ja сам уверен да би десетине хиљада православних било убијено, да ja нисам интервенисао”. Немачки бар овај последњи пасус због његове нарочите важности:

“Ids bin überzeugt, dass Zehntausend© von Pravoslaven gelotet worden waren, wenn Ich nicht einbegriffen hatte.’5

Генералоберст Рендулић наставља: “Ова ствар није била баш тако проста. Јер je постојала наредба фирера да je савезничка Хрватска суверена држава и да се мора подупирати ауторитет њене владе. Немачки посланик ми je приговарао да се ja не придржавам фирерове наредбе, на чему му ja одговорих да наредба фирера мени упућена између осталога захтева умирење Хрватске и да je ова наредба за мене сад главна. Ja сам опет приговорио посланику да он не заступа интересе Рајха, који су на Балкану првенетвено војни, него хрватске владајуће клике. (Тако директно стоји: кроатише регирунгсклике). Ja сам убрзо прекинуо сваки саобраћај са немачким посланством у Загребу и забранио сам мојим потчињеним официрима да га одржавају…”.

Већ раније, на стр. 170, кад je говорио о првој и јединој посети “поглавнику” “за време десетомесечног свог командоваша на Балкану”, где je био дочекан са свим војним почастима, као какав шеф државе, али више није хтео никако да иде, па каже: “To ми je донело љутњу немачког посланика у Загребу Кашеа, као и министарства спољних послова, и довело до многих узалудних интервенција са њихове стране код Хитлера”.

Продужујући да говори на стр. 222. о протестима Кашеа и Рибентропа, каже Рендулићда су га оптужили Хитлеру да се “меша у унутрашњу хрватску политику”. “Кад сам то чуо, сигурно сам веровао да ће ме осудити и сменити са положаја на Балкану”. Но дошло je до позива Хитлеру, где je био и Рибентроп, фон Каше, генерал фон Глез из Загреба ијош многи фуцкционери јерсе радило о разграничењу компетенција главног војног заповедника на западном Балкану и хрватске владе одн. немачког посланика. Показали су Хитлеру његову сопствену заповест, коју je он делимично прочитао и “напустио салу са речима”: “To je сасвим комплицирано. Оставите Рендулића, он више разуме о Балкану него

-41-

сви ви заједноТ “Кад сам ja то сазнао од генерала фон Гдеза – наставља Рендулић-ја сам био јако радостан да су успеде моје мере о,, заштити православних, али сам и за једну наду постао сиромашнији”.

Тако je говорио велики немачки војник, велики војсковођа и велики родољуб, у исто време и прави хришћанин, хумани витез, каквих je мало овај рат показао !

На стр. 210. жали се генерал Рендулић да je енглески бригадни генерал Фицрој Маклин говорио о грозотама немачких војпМса, у ствари – према Рендулићу – “он замењује немачког војника са усташама, партијском гардом хрватског државног поглавника… која je носила сличне униформе као и Немци…”.

Видеће се и из других извора употребљених у овој књизи како су се Немци страховито љутили кад би их ма ко и ма где упоређивао са усташама.

Немачки генерал-оберст Рендулић сам на неколико места признаје да су хрватски прогони Срба ове натерали у партизане. Тако на стр. 164 књиге под 12 пише Рендулић: “Од стране православних који се никад нису могли сматрати сигурним од прогона, доби Тито, кад je почео да добује за задобијање војске, велики прилив из Хрватске”. На следећој страни пише: “Титове присташе састојале су се из једног малог броја комунистичких радника – Хрватска je скроз аграрна земља, индустрија je још у повоју – онда већином из Хрвата који су били против режима (Павелића) и из гоњених православаца”. На стр. 166 додаје: “Свакако je Титу добро дошла бројна слабост немачких трупа и нерасположење у земљи против Загребачког режима” (тако баш каже: Загребачког режима). На стр. 169 кад описује своју прву и једину посету “Поглавнику”, који га je дочекао са највећим војним почастима, као резултат разговора износи: “Свакако му je било јасно да се режим без немачких трупа не би могао одржати у земљи Г Спомиње узроке па наставља: “После наиђоше још љута нерасположења због православне политике хрватске владе.Х’.

Генерал Рендулић сам потврђује (12, с. 198) дау Србији партизани

нису могли да опстану. “Они су били потучени од окупационих трупа, нарочито пак од својих смртних непријатеља, четника”.

Генералоберст Рендулић саопштава у својим успоменама да мује Хитлер при његовом преузимању команде над немачком војском у бившој Југославији (“западни Балкан”, како они кажу) ^изразио своје незадовољство са хрватском владом, којој досад није успело да организује одбрану земље на широкој бази”. (To je било у лето 1943, 12, с. 156).

Стр. 170: “Главном заповеднику немачких трупа у Хрватској биле су потчињене и трупе хрватске војске које су сачињавале око осам бригада. Њихова борачка вредност билаje само мала… Билоje више дезертирања…”.

442-

10.

Друга панцерска армија генерал-оберста Рендулића имала je 5 корпуса, 3 редовне војске и 2 СС. Првима су командовали армијски генерали, друшма “обергрупенфирери”, Једним одтих корпуса, тзв.

5 брдским корпусом, командовао je обергрупенфирер Артур фом #лебс, кога Рендулић често назива и генералом (то je исто). Био je родом из Ердеља (Румунија) тзв. Сакс. (11, с. 237)

И он се, сасвим разумљиво, крајем 1943. и 1944. г. налазио на терену у тзв. “НДХ” и одатле слао извештаје своме врховном шефу Химлеру. Они су сачувани у немачким архивама ( 13, 14), као и његов Дневник у хоме je бележио значајне појаве. Ти извештаји стављени су били на расположење уреднику “Искре” Ратку Парежанину и овај их je у изводу, објавио у том листу , од 15. јуна 1965. Ми ћемо пренети само делове тог ексцерпта. Сад о Флебсу.

Фон Флебс je октобра 1943. преузео положај командујућег немачког генерала у босанском, херцеговачком и јужнодалматинском простору. Он каже да су се остаци Титових партизана (после борби у пролеће и лето 1943) могли поново консолидовати само зато што се није против њих одлучно водила борба до краја. “Усташама je у почетку било главно” – казује Флебс – “да уништавају православне, да кадапе стотине хиљада људи, жена и деце и да се дочепавају водећих положаја у управи новонастале државе…. И те усташе нису ни данас боље ! (подвлачење Флебсово). Вође и подвође не одговарају ни војнички ни морално… Склони су заверама, терају сопствену политику и постају динамит ове државе чија би кичма требало да буду”.

Као типичан примерједног оваквог водећег усташе, Флебс наводи команданта, “допуковника” Судара. “Тај je без икаквих моралних скрупула; он je садистички предиспониран човек, он својеручно, на бестијалан начин, убија православне, нарочито жене. И тај човек сада предводи бригаду која треба да има задатке у важном политичком и економском средишту босанског простора… Тај човек хоће да игра водећу политичку улогу, а бригада треба да му послужи као инструменат за то. Упркос свих мојих опомена, он није хтео да напусти убијање православних као што се види у приложеном додатку…”

У додатку се обелодањују ужасне ствари. To je један тајни ажт команде “Принц Еугенове” дивизије од 6. јуна 1944. (15). Ми ћемо овде само делимично препричати низ података и неке наводе превести. “Допуковник” Судар вршио je ове злочине над Србима и муслиманима у области Соколац – Рогатица – Горажде – Пале – Романија – Калиновик – Трново. Свуда се наводе и датуми кад су извршени злочини, помињу се делимично имена мученичких жртава и њихових главних целата. Ево неколико имена жртава: Милош ђеранић, Радован ђеранић, Михајло ђеранић, Обрад Бартула, Милош Зорановић, Васо Пушоња, Коста Марић, Јован Доројевић, Петар Ковачевић, Стеван Петровић, његова жена, његова 18-

-43-

годишња кћерка и 13-годишњи син, Илија Лаловић, Драго Гојковић, Сава Обрадовић итд…

Десет дана после овог злочина, по иаређењу Сударовом, усташки капетан Голубовић прерушио je једђу јединицу – вод од 40 људи – у .униформе немачке војскеи издао je заповест да ти “немачки” војници • побију једну “јаку групу муслиманских избеглица”! Већина тих маскираних усташа побегли су од немачке полиције и СС јединица’ “Сви су били католици”.

Затим je Голубовић кренуо на Пале. С друге стране тамоје ij^piao Судар. Око 3 сата ујутро извршили су напад “на претежно српско насеље Пале и на четири друга места у околини”. Њихово становништво je највећим делом побијено. У том нападу учествовала je и јединица Каталинићева. Били су маскирани као четници и имали су четничке кокарде. И онај Немац, који je дао извештај, био се обукао као четник. Све остале усташе, по наређењу Сударовом, морали су да скину са себе усташке знаке и чинове, да се “по могућности индивидуално одену”, тако даје “ова гомила убица неупућеним морала да изгледа као сељаци, цивили, четници и Немци”… “Велики део учесника у овом крвопролићу после je добио лажна имена и лажне папире и премештенје у унутрашњу Хрватску и Славонију…”

Протести Флебсови против злочина Сударових нису ништа помогли’ “Судар стоји и дан данас на челу његове бригаде”. To што он чини не може се примити као његово лично недело: “пре би се рекло и пре ja у њему видим само оружје политичког усташког

вођства….”

У борбама пак са партизанима, и усташке јединице под Сударовом командом боре се врло млитаво и никако. Флебс наводи бегство партизанима 5 усташких официра који су људству издали заповест: “Спасавај се ко може “Ни усташки батаљон код ушћа Неретве није у стањуда одбије најједноставнији напад банди, бежи се кукавички при првом метку…. и обавештавају партизане. Посада једног упоришта осим тога продала je муницију партизанима…”

У том смислу и даље, примерима и наводима, генерал Флебс обавештава свог врховног команданта…”

Тај судар масовних убица, садиста и криминалац најнижег степена, који je репрезентирао хрватски народ и у име њега 4 године делао, доживео je крај који га je раскринкао. Он je био један од хрватских ‘Тенерала” који су се били предали Енглезима маја 1945. са целом својом војском у нади да се “придруже” Савезницима и да се сматрају као антихитлеровски борци ! Једна скорашња књига Милана Басте то документарно приказује (64). Њему, одн. његовој 41. војвођанској дивизији предао je британски генерал пребеглу хрватску војску на територији бивше Аустрије. Ту je био и генералитет те срамотне државе. Овде ћемо пренети пасус из те књиге према преносу у једном канадском листу. (65).Ево шта тамо стоји:

■ -44-‘

“Заробљавање je почело тек 14. маја. Шта су усташко- домобрански генерали радили за та три дана ? Баста нам даје .сад слику тих мизерија које су долазиле до њега, нудиле предају, неки чак и сарадњу са партизанима, а неки проказивали један другога да би своје главе извукли. Први je дошао усташки злочинац Судар, .под лажним именом и у капетанској униформи. Неки други усташа га je уствари већ био проказао. И он показује своје право лице: “Ако ме пустите да пређем на запад, предаћу вам своју дивизију9’.

Он je само обично стрељан и није мучен. Ипак, Хрвати у емиграцији стално наводе погибију “хрватск^ војске” код Блајбурга, сматрајући то међународним злочином. Иво Омрчанинје говорио о “Супер Катину”! По мишљењу Хрвата, сви су ови разбојници морали да се третирају као савезници и сррадници коалиције против Хитлера.

Нека ’ ми читаоци ■ опросте ову маду дигресију. Случајно наиђох на ове редове баш кад сам у књизи бележио како су сами Немци карактерисали ту хрватску звер. Та звер се хтела после претставити као јагње и уједно за спас свога живота предати целу дивизију. Ето какав им je био патриотизам и “сгтремност за дом”!

.11.

Немачки Мориарички штаб за ®езу у Хрватској послао je у Берлин тзв. “Процену ситуаццје и извештај о делатности од почетка децембра 1943. до краја јануара 1944. и то под датумом од 7. фебруара 1944. (20, с. 276 итд).

– Ту стоји за усташе да су “поради њихових делом бруталних напада на поједине народе и појединце” ипак “једно оружје за државу али нису неки конструктивни орган”. Немачки:

Wegen ihrer zum Teil brutalen Übergriffe gegen einzelne Volkstämme und Einzelpersonen sind sie für den -Staat eine Waffe, aber kein aufbauendes Organ”.

Даље тамо стоји: “Хрват. свих слојева je no природи политички крајње непоуздан. Политички праву линију он не познаје. Онје увек наклоњен негативној критици, није му јасно шта хоће и води традиционалну политику опортунитета…”

“Данас не може хрватска оружана сила да се употреби као фактор (Хрвати кажу “чинилац” ). При великом искрцавању непријатеља треба рачунати са њеним распадом…”.

‘ 12.

Десетак страна даље (20, с. 292) Хнлицка доноси извештај СС бригаде генералмајора Ернста Фика од 16. марта 1944. о хрватским приликама”, послат врховном команданту СС трупа Химлеру. Овај га ословљава “сведржавни вођо” (разуме се СС одреда). Немачки: Reichs führer

Прва тачка извештаја гласи овако: “Хрватска партијска група усташе je католичка, недисциплинована, рђаво обучена, за борбу делом непоуздана, и по томе je позната што je 6-700.000 верских и

-45-

полнтички друкчије настројених заклала по балканским методама. Њена борба je упућена против четиика и партизана. Они себе означују као хрватски CC“.

“Die kroatische Parteigruppe Ustascha 1st katholisdi, undiszipliniert^ schlecht ausgefoildet, kampfähig teilweise unzuverlässig und dafür bekannt^. 6-7Q0,00Q konlund pol-anders Eingestellte nach Balkanmethoden “geschlachtet” zu haben. Ihr Dampf geht gegen Cetnlk und Partisanen. Sie bezeichnen ‘sich als kroatische SS.”

Дакле, још један најпоузданији комаедант партијске војске извештава свог врховног шефа да су “усташе” “заклале” шест до седам стотина хиљада лица који нису били католици и усташе. To јавља марта 1944 Рат je трајао још шдину дана, и за то времехје убијено још много Срба. Овај скроз поверљиви извештај врховном шефу полиције Рајха од необичне je важности.

13.

Иесумњиво су од посебног интереса извештаји војног заповедника Србије, који je свакако био поуздана личност Хитлера. У том погледу je веома занимљив извештај командаита Србије Бздера који je послао 5. фебруара 1942.на осам места као пове ’ љив (оригинал команданту Југоистока).

Ту стоји још у почетку (трећи став) “Оштре противности у Источној Босни између Хрвата, муслимана и Срба чине овај предео највећим огњиштем немира целе Србије. Хрвати без сумње настоје да цело српско становништво униште”. Ова последња реченица je сувише важна а да je не би дали у оришналу. Тамо гласи:

Die Kroaten haben ohne Zweifel das Bestreben«, die gesamte serbische Bevölkerung zu vernichten»

Ja молим читаоце да ce задрже мало код овог става« Војни заповедник Србије, којије именован од Хитлера да казни Србе и који je тај задатак према заповести обављао, тврди да je циљ Хрвата “без икакве сумње” да костуино истребе цедсжупио ержиш становништво. He каже усташа, већ Хрвата. Интересантно je да он предео источне Босие сматра Србијом !

У истом извештају, који je посвећен углавиом делатности мајора Јездимира Дангића, каже генерал Бадер да je њему циљ само борба против комуниста у источној Босни “и пре свега да штити живот и’ имовину његових земљака и да учини крај покољу жена и деце од стране ХрватаТ Опет се Хрвати означују својим правим имееом:

und vor allem das Leben und Eigentum seiner Landsleute schützen und dem Abscfoiachten von Weibern und Kindern durch die Kroaten ein Ende machen»

HL ПОТЧМЊЕНА 10JHA НЕМАЧКА ЛИЦА O С10ЈИМ ЗАПАЖАЊИМА ¥ XP1ATCKOJ

14.

He само главно-командујући генералоберсти Л. Рендулић и

фон Лер и извесни њихови првопотчињени командујући генерали

-46-

(међу ксје спада фое Флебс), већ су еесумњиво и еижи команданти поштогод саопштавади и објављивали. Ко ће све то да нађе ? Овде има један кратак податак једнога, вероватно, потчињеног старешине фон Флебсу, податак без нарочите важности за ову књигу, али га због потпуности игтк доносимо. У тој књизи (17) налази се опширан опис заробљавања војводе Павла ђуришића и његових четника.

Али тај један од старешина у Првој брдској немачкој дивизији Хуберт Ланшр описује борбе у Хрватској и стање тамо нађено од децембра 1943. до марта 1944. овако:

“На нашој страеи војују добровољачки батаљони домаћих муслимана, који rope од жеље да се освете комунистима за убиства и паљевине, који, из чистог фанатизма, начинише на њиховим седиштима. Појављују се слике великог ужаса, ван могућности представе цивилизованих људи…” Таква je изгледала “хрватска”, “независна” (!!) “држава” (!!!) у средиеи свога кратког живота.

Пред Нирнбершким судом ратним злочинцима дао јеизгледа као еведок изјаву један виши официр немачки који je служио у “Хрватској”. Ту ее у књизи 21, страна 380 дају одговори “шефа штаба немачког опуномоћеника за Хрватску пуковникау пензији Хаиса- Хераддд фом Селхока”, који je дао изјаву “у виду заклетвеУ Pla питаРое “Ko je наредио мере одмазде у Хрватској” пук. Селхов одговара: “Хрватске власти. Немачке власти су могле само да те захтеве поставе кодхрватских власти… Менијеуопште познатодаје хрватска влада у пределима православног становништва (Срба) предузимала оштрије мере него су биле тражене од немачких комаиди…Х На питање, коме су били потчињени логори талаца, еведок каже: ^Мени je само једно познато: To je било потчињено хрватским службеним местима и то хрватској полицији безбедности…’9.

Чув-ееи италијански географ Корадо Цоли саопштава у једном листу септембра 1941. (19)0 не само своје запрепашћење о злочинствима “усташа”, већ и једног немачког вжпег официра, Он пише да je у возу Загреб – Огулин имао сапуника једног Баварца из Инголштата, артилеријског мајора који je био “дубоко револтиран насиљима усташа” (25, с. 384), он ихје најтеже осуђивао. Напослетку je казао: “Официри и војници немачки нису престајали да енергично интервеиишу, још испочетка, чак и са оружјем против свих рушилаца реда, било то усташе, католици, православни Хрвати, Срби или – Боже мој – чак и редовни припадници нове хрватске војске. И код историчара Бросата, који je истраживао војне архиве Немачке, налазе се не само извештаји компетентних команданата (Глез фон Хорстенау, Лер итд), већ и нижих, и безимених војних вдасти. Тако на стр. 98 књиге под 10, има један скраћен “извештај пешадијског положаја Ш из Загреба” (има и војна ознака коју не разумем) од 2. јула 1941. у коме стоји: “Постојање Срба у Хрватској сматра се као проблем који спада искључиво у надлежност усташке

-47-

полиције и преких судова. Велики део тзв. својевољних акција које су се дешле 15. априла, стварно се односио на Србе. За унутрашњу несигурвост, која заиста постоји … српски проблемје главниузрок”. (Тачкице пред крај наводе сами писци; они су штогод изоставили из званичног извештаја).

15,

Има и извештаја немачких официра ван терена. Тако нпр. немачки војни аташе у Риму Емо фом Ринтелен не говори, истина, о зверствима над Србима али такорећи званично констатује “страшно тероризирање” ‘ Хрватске од стране усташа. Он дословно каже (18; 142) : Кад je капитулирала Југославија и извршена подела плена, стари завереник Павелић, којиједо тада био нашао азил у Италији, преузе вођство нове(хрватске) државе… У усташамаје он образовао партијску организацију, која je јадну земљу страховито терорнзирала”. Немачки то гласи:

ln den Usfasdia bildet® er sich eine Parteiorganisation, die das unglückliche Land fürchterlich terrorisierte.

Пред америчким војним судоћЈ број 5 изјавио je у виду заклетве командант одељења болесничког транспорта II моторизоване армије др Јосеф Фесл, вероватно лекар, ово (21, стр. 31): “У овом пределу су у много чему владале исте прилике као и за време 30- годишњег рата, тим пре што je иста крв текла у њиховим жилама. Свадбене поворке су нападане, са жицом везиване; једна табла (плоча) са натписом “срећан пут у Београд’ беше појединцима обешена око врата, после чега су сви заједно бацани у Дунав или Саву. Неки су били на крст распети и, снабдевени са истом таблом, бацани у реку. Развио се био обичај да се нека група упути у село, ту одржи састанак (скупштину) и начини пропаганду за Тита или за усташе. Уплашено становништво je морало тада да потпише изјаве, мушкарци се пријаве за учешће и онда, по датом сигналу, надођу појачања, која сад убијаху, пљачкаху, срамоћаху (свакако жене, ЛМК)..Л

На стр. 380 објављују се одговори пред америчким судом^.


16.

Из заплењених одн. купљених архива немачких функционера у окупираној Ј у госл авиј и, ј у госл о венски комунисти пуштају с времена на време покоји податак, настојећи да он што мање компромитује сам хрватски народ. Само где се он похвално истиче, дозвољавају југовласти да и нека вест о злочинима “усташа” продре у јавност (али и то што мање упадљиво). Тако у Политици од новембра 1971. (24) описујући устанак у Херцеговини крајемјуна 1941. стоји и ово:

‘Немачки војни посматрачи оценили су да je истребљивачка усташка политика довела до оружаног отпора српског народа, с једне, и све већег нерасположења хрватских маса због злочиначке политике усташа према Србима, с друге стране.”

-48-

Обавештавајући управу “Абвера” о политичкој ситуацији у НДХ Артур Хефиер, између осталог пише:

“Усташки режим je већ у почетку учинио неопростиву грешку што je прешао преко чињенице да je хрватска држава у садашњим границама еастакљена из шште надионалности, у којој Хрвати представљају једва 5о одсто, а Срби 30,5 одсто становништва. Ту чињеницу нису моши да измене ни покушаји, који немају никакве основе, да се муслимани, који представљају 12 одсто становништва, прогласе Хрватима. Веровање да се хрватска национална држава може да створи силом јесте заблуда…”.

Резултати нереалне политике усташког режима су поражавајући. Г овори се даје као жртва усташких разуларених нагона пало већ око

 1. Срба. Да ли je тај број прввисок или пренизак моћи ће да се утврди тек у будућности. Ипак je већ сада доказано да су усташе у многим градовима Босне и Херцеговине побили мушки део православног становништва које je у већини…”.

46Абвер” мислим да je контраобавештајна служба војске и да je Артур Хефнер свакако војно лице, али са задатком да проматра све чињенице и догађаје које могу имати утицаја на војни положај Немаца.

Ни овде нема датума, но догађаји који се описују збили су се крајем јуна и почетком јула 1941. Тада су још били медени месеци између Немаца и Хрвата. Ипак тврди поверљиви извештач немачких војних власти даје до тада “пало” око 200 хиљада Срба, и то од “разуларених нагона усташа”. У многим градовима БиХ усташе су убиле све мушко становништво до кога су допрли. Све своје “поданике” који не верују њихову једноспасавајућу веру !

Немачка контрашпијунажа сасвим правилно означује бројни однос народности у том руглу од државе. Хрвата није било ни половина, а Срба преко 30%. Та ‘служба пориче најзваничније и најповерљивије да су муслимани Хрвати и да то они хоће да буду.

Штета што je овај извештај тако непотпуно пуштен на јавност: цензура хрватдко-комунистичке Југославије није друкчије дозволила. Добро je ипак што je и ово саопштено, јер су подаци необичне важности и безусловно аутентични, и јер ће тако моћи у датим приликама неко други, овако упозорен, да пренесе цео овај извештај.

17.

Ми смо изнели у одељку II ове књиге, у отсеку 10. извештај генерала Флебса Химлеру о стању у Хрватској. Поред својих запажања и предлога, као командујућег генерала, извештај садржи и многа саопштења са терена од нижих “теренских команданата”. Они износе детаље који делују можда монотоно и досадно, али који су најсигурнији докази да нешто није монтирано. Ево неки од њих:

Међу осталим немачким “тајним” актима налази се иједан од 8.7.

»49^

 1. у ксме зе износи низ података о зверствима усташа и о усташкој сарадњи са партизанима (16).

У томе поверљивом списку наведен je и нмз усташких когланданата и подкоманданата који су вршили злочине разних •врста, а погдињу се и места у којима су ти злочиии вршени. Имена усташа л називи меета једним делом су свакако погрешно иисани (псједина елова у мменима, презименима и називима), има м нејаених слсва, али5 углавном, ни где су веће грешке9 онима који знају за односна места и који памте злочинце извршиоце није тешко све то тачно утврдити. Ови злочини односе се углавном на ‘и

Херцеговину, За злочине јављају – репортирају надлежној команди . разне јединкце немачке војне еиле са терена.

Између 10. и 16. новембра 1943. године 1. усташха бригада извршила je над Србима ове злочине:

У еелима стрељаии су: Село Пљуштавац 6 особа, Мокро Пустопоље 12 особа, Градац 30 особа9 Прутине 26 особа, Јеловци 100 особа, Раховац 145 особа, Кадмно Село 35 особа, Костреса 3 особе, Кошевска 2 особе – свега 253 особе.

Потпуео су спаљена и уништена ова села: Бљуштавац, Пустопоље/ Мокро, Градац, Прутина, Јајино Брдо, Јаловац, Крих<евац9 Раковац, Костреша, Кадино Село.

20. 12. 1943. усташжа 1. бригада побила je у Неправдићима 35 жена, деце и мушкараца.

22.12. 1943. усташко одељење поручника Кнега у Влаховићима злостављало je и убило 8 сељака.

30.1.1944. усташки поручник Магзан и поручник Раић убили су у Хутову жену Филиповић.

У насељу Рлушци (око Метковића) непознатог датума 1. усташки батаљон II усташке саобраћајне бригаде пљачкао je и злостављао становништво.

Почетхом марта 1944. усташе Еда Кршуља побили су у Сребреници 200 Срба претежно жена и деце.

30. 3. 1944. усташе Утод вођством извесног Филиповића из Чапљине” стрељали су у Прењу једну жену и батинали су 5 људи до смрти.

Априла 1944. усташе су издали партизанима сопствене планове,

20. 4. 1944. усташе су у Градачцу, Модричи (?) и Бос. Шамцу вршили силовања више жена, пљачкали, робили и палили и убили 5 људи.

27. 4. 1944. усташе Вицко Јерковић, Лука Вучковић… (припадници 22. уст. Кр.) у Опузену (упориште на висини) предалн су партизанима муницију и с њима ушли у најтешњу сарадњу.

27.4. 1944. усташе Сударове у Алипашином Мосту злостављали су

и оробили 24 православна, онда су их у шуми побили.

 1. 4. 1944. једна усташка група IX бригаде у околини Требиња упала je у четничке куће, робила и злостављала.

7. 5. 1944. једна уеташка банда на Дрини код Горажда стрељала je 12 мушкарараца и жена.

 1. 5. 1944. год. усташе су у Добрићевици / Месићи убили у шуми

б особа, међу овима жену и децу.

 1. 5. 1944. припадници усташког XXII батаљрна побили су у Црној Ријеци и околини 13 православних, извршили су велике пљачке и силовали жене.

22. 5. 1944. у Комини (Метшвић) 23 усташе су пребегли партизанима.

 1. 5. 1944. усташе из 1. бригаде у општини Годуша – Кралупи спроводе насилно врбовање и ко неће да се пријави, прете му концентрационим логором и стрељањем.

10. 6. 1944. у Феризовићима, срез Рогатица, једна усташка стража убила je 2 сељака кад су ишли на њиву.

 1. 6. 1944. усташе у Требињу припремају се за сарадњу са

црвенима у случају инвазије Савезника…

Као усташки злочинци који су убијали и злостављали на разне начине народ, поред напред поменутих, у овом списку помињу сејош и усташки мајор Приморац и потпоручник Додик.

У истом “списку усташких преступа” (тако се зове овај докуменат) налази се забележено и убијање неколико стотина муелимана, људи, жена и деце. Јединице “допуковникд” Судара, с њим на челу, убијале су муслимане у местима Соколац и Пале. Под командом капетана Г олубовића усташе су побиле муслиУане у Рогатици, а муслиманске жене и децу убијао je и поручник Едо Кршуљ.

Ето само на једном сектору, још уз присуствонемачке војске, која та зверства није одобравала, колико невиних људи и самих породица зверски покланих ? Кад би се скупили слични подаци са осталих сектора испала би књига од више хиљада страна, а на свакој страни објаве о убиству мнозине невиних !

18′

У додатку извештаја генерала фон Флебса налазе се поред изнетих детаља још и иаводи једног немачжог војника који je у току године 1943. био придодат и потчињен чувеном разбојнику и уеташком “допуковнику’4 Судару. Он, сав згранут, саопштава да je у јулу 1943. Судар сакупио целокупно српско становништво у месту Соколац. Старце и старице – око 250 до 300 особа – гонио je пут Соколовића са његовом бандом ударајући их кундацима од пушака и канџијама, a остатак (отприлике 700 мушкараца, жена и деце) стерао je у поток иза цркве и тамо их све до последњег побио. При том су вршене такве садистичке свирепости да се то не да ни описати. Лично je

-51-

«гч/јз^р учествовао у каса1л љењу. Оосигшо jc бензином длаке нз. полним органима код жена, спаљивао их и онда je бичевао те жене до бесвести. To je, на пример, он вршио над познатом кафеџиком Јоком и њеном кћерком Милком. Онда их je усташа Цурески заклао…”.

19.

У књизи италијанског писца Авра Манхатана (76) у српском преводу (77) преноси се из једне званичне југословенске публикације (78) још један језив опис немачког безименог официра. Ja немамту званичну југословенску Документацију, али ово наводим да би неко други њу пронашао и тачно цитирао, наводим и ради потпуности. Код Манхатана стоји:

У меморандуму једног официра послатог да заштити православно грађанство у Источној Босни, за време ужасних покоља августа 1941. било je, поред осталог, следеће:

“За време нашег путовања у правцу брда Јавор близу Сребренице и Озрена, сва српска села на која смо наишли била су потпуно напуштена. Али у кућама смо често пута налазили целу фамилију заклану. Чак смо наилазили на бурад пуну крви. У селима између Власенице и Кладња пронашли смо децу набијену на колац са њиховим малим удовима згрченим од бола, као да су инсекти били залепљени са шпенадлама”.

VI. КОМЕНХАРИ ВОЈНИХ ИЗВЕШТАЈА И ЛИЧНИ ЗАКЉУЧЦИ ЈЕДНОГ БАЧКОГ ШВАБЕ

20.

У вези последњих излагања долази интервју са једним војвођанским Швабом, преко кога су ови подаци доспели у јавност. Он живи у Немачкој као прогнаник. To je Јохан Вишт, којије доскора био шеф реферата за питање Југоистока у немачком државном архиву у Кобленцу, тако да многе ствари зна из прве руке. Њега je интервјуисала минхенска “Искра” и објавила у броју од 15. априла 1965. (ускршњи број) његове опсервације (22). To je веома дугачко (око 15 стубаца) па ћемо овде донети само нека закључна запажања. Говорио je на основу докумената које je прегледао, a такође и на оенову тек изашле књиге Хори-Бросата о којој ће овде бити више говора (10). Сад неколико речи о интервјуисаном лицу.

Јохан Вишт рођен je у Бачкој, у Војводини (1897). До године 1941. био je директор Подсавеза Савеза здравствених задруга. (Централа Савеза била je у Београду, а седиште Подсавеза у Новом Саду).. Ј. Вишт je имао прилику да се дуже и темељније бави и испитивањем и проучавањем материјала из Политичког архива Министарства спољних послова у Бону, па he о томе бити речи у овим разговорима.

-52»

Ha једно од последњих питања: Какав je био однос између усташа и Немаца ? Ј. Вишт даје овај одговор: “Усташе су биле борбене формације НДХ, а ова je била у савезу са Немачком. Приликом већих борбених акција усташке су јединице биле додуше подређене оперативно немачким командантима, но ипак оне нису – то бих желео нарочито да истакнем – потпадале у надлежност немачких судова. Из тога разлога вођи немачких трупа тешко су се или само силом су се могли одупрети усташким ексцесима.

Усташе су признале да je њима циљ да српско становништво у НДХ или протерају или искорене. О томе нема никакве сумње. Помоћу бројних докумената Бросат доказује како су немачки вођи трупа протестима код поглавника, меморандумима упућеним Хитлеру, понегде и оружаном ‘ силом покушавали да спрече “безумно клање српског становништва”. У разним местима долазило je и до озбиљних сукоба између немачких трупа и усташких јединица и до разоружавања ових због пљачке, убистава, стрељања на своју руку итд. Каше je извештавао Берлин да je поглавник на основу његовог приговора сменио полицијског

комесара Впктора Томића. Београдске окупационе власти упутиле су енергичан протест против масовног протеривања Срба из Хрватске, и немачка наиионална група и водеће личности ове групе трудили су се више пута очајнички – и због страха од неодложних репресалија од стране српског становништва – да-иокрену немачко посланство у Загребу у циљу једне интервенције против ових нечовечностн; своје представке поткрепљивали су фотографијама зверстава. To сведочи и Е. Парис у његовој књизи.

Берлин je био стално обавештаван о усташким неделима. Прве вести послала je немачка обавештајна служба већ крајем јуна 1941. Тако су, по наредби Макса Лубурића у концентрационим логорима Ст. Градишка ликвидирани 80.000/у Јасеновцу 120.000 и у другим логорима 20.000 ухапшених Срба. Москов треба да je у Босни ликвидирао 20.000 особа. Узалуд су Немци тражили њихово опозивање. Флепс, командујући генерал 5 ССГеб. корпуса, изложио je Химлеру прецизне податке о местима;, ■ времену,. убицама и жртвама, наводећи ту читав низ злочина које су усташе извршиле у његовој области, како према православном тако и према муслиманском становништву (Соколац, Рогатица, Пале и др.). Као одговорне за те злочине, из дугачке листе злочинаца, на првом месту овде помињемо усташке вође Судара, . Грлубовића, Томића, Каталинића.

У једном меморандуму Kaiiie, ■ ‘лГлез-Хорстенау и главнокомандујући за Југоисток, генералпуковник Лер осуђују ову усташку “слепу вољу за разарањем” и траже да могу утицати да влада и усташе “напусте схватање да се сви православни у хрватској државној области искорене”. To je било у јесен 1942. У фебруару 1943. године тражио je у једном меморандуму заповедник за Југоисток чак и темељне реформе: искључивање поглавника, ново

-53-

образовање владе од Мачекових присталша са Кошутићем на челу, предавањем извршне власти немачком генералу, опозивање Кашеа који се бмо чврето повезао са усташама и Павелићем, напуштање досадашњег курса непријатељског према Србима и растурање усташког покрета.

Са ово мало примера нека je само наговештено да Хитлерови генерали ниуком случају нису делили његове погледе о пацификаишји овог простора; између ових генерала и усташа није било другарске сарадње, нити су они усташке методе одобравали a камоли подупирали. Треба имати у виду и чињеницу да се грађаиеки рат – систематско прогоњење Срба и четнички напади уследили тек после масовног одласка немачких трупа на руски фронт, кад остале слабе немачке трупе нису више биле у стању да одржавају ред и мир. Тек тада je међусобна борба ухватила маха.

У очима усташког вођства понајтеже je ипак било успостављање муслиманских СС дивизија. Приликом формирања прве дивизије (зване “Ханџар” – 13. СС – добровољна босанско-херцеговачка брдска дивизија), главни штаб СС ставио je до знања да се једино муслиманско становништво може узимати као безусловно поуздано. Противно уговору од 10. 7. 1943. у ову дивизију није примљен ниједан усташа. У главном штабу СС прављени су планови за формирање даљих муслиманских дивизија.

Овде треба још поменути и месну милицију која je организована по муслиманским селима, а коју су помагали немачки полицијски официри и подофицири. Та се милиција постепено развила у фактор сигурности који je вредан пажње и она се у локалним борбама добро држала. Јединице ове милиције биле су непријатељски расположене према усташама.

Усташке јединице у немачким униформама вршиле су препаде на муслиманско становништво, провоцирале су инциденте између Немаца, муслимана и четника, а било je случајева да су усташе њихове препаде вршиле прерушене као четници (на пример: 23. усташка чета XXII батаљона – ноћни напад на ПалеЈула 1943). Тако je стварана сада забуна већа и гора но што je била већ раније.

Затегнутости су се све више и више заоштравале. У првој половини 1944. кад се Хитлер бавио мишљу да, против опомене његових генерала и супротно захтевима стварне ситуаиије, још више активира усташки антисрпски курс, усташко вођство јс одлучило – не верујући више у немачку гшбеду – да се подухвати завереничких корака против немачких трупа.

Немачка обавештајна служба сазнала je о разговорима које су водили усташке вође са водећим муслиманским људима (др Атиф Хаџикадић, Асимбег Дугалић, Хасан Хаџиосмановић) у Сарајеву 15. 5. 1944. Усташки потпуковник Судар, један од главних активиста у усташком покрету, покушао je да упозна присутне са идејом илегалности. Муслимани су међутим, то одбили…”.

-54-

Зиатно пред тим, у средини интервјуа, бидоje постављеио питање: Дошлм смо5 дакле, до усташког покрета. Да ли ете читали недавно објављену књигу “Хрватска усташка држава 1941-1945” Од Ладислава Хорија и Мартина Бросата ?

Одговор: “Јесте, књига ми je позвата. Она пружа читаоцу један заиста добар пржсаз принципа усташког покрета, на којима се заснивао Павелићев режим, као и састава организације усташа… У даљим поглављима своје књиге он приказује неспособност Павелићевог режима да сам влада; он износидословно документе из којих произилази да су немачки генерали тражили да усташе обуставе њихова грозна недела, који су чак тражили да се замени Павелић са присташама бивше Хрватске сељачке странке.

Бросат je за приказивање усташких недела, као први користио опсежни материјал докумената из немачког архива, претежно акта и политичког архива министарства спољних послова, и тако je допунио доказни материјал француског писца Е. Париса, којије све податке црпео углавном из других, па чак и из савремених хрватских извора. Тај део Бросатове књигеје веома убедљив, иакоје познавање усташких злочина постала општа ствар.

Са тврдњом, да je страшни грађански рат (Бросат покушава да по могућности избегне ову ознаку) био враћање у националне и верске ратове није – по моме мишљењу – дата правилна дефиниција… У борби између верски оптерећених национализама врло je тешко разликовати шта се има довести у везу са верском нетолеранцијом a шта са народним интересима. Ja бих се пак чувао да означим хрватско-српски конфликт као верску борбу, пошто се ту не ради о неким теолошким доктринама или религиозним правилима, као што je то био случај у верским ратовима прошлих столећа. И фрањевци су прогонили Србе више из националног фанатизма – да би од Срба направили Хрвате – него из религиозног догматизма. Католичка вероисповест билаје најважнија карактеристика по којој еу се Хрвати разликовали од православних Срба и обратно.;..

Уо СТАВОВИ ИЗ УКУПНИХ ПРЕГЛЕДА

ДРУГОГ CBETCK0P РАТА

Пренећемо и неколико пасуса из укупних прегледа догађаја у II светском рату. Махом су то војна синтетична дела. Али, било војна или цивилна, она веома малу пажњу придају догађајима на Балкану, специјално код нас. Према великим војним подвизима на Истоку и на Западу догађаји код нас, и за нас тако судбоносни, представљају за њих само епизоде.

Па ипак има у њима појединих пасуса или бар реченица у којима се квалификују хрватска недела над Србима.

21.

Тако у најпознатијој и најраширенијој Историји II светског

-55-

рата од 9‘Нлеца” (26): У ствари није писац Плец, већ се колекција означава по његовом имену, тј. имееу Карла Јулиуса Плеца, рођеног у Берлину 1819. а умрлог 1881. некадашњег професора Француске гимназије у Берлину. Он je саставио био за живота више прегледа опште историје, немачке историје, појединих историјских периода, све у збивеној форми, синоптично. Тако je постао као појам Дуден, Брокхаус итсл.У ствари су разни писци под његовим именом дали синоптичан приказ II светског рата, где има понеки податак и о нашим пределима одн. борбама и устанцима код нас.

У цитираној публикацији, при години 1941. (она je хронолоджи сређена) стоји: “Од некадашње Југославије преостадоше Србија и Хрватска као самосталне државе.

Хрватска… доби преко хрватског националистичког вође Павелића фашистичку владу са домобранцима као регуларном армијом и усташама, једном врстом СС формације. Држање ХСС није јединствено: десно крило приђе ускоро усташама и поведе заједно са њима крвави бој против српске грчко-православне мањине, као и против Јевреја. Мачек, вођа ХСС, у прво време помаже Павелићеву владу…”.

У првом делу књиге, који има засебну пагинацију, стоји на стр. 132. да се Павелић сместа “ослања на усташе«, с којима ауторитативно влада и предузима националитетну борбу95.’ Он предузима .. националитетну борбу (Natlonaiitiftenkampf) но први, неизазван.

У другој реченици тог истог дела се спомињу “зверства (ужаси, страхоте) која се предузимају против ортодоксних Срба, тзв. православних, који живе на хрватском земљишту…”. Ово се мора овековечити преносом респективних речи у оригиналу:

Greueltaten gegen die auf kroatischen Boden lebenden orthodoxen Serben, die Prawoslaven…

Нешто подаље стоји код Плеца: “Први покрет отпора настаје у Босни код српског становништва које се силом брани од угњетавања усташког…’.

На стр. 1244. стоји: “При слому успео je Павелићу бег у иностранство. И вођа сељака Мачек успео je да умакне”.


22.

. ■ Слични хрватски подвизи налазе се и у свим другим синоптичним ’ приказима II светског рата.

У приказу II светског рата од Хермута Гинтера Дамса (27) описује се краткотрајан рат Југославије са Немачком, борбе после капитулације итсл. да затим стоји (стр. 425): “Док су се Немци углавном ограничили да осигурају Београд и неколико пролазних жељезничких линија, около je беснео дивљи рат”. И сад непосредно за овим стоји: “Хрватски усташки шеф Дидо Кватерник започе да убија све Србе и Јевреје своје земље…” Та реченицаје толико важна да je треба и немачки пренети:

Der kroatische Usfiasdiadief Dido Kvaternik begann sämtliche Serben uni Juden seines Landes hmzumorden.

За Павелића вели Дамс да je после рата “успео да се сакрије” Немачки: Pavelk konnte sich verbergen)

Разуме ce no начелу “Спреман, за дом Г.

Хелмут Гиитер Дшмс je професор (“виши школски саветник”) у Тибингену, рођен 1918. Написао je масу дела претежно из најновије историје.

23.

У приказивању II светског рата, Валтер Гердиц9 несумњиво војно лице, каже у књизи издатој 1952. (28, с. 125) да je војска “НДХ” постојала углавном “на папиру”, да “њен дух није одговарао ■ очекивањима која су гајена с обзиром на старе традиције о хрватском солдатству у Хабзбуршкој монархији, већ и само због тога што усташки режим није одговарао вољи већине . становништва.Писацкаже дасу се боље понелемешане, немачко- хрватске јединице, да онда изречно напише: “Нажалостје, усто, био један од првих мера католичког усташког режима ужасни војни подухват истребљења српских, грчко-православних, делова становништва које je потпало под хрватску власт. Ужаси који су се том приликом догодили бацише младу земљу већ уналред у грађански рат…”.

Ове последње две реченице ћемо такође пренети у оригиналу, јер им дајемо велику важност. Оне гласе:

Leider war zudem eine der ersten Massnahmen des kroatischen Ustasctiaregimes ein furchtbaren Ausrottungsfeldzug gegen die serbischen, griechisch-orthodoxen Bevölkerangstelle, die unter kroatischen Oberhoheit gekommen waren. Die Greuel, die sich hierbei ereigneten, stürzten das junge Land von vornherein in einen Bürgerkrieg. (C. 126)

24.

Овде би ce могао додати и један став из Приручника за Источну Европу, који je такође синтетичан приказ садашњег и ранијегстања у Југославији.

У приручнику за Источну Европу, у тому посвећеном Југославији (6) пише професор Оријенталистике на Универзитету у Хамбургу Вертолд Шпунер (рођен 1911) о стању Српско-православне цркве за време II светског рата, па каже ( 79, с. 179):

“Окупација Југославије се пре свега злокобно одразила на православне делове становништва у власти НДХ. Поред одузимања имовине Православне цркве верници су терани принудним мерама усташког режима да приме католичку веру и били су у својим правима тлачени…”. Писац каже даље да je “католицизам помогао хрватску државу…”.

»57»

VL ПОДАЦМ M3 ДРУГИХ ИСТОРИЈСКИХ

КОМПЕНДИЈА

И у другим историјским прегледима, чак и збиркама, налазе се подаци о хрватским злочинима у последњем рату. Биће их и вшпе, сваке шдине све више. Има их и сад можда још за које ja не знам, али су овде пренети подаци из два дела онд. збирке. Прво je о фашистичким покретима (свакако историја, јер je тих покрета нестало). Ово су били пратиоци Другог светског рата, чак њима условљени. Други би податак био из једне кратке историј^ балканских земаља. Оба дела састојци су серија историјских књига.

25.

У сасвим скорашњој “Илустрованој историји 20<‘Века у 15 свезака5 једна свеска je посвећена “фашистичким покретима” великих и малих европских држава. Прво поглавље посебног дела посвећеноје “Југоистоку Европе”, где се посебно говори о Југославији, а посебно о Хрватској (32). Писац je Ернст Нолте, јамачно “савремени историчар”, тј. историчар савремених збивања (Цајтгешихте, како Немци кажу). Он почиње своја излагања још од пре појаве фашистичких покрета у сваком пределу, да утврди шта их je изазвало.

Ту je доста простора посвећено и усташама, као еминентно фашистичком покрету. На крају одељка о Југославији као целини каже Нолте да je приликом распада југословенске државе умео “Анте Павелић да искористи своју шансу, тако да je у хрватском, усташком покрету, ступио на светло једног кратког дана први и једини неограничени фашистички производ на Балкану”. Та слава припада искључиво Хрватима !

Сад прелази на одељак под насловом “Хрватска”, где има доста више података о њиховом фашистичком покрету под именом “усташа”. Нолте каже да су сва места заузели били усташе, да je постојао примат партије над сваким другим властима и органима, тако да je “нова држава већ у првим месецима свога постојања постигла државно-партијски тоталитет, који се у Итадији, па чак и у Немачкој тек после доста година развиоУ Фашистичкија je била, према писцу, Хрватска него Италија или чак Немачка ! Он приказује и организацију власти: усташка гарда поглавника, усташка милиција, усташка служба надзора итд. (Ja преводим с немачког, ке знајући хрватске називе, ЛМКЈ) Каже како су се највећи партијски функционери звали: стожерник, табореик и логорник према немачком: Stabsführer, Sturmfiihrer, Obersturmführer.

Ернст Нолте већ у почетку својих излагања о усташкој Хрватској спомиње недела усташа. На страни 202 пише да су “ткз. дивљи усташки одреди водили већ иепочетка у пространим деловима земље један режим самовоље и страховладе, да се Павелић већ у

-58-

августу 194L морао да лати једне чудне мере, да све средње вође (стожернике, логорнике и таборнике) лиши положаја”. (Писац се позива на саопштења “Немачког листа у Хрватској” 10. августа 1941).

Пиеац истиче контрадикције у саставу усташког покрета, који je прихваћао и левичаре и био у “тесној вези са католицизмом, која je дошла до изражаја у водећој сарадњи фратара и осталих свештеника…” Иначе, један прави верник, “хришћански католик, не би смео бити фашиста”.

Сад писац каже да “Европа није вековима виђала више такве верске борце. Да je Хрватска била насељена само Хрватима и кад би одговарала великој Хрватској краља Звонимира, онда би морала скоро половина становништва: Срби, Мухамеданци, Православни, Јевреји или се обратити на католицизам или бити убијени. Тако je заиста Хрватска за време рата постала у исто време једна огромна црква преверавања и у исто време гигантска кланица”. Немачки:

Und so wurde Kroatian wahrend des Krieges in der Tat zu einer riesigen Tauffkirdie und zugleich zu einem gigantischen Schlacfhhaus.

Писац изводи даље: “Једнако насилнички, иако не можда толико перфектно као јеврејско питање од стране Хитлера, било je од стране Павелића “решенсГ питање Срба и Мухамеданаца, а немилосрдно шњење Јевреја чинило je само делимичан аспект. Стотине хиљада људи je било уморено. Мада сва зверства не могу да се припишу усташама, него се једним делом књиже њиховим противницима, ипак je првобитна иницијатива ван сваке сумње потекла од усташа…” И то треба делимично пренети у оригиналу.

Hunderttausende von Menschen wurden gemordet, und wenn die Greueltaten nicht ausschliesslich auf der Seite der Ustascha zu finden waren, so ging die ursprüngliche Inifia .tlve zweifellos von den Ustascha aus.

Obo je необично важно што je казао овај немачки савремени историчар. To што je он рекао практично значи:И противници усташа латили су се оружја, али само у самоодбрани (и у мањем опсегу).

Непосредно за овим констатује историчар Нолте: “Тако су Хрвати прокоцкали оно што je историјски правно било на њиховој страни: они су се, не без разлога, жалили на угњетавање српског централизма. Али чак и диктатура Краља Александра,маколикогод она била удаљена од западноевропске парадигме правне државе, представљала je узорну слику мирног саживљења народа. Тиме су они (Хрвати) сами довели до апсурда идеал хомогене националне државе оријентиране према величини прошлости…”. “Да би се то увидело баш у случају Хрватске нису била потребна наведена клања. Већ крштеница тек засноване Хрватске ставила je до знања да je јужнословенска идеја имала своје добре и практичне разлоге…”. Писац каже ко сесве користио распадом Југославије 1941. дазаврши одељак: “Кад су хрватске формације у пролеће 1945. прешле

-59*=

avrTpnicicy границу и мало затим од стране Енглеза натраг враћене, да^ би”доисивели ужасну судбину од руку партизана, био je тиме завршен један светско-историјски експерименат, који je доцније

оправдао један важни саставни део много грђеног Версаљског система”.

Ово звучи просто невероватно да тако може да говори један правоверни Немац и захваљујем судбини што ми je показала пут да до ових редака дођем.

Кад сам нашао у књизи Нолтеа “Фашистички покрети” толико лепих опсервација, ja сам се потрудио да добијем још једну његову књигу под насловом “Фашизам”, која je изашла годину дана пре већ цитиране. Али она има поднаслов “Од Мусолинија ка Хитлеру” (33), што ja нисам пре тога знао. Књигаје сасвим велика, пуна слика ијако скупа. У њој сам једва ишта нашао што би ме овде интересовало. Свега две-три реченице, које ћу ипак цитирати.

На страни 344 пише Нолте како je за Мусолинија “била слаба утеха што je немачки поход на Југославију и Грчку у сада самосталној Хрватској довео 10. априла 1941. једног од његових штићеника на власт, Анту Павелића вођу сепаратистичког усташког покрета, чији су припадници били углавном у италијанским логорима образовани и држани као резерва. Али, пошто je он у овој промени видео углавном испуњење снова Данунција и новој држави одузео далматинске приморске пределе, Павелић се сад све више и више оријентисао ка Немачкој, тим пре што му италијанске трупе нису дале никакву подршку у тешким и свирепим борбама против српских и комунистичких партизана, него су жртвама његове кампање против православних и јевреја пружили помоћ”. Немачки:

…zumal ihm die italienischen Truppen in den schweren und grausamen Kämpfen gegen serbische und komunistische Partisanen keine Unterstiizung gaben und den Opfern seiner Kampagne gegen Pravoslawen und Juden Hilfe leisteten.

Ha страни 356 каже како cy y Хрватској “људи заједно терани на масовно стрељање”:

Auch in Kroatien wurden die Menschen zu Massenerschiessungen zusammengetrieben…

Ето, и y овој књизи, која описује догађаје пре оснивања злочиначке државе, па према томе ништа о Хрватској не треба ни да садржи нађу се понеки антиципатни ставови. Говори се о Мусолинију и Хитлеру, да се спомену и њихови злочиначки сателити који су лавирали између те двојице.

27*

Млади немачки научник Едгар Хеш (рођен у Ашафенбургу, Баварска 1935), написао je и издао ту скоро једну малу, али веома успелу, историју балканских народа (34), где je доста пажње посветио и нама. Хеш je сад доцент за историју Источне Европе и

-60-

Европског Јушистока на Универзитету у Минхену и већ заузима видно место као балканолог и слависта.

У тој малој књижици скоро џепног формата, где мора дасе изнесе целокупна прошлост свих балканских народа, Хеш je нашао могућности да спомене хрватска недела у последњем рату. У њој, на страни 138 он спомиње убиство Краља Александра у Марсељу 1934. додајући: “Овај бесмислени напад je хрватској ствари изванредно (много) шкодио и у унутрашњости земље и у иностранству”.

Мало затим прелази на рат и преузимање власти од стране Павелића и каже: “Својим безобзирним гоњењима Јевреја и Срба усташка држава je оставила крваву успомену, која чак окружује (засењује) својим мраком и партизански рат њихових противника вођен непримерном свирепошћу”. Ове значајне речи којима се осуђује и рат партизана у Југославији, као “беспримерано свиреп”, али према усташким злочинима неупоредив, треба навести у оригиналу:

Mit seiner unachsieSitigen Juden und Serben Verfolgung hat der Ustaschastaat eine blutige Erinnerung hinterlassen, die auch mit der beispiellosen Grausamkeit geführten Partisanenkrieg der Gegenseite mit dem düsteren Licht umgibt.


VII. НЕМАЧКИ ПРИКАЗИВАЧИ

“ПОКРЕТА ОТПОРА”

Последњих пет-шест година изашлоје неколико дела о покретима отпора у последњем рату. Та су дела сад специјално документована, рађена у великој временској дистанци и после појаве многих других публикација. Ja имам нека немачка издања великог обима. Она се не односе само на Југославију, али овој показују достојну пажњу, паје добро да се и српскајавност с тим упозна, да би имала нових доказа за њој иознату тврдњу. Немци нису заисга имали никаквих разлога ла напишу иигга похвално за покрет Драже МихаилоBnha, а још мање ла осуде гшкрет Анте Павелића. Па ипак су то повремсно чинили.

Ja имам код cebe две такве књиге, обе из последњег времена, изашле после моје прве књиге. Једну je можда писао Аустријанац, али je то свеједно: Аустрија je била саставни део Немачког рајха за време рата и као таква савезник Немачке. А није лако ни установити одакле су све поједини писци немачког језика. Они сви принципијелно спадају у оквир који смо дали.

Сад посебно о тим књигама; извлачећи из њих податке и оцене које

овде спадају. 2fL

Прво из велике “Илустроване историје отпора у Немачкој и Европи”од Курта Центнера, изашлој 1966. (35). Он говори успут и о хрватским злочинима који су били узроци неких покрета отпора. Само неколико ставова je томе посвећено; тим природније je те ставове пренети.

-61-

У одељку који еоси наслов “Отпор на Балкану и у Италији”, он

говори о четницима и партизанима, да се тек после 10 страна од укупно 16 посвећеннх Југославији дотажне и злочина који су условили прве покрете отпора у западној Југославији одн. у руглу од државе која се звала “НДХ”. Ево шта он пише на страни 312: “Пошто je усташш покрет дра Павелића преузео власт у новој држави Хрватској, одмах je дошло до мера прогона оротив српског становништва Хрватске…”. Дакле, без икаквог повода од стране Срба. Тај став гласи немачки:

Nachdem die Ustascba-Ilewegijng des Dr. Pavelie die Macht im neuen Staat Kroatien’ i übernommen hat, kommt es sofort 211 Verfolgungsmassnahmen gegen die serbische Bevölkerung Kroatiens.

Центнер продужује y истом ставу: “Павелић и његова усташка организација већ су у протеклим годинама били потпомагани од италијанске владе и од Ватикана, јер су усташе претстављале наглашен римско-католички покрет”. Овде се без икакве резерве ставља Ватикан као протектор усташког покрета. Центнер није своју књигу радио “са научним апаратом”, па није ни навео откуд му тај податак да je Ватикае помагао усташки покрет, али да га он није измислио, то je ван сваке сумње.

Он пише затим (с. 313): “Скоро равео два милиона Срба живе на хрватском подручју. Више него пола милиона од њих биће до краја рата од католичких усташа побијено, далеко највећи део њих још у првој годиии “проглашења независности’ католичке Хрватске”. Писац сам ставља међу наводнике израз “прокламација независности”. Ево како тај став немачки гласн:

Knapp zwei Millionen Serben leben auf dem kroatischen Gebiet. Mehr als eine halbe Million von ihnen wird bis mm Kriegsende von den katholischen Usteschst umgebracht, die weitaus meisten davon schon im ersten halben Jahr nach der “Unabhändigkeltserklärung” des katholischen Kroatiens.

Писац пружа и конкретне податке о хрватским зверствима и то из извештаја Хајдрихове 66службе безбедноети” (СД), за коју каже да je била “као што се зна све друго пре него хуманитарна организација49, чиме хоће да каже, да се чак и таква у суштики крволочна организација ужасавала од хрватских злочина. (с. 313).

Он наводи дословце у изводу извештај Хајдрихове службе. о зверствима у Глини, који je, мислим, већ пренет у овој књизи. Са своје стране Центнер додаје: “Услед ових зверстава побегоше готово сви сељаци у околнасела иу шуму, и ту су се скривали… Ово je извештај само изједне мале варошице. Слично се догађало свуда где Срби живе, који ‘правоверној цркви’ припадају”. У оригиналу:

“Das ist nur ein Bericht aus einem kleinem Marktflekesi. Achnliches aber geschieht ‘liberal dort, wo Serben wohnen, die der “recht§gläubigen Kirche” angeboren…”

Писац продужује: “Стотине људи су код Мостара били повезани и убачени у бујну Неретву, јер су се успротивили да их крсте по католички. И другде су Хришћани друге вере жицом везивани, стрељани и бацани у реку. To се догађало на рекама Уни и Сави.

-62-

Pla доугмм местима су свештеници заједно са својом општином ■■ (својим парохијакима, ЛМК), у црквама стрељани, Многе цркве Срба су кди разрушене кли запаљене, често са верницима у њима. У оригиналу:

“Ylele Kirchen der Serben werden gesprengt oder verbrannt, oft genug mit den Gläubigen. Es kommt auch zur Ausrottung ganzer Dörfer, deren Einwohner ermordet, deren Häuser ämscMessemd verbrannt werden.

Долазило je и до истребљења читавих села, чији су етановници убијени а куће им затим запаљене”.

Pla страеи 314 доноси Курт Центнер један извештај еамога шефа немачке едужбе безбедностн Рајихарда Хајдриха вођи СС (свакако Химлеру). Мзвештај je даткран са 27. фебруара 1942. и носи наслов “Делатност банди” у Југославцји, нарочито у Хрватској. Тамо стоји:

“Као најважнији узрок разбуктавања делатности баида морају да се означе зверства, која су усташхе формације извршиле над православнима у хрватском пределу…”. Немачки:

Als wichtigste Ursache Im AufiUammem der Bandentktilceit müssen die Greueltateia beseidhenf werden, die von den Ustascha-Vertoanden Im kroatischen Maum gegenüber dm Piravoslaveis verübt werden.

Центкер даље прецизира: “”Усташке формације нису csoja зверства вршиле само над мушхим и за оружје способннм православцима, него, нарочито баш, над беспомоћним старцима, женама и децом и то на најбестијалнији начин. Број православних који су од стране Хрвата (тако баш стоји у оригиналу, ЛМК), поклани и садистичким методама мучени до смрти мора се, према процени, означити са триста хиљада. Због ових зверстава бројни су православци побегли у преосталу Србију и ту су њихови извештаји -у највећем степену огорчили стаиовништво”.

Један део овог извештаја дат je у оришналу на другом месту (у приказу следеће књиге).

Писац сад наводи како je од свега тога, и од хрватских злочина и српске самоодбране, Тито извукао корист. To излагање не спада овамо. 29

Ту скоро (1968) шашла je у Аустрији (уједном осредњем градићу Горње Аустрије) књига под насловом “Колаборација или отпор”. Писац je Кернер Брокдорф9 вероватно Аустријанац. .” Он je испитивао активности колаборације мношх народа и земаља, нарочнто окупираних од сила Осовине, специјално од’ Немаца. Догађајима у Југославији посветио je нарочиту пажњу, преко 80 страна у средини књиге. (36). Посебно говори о Србији, посебно о Босни и Далмацији (вероватно због италијанске окупације), онда о Херцеговини и Црној Гори, затим о Фолксдојчерима и напослетку о Хрватској.

Колико je мени познато, та књига није код нас приказана, па ћемо преиетм више ставова о Хрватима и Хрватској.

Писац говорм о капитулацији Југославије и додаје: “Милитантне .

-63-

формације усташа прикључише се одмах немачким Јединицама Koje

су наступале, и почеше свој приватан рат против Срба..

Ето, они, Хрвати почеше тај рат, “приватан”, што треба да значи нетражен од победника, од Немаца.

Непосредно затим каже писац (с. 81): “Посебни изасланик Рибентропа у Хрватској (сад му наводи ранг у СС формацијама, који се не може превести) покушао je у Загребу да постигне политички споразум прво са вођом Хрвата Мачеком али je убрзо морао увидети да je утицај Анте Павелића и његових усташа на хрватск^ , . народ знатно јачи него je то уопште у Немачкој замишљено”.

Каже даље даје овај основао “Независну Хрватску” (писац сам то ставља под наводнике) и да су “новој држави били инкорпорисани знатни чисто српски предели”.

Много доцније (стр. 133 – 134) он описује састав те државе. и. каже: “НДХ”(‘опет у наводницима и спрдњи) са површином од 102 хиљаде квадратних километара заузела je била, према томе, две петине површине пређашње Југославије. Од шест милиона становника нове Хрватске једва су три милиона били Хрвати. Њима насупрот стојао je приближно исти број припадника других народа, тако два милиона Срба и Бошњака, пола милиона босанских муслимана, 140 хиљада Немаца по народности из Срема, 70 хиљада Маџара9 40 хиљада Јевреја и 150 хиљада Словенаца”. Под “Бошњацима” разуме православне Босанце јер муслимане наводи екстра.

На страни 82 говори Брокдорф ко je све колаборирао и налази да je, у овој или оној форми, готово свак колаборирао. To нас питање овде не интересује. Али тим више крај овог отсека излагања. Он гласи: “Хрвати су били у првим годинама цео колаборирајући народ”. Додаје да се са међународног гледишта не би можда могло то називати колаборацијом, јер су бранили своју државу. Ми нећемо улазити у правилност овог гледишта, јер не пишемо о колаборацији. Може се само приметити да међународно Хрватска није била призната. Нас интересују хрватски злочини. И писац додаје: “To никако не оправдава накнадно домобранце, усташе и остале хрватске формације с обзиром на прогон и истребљење српског становништва. Насиља која су извршили убрајају се у најсвирепије грозоте колаборације у Другом светском рату”. Немачки:

Was sie an ge walttaten verübten, zahlt zu den grausamsten Greueln der Kollaboration’ Im zweiten Weltkrieg.,

Говорећи посебно o Србији* писац каже: “У остатку Србије (преосталој Србији) беше положај колаборирајуће управе скоро безнадежан. Србима je набачена кривица за настанак немачко- југословенског конфликта па су према томе и трактирани. Поред тешких терета сурове окупације надошли су и просто нерешљиви проблеми православних који су живели ван нових српских граница. Хрватске усташе су водиле непоштедан рат против Српства. Читава села су била од њих истребљена, таоци стрељани, имања запаљена. • Дневно су текле хиљаде избеглица из хрватског предела у остатак

“64»

Србије, да би избегли масовне покоље”. Немачки:

“Die kroatisch® Ustiasdm führte einem ertoarmnaglosen Kampf gegen das Serfeemfam.. Gams® Dörfer wurden vom ihr ausgerettef 9 Geiseln ersdiosssem. Gehoffte ni®deFgebraimto==s

Ha страни 88 преноси Брокдорф извештај једног очевидца о догађајима у Руми једва шест недеља иза свршеног рата. Он жаже: “Ујутро 22. маја 1941. упадоше у Руму – Пуц око стотинаж униформисаних усташа,. ■ Они * блокираше улкцу и непуштаху никаквог становника из кућа. Тако je систематски претражена свака кућа. Најмање су три лица при томе убијена. Затим натераше уеташе све Србе да се скупе на трг пред капелом. Под строгом стражом je доведено око 190-200 Срба до гробља; жена, деце? људи сваког узраета. Мајкама je наређено да пусте децу трчати. Многе су то учиниле у нади да бар њих спасу.. Кад су деца претрчала око сто метара9 почеше уеташе на њих да пуцају као у хајци на зечеве. Мајке притрчаше својој деци а онда* формације уеташа уперише ватру и на њих. Три човека покушаше да се бране. Њима еу главе смрскане ашовима. Лосле тога су морали још преживели мупжарци дауздуж гробљаеских зидова ископају јарак. Усташки командант рече да je то нарочита част ако су Срби у смрти сједињени. Људи су морали да своју стрељану родбину потраже9 да их баце у јаму (јарак) и да их земљом затрпају. Онда je сваки човек морао толико дуго радити док није пао дубоко у земљу9 да више није могао да држи лопату. Пошто je то све свршено, онда je један усташа ишао од једног до другог и’ побио све мушжарце куршумом у потиљак…99.

У протоколу састављеном у Србији од Немаца9 стоји:” Б.иле су

десетине хиљада убијених решстроване, највећи део убијен на бестијалан иачин, можда један документ за потомство”.

Даље стоји (стр. 89): “У Милици еу Срби печени живи. У Братунцу су правоелавном попу Сервацу ископане очи9 na je онда обешен за једно дрво обрнуто (ноге горе)9 а неодрасли Хрвати узеше га на нишан вежбајући се у вештини пуцања.-У Добоју суједном Србину…

‘ отсекли трбух9 изнели црева, њега везали за колац и толико га око коца вијали, док му се црева нису намотала”.

Још много података из разних места тадашње “Хрватске” наводи Брокдорф према извештајима пребеглих жртава. Износећи те податке Брокдорф их и сам усваја и на једном светском језику објављује јавности. Зато наш свет треба да зна за ту појаву. Ми не можемо све то овде преносити. Само неколико речи о Јури Францетићу “инкарнацији усташких крсташких похода9’. Он je био комаедант 66Црее легије” и већ je јуна – јула 1941. извршио у великој жупанији Сарајево “неописане грозоте против Срба”. Немачки: er ging mit unbeschreiblicher Grausamkeit gegen die Serben vor.

Постоје одговарајући извештаји СД (немачке службе безбедности – сихерхајтсдинст), Немачке војне команде су се често против њега буниле, долазило je чак и до појединачних оружаних сукоба.о Командает Југоистока je тада енергично протествовао. Хрватске власти су се морале да одвоје од њега. Сад je он опет васкрснуо као

-65-

командант Црне дешје у Босни…”. (365 с. 91).

На страеи 96 објављује Брокдорф саооштење о логору. Јасеновац. Ту стоји досдовно: “Логор Јасеновац je већ у дето 1941. од стране уеташа бмо образовае. Рђави животни усдови доведису до енормне смртности логорских етаиовншса. Логор je био углавном изграђен за уништење Јевреја и Срба. Масовно су вршена систематска убијања, делом на бестијалан начин”. Ово последње немачки:

Das Lager war vorneSimlfeii zur Vernichtung der Juden und Serben atiffgefogtut worden«, Massenweise wurden systematische Tötungen von Häftlingen vorgenommen, zmm Teil auf

bestialische Weise.

“Ha бестијалан”, на животињски начин су ту Срби убијани,” како потврђује савезник Хрвата у рату Вернер Брокдорф.

На страни 104 пише Брокдорф: “Већ јула 1941. почеше усташе ове оружане походе против српског становништва у Босни. Све ургентнмји беше захтев Загреба иселити милион и по Срба који сад живљаху у хрватској држави. Пошто je једно такво исељење, бар у том времееу, било немогуће, појачаше усташе њихов притисак на Србе и оочинише на њима већ описане грозне ужасе, да би их натералм на бежање у Србију”. Део у оригиналу:

Schon im Juli 1941 begann die Ustascha ihre Feldzüge gegen die serbische Bevölkerung In Bosnien,.«, und begingen die bereite geschilderten entsetzlichen Greueltsröen an Ihnen, um sie zur Flucht nach Mest-Serbien zu zwingen.

И из ових излагања јасан je став писца да су “усташе” први почели те грозоте. Он5 даље, конзенквентно Србију назива “остатком Србије,” из чега јасно произилази да ни он, као ни сви остали цитирани писци, не сматра окупирану Србију као једино сместиште Срба.

Брокдорф пише даље (на истој страни): “У Источној и јужној Босни бмо je положај Хрватајош испочетка врло проблематичан. Ту

су Срби сачињавали већину према Хрватима и босанским муслиманима који су са њима колаборисали. Тај предео није никад ни спадао у бановину Хрватску. Срби се с правом сматраху превареним. Баш у тим пределима дошло je било до тешких борби између српских трупа и хрватско-муслиманским и то у време кад су немачке трупе једва биле прешле границу. Српске јединице су тада игнорнсале југословенску капитулацију, повукоше се у босанске rope и оочеше поеле првих усташких грозота да се бране од Хрвата.

Српске чете нападале су удаљенија села, у којима није било немачке или италијанске посаде. Усташка милиција je одговарала драстичним противмерама које су по правилу биле управљене против српског незаштићеног становништва, јер су се српске чете сасвим ретко могле достићи у непроходним брдима. Тако су источни и јужни крајеви (кутови) Босне постали поприште првих крвавих сукоба између Хрвата и Срба које су најзад морале наћи крај у оним страшним покољима који спадају у најнехуманије оокоље другог светског рата“. Оригинал:

So wurden die Ost – шмЗ Südecke Возшеш mm Schauplatz der erste:: eddleer-

ÄaselaaadeFgetzungeii zwischen Kroaten und Serben, die Ir_ wner. grEsrerlrrriten’ Schlächtereien enden §olltem9 die 211 den emiaenscMIchsteii Taten während: des zweiten

Weltkrieges zahlen.

Вернер Брокдорф прелази сад на неже детаље (стр. 105) и жаже: “Мало часно име стиче том приликом усташжи командант Јуре Францетић» Он je беснео углавном у босанском пределу. После je он водио злогласну 6црну легију9 уетанше милиције у партизансжом рату у Босни. Овај терор je проузрсжовао двоструке противмере од стране Срба. Прво се наша становништво на бег у остатак Србије; то je било сасвим у духу Хрвата. Друго: хиљаде православних-из Босне беху натерани у четнике и тиме појачаше делатност банда.У9.

У целој својој књизи у којој се налаземноге замерке Србима Вернер Врсждорф не таји да еу Срби били изазвани и да су се налазнли у одбрани. Утолико je њешво сведочанство драгоцено.

На страни 106 спомиње писац четничког команданта Босне, мајора Јездимира Дангића. Писац утврђује:

“Садје Дангић поново наизменично ратовао против Тита и немачких трупа. Између ова два фронта усташе су вршиле њихов •прљав посао, који je водио или протеривању босанских Срба или њиховом принудном католизирању”.

Он наводи један званичан извештај немачких власти послат у Берлин, у коме изост. стоји: “Број православних које су Хрвати поклали илм садистичким методама до смрти мучили мора се евалуативно означити са 300.000”» Немачки:

“Die von den Kroaten niedergemetzelten und mit den sadistischen Methoden ш Tode ge= quälten Pravoslawen missen schätzungesweise auf 3ÖÖ9®Ö© Menschen beziffert wer dem.”

Брокдорф наводи један телеграм из Београда немачке елужбе безбедности (СД – Сихерхајтсдинст) од 12. априла 1942. централи у Берлин, у коме стоји: “Од 10. априла 1942. појавилм су се озбиљни сукоби и борбени додири између немачких трупа безбедности и усташких јединица, изазвани бесмисленим клањем српског живља у ЈзОСНИ…’9. (с. 107). Немачки: antsgelosf durch sinnlose Abschlachtungen der’, serbischen Bevölkerung In Bosnien…

Ha странама ill до 115 описује Брокдорф догађаје у Херцеговини. Ту стоји: “Испочетка je изгледало да ће овај удаљени предео нове хрватске државе бити поштеђен од варварских верских ратова и ратова истребљења. Али 28. јуна 1941 (дакле на Видовдан, ЛМК) почеше одједном масовна хапшења Срба. Стотинама судовођени до обале Нерегве, повезани жицом међу собом, стрељани и онда бачени у реку. Испод Мостара, на једној узини реке наслагане беху лешине. Са ручним гранатама су усташе отклониле те наслаге. У Отоки су стотине Срба на сличан начин у Уни утопљени или, већ убијени, у реку бачени. Један од најозлоглашенијих сабиралишта ухапшених Срба беше логор Госпић9 где су хиљаде изгубиле живот.

Почетак прогона Срба у пределу Добоја чииидо je хапшење православних попова и убиство богатих Срба”. “Ове грозоте.усташа доведоше неминовно до појачања партизанске делатности”.

Говорећи о Хрватској, Брокдорф спомиње на страни 135 трвења између војске и усташа у Хрватској, и каже да je дошло до знатних напетости “које су постојале тим веће кад су дивље усташкејединице

починиде прве грозоте над Србима”. Немачки,:

…“erhebliche Spanungen, die um so grösser wurden, als wilde bewaffnet© Ustasefa- Einheiten erste Grausamkeiten an Serben verübten…99

A i ■

Ш овде oh усташка недела назива грозотама9 гнусобама,

• свирепостима, зверствима , дивљаштвима итсл. (Вид. Ристић- Кангрга Енциклопедијски Немачко-српски речник). Усто, он и овде9 као и иначе, наглашава приоритет хрватских зверстава, да су она прва настала, па су чак9 по њему (Брокдорфу) изазвала револт код ееусташких војних јединица (домобранаца итд.)„

На следећим странама износи Брокдорф један састанак после рата у Италији са једним истакнутим усташом, који je то био од 15. године старости и налазио се сасвим близу Павелића. Овај га je молио да у књизи коју треба да изда “не даје о усташама сасвим слабо сведочанство” (с. 137). Сама околност да je он са усташама одржавао везе и после рата и обавештавао их о свом писању даје наслутити да им je био близу, у сваком случају не далеко. Утолико су његова сведочанства о “усташама” драгоценија.

За тога усташу Брокдорф употребљава псеудоним Иво Скофић, али каже да je био логорник. Овај му описује многе детаље својих дивљања, које не можемо преносити. Само општије ствари.

Иа страни 142 описује како je принудио Србе да пређу у католицизам. Наводи и место где се то десило. Ту стоји изост.: “Следећег дана нареди Скофић да се православна црква затвори a ‘ мало затим да се испразни. Испред цркве су јавно продаване на лицитацији (“дражби”) светиње, као што су иконе, рукописи, свештене књиге, тканине итд. Као једини лицитант појавио се један човек из Загреба који je био специјализован за куповину православних светиња и поседовао неку врсту усташког монопола. Ти су предмети потом кријумчарени у Италију и Швајцарску«, одакле су доносили драгоцене девизе. И данас још ако се брижљиво претражују антиквитетске радње северо-источне Италије наићи ће ее на православне светиње.”

Сад описује Брокдорф, све према речима самог усташе 66Скофића”9 како je сутрадан позвао све православне да пређу у католичку веру9 како je тада изненада дошао православни non и то омео, како су попа мучили и убили, а после све оне који се нису хтели преверити итд. Све најситнији детаљи, ужасни и мрачни као што je све хрватско у то доба било. (стране 142-146). “Скофић” се не сећа колико je Срба иселио и убио. “Али се број пење на хиљаде” каже Брокдорф према “логорниковом” причању шта je све урадио у

-68-

Дубицм (ту je “само” 300 Срба избацио из домова и предао у смрт).

На страни 156 описује Брокдорф верско гоњење Срба. Он каже: “Сједињена православна црква у Хрватској није била само гоњена од мање или више дивљих усташких формација већ сасвим званично и од еаме загребачке владе. Тако јој je била ускраћена свака финансијална помоћ9 она није смела да одржава ма какву везу са београдским патријархом. Цркве и манастири су били затворени или срушени, већина свештеника ухапшена….

Са загребачким “наредбама о олакшању при промени вере”

• надошла je била ера нижег клира, ” који je развио махом крваву мисионарску ревњивост. Пре свих других je нарочито ред францискана делао руку под руку са усташама и наметнуо српском народу репресалије које су неминовно морале да воде до масовних прекрштања. Прелаз у католичанство беше за хиљаде православних спасење од неизвесне судбине ако не и од саме смрти. Већ 1941. су хиљаде Срба конвертирале… Усташе и католички клир беху погрешног мишљења да je са принудним католичењем решено и питање народности; јер je у првом реду Загребу било стало до тога да пределе у којима су Хрватибилислабонасељени кроатизирају…. Црквени проблем je био само део вала хрватизирања који je од стране усташа био вршен са пуном грубошћу и нечувеним терором против српског становништва. Крајњи циљ je био један и по милион Срба у НДХ или иселити или ликвидирати. Немачки:

Das Klrdieoprofelem war indessen nur ein Teil der Kroatisierung§weles die von der Ustasdia mit aller Härte und ungeheurem Terror gegen die serbische Bevölkerung ausgelöst wurde» Endziel war, die 1,5 Millionen Serben des NDH=Staate§ auszusiedeln oder zu liquidieren.

Писац нагшмиње како je постојала опасност да то доведе до глади у Хрватској, јер je православно становништво било махом сеоско. На то се влада у Загребу еије обазнрала. Немци су упозоравали на сличне последице, али “влада у Загребу ” није за то хајала (стр. 147).

Писац на истој страни наставља: “Стварно немилосрдна борба усташа против непожељног српског становништва доведе до грозних догађаја, против којих су немачки органи у Загребу интервенирали узалуд, нарочито Везенмајер, Каше и’ Трол. Појединости ових грозота биле су ужасне. Често су српске цркве проглашаване за затворе, у којима су усташе масакрирале српско становништво.Л Немачки:

ln .der Tat, der erbarmungslose Kampf der Ustascha gegen die unerwünschte serbische Bevölkerung führte zu grauenhaften Vorkommnissen, gegen die deutschen Stellen in Zagreb, insbesondere Veesenmayer, Kasche und Troll vergeblich intervenierten. Die Einzelheiten dieser Greueltaten waren schrecklich. Oft würden serbische Kirchen zu

Gefängnissen erklärt, in denen die Ustaschas dannn die serbische Bevölkerung

massakrierten.

Писац наставља ca конкретнијим подацима (36 c. 147): “У околини Сарајева искорењена су читава села. Усташе су помлатиле у долини Брзица Јарак са секирама 350 Срба и затрпаше их у масовном

-69-

гробљу. У пределу Плитвичких Језера сви су Срби још маја 1941. исељени. Ко није могао да на време бежи, усташе су га помлатиле

илм je стмгао у злогласви радвичжи логор Ведебнтеких планина мли у солане острва Пага. Концентрациони логор Јаееновац био je нарочито озлоглашен. Ту су Срби и Јевреји систематсжи уморени. Тако говори Броеат о 200 хиљадаЈевреја и Срба жојн су ту нзгубили животе.

Већ поеле првИх грозота настало je панично бекство српског становништва у преосталу Србију. ‘

Кад су у јесен 1941. умарширали Италијани са три дивизије у Окупациону зону II, одмах зауставише бежање Срба, вратише попове, отворише православне цркве,повратише Јеврејима њихова имања, разоружаше усташе и избацише их из њихове сопствене

земље…99.

Стр. 148: “Устапже грозоте попуетише нешто мало у зиму 1941/42. али у пролеће понова ее разбукташе”. Сад он наводи извештаје немачких војних команданата из Београда.

Стр. 149: 66У августу 1942. провео je хрватски “посебни опуномоћеник” Томић са јаким јединицама обимну полицијску акцију против Срба у Срему, код које je опет дошло до тешких ексцеса и терористичких аката. Немачка места у Загребу, нарочито саветник посланства Трол, уложише против тога жалбу…”.

Стр. 152: “Само je годину дана Хрватска могла да далматинску обалу назива својом сопственом. За то време покушаше усташе да прогоне Србе и овамо пренесу. Хрвати су од немачких власти бшш, истина, у томе спречени, али у непроходним и непровидним пределима није немачка војна снага могла свуда да стише.

Брокдорф се приближава крају излагања и каже (36, с. 152): “Биланс хрватске владавине у НДХ страховит je. У Меморијалу врховног команданта Југоисток од 17. фебруара 1943. спомињу се 400 хиљада православних побијених од усташа. Према обазривим проценама морају се за време од фебруара 1943. до јесени 1944. додати још најмање 100 хиљада убијених. To je трећина Срба који су живели у НДХУ

Интересантно je да он 23 године после рата још увек тврди да je убијено у тој срамној држави преко пола милиона лица стављених тој држави под заштиту. И Брокдорф поштено каже да je то био биланс “хрватске владавине”.

Затим каже да су Титови партизани око 600 хиљада лица “уморили” према хрватским изворима, међу њима и четнике и .њихове породице. Писац додаје да “према његовим истраживањима тај број износи 500 хиљада”. Ту се не швори о одмазди и освети, већ о убијству.

Па и кад je хрватска држава сасвим пропала нису престали били покољи Срба. Брокдорф каже на страни 153: “Чак и у фаталној ситуацији за Хрватску, кад je Црвена армија у октобру – новембру

1944. била заузела готово целу Србију, четничке груие које су се

пробијале северу бнле су при пролазу кроз Хрватеку нападнуте и слиштене. Чак су и српске. избеглице у хрватеким пределима нападнути”.

Каже да се немачка војска повлачи са што мање штете за цивилно становништво5 док су “усташе које су се повлачиле вршиле уништења непојмљивог.замаха. При томе су читави делови земље обично опустошени. Уколико су Срби живели у појединим селима, усташе су их убијали. Хрватски сељаци, због страха од освете, побегоше северу. Муслиманско становништво, које није било без учешћа у политици истребљења Срба9 морало je такође. да очекује страхоте од Титових партизана. Уколико муслимани нису побегли северу, посакриваше се у брдима и надаху се милости од неумољивог непријатеља”. (тј. комуниста JIMK).

Неколико реченица на немачком оришналу:

Die abziehenden UstascSia-Verbinde verrichteten ein Zerstörungwerk unvorstellbaren Ausmasses. Soweit noch die Serben in einzelnen Dörfer lebten, wurden sie von den Ustascha ermordet.» Auch serbische FSüchtlingstrecks wurden in kroatischen Gebieten überfallen.“

O хрватској држави и хрватекој војсци изјашњава се писац са највећим презиром и то све документује изјавама најкомпетентнијих немачких војеих лица. Нажалост, то не можемо овде преносити, али треба да то зна ко о овоме жели да пише.

VEIL ПОДАЦИ © ХРВАТСКИМ ЗЛОЧИНИМА M3 РАЗНИХ ИЗВОРА (КРАТКА ИЗЛАГАЊА)


3#.

У једној немачкој књизи која описује стање немачких ратних заробљеника у Југославији за време Другог светског рата9 изашлој 1962. коју ми je љубазно послао на дар Никола Трорђевић, учитељ из Призрена, сада у Оснабрику (Немачка), има такође података о хрватским зверствима. Тако на стр. 16 те књиге (29) износи уредник разна мишљења о “узроцима наоружаног устанка (партизана)” и ту прво наводи мишљење др ФранцЕ Тирфелдера, “познаваоца Балкана”. Овај je казао (стр. 18) што издавач књиге објављује размакнутим словима: “Др Анте Павелић постаде хрватски поглавник и сада преко својих усташа распламти бес пре свега према српској мањини у Восни, која je буквално покдана”.


…“Немачки: . ■

…“Dr. Ante Pavelic wurde kroatischer Staatsführer und Hess nun durch seine Usfascha- Verbände seine Wut vor allem an der serbischen Minderheit in Bosnien aus, die buchstäblich abgeschSachtet wurde.”

Ha exp. 25 и претходним стоје одговори на питања историчара др Рудодфа Ибекена, који je у штабу “Југоисток” имао да да

“објективан приказ” војних и политичких прилижа у том делу Европе за време Друшг светског рата. Њега je испитивао амерички војни суд број 5 и овај је.давао детаљне одговоре. На стр. 24 одговара на лнтање шта су усташе: “Уеташе су у евом језгру телесна гарда поглавникова, једна фашистичка, војна организација која je имала напола и карактер полицијске трупе”. Даље9 после много других питања и одшвора, др Ибекее каже: 6Тлавни противник уеташа беше Српство. Борба усташа против четника, то je била борба Хрватске – фашистичке Хрватске – против националне Србије”. Даље каже др Ибекен о “методама усташа”: 66Иако су они #шш органнзована трупа9 нису по зверствима чинили мање него што je познато од стране ееорганизованих партизана…”.

На питање еуда: 6&Да ли зиате да ли су војне власти покушале да против познатих устанжих метода нешто предузму и да утичу на хрватску владу да се стиша” одговорио je да ее може позвати на читаво мноштво дописа апо којима je очигледно да се немачка оружана еила локушала да оелободи балаета усташке делатности’\То je чак у реченој књизи размакнутим словима објављено. “И ja знам9 казао je даље др Ибикен, за ваетојања око ограничења овог» утицаја усташа5 еве до највиших немачких инстанција…”. Каже дасу све осујећивали Рибентроп и Каше9 али ни они нису давали инетрукције за убијање Срба. Они еу просто. заташкавали ствари. 31 о

Ту скоро9 изашла je од бившег Хитлеровог најближег сарадника Андреаса Хилгрубера збирка његових забележака о посетама важшјих лица код Хитлера и о збивањима одн. говорима том приликом (67). Књигаје приказана у најбољем европском лиету Ноје Цурихер Цајтунгу средином 1967.(30).Ту се може читати9 као извод из жњиге: –6Међу најважније посетиоце Хитлера шадају амерички државни подсекретар Самнер Велс9 Мусолини, Нано, Петен9 Лавал, Дарлан, Фравдсо, Серано Суњер, Мацуока. У категорији “малих Хитлера’ налазе се9 поред Квислинга и Фаринаћиа, још и оба Хрвата Павелић и Кватерншс. Некадашњем ц. кр, генералштабном пуковнику жоји je унапређен за хрватежог маршала дао je Хитлер прилично до знања шта je он у ствари: један разбојник у пози државника”, Немачжи; Verbrecher In staaisnmeiMiiseheF Pose.

Интересантно да се ни >о коме другом. поеетиоцу не дају карактеристике, бар у поменутом приказу, сем о “војсковођи Кватернику”. Ето колико je Хитлер ценио и њега и шегов покрет. Назива га обичним злочинцем, разбојником !

32*

Има јвдан тодатак из хрватског извора: он je ваљда на мнош места познат, али сам ш ja дознао из књите једиог Хрвата-усташе, од Ива Ројнице, усташког стожерника за Дубровник (то зиачи највиши партцјски функционер-у граду), Мада je из хрватског извора (31),

елуч1ј je обзнанила једна жена страног порекла, канда Немица (мада јој Ројница ж©ди дати друго обележје). На етранм 106 те своје жалосне књмге навади Ројница како ее у Сарајеву ер©о с једиом

*72«

странкињом,- с њом два пута вечерао и пио. Ево шта он пнше:

66Становао сам у хотелу “Европа”. Ту сам примијетио ону исту плавушу, која je са мном путовала авионом из Загреба. Не знам зашто9 али ми je постала сумњива. Питао сам послугу, од жад се она налази у хотелу. Подударао се еадневак нашега заједничког путовања. Рекли су ми и како се зове; да je супруга неког њемачког часника… Већ сам прије био дознао ислитујуЈш о њој, да воли шљивовицу. Наравно, позвао сам je на вечеру и на чашицу, штојој ее чинило природним. Након неколико чашица посталаје говорљивија. Причала ми је9 како воли усташе, како су то момци у правом смиелу ријечи, како je с неким провела многе угодне ноћи9 итд. ”.

Говорила je еаученим хрватским језиком. Причала је9 да je жена њемачког сатника, који да je негђе на положају, и сличне ствари9 о којима се твори при првом састанку с неком страном особом, Тако je завршио први наш сусрет. Другог смо се дана опет нашли. Поновно сам je позвао на вечеру. Поновно неколико чашица добре шљивовице9 затим вечера и добро вино, које je као и ракију радо уживала. Она опет о усташама. Како их воли9 како их цијени9 како су храбри и остало. Прича, како je била три дана на Алипашином’ Мосту с неким усташом јунаком. Пуно je особа побио, и као у одушевљењу показује ми фотографију неког дјетета натакнутог на бодеж, што се тобоже збило на Алипашином Мосту.

He сјећам се презимена тога жалосногјунака. To ће сигурно знати Сарајлије, јер je тај случај добро познат. Та слшса прободеног и на бодеж натакнутог дјетета ширена je вани по Западу као доказ злочинстава почињених по усташама”.

Тојеједан детаљ из низа злочина које су Хрвати “усташе” учиншга. Таквих je било на хиљаде9 у овом последшем рату као и у Тридесетгодишњем рату, у Бечу и Италији 1848. итд. Ади га овде еаопштава један усташа9 водећи усташа, и он се љути збогтога, Али не зато штоје Српче мало и безазлено прободено “бодежом” већ што се хрватски јунак тиме поноси. To треба чинити, мисли вајни логореик, али да нико од непријатеља то не дозна. Стида Хрвати немају, то je давно рекао Јован Дучић. Ево још једна еклатантна потврда.

Ово je један од десетине хиљада примера. Нека стоји9 нека се не заборави. За то смо се9 ето, и ми постарали.

Тај догађај je причала једна Немица, али су за њега знали мнош, мада ja нисам у приказивању злодела Хрвата на њега наилазио. Да су га и друш знали, евоједан разговор истог стожерника Ројнице (319

с. 107):

66На повратку у Загреб, упознао сам у влаку дра Саву Бесаровића. Путује по лозиву Поглавника, свог школског колеге. Признавао сеје и осјећао Хрватом православне вјере, У Славонском Броду смо скупа вечерали и ту у угодном разговору истицао је9 како морамо тражити заједничко рјешеше, јер нам je Хрватска заједничка

»73.

‘ домовина, и то чим прије, јер би нас догађаји могли претећи с обзиром на активност комуниста. Тужио се je на испаде појединих наших људи, споменувши међу осталим случај иа Али-Пашином Мосту. Бесаровић je послије био именован министром. Судјеловао je и у Хрватском Сабору године 1942«. Комунисти су га 1945. убили. Свијетлу успомену ћемо му сачувати као претечи и заговорнику сарадње Хрвата евих вјероисповијести. ”

У једном аутентичном податку из књиге сасвим прохрватског и антисрпског немачког официра Францла Шрамла стоји да je пред* крај рата “иоглавник при својој посети у главни квартир фирера саопштио Хитлеру своју намеру да се опет сасвим поврати на устаижи курс и да настави изнова погроме против православних”. (74, стр. 307). To je било 18. септембра 1944. неколико месеци пред ‘ крај рата. Хтео je “поглавник” да и оно мало преосталих Срба утамани и тражио je дозволу од Хитлера. А овамо на дан капитулације јавља да су Немци погроме тражили !

Изгледа да му je Хитлер то био дозволио. Тако бар саопштавају и други писци, али немачки органи на Балкану нису се строго придржавали ове наредбе или, боље рећи, овог одобрења Хитлеровог, а тада je и крај рата био видљив и у Хрватској нису имали Немци много утицаја а још мање Хрвати-усташе. Карактеристично je, ипак, да фиксна идеја репрезентанта Хрватске и у том моменту долази до изражаја: уништити Србе све одреда !

34.

Нашао сам и једну ванредно интересантну оцену ових збивања од једног Немца, али на жалост не у оригиналу. Ипак, поклањајући веру наводима Вукашина Перовића, ja je цитирам (163), (75)

“НДХ била je правна државна накарада. Међутим, у том накарадном склопу, постојао je известан систем, који je утицао мање^-више на услове разбуктавања страсти, узајамном лишењу . морално-етничких обзира, како то каже један Немац, посматрач тадашњих збивања у НДХ:

“Усташе нису • имале пред собом једае расно инфериоран елеменат, који би допуштао да се коље, већ су то били чврсти и опробани граничари, који су се ставили у одбрану.

Читава je Србија јаукнула од бола кад су прве хиљаде избеглица донеле вести о хрватским методама истребљења.Л

Тај Немац се зове Фриц Кард9 а његова књига “Од Аниса до Тита”, без ознаке места и датума издања. Књига je препоручена као приручник за припаднике немачке војске на Балкану од стране СС генерала и команданта полиције Ресенера !

Врло je значајно да овде један беспристрасан Немац говори о “Хрватским методама истребљења” Срба. “Хрватским методама9’ их назива, јер су специфичне и не одговарају ниједном другом народу. Назива их методама истребљења Срба: то имје био циљ. Све једнако као оно што и ми тврдимо.


IXo ПОСЛЕРАТНИ ОСВРТИ

НЕКМХ НЕМАЧКИХ ПОЛИШЧАРА

После рата je изашло више публикацнја немачких политичких личности и политичких публициста, који су махом критиковали став Немаца одн. иациста. Неки су од њих и сами сарађивали са Немцима мада им еису одобравали све шта раде9 друш су били идејни противници Трећег рајха. Овде износимо њнх тројицу који су писали непосредно после рата9 мада им ствари нису одмах биле штампане. Биће их несумњиво још9 али смо ми само ову тројицу нашли. Свега тројицу, но репрезентативну. Што je најважније, сваки je од њих различит од другога и по својој прошлости и по професији.

Рекосмо да су се оеи обазирали углавном на нацистичка недела. Као “споредан продукт” нађе се ипак код сваког од њих и неки осврт на злочиначку НДХ9 њеног “поглавника”, његове крваве преторијаеце. To ћемо овде забележити, опет у кратким екцерптима.

35.

Држећи се9 колико je могуће, хронолошког принципа, преносимо понешто из дела Валтера Петваидица “Ауторитативна анархија”, изашлог 1946. To je можда прва књига и први немачки штампани осврт изашао после рата на стање у Хрватској за време Другог светског рата. Ja сам књигу тражио на мнош места, па сам се чак обраћао и писцу, али узаман. Нигде није било трага тој књизи. Напослетку je Ратко Парежанин био љубазан да ми препише из ње ставове за које je мислио да ће ме интересовати, давши и тачан наслов књиге (37).

Петваидиц je Аустријанац. Био je као веома млад истакнути сарадник- бечких листова, а после и уредник дневних новина. За време рата je био на важним положајима штампе и пропаганде Рајха. После рата je био такође сарадник или сауредник великих немачких листова, а данас je референт за јужноисточну проблематику велике немачке Радио-станнце у Келну. Има нешто преко 60 годиеа:

Он у својој књизи подвргава оштрој критици немачку политику за време нацизма9 тако да се стањем на Балкану мало и само узгред бави.

Тако на стр. 92 пише: “Као најбољи пример ове спољне политике без вођства служи развој у Хрватској… (где je) привучена на власт група радикалних емиграната, која се стварно могла позивати на једну тамну прошлост, али на само мали број присташа у земљи…

Павелић je био већ 12 година емигрант. 1929. кад je краљ Александар отстранио демократске установе… Павелић je пребегао у иностранство, али не као демократ већ као опозиционар политичар. Прво у Немачкој и Аустрији… отиде доцније у Италију, гдеје припремио уморство краља Александра, којемује 1934. пао као

жртва не само југоеловенски суверен већ и француски министар

спољннх послова Варту…

Сем идеолошких разлога, који при&азују лажним Хитлерове и Мусолинијеве изјаве да национал-социјализам и фашизам нису артикли за извоз… мора да je био од значаја општи Хитлеров став према Србима… Вероватно je Хитлер у Павелићу, о коме je једва ишта знао сем што су му том приликом казали, видео бескомпромисног браниоца хрватске државности према Србима. Али да je у тој Хрватској, која je Павелићу додељена као држа^ни предео, живело ништа мање од 2 милиона Срба? тј. трећина укупног становништва – вероватно није знала ниједна од водећих берлинских личности, најмање пак министар спољних послова коме то није нико казао кад je 1930. почео да сриче азбуку спољне политике…

Павелић, којије са пар стотина хрватских емиграната, од којихје у Италији образовао своју терористичку личну гарду, гхочео, чим се вратио у Загреб, …. сместа да води борбу уништења против свих својих непријатеља. Међу ове je у првом реду рачунао 2 милиона Срба у земљи… Павелић je могао без приговора чинити штаје хтео. …. Он je могао Србе и Јевреје да депортира и стреља, да установи полицијски тероризам без премца…. Укратко, он je био евемоћан, без контроле. Али je он то могао радити само док га je присуство немачких трупа штитило од освете народа…_ Много хиљада људи напусти градове; исто тако побегоше десетнне, чак и стотине хиљада Срба из својих села, да би избегли терор набрзо сакупљених усташких банда, које су крстариле убијајући и пљачкајући кроз пределе настањене православним Србима.».99. To морамо изнети у оригиналу:

Ebenso flüchteten т zehntausend©!! uni htsndert&tasenden die Serben aus IhrenDörffern, rarei dem Terror der rasch zusammengewürfelten Ustascha-landen m entgehen, die mor° d@nd und plündernd durch die orthodoxen Serben bewohfen Landstrekhe sogen,..

“Настаде једно ужасно умирање, један језовит хаос, у коме je Хрватска са својих 6 милиона становника изгубила више крви него заједно САД, Енглеска и Француска на европским ратиштима. У Београду су рачунали (писац мисли на немачка окупациона надлештва, ЛМК), број смртних жртава овог грађанског рата, који je опустошио читаве пределе… на далеко више од милиона…. О овим истинским догађајима и односима стајало je врло мало’ у извештајима које je немачки посланик слао Министарству спољних послова у Берлин. Прогони Срба, вођа Хрватске сељачке странке и пљачкање читавих делова становништва од стране усташаједва даје и споменуто… У Берлину нису разумевали откуд Тито узима све нове трупе… Да je сама хрватска влада, својим бруталним начином владања, приводила у дело Титово снабдевање са регрутнма, о томе je ћутао посланик немачке владе. Требало je стварати убеђење (у Берлину,Ј1МК), да je опозиција Кашеовог штићеника Павелића чисто комунистичка опозиција, док je у ствари широка маса становништва била њему у највећем огорчењу противна, што je нашло израза у сталном порасту Титове армије… Донекле je

-76-

Министарство епољних послова добило јаснију слику кад je

приммло извештај опуномоћеника у Србији, где су се задржале етотине хиљада избеглица из Хрватске, и кад je он захтевао укроћење усташа (баш тако стоји у оригиналу, ЛМК)… Али je било доцкан… Павелић je остао неприкосновен… Да je Павелић постао хрватски поглавник, не може да одговара, по свој пршшци, ни Рибентроп, а још мање немачки посланик у Загребу који je тек доцније наименова. Али да je (Павелић) остао 4 године и да je ое несметано могао да врши свој стравичан посао, то je што треба да одшвара Рибентроп пред српским и хрватским/ па чак и пред немачким народом….99.

36о

Сад долази др Франц Боркенау, некада велики комунистички пропагатор и борац, после разочаран, дао je поразну критшсу њиховог (комунистичког) система и одао се науци. Онје рођен у Beiy 1900, докторирао у Лајпцигу 1924. после Другог светсжог рата доцент и, кратко време пред емрт, професор новије. историје и социологије на Универзитету у Цириху, где je и умро 1957. Уједној књизи о светском комунизму, изашлој 1952, која je произвела огромну сензацију и била преведена на много страних језика, дотакао се и југословенских комуниста и – &4усташа”! (38).

Описујући 27. март 1941. на стр. 325 немачког издања, каже: “Југославија je нашла своју душу, рекао je Черчил у Доњем дому. Ипак, то je била Србија, а не Југославија, која je нашла своју душу. Хрватски сељачки вођа Мачек једва je са најстрожијим претњама склоњен да заузме место у револуционарној влади ђенерала Симовића. Цела Хрватска je очекивала сад грозничави дан “ослобођења”. 6. априла удари Хитлер и Београд беше бомбардовањем уништен. Војни одреди мањине одрекоше да војују, а српске јединице, изоловане и неприправне, западоше у катастрофу која je чинила жалостан контраст према дуготрајном отпору српске војске 1914-1915. године”.

Стр. 347: “…Доцније, кад су Хрвати у уједињеној Југославији поставили захтев на Велику Хрватску која би имала да обухвати и целу Босну, ови западни Срби су постали за Хрвате главна препрека.

На културној висини данашњег века достојног дивљења изгледало би као скоро природно да су усташе, инсталирани као господари ових земаља. у априлу 1941. целу ову народну масу силом депортирали у Србију. Али нови господари, “поглавник” Павелић и “маршал” Кватерник знали су једно боље решење. Зашто да јачају Србију доводећи јој ове људе ? Много je боље ову стоку за клање на лицу места уморити. To се дешавало узједан велики ритуални обред. Усташка одељења би се појавила у српским селима и захтевала од становника – уколико их не би одмах поклали- да сместа пређу у римску веру. Тако би већ самим тим од Срба постали Хрвати… Велика већина несрећних западних Срба одбијала je да изврши тај прелаз (у римску веру),јер je њима православна вера била све и свја.

-77-

‘ШИШ^

Где би се то дееидо, издата би бнда наредба да се сви сељаци сакупе у цркви. Оеда би бмла замандаљена црквена капкја, ватра потпаљена, и људи, и жене, и деца еестада у ватри. Само нацистичка кампања истребљења Јевреја била je обележена овим свирепостима…”.

На страни 348 говори о “усташкој кампањи истребљења Срба”, о “хрватским прогонима” Срба итд.9 па каже: “чим почеше масакри у северо-западеој Боснн, подиже се9 сасвим природно, и тамошње ерпско етановништво на отпор”.

37а

Цитираћемо. неке ставове, веома кратке, али веома језгровцте., немачког политичара и члана Парламента, у фракцији Социјалистичке партије Немачке, Ја&оба Алтмајера, који je ту скоро умро.

Јакоб Алтмајер je био истакнути немачки политичар и политички писац још пре рата, за време рата и после 11 светског рата. Он je рођен у Франкфурту на Мајни 1889. године. Бавио ее углавном новинарством. Био je сарадник и уредник неколико социјалистичких листова Немачке, а и епољни сарадник Манчестер Гардијана. Од 1936. био je “инострани ’коресподент социјалдемократске штампарске службе”’ у Београду, Паризу, Лондону; од 1933-1946. емигрант у Паризу, Лондону, Атини, Мадриду итд. По повратку у Немачку био je опет истакнути члан Партије и народни посланик у Бону. Као такав je и написао доње ставове.

Јакоб Алтмајер je у званичном својству, као члан Парламента у Бону, поднео маја 1953. влади интерпелацију о давању азила “ноторним ратним злочинцима9 усташама”. У образложењу те интерпелације, које je дао једном новинару, он je између осталога казао:

../“Светска историја регистровала je многе крвнике и масовне убице, – ниједан од њих није, међутим, био толико свиреп да je тражио да му се у кошарама сервирају очи од његових жртава. To je био епецијалитет Павелића и његових усташа“.

Ja сам то пренео из Американског Србобрана бр. 10867 из гГ 1953., из чланка Милана Микашиновића, под насловом: Западно-немачки народни посланик г. Јакоб Алтмајер о Југославији.

Поводом смрти кардинала Алојзија Степинца, Јакоб Алтмајер je писао у званичном органу Социјалистичке странке Немачке (39), поред осталог, ово: “Југословенски народи узалуд су у најшрим годинама убијања чекали његов (Степинчев) ауторитативни глас у Хрватској. У првим годинама тај се глас није дигао, а доцније једва се чуо, био je мршав и тих, био je у оиггрој супротности са гласом једног немачког бискупа Галена и многих других католичких свештеника и достојанственика, који ништа мање нису били изложени опасности и који су своју храброст често морали да плате својим животом…”.

Ово je пренето из минхенског листа “Искра”9где je извршен и

-78-

превод. Он изгдеда тачан. Сад један наш превод.

Према подацима Рудодфа Геешела (44) у истом броју лиета “Форзерц” je био и овај став Јакоба Алтмајера: “Као средњевековне паликуће крстариле су фаеатизоване масе Аете Павелића еа крижом и црквеним заставама кроз земљу. ББихова идеолошка лозинка није била ‘Против Срба’ већ’ ‘Против неверника православних’ и, то je Еогу плакати, многи католички попови дали су “борцима за веру’ по милоети Павелића свој благослов”.

38,

1964. изашла je у Штуттарту књига подчудним насловом “Између Маоа и Хрушчова; Преображај комунизма ујугоисточној Европи”.

Ишешд je младЕ иемоткм ишлмтмчшш иетражитач Шрем, Ja књигу нисам имао, али ми je Ратко Парежанин био добар да препише (на немачком) следећу реченицу (55, стр. 36), која je за наш случај веома карактеристична: &6У свом бесу на ‘вероломни9 Београд, поверио je Хмтлер хрватску независност… кандидату за то место кога су из Рима привели: емигранту и авантуристи Анти ПавелиПу, који je са својим усташким покретом етаблирао један стравичнн режим терора на територији “независне државе’. Антисрпски погроми ‘усташа9, при којима су десетине хиљада људи убијени, а десетине хиљада доспеше у концентрационе логоре, створише расположење за грађански рат, које je веома добро дошло комунистичким наетојањима…”.


Хо НАШОВШЕ НЕМАЧКЕ КЊИГЕ

ОГРАИИЧЕНЕ НА HAI1 ПРОСТОР

У последње време су изашле на немачком језику три књиге о Југославији од три разна писца, такорећи сваке године по једна (1969, 1970, 1971)). И еаслови и тематика су им разни. Две се и по наслову односе искључиво на Југославију, трећа на Балкан, али опет углавном Југославију. Прва швори о односима Трећег Рајха и Југославије и пре рата и за време рата. Друга о последњим борбама на Балкану при крају ратаЛрећа о данашњој Југославији.

Ипак се све три осврћу на злочине хрватске државе, сваки са свог становишта и методе књиге. Занимљиво je, свакако, да се још данас хрватски злочини непоштедно жигошу у веома озбиљној немачкој публицистици. Неће се тако лако предати забораву, како Хрвати прижељкују. Изнећемо све за нас интересантне ставове из тих књига.

39,

Прва je књига Јохана !ишта9 бачког Швабе, кога смо досад цитирали према његовим интервјуима и дедукцијама војних извештаја (одељак 4.). Јохан Вишт^је јамачно тада обрађивао,

-79-

a 1969. издао књигу под насловом “Југославија и Трећи рајх” (11). Она je пиеана са истог становишта и има слична или чаж идентична излагања. Неке ћемо етавове ипаж прееети, који имају већу вредност и чији делови заслужују да се пренесу у оригиналу.

У тој књизи пише Јохан Вишт на страни 52 да еу усташе биле често подвргнуте немачким трупним командантима алм не и немачком судству. И онда наставља (с. 52): “Зато нису немачки команданти могли против усташких зверстава ништа предузимати без употребе силе, због чега су на мнош места неуспели били преговори са српском националном устаничком групом (четницима) који нису*, . пристали да се подвршу хрватском судству. Признати циљ усташаje био да правоелавно (cpncsco) становништво децимира физичким истребљењем, протеривањем и насилним католичењем…”.

“Признати циљ” у последњој реченици значи циљ који су сами усташе признале да за њим теже. Из оришнала то проиетиче недвосмислено:

Das elngestanđsn® Ziel der Ust&sch&s war, die pravoslavische (serbische) Bevölkerung

durch physische Ausrottung, Vertreibung und Zwangskathoisierang m desaimSeremo

Вишт каже како je Хитлер препоручио био Павелићу да води? после балканског похода (што би требало далначи кад престану борбе на Балкану), за 50 годинаЈедну нетолерантну политику према релативно јакој српској мањини у Хрватској. Мада Виштне наводи где je то и којом приликом Хитлер казао (“Павелићу којије захтевао да се зове поглавник”), ова вест je сасвим вероватна, тим пре што je Вишт све износио из докумената. Али “поглавник” нити je чекао завршетак балканског ратног похода нити je политику интолеранције према Србима гшделио на дуги рок од 50 година. Он je журио у свему да Срба што пре нестане и речима Хитлера дао значење које њему годи (да “интолерантност’4 значи физичко уништење !). Сам Вишт каже да je гшд тим Хитлер имао у виду измену становништва, онако како су то Немци извели у Словеначкрј. Он (Вишт) продужује:

“Али већ сасвим убрзо, почетком 1942. дође он (Хитлер) до уверења о неспособности Павелићевог режима. Бросат (10) доказује низом података из немачких архива како су немачки команданти покушавали протестима код поглавника, меморандумима Хитлеру и понекад оружаном силом да спрече “бесмислено клање српског становништва” чак je дошло на разним местима до сукоба и борба између немачких трупа и усташа, до разоружања у сташких ј е диница због пљачкања, уморства, самовољног стрељања итд. У једном меморандуму осудише немачки посланик у. Загребу Каше, војни пуномоћник генерал Глез-Хорстенау и командант војног сектора Југоисток генерал-пуковник Лер9 слепу вољу за уништењем усташа и захтеваху да се утиче на хрватску владу и усташе да се ману тога9 све православне на хрватској државној територији да покушају истребити9. To je било у јесен 1942″. (Следеће године je тражио генерал Лер смену Павелића и политичког система…) Немачки:

-8Ö-

blinder ZerstonmgswMlen der Ustasehss von der Auffassung atoriickera, alle Pravoslawem im kroatischen Staatsgebiet ausrotten ш wollen.

Ha страни 190 износи Вишт како je Мачек два пута одбио понуду Немаца да преузме власт у Хрватској и каже: “Да je он показао исту храброст као генерал Недић у Србији да иде омрзнутим путем, колаборације’, ое би можда спасао Хрватску од несрећног режима Павелића а тиме и животе стотине хиљада Срба од усташа9 своју земљу од срамних римских протокола а хрватски народ од историјског стида.Х\ “Јер су Немцима већ у јулу. 1941. дојадила била крвава клања усташа и неспособност Павелићевог режима”. Две карактеристичне реченице на оригиналу:

“…hätte er (Maeek) wahrscheinlich Kroatien von dem unseligen Pavdk-Regime und das Leben hundert tausender Serben von den U§ta§chen9§ein Land vor dem schmählichen Könner Protokollen und das kroatische Volk vor der historischen Schande retten können».- “Denn die Detuschen waren des blutigen Gemetzels der Ustaschen und der Unfähigkeit des Pavelic-Megiimes überdrüssig.».”

Ha страни 197 пише Вишт и подвлачи: “Мало се цени чињеница да je само једаи разломак лшчнмх губитака ишје je ернеки иарод у кремену од !941=1944о нретриео шстао у Србији смсупираиој од немачких трупа. Далеко иајвеме губмшже je претрпео ергаош иарод у хрватском пределу од усташа, нарочито кад су одласком Немаца на источни фронт Хрвати на мношм местима добили иеограничену власт…”.

Вишт отворено швори о “историјском стиду” васцелог хрватског ‘ народа за зверска убијања невиних Срба9 чнји се број пење на стотине хиљада.

На страеи 267 писац истиче како су Срби у Срему били потпуно заштићени до инкорпорације Срема Хрватској. Они су сами тражили и добивали заштиту домаћих Немаца. Даље каже: “Осим тога je чињееица да9 док су у осталим деловима НДХ многе дееетине хиљада Срба иа свиреп начин убивене или протеране, у исто време у источном Срему који je био подвршут немачкој управи нису се догодила таква гоњења Срба. To je чињеница која се намерно прећуткује. У једном извештају од 25. септембра 1941. етоји између осталога: X.. у Срему напослетку je одлучан нступ великог жупана Немца Еликера, који око 60% Срба у свом подручју има и строго ее држи реда. Он пре свега не трпи да Срби буду на илегалан начин убијани или протериваеи, што je у друшм пределима на дневиом реду. Следствено, у његовом подручју није се могла ни мржња Срба тако да распали као у пределима устанка…”. Писац цнтира Кракова један меморандум неког угледног српског политичара влади у Лондону (он мисли да je то био Адам Прибићевић) где стоји за источни Срем: “Вероватно треба захвалити држању фолксдојчера да су хиљаде Срба избегле ужасну судбину коју су доживели њихови сународници у друшм деловима земље….Т Писац додаје еа своје стране на основу извештаја немачких војиих власти: “Небројени су случајеви да су поједини Немци узимали у одбрану нападнуте Србе’\

-81-

Jon? ноЕДЈа демачха књига o стању у ЈугославхЈх зг вдеме ратв од Хмздзхенсхог историчара” Каула Хххххкг (20) спсг/шње ховгтсхг недела нг зише меета. Ми ћемо их пренетп већнм делом.

Ма етсани 41, где говори о војнички органхзовавим похретхма стпора ххтле Хмлицка: “6У политичкк програн усташа сп&дало je обрзз-оваже једне хрватске националне држазе. Овок ииљу се посветило воуство усташа са свом снагом и безазорнсшћу. Укуиш сума бзр5е без милости, Koje су усташе всдиле против *непожељних9 Срба туеба да изкоси, на сснову поверљивхх изворз, 702,000 жрт*ва. (ЕХсац се ту позива на расправу Јохана Влштз f23), кога хи сзде днтирамо чначе по њешвим другнм дедима! Поједкностл свих грозндх догађаја биле су познате ш иемачхим звашжнам местима у Хрвг техој и Србнји, као и оргаххма Неднћезе владе, нгизад и’ неутралнмм дипломатскнм посматрачхма, сна? су ахжлла потЕсрепљемл. Они хмзју, баш зато што ее сдажоу депримирајуг«у версдсстојностХ При томе се писац пззива на Хорм-Хросата (Шу Веходмхо немачхих оригиналних навода да рељефкије мстажзу хззано”

ООе Gesorntonmiine des gnadenlosen iCLospfee, dem die Us Д sehn gegen 50 ХзлзгтДазећгеЕХ Serben geführt ћар đSrffe ш: Ginrri verlässlicher ОплеДеп сД 750,3X5 € gOcä’a? lägen. Ginsdheileii ober diese grauenhafte Vorleonirnrisssind ahzoLornlg geoadra “7orden. Sie habet! infolge ihres Uh er eins 0 in зт nn g dega imierende OxUc-zof*» dlgkeX.

Даље стоји y књизи (y продужењу): “Немци cy y tgm стадију могли само да опомињу и упозоравају, али нису смели да интервенишу с обзиром на хрватску самосталност. Резултзт усташке политихе 5ио je за њих (за Немце) као и за саме Хрвате катастро&алан… Ове Грозоте усташа ” (die ScheiassIIehheiten der * Ustasa) ЛрИДОНеше војнпчки организованим покретима. отлора, сигурно нежељене, службе помоћи, прво Михаиловићу, а онда Титу.ХО

На страни 295 своје књиге о коначшш’ борбама на Еалхану Хмлишса износи “извештај о једном кратком ориенташзоногл путовању замекшса војног аташез j Загребу к помсћног официра j пределу Сарајево-Мостар-Дубровних од 18. марта до 25. маја 1944” (20, с 295 и сл.). Ту он у тзв. “општем утнску”, при почетку извештајз , наглашава : “Снажном тлачењу православних стоји наеупрот намигивање са муслиманимаХ.. О усташама се кзражаза да су од донобранаца “бољи и предузигдљивијл, али зато незаузданиј?зО делом дизље р}/ље, чија je сарадња са немачхим трупама често- отежана95.

41.

Најковија немачка књига о Југославирд изашла 1971 то je хжмга Оохаиа Г copra Рајсммлера дод насловом “Хугоеламуја, вмшенадионалеа држава измеру Flcxoxa и Запада”. (26). Хисацје био дуго времена, ваљда једну деценију,’ дописних главкдх ?1емачхих лмстова у Београду, специјално водећег листа ФранЕфудтер

-82-

Алгемајне. Студкрао je прзитке ‘ у ~земљи’“са ” германеком темељитошћу к иокушао да да објективан приказ стања и збизања. Описао je особине земље и режима, дао карактеристике поједшшх народа који земљу сачињавају, улазио у њихову прошлост итд. Еастојао je да буде што објективнији, о сваком народује изнео м лепе и рђаве особине. О самим Хрватима je веома’ позитивно говорнор можда о Србима још боље.

Он je морао свакако да се осврне и на ругло од државе, на криминалну “државну творевину” са хрватским атрибутима. Баш у одељку о Хрватској ( “брату и ривалу Срба”) он саопштава како je еастала (стр. 57 итд). Каже шта je све Италмја добила5 да настави: “Еао изравнање за то навео je режим задобијање Босее и Херцеговине, предела у коме удео Хрвата у становииштву {квота9 ЛМК) није износио ни четвртину. (Данас5 после толиког масакрирања Срба, износи једва петину, JIMK). Велика Хрватска коју je усташки вођа Анте Павелић тако гордо презентмрао својој нацији била je склепана без обзира на националне околности. Али je најсудбоноснијa ‘ грешка усташа ‘била ,’што : су они гонилм Србе и Јевреје којн су живели на њиховој територији. У гоњењу Јевреја ммитирали су Хитлера, делом су слушали његове заповести. Али крвави ратни поход против Срба биоје ипак њихово сопствено дело, на коме су годмнама концентрирали своју енергију. Мржњу на Србе,. icoja je настала у време Краљевине Југославије, искористише са рафмнесом тако да je из неодређених примитивних антмпатмја хоје еу само допола ушле у свест моше да настану оргакизоване акдије« Са наступом власти усташа започе планско гоњење Срба.

• Једном у Лици, Кордуну и Славонији (писац објашњава где се ти предели налазе, нама то није потребно, ЛМК), други пут у Боски м Херцеговини, преузимањем власти од стране усташа настадоше плаески прогони Срба..

Средства еу била одузи!мање имовине, избацивање из земље, понижење, полицијска самовоља, подло убиство. Неких дана -су стотине лешева уморених Срба пловили низ Саву и Дрину.

У прогону Јевреја слични су Хитлеру…

Срби, као далеко слабији део – они нису могли да очекују никакву помоћ од своје матере земље која je била окупирана од Немаца – највећим делом се нису латили силе непровоцирани, већ да би се светили…”. У оригиналу:

Mit dem Machtantritt der Ustaschem begann die planmlsslge Yerfolgrang der Serben».» Die Mittel waren Enteignung, Vertreibung, Demütigung, PolIidwIIliÄr шкЕ Mord . Su hunderten trieben an manchen Tag die Leichen der ermordeten Serben jdliie Sava und iDrina hinab.»» In der Judenverfolgung ahnten sie Hitler nach» Der blutige FeMing gegen die Serben war Ihr eigenes Werk. Die Serben… griffen überwiegend nicht nmprovoileit 21s Gewalt, sondern weil sie sich rachen wollten. ^

^Србе треба казнити за оно што су’ Хрватима починили у 20

•тодина, говорило се. Али за сваког Хрвата који уме да мисли јасно је9 да хазиа за неправду не може да се састоји у масовном терору, Срби

су страно тело у Хрватској, тврде усташе. Алиje свак знао да су Срби у Лици мли на Кордуну седели ту вековима, да су се добро слагали са својом хрватском околином и да су заједно са Хрватима бранили конфин од Турака. И у БиХ није њихово домовинско право било слабије од хрватског…99.

У следећем одељку еа насловом “Оспорени Степинац” говори Ј.Г. Рајсмидер о питању учешћа катодичке цркве у злочинима над Србима, каже: “Доказано je да je један број католичких свештеника не само еуделовао код акције преверавања9 него да je такође учествовао код ужасних насиља против Срба”. 11‘ ‘

Es Ist erwiesen, dass eine AmzaM katholischer Priester nicht nur hei “Bekehrungsaktionen” mltwirldtes sondern sich auch an grausamen Gewalttätigkeiten gegen die Serben beteiligte,

Рајемилер признаје да cy појединм свештеници, па м сам Степинад, осуђивали покаткад терор и злочине. Због тога je Степиеац једном нападнут у штампи. Рајсмилер то наводи и додаје: “Зар није могао поглавар хрватских католика још више да рескира ? Па не само архибискуп, већ цео епископат, па чак свештеници уопште ? Па зар се и лаици нису могли покренути ? Јаено je питање се улива у једно општије: до које je мере хришћанин, грађанин уопште обавезан на отпор против терористичке државне власти…. Сигурно je да су поједини свештеиици епасили Србе у опасности утолико штосу их у једном брзом процесу начинили католицима. Таква помоћ je била ефикаснија него протест. Алије исто тако сигурно да би гоњење Срба жао целике озбиљно било спречено да je црква отворено и својим целим ауторитетом против тога устала…99.

У одељку о Босни, каже Рајсмилер (с. 74): “Пропаст Аустрије доведе Србе до циља – Босна са Херцеговином постаде део јужнословенске Краљевине. 1941. cy je полуфашистичке усташе утјеловиле у сзоју “НДХ999 такоје и Босна постала поприште крвавих прогона Срба од стране хрватских фанатика. To je нарочито било на у Босанској Крајини…99.

У општем делу на с. 123 стоји: 66Са оснутком сепаратне хрватске устаиже државе године 1941. беше дат сишал за убиствени братоубилачжи рат9 у коме су нарочито пали Срби као жртва…99.

При крају своје књиге, говорећи о садашњем стању односа између “Београда и Бона99, каже Рајсмилер ретроспективно (26 с. 221): “Хитлерова нада да ће после лако. извојеване победе у муњевитом рату над једном изнутра распаднутом краљевином немачко господство на Балкану сад остати неспорно, кије се испунила. Националне групе и жомунистичжи партизани започеше још 1941. рат против освајача. Немци су веровали да je њихова ствар сигурна. Они су прецењивали и своје снаге и својих помоћника; они су се варали у потенцијал устаника. Хрватски усташе, који су се били Хитлеру обавезали9 посветили су се испочетка искључиво прогону Срба који су им били доступки – у Босни и Хрватској а онда, уколико je рат дуже трајао, све су више прелазили ка партизанима…99.

•«84-

Овај можда најинструктивнији писац иовијег доба о збивањима за време рата код нас каже отворено да се “хрватске усташе” (не просто усташе, како хоће наши Југословени да појам ограничују) испочетжа имали само један задатак: да све Србе којих се домошу убију. После су буљуком прелазили партизанима. Он свакако не запоставља истицање борбе “националеих група” пре партизана против окупатора. To су били Срби-четници и Словенци. Главнн део у оригиналу:

Die Hitler verpflichtetem kroatischem Usfäschern widmeten sich zunächst ganz der ¥er= fogung der ihnen erreichbaren Serben – in Bosnien end Kroatien =; dann, je langer der Krieg dauerte, liefen sie Immer mehr zu den Partisanen ober»

Читаоци cy свакако запазили да писац ни за време рата Босну не сматра саставним делом Хрватске, онајето била само узурпацијом.


XL ЗГРАЊАВАЊЕ ЈЕДНОГ НЕМАЕЖОГ

ЛИТЕРАТА

42.

1. Ту скоро, (октобра 1965), изашла je књига “Са Богом и фашистима” (40) коју je написао истакнути млади немачки

књижевник Жаршшјнц Дешнер. Он je рођен у Бамбергу 1924. Према томе, био je сувише млад, средњошколац ваљда за време рата, па није могао дати своја запажања. Он je накнадно за њих сазнао и

згрозио се. Зато смо дали шрњи наслов одељку.

У књизи “Немачки литерарни календар” (41), он je означен као есејиста и романописац, као књижевник. Међутим, он пише и популарна дела црквеног карактера у ^ упроштеној, да не кажемо популарној форми. Једно такво дело je такође ci^po изашло под насловом “Понова je закукурекао петао”, а са поднасловом “Критична историја цркве од почетка до Пија X1F9 (42). У том делу сутакође споменута недела Хрвата у последњем рату, али je, канда, ова последња књига све то у оштријој форми и знатно опширније преузела. У неку руку Дешнер je чак историч^р, научник, због чега смо га у наслову означили неутрално, као литерата. Он то заиста јесте, могло би се још казати полихистор. Млад али веома запажен и цењен. Кад сам у швајцарским књижарама тражио да се поруче његове књиге, књижари су изразили пуну скепсу да ће се то добити. Он je, кажу, сав раепродан.

По вери je католик, доктор je филозофије, али je, једнако као Виктор Новак, Карло Фалкони и други који описују став Ватикана у последњем рату, био неко време и студент теологије. Отуда, вероватно, његово интересовање за црквене прилике и његово будно праћење дела и интенција Ватикана. Са тог гледишта je писао обе наведене књиге.

Прво сам добио ову последњу књигу, којом je прва потпуно “превазиђена” ц можда за нас сувишна. Ипак, по својој професорској

-85»

педантностЕ затражих од књмжара у месту где жезим да me to дело набави. После недељу дана књига je дошла, алм и фактура на 38 марата (>„50 долара). Што je најважније, та огромна књига са лреко 700 страна формата између осмине и четвртине мма само неколико страна посвећених “Немачком иападу на Југославију” (етр„ 563-569) и ту веома мало података, нових никако. Књига je изашла 1962. при крају« свега три године пре ове последње. – – •

Па ипак je иктересантно9 према овим књигама, видетн слабо познавање хрватских зверстава у Немачкој. У другој књизи писрд

жаже да je он овом првом побудио интересовање код Немаца за ова

зверства о којима они нису знади» У Литератури (42, стр. 673) те књиге каже да je на литературу упозорен од ееких лнчности мз Ееограда, међу оеталима проф„ Виктора Новака, Међутим, он не еамо што ннје знао за Едмона Париса, иеш ни за Немце којеје Парис цитирао, пошто сам их први ја9 више година пре Париса, саопштио српској јавности у слободном евету (на шта је9 зеам позитивно, Парис упућен). Тако на Нојбахера, Боркенауа, Хагена. Остале, које ja први пут овде наводим, он ннје споменуо ни у другој књизи9 мада му није бело тешко доћи до тих дела9 али би ипак то однело много времена и новаца. Оважо ће доћн до сазнања тих немачшшх дела према моме писању. Једно зедовојвство за мене више.

Пмсацје набављао сву могућу литературу о Ватикану. О Хрватима еамо азсо je био Ватмкан у питању, Бар у почетку. После je видео да се то не може двојити.

Он je имао једног “совјетског писца”, како рече, (43) чијаје књига

“Ватикак и Други светски рат” преведена и на немачки. ЈПисац има немачко име Шаинман, док je руски озеачее као Шеинман. (Обоје je сасвим правилно у свом језику). За сам сместа набавио и М М. Шеинмана, који неће овде бити приказан, јер ja овде бележим.само писања савезншса хрватских у последњем рату. Шеинман je био на другој страни фронта (без обзира што je он по свој прилици Јеврејии).

Ипак je заслуга М„М„ Шеинмана велика, баш за нае. Он je између

осталога скренуо пажњу овог младог и веома даровитог, усто веома борбеног иемачког пнсца на злочине Хрвата.

Шеиимае наводи мало конкретних података, али из једног религиозног православног листа из Чепже (44) преноеи да je у срамној “ИДХДуморено “око 800 хиљада православних СрбаТ

Дешнер каже (Петао, стр. 563) да je сумњао уопште у тачност податажа Шеинмана, али je све испитивао и утврђивао тачност. To je

што се тиче података ван Југославије. И сад дословно каже: .“Нарочито скепсу сам имао читајући Шеинманове извештаје о Југославији и само захваљујући мојим даљим истраживањима на основу кеверовања раду совјетског научника уопште сам сазнао пуни oncer католичких зверстава у Југославији средином нашег века; Шеинмае није претерао неш премало изнео” (на немачком језику: БЗије пребацио него подбацио).

‘ -86-.

LL rla две стране y хжизи 42 писац износи стање пре рата х прехље •lizja XI pi XI! Србима. Трећи одељак озог поглавља носи наслов “Папрш благослоз злочикцкма” м почиње овахо: “Пошто су немачке хрупе 6. априла 1S 41. умаршдраде у Јушславкју pi ову земљу з ку пирале, сарађивале су са фашист ичк о -кат о л ичким покрехом Хрватске, са усташама. Њихов духовни родоначелник, A?ixe Старчевић, заступао je гледишхе да Срба уопште нема, а све оно што ее српским зове да мора ишчезнути, због чега су Срби, кахо je СтарчеЕић писао, предмет кланице. По тој доктрини еастуоише еад усташе против Срба, народа који еа Балкану стоји хултурно еа највитем степену, алр! није био католички…”. Кемачки:

“Die Serben seien eine Arbeit für den ScMsehifii©?. Wach dieser Doktern gingen win die Ustaecfefs gegen orte Serben, kultarsl zwar das ärndaslstehende Volle des «Balkans, aber eben nicht katholisch, vor…”

Пиеац говори o Павелићу i и даје му “карактериеткху” из

прошлости, да онда настави: ^После уласха Немаца унапређен je Павелић, хога je Мусолини снабдео оружјем и новцем за његове банде„ за поглавшжа ‘независне ХрватскеХХ.

Pavelk, den Mussolini mit Waffen und Geld für seine Banden ausgerüstet hafte.

Пиеац потанко говори o држању надбискупа Степинца и Еахикана, што овде не спада. На стр. 567 наставља: “Што се наиме збидо у “НДХ” под владом немачких, нталијанских и хрватсхих , пријатеља Пија XII, то се све Батикану потпуно исплатило. Само католичка и исламска релишја беху дозвољене – постојале су чак и муслиманске СС дивизије са мухамеданским војним куратима јеврејски и нарочито православни верници беху изложеки прогонима хоје католици целе своје историје нису претрпели”.

Сад пЕсац наводи детаље, алн су они пренети и знатно повећани у следећој књизи (Са Бошм и фашистима), па ћемо одатле пренети један део, да се зна шта je Немцима сервирано, јер ми то знамо све и вдше од тога.

Затим стоји: tsCa предикаонице je захтевано од католика да гоне православне Србе, при чијем су се тамањењу нарочито иетакли синовм св. Франћеска Асишког, чнји су самостани усташама већ дуго времена служили као слагалишта”. Немачкк то гласи:

Von den Kanzeln herunter forderte man die Katiillken zur Verfolgung der orthodoxen Serben auf, bei deren Ausrottung dis Söhne des hl. Franz von Assisi… sieh besonders hervortaten.

Опет наводи дехаље који ће се хакође, делкмично, пренехи из

њешве 11 књиге и каже да je и свеховно свешхенство такође ‘у великом броју учесхвовало при злочинима, па иху дехаљенаводи, т’ онда опех пређе- на папу и Схепиица, папу хоји je државу смесха признао и Павелића благословио, Схепикца који се хвалио даје“250 хиљада преверника спашено за римски католицизамХ

Писац додаје са csoje схране: “Сем тога, разуме се, било je приближно 600 ’ хиљада од укупно 2 милнона православног

-87-

становништва Хрватске умореноГ Немачки:

Aesserđeni freilich würden von der zwei MilMoneii zählenden orthodoxen Bevölkerung Kroatiens ungefähr 600,ÖÖÖ ermordet

Завршава овим речима: “Сам еадбискуп Степинац није никога усмртио кити иједну цркву разорио, али je цео масакар и акцију рушења 4 шдине трпео без приговора, због чегаje као главни кривал осуђен од Тита.Х а од папе… произведен за хардинала”.

Jfl. Прелазимо на другу, најновију књигу (40), где je много више пажње посвећено догађајима у подељеној Југославији и где je писац располагао са знатно више литературе. Сад он говори великим делом као експерт, па зато и много самоувереније.

Сам писац каже у предговору књиге “Са Богом и фашистима”: “Док ће се однос Пија XI и XII према Мусолинију, Франку и Хитлеру расправљати у три прва поглавља, два последња поглавља третирају држање Ватикана у Другом светском рату,, где je од 1941. до 1945. опет са иуиом иотиором католичког клира разрушено 299 православних цркава, 240 хиљада православеих Срба принудно преведено у католицизам, а око 750 хиљада православних, често после мучења од којих човека језа хвата, уморено. To je уосталом у земљама немачког језика тек први пут нешто познатије постало са издањем моје први пут 1962. издате црквене историје под насловом TIohobo je закукурекао петао’”.

Дешнер сам каже да je тај део књиге овде знатно проширио, нарочито “делове о италијанском фашизму, шпанском грађанском рату и хрватским грозотама”. Тако директно каже и у предговору и у целој књизи. Чак V_ поглавље (капител) носи наслов “Ватикан и хрватске грозоте” ( Der Vatikan unedle KroatengreueS) . Можда je

чак реч “грозота” сувише блага. Под “гројел” стоји у великом • Ристић-Кангргином Немачко-српском речнику: грозота, страхоба, страхота, ужас, грдило, гнусоба. А у глаголском облику: хвата ме гроза, хвата ме језа, одвратно ми je и мислит на то.

Тако хрватска недела и њихове злочине именује немачки писац Дешнер, и назива их хрватским, а не усташким или томе слично као

“наши^Југословени.

И овога пута се показало да истина мора да победи.

Прелазимо сад на пето поглавље те књиге која се бави “хрватским гнусобама”, Он има као мото три цитата: један од Едмона Париса, други од Нојбахера, а трећи речи фратра Шимића команданту дивизије Сасари. Он и ту цитира Париса. Међутим, Парис je тај податак узео од мене не наводећи моје име већ само италијански лист, који нико од Срба није ни видео, нити би икад знао за њега даја нисам био у Риму, а најмање Едмон Парис. Парис je упозорен натај податак из моје књиге “Спорни предели Срба и Хрвата”, која се налази у Литератури на крају књиге, али не код цитирања тога

“88- ‘

податка. Било би научно исправније и морално поштеније да се цитати чине строжије.*).

У почетним одељцима тога поглавља описује Дешнер настојање Ватикана, Аустрије, Шпаније итд. за католизирањем Балкана и завршава познатом претњом државног секретара Паћелија, доцнијег папе Пија XII, изреченом децембра 1937. против Југославије што je Конкордат одбијен. (Све те ствари се морају овде изоставити). И онда писац са своје стране додаје: аОва претња Еуђенија ГТаћелија почела je 6. априла 1941. да се у таквој мери испуњава, да још превазилази најгоре масакре хришћанског Средњег века који ипак досад нису ни у Немачкој ни у највећем делу. Европе били познати”. Први део ове реченице морамо на немачком пренети: извршење те претње je било такво – dass die schlimmsten Massaker des christlichen Mittelalters noch Ubertrifft.

Тек y трећем одељку тога погларља даје Дешнер детаље, који су нама познати, али ћемо их делом пренети из разлога наведених у Предговору ове књиге. После цитата доглавника Лорковића, Будака и Степинца да Срба мора нестати, пише Дешнер: “Даља работа, коју je Павелић извршио, не баш у крајњој линији без помоћи католичког клира, овако je изгледала: 299 српско-православних цркава je у ,‘НДХ’ опљачкано и уништено, од чега 172 цркве у области Лике, Кордуна и Баније, Цркве у Јасеновцу, Великој Кладуши, Сурдуку, Свиници, Сухој Млаки, Вељуну и Белегишу претворене су у кланице; цркве у Хацићима, Плашком, Дрвару, Травнику, Модричу и Гомирју у магазине; цркве у Вреоцима, Дрињачи, Мркоњић Граду, Цвијановићевом Брду и Јајцу у јавне нужнике; цркве у Читлучи, Доњем Вакуфу, Старом Мајдану, Санском Мосту и .Мојковцу у штале. У пределима где су Срби православни сачињавали већину становништва, њихсуве су цркве тотално разрушене; где су православни били у мањини, цркве су преудешене за католичке циљеве. Све показује да je вршена добро смишљена политика. Стварно je преображај српско-православних цркава у католичке вршен према наредбама ординаријата. (To значи бискупа- дијецезана). По наредби бискупског ординаријата у ђакову (број 2733 42) преобрађене су српско-православне цркве у католичке у местима: Брачевци, Мајар, Допшин, Тење, Даљ, Маркушица, Капђена, Кућанци, Паучје, Будимци, Погановци, Бијело Брдо, Борово Село, Трпиња, Пачетин, Бршадин, Чепин, Мартинци, Чачански Трњани, Клокочевик, Топоље, Брод на Сави. Све имање српско-православних цркава прешло je у посед католичких”.

* Ово, можда, не бих ни спомињао, да нисам, ево, дошао у ситуацију да цитирам за један иодатак друга лица која су тај податак од мене узела и као првобитан свој приказала (тј. да су га они први пронашли). Није сујета која ми то забрањује, већ

бих тиме начинио фалсификат.

Истина, II за мпого осталих података овде изнегихја цитирам Дешнера, који их je преузео од Едмона Париса, од Хори-Бросата итд. Али он цитира правилно те изворе, а ja опет правилно њега, из кога све то извлачим. To je нормалан поступак

код израде научних дела.

»89-

Даље name Дехшер: “Јошу априлу 1941. захтезансјеод ззхх ДДа да ставе плазу траку прекс рукава са озшлем П9 о:хаха зг ортодогеле (православце), а од Јеврејз да ставе Давлдсву звезду. Јеврејима и празославншла било je забрањгно дз зе сгуже тротеаром. У свем аанделарлјагла, у евшч радњама и реетораншла, трамвајлма и омиибуслма висили су натписи: 6“3абраљен прлстул Србима, Јеврејима, Цлганима и псима’.”

Стр. 236 “Ни тиме се ххеу задовољили.

Безбројни ерпски свештеници беху изложени страшкшл гхухама” X ‘ Загреоу, где су резидирали надбискуп Степикац м апостолсоч кунције Марконе, бкли су и мучкди тако беетијално правоелагнсг глитреполита Доситеја, да je од тога полудео.

Православни јерарси Дцрквени хнезовиД: епископ Платое у Бања Лу ци, митрополит Сзрајева Петар Зиглоњић и еписхоп Сава беху

мучхи убијени, хао к више стотина православних клирикаХпиекопу Платону и његовом пратиоцу, проти Душану Суботићу, ископали су очи док тл je на прсчма горела ватра9 откинули еу им нсе н уши и

налослетку им зададоше смртни ударац.

Свуда je католички клир позквао рравославне да превере… 1/1нот

на тај начкн посташе католици, алиje много више њих масакриранс.

Еео самс нехолико примера. …(Спомињу се случајеви на другом месту наведени у овој књизи. Hnp. мучење попа Божина у блпзкни Бјеловара, попа Добросављевића са синсм, што je такогж Парпс узео од мене, не цктирајући ме. Дешнер цитира њега.Ху Ондз наставља: У Косињу, где су усташе биле насшшо сабрале 600 Зрба, морала je једна мајка да у здели купи крв своја четири сина. У Млинншту, ерез Гламоч, ракији посланик Луха Аврамовић и његов сие су распети.

Кад je Павелић, 26. јуна 1941. примио у аудијенцију католичхи егшскопат и кад je чадбискуп Стегашац изјавио ‘Ми вам указујемо од

свега ерца поштовање и обећавамо понизну и верну сарадњу за зјајну будућност наше домовине’, већ су били у Хрватској, за 6 недеља, углорени 3 епископа, више од стотину правоелазнпх

свештеника и 180 хиљада Срба.

Следећег месеца, јула 1941., усташе су у кућама, шкслама, затворима, православним црквама, на путевима и пољима за мало дана поубијали 100 хиљада српских жена и деце.ХЗ (Ппсац овде швори о “усг^ашагла”, јер цитира Париса који тако пише и Koivie je тако сервмрано са српске стране !! Сам немачки писац говсри, :• ад сам даје податке, о хрватским здочинима I). “Црква у Гдинл нпр., no извештзју еамог усташе који je ту учествовао Хилмија БерберовиПа, претворена je бкла у кланицуХ Пмсац цитира немачког писиа А. Милера: ХСрваво купање je потрајало од 10 увече до 4 сата ујутоо к продужено je за 8 дана. Униформе кољача морале су да се мењају, јер су биле крвљу прожете. После су нађена деца натакнута на ража& са удовшла искривљеним од бола^.

Депне:: хчсдужДд пр ема Ларису, хога на мнсго места цитира: м‘Дзе хиљаде ерпских људм, жена и деце погибоше при покољу, хојије настаз побудама мкнкстра правосуђа Мирка Пука, родом мз Глине, Зн приора францисканског самостана Хеменђилда мли Частимира Хухтхћа, који се раније звао ХерманХ

ХГпхсеоби убијеких немају краја. Сваки мали дужностних ишаоje / лов ва људе и одмах саопштавао успехе влаетима које су га одлихобаде. Усташки командант у Војнићу js телефонирао у Загреб: “Данас je лов издашан. Укупно 5006

ilpM томе je долазило дс грозота при којима дела Хнтлерових пандура у концектрациошш логорима скоро бледеХ

И ову речеиицу ваља дати немачки:

Dai-03 kam es au Grausamkeiten neben deinen die Taten von Hitlers HZ-Sehergen beinah verblassen.

Писац даје в неке поједииости: “Усташе су гурале ужарене игле испод ноката и сипале су, со у отворене ране. Они су з унаказивали (сахатмли) све г/шгуће делове тела. Најрађе суевојим жртвама још живхм секли еосеве н уши5 а очи су им копали. Италијани су фотографхсали једног усташу који je носио око врата ланац са људским језмцима и очима…”.

Дешнеров даљи одељак носи наслов “Чак су и Мемци протестирали”, али у њему иема е томе никакав нови податак већ само оно што je лреузето од другмх оисаца, шецијално Хори-Бросата, па нећемо овде преносити.

У даљем одељку се бави логорима и каже (страна 240): “Концентрациокк логори су* °ницали у католичкој ‘независној Хрватсхој’, као печурке: у Јасеновцу, Јадовну, Пагу, Огулину, Јаетребарском, Копривници, Крапју, Зеници, Ст. Градишки,

Гдакову, Добограду9Тењу5 Саници итд. Одашиљање у ове логоре није било ви најмање од суда зависно. У наредби са законском снагом од

 1. новембра 1941. признали су сасвим отворено да се ту ради о превентивним мерама против ‘непожељних лица’, који бм моглш да буду опасни *по јавни .ред и сигурност’ и ‘који би могли да угрозе постигнућа ослободилачког рата (П) хрватског усташког покретаЧ3 “Протмв одлуке усташке полиције о слању на принудан рад не гшстоји нихакво правно средство и никаква могућност призива”.

“Вођа свих тих логора, Вјекослав Лубурић, десна рука министра унутрашњнх послова Артуковића, хрватског Химлера, живи још

‘ уаек под именом Макс Лубурић у католичкој Франкозој Шпанији. Тада je умрло око 350.000 људи у хрватским концентрационим

ЛОГОрИМаХ Damals stasfeem ungefähr 35i?ÖI© Menschen In den kroatischen EZ»

деца cy тамо клана иа хиљаде. Да9 чак су створени били засебни концентрациони логори за њих: у Лобору, Јабланцу, Млаки, Брочици, Уетмци, Градишки, Сиску, Јастребарском и Горњој

Ријеци . Само су 1942, г. тамо бацили 24 хиљаде деце9 од којих je половииа умореиа.

-9.1-

С временом je свакако државним и црквеним влаетима изгледало корисније да децу еачувају. Пошто су родитељи били у највише случајева мртви или затворени, лако су се деца могла преобратити у јединоспасавајућу веру. Католичка ‘Каритас9, којој je био претседник Степинац, преузе старање о деци без родитеља и њихово преваспитавање je ишло тим лакше што многа деца нису уопште имала сроднике. Многа су била, када су спала под ‘старање’ ‘Каритаса’, сувише млада да би знала своје -порекло, своје село или чак само им л Тако има безброј младих Јвуди и данас који живе као верни католици, чак као њихови свештеници, а да и не слуте Kojf џ, околностима они имају да захвале што су католици… Немали број тих српских дечака je регистрован на теолошким факултетима Италије, Аргентине, Аустралије и САД”.

У следећем одељку покушава писац да утврди сакривицу цркве (католичке) и почиње: 44Да при клању Срба од стране Хрвата нису само религиозне него и расне супротности играле велику улогу, то се разуме по себи, али ми то нарочито наглашавамо мада се католичка црква тим ни најмање не ослобађа одговорности”

Овај почетак, сам почетак, где писац директно каже да се ради о клању Срба од стране Хрвата (где не цитира друге писце којима су Срби пружали податке о кривицама самих усташа) гласи у оригиналу: ‘Dass bei der Afosdilachtung der Serben durch die Kroaten…

Писаи наводи доста доказа о овој сарадњи римокатоличке цркве са усташама и преноси потресне примере изјава и дела католичког клира. Он их je већином преузео од Виктора Новака и Едмона Париса, али их je на неки начин и “усвојио”, предао читаоцима као своје. Зато ћемо неке и ми из њега пренети.

“Католички Тједник” надбискупа Ивана Шарића у Сарајеву писао je јуна 1941. да су “глупи и недостојни Христових следбеника они који борбу против зла хоће да воде у рукавицама”. У истом листу je доцније писало да ће се одсад “проповеди слушати уз помоћ топова, машинских пушака, тенкова и бомбардера”. (Дешнер, 24, стр. 243).

Др Иво Губерина, свештеник и вођа Католичке акције, а у исто време и капелан личне гарде Павелића, писао je 7. јула 1941.: “Хрватска мора свој сустав да чисти на сваки могући начин, чак и мачем !”.

44Друш проминентни свештеник Дионис Јуричев писао je да само Хрвати имају да живе у тој земљи и ондаје наставио дословно: 44Није никакав грех више убијати и дете од 7 година ако се оно огреши о законодавство усташко. Иако ja носим свештеничко одело, морам често да се лаћам машинске пушке’.”

Један свештеник из Удбине проповедао je: 44Досад, драга браћо, ми смо обрађивали нашу вјеру крижом и бревиаром (молитвеником); сад je дошло време за револвер и пушку”. Писац додаје: Са тим говорима он je дао сигнал за касапљење Срба у срезу Удбина”. Немачки то гласи:

^92»

Mit solchen Medern gab er das Signal zu dem Serfoenschlächtereien Ins Distrikt von Udbima.

За свештеника Божидара Брала, кога назива (no друшма) “главни јатак (сукривац) бискупа-убице Шарића-‘ из . Сарајева” ‘ (немачки: (in Hauptkomplice des 4 Morđer-ffisdiofs • Schar If sets) каже Да je путовао ПО земљи, именован за претстојника, стално вичући “Доле Срби” и даје “учествовао при покољу 2:80 Срба на Алипашином Мосту и са усташама je играо весело коло око убијених”. Немачки:

Er verfestigte sich т der Niedermetzlimg von 28© Serben In Alipasln Most uni machte mit den Ustaschen einen Freudentanz um die Ermordeten»

Пребиловцима и Шурманцима, Херцешвина, где je поклано 559 Срба9 све еамих стараца, жена и деце, међу мучким убицама беху и 2 католичка свештеника: Илија Томаш и Марко Ховко”.

“Бранимир Жупанчић, из Рогоља, масакрирао je 400 људи”‘.

Досад je писац наводио свештенике убцце, сад ће у одељку који носи наслов “Испред свих Францисканци” наводити само фратре. Он почиње овим речима: “Синови св. Франћеска Асишког, чији су самостани већ дуго година служили као складишта оружја, нарочито су се одликовали код истребљења православних. И то није наступило случајно (неочекивано)”.

Сад писац износи писање и акције францискана пре рата и за време рата, дајући и неке поједине детаље. На првом месту, свакако, податак о фратру Шимићу који je казао да je задатак хрватске државе да побије све Србе у њој. Тај податак дат je и као мото на почетку поглавља, па сам ja изнео да сам га ja лично пронашао и први објавио, што je Парис пропустио да у својој књизи саопшти (или му нису казали они који су податак сервирали). Свакако непријатна и немила ствар.*).

*’Да није било мене и моје будности, никад нико за тај податак не би знао. Ш га

више, ja сшм утврдио о коме се “Симићу” ради, какоје у римском листу “Темио”, a ева&ако и у извештају команданта дивизије “Сасари” стајало. (Сасари je главни град Сардиније, одакле je ова дивизија регрутована). Дешнер je цитирао Париса, штоје сасвим на свом месту, јер je он податак ту нашао» Парисје цитирао ‘Темпо”, кога никад није видео, нити je могао да види. Требало je цитиратм мене и казати још да сам ja идентификовао фратра Шимића. Ja сам опет цитирао “Ил Темпо”. Разумем да je у књизи гобегаваио да се цитирају Срби.Тоје сасвпм на свом месту. ЈЊихова ммшљења и ввихове осуде хрватских злочвша могла су и требало je да су изостављена, јер ие морају пштм објективна. Али књига не би изгубила од вредности кад би у њој стајало да je неки податак из страног извора срнски научник радник пронашао м на њега упозорио. Напротив, тиме би књига научно добила. To захтева научнички морал. Ja сам до податка дошао такорећи на драматичап мачин и еве сам то иа евоме месту објаснио. Ииаче би било join sehe чудо како caivi ja до податка дошао» Један ирофесор Правног факултета у Суботици морао je да напусти факултет и зато што je на једном месту цитирао царички Тан од ире 3© годика, а он je тај цитат узео од Есмена. Ja лично немам никакве награде за мој рад, ади не желим да мм се одузима ш умањује морална еатпефакција»

‘-93-

Даљм ry rxxixx х узетчд :-:ac што рехсомо, сд жасхег^ д ~хххје ezai узго on Еихтсра Нозака

Taxe Дешвер каводч (ми нелемз преноскти него кали дее)> ivxoje патер Авгуетин Вевола иша о улицама са револзером на хзнтхјл и позивао народ ца убија правоелавне. Фра Тугсмиу Сслдс je оргзнмзовао масахар у Чаељзхш. Фра Силвије Франхезхл je често бчо у друштву највећих пререзивача грла. Када су га geii једном у Бугојну питали кад ће да их исповеда, одговорко je: 6Још je прееано за вас. Кад све побијете, онда дођите код меие (дз вае кспсведаму. Кадje претстојник Бугојна хтео да семсповедааодФтзшхзгАх зато што je убио 14 Срба, францисханац je одговорис: ТТад хх еуде 40 (убијених), онда се лсповедајте, и js ћу вам сне опиоетлтиТТ

6Више фратара je заузедо џелатеке псложаје у хохцегзто?цхошл ‘i логорима. Фракцисканзц Звзико Брекало 5eine сфлдлр у ‘“лсгору смрти’ Јасеновац, озлоглашен што je у мзсалла елида а главе. Охругло 120 хиљадз Срба je теда изгубило животе V јесен 4 942 je чак зодио овзј лсгор фра Миоослав Филиповчћ-1Тз јctgpое пћ, назвга фра-сотска, npai чеглу му иомагао читаз ред сзештенххз – Брхљанић, Матковић, МатијеБић3 Брекало, Челлна, ЈшпзБад иеру осталнма За 4 месепа су под тим францисканслзпл свештешжоЈЛ ликвкдиранч 40 хиљада лица . Самоједзн стипенднст фр а неки

Брзида je једне дећи9 29. августа 1942= једним нарочптгал ножен отеекае глану 1360-тордци људи. Едмон Парис, који набраја улхзсну литанију’ францвсхансжкх злочина, уверава дд бл зни гоглм дз се ‘бесконзчно продужују’.”

lia крају одељка стоји: 6‘Само узгред да напоменегло дајеу^ташхи похрет уз помоћ клеркхални:: кругова join поб ко 80%

југословенских жидова9’*

Последњн одељак књиге носи иаелов “ЈДа лије тс шпа^ха з ?9у што

нас овде мало м?1терееује. Почетне речи ћемс хпах нзвести: ‘Чах италијанске новине су сасвим отворено тада пиеале о маеакрхма” (ту реч, зштереационалну француежог порекла, ухстребљава лхеац змн немагло разлога да je мењамо9 она озиачује похзљч сечуч хрвопролиће, убијање у масама) .. Али je Пхје Zil дутао – хас ?i о Аушвицу и з;каче. Жтж ОСрватсха, Одрвахска i/iacoBszez убистззз х мучења, беше претехшо (да не кажемо чисто) хатзлнчхх! л_: збчехАО

44, IV

IV На крају књмге9 поеледња страна главног тежста (256), пмше Дешнер g надбискупу Степинцу и каже: “Своје ‘велике заслуге’

задоби надбискуп Степинац као примас државе у којој je од 2 милиона еравославних Срба 240 хиљада иасилно преведено у

католицизам, a 750 хиљада уморено, често уз највећа мучења…. Да ли није Степимац још кривљи него онај усташа који je ожо врата. носно 2 ланца људскмх језика и очмју ?”

-94-1

25 5 , :с?з дзследдх лодгтак леле књкге, етзјх ссег:

и захд ее ‘ХЗрема најни^ој процен?! (брсј убхјечл

претла највшдој лрмближно I шлозонХ

z брсј убчјенхх je) б 2G хдљада,

v Харл Хајнц Дешнер ее ссврпе на жвсго места к на ХзоглззнитзХ о хоме даје карактеристичне епитете

?е:~: да крају четзртог поглавља под наслоЕсм “Тдтххан и 11

сзг; a::ri ратХ лре пуелаза на Хфватсхе гнусобеД стсји одељек лосетсрчо озај став: ‘ХаштиОен и благосдовљел ад Пије XII све до ~r~ ј з Аеше Један од иајвећих злочднаца овог етодећа, Анre Хачеллћ, чију етраховдаду, досад слабо познату, хзОемз да ЗЕЗ^ДЗО чзло>ХШ4сХ (стр. 221). ВХМЗЧКЕ Anne УЧаек.д Дпег 2 ‘7 gnosclen

‘ / nA s A е: s’ I esec -ј. АогаипсЗегД,

X а зтраал 228 преноси Дешнер чувену еокзоду са хотгрлдоА људсл!fz хсју описује Курцио Ма лапгрте и ксја je у овој књезе ддпсср^дно наведена (iep je Малапгрге италијавгкчд ХпвезжглллХ лдс2 ц) л ~о доцБлје (49). У примедбама • адкоте деје) на стр 29/: плое Дезлнер: Alaio je глежда Малапарте овде донезде учЕНле 5zi д маил лл;л :-?;ше5 употребу лицендије поетихе, тлегови ставови ипаг: тадбч 2?ал::тес?1тду праву прирсду овога чсвеха и његззу тедо^чстат/у ЕхдцзпшуХ ГХоследАм део ове реченице j орлгиндлу дчаси;

.Лгкз SAie AenrAAeAssesan dAdi genau die Tiaäis Uatm dieses 1У1агтез and sein ТчтгтдЈпепЛ

– A лд лрауу глаББог текста (стр. 238) пише Дешнер:6t 1 еје 5ео човек, i:era je IXije XII блашеловиоХ

При лрају главног дела књиге (етр. 251) пише Дешкер: “5. i/iaja 15X1 побеже Павелић са евојом породицсил к некслкхо хиљада

тангетера, рзмеђу њмх 500 католнчких саештеника. ,ч’ У оришиалу Gao глаc?i:

Д.т zzflcdsleiii Tag AgiIz Favelk ffiik seines Familie and’ einigen“ taasend «Gangsternj ds= rjn-‘Bi, ег</а 555 feathoiische PrSssler…

-ДДвелић и Артуковић, “богато натазарени опљачканмм златом9, чарсше уточмште у самостаиу Св. Гилгена код Салдбурга.. Хавеллћ, тојл се… у Аустрији није осећао сигурким5 ст!/гже? преабуче:-! :<ат свештеник, у Рим, где je он као патер Fci.iea и датер Еензред чатвео у једном самостаиу, 1948. je он долро i:ao Хабло АаавЈчос у Буееое Аирес, још увех у поееду 250 гилогрзлчз злата л 1X0 гграта драгог хамења..Д

Тахоје гостугто онај које избацио крилатмцу “Спремни за дом”!!

ГоЕорећч! о паомгзом ћутаљу, на храју кзаиге, Дешнер каже за Пијз 1X1: ‘Хее jc такође благословио највећег галгстера свпх сателитеких зелшља још j почетку његове крваве каријере, за време те Kappijepe и на самрташчхој псстељиХ Мисац не назива Павелчлза једнигл од највећих raaircxepa већ аосолутео највећнм у свхм сателитским :е*лл?ма, чсуљшћ:

95

Er segnete auch des grössten Gangster aller Satellitenstaaten zu Beginn seiner blutigen Laufbahn, während derselben und auf dem Totenbett»

XSL ГЛАСОВИ НЕМАЧКИХ ЧАС0ПИСА

Немачки часописи cy од вајкада чувени због свог трезвеног и објективног става (са изузетком нацистичког режима, који их je све био “глајхшалтовао”). Они су први и овога пута осудили хрватске злочине и то на начин који заслужују. Ако се изузму мемоари^ ниједна књига и ниједна научна расправа на немачком језику нису третирале те проблеме пре часописа. Тих расправа у часописима било је,свакако више и у разним пределима,и различите политичке оријентације. Ми их, нажалост, нисмо могли све сакупити. Ja нисам знао да ћу о томе писати, а нисам ни живео у Немачкој.

Најглавнији cy, по мом мишљењу, неки написи слободоумне штампе која je догађаје у Хрватској посматрала као појаве мрачног средњег века. Они су најоригиналнији и најбезобзирнији. На њих сам упозорен из књиге Карлхаинца Дешнера (40) и нисам имао мира док их нисам нашао».

Била су, колико je мени познато, четири написа у тим немачким ревијама о овом питању. Два сам успео да добијем, друга два нисам (мада сам се и аутору обраћао, преко књижаре). Но један од њих изгледа да je истсветан са другим овде приказаним (од Алфреда Милера), тако да би недостајао само један, али канда хронолошки први.

Овде ће се ин екстензо пренети садржај fa два мени доступна чланка, који заиста заслужују у сваком погледу да се отму забораву.

.45.

У једном часопису слободних мислилаца (вероватно и масона) који излази у Хановеру под насловом “Акција слободног духа”, изашао je 1960. један чланак под насловом “…Хришћанско” из Балкана XX века”, са потписом Рудолфа Гшшела (44). Под речју “хришћанско”, које je сам писац ставио међу наводнике, разуме се тобожњи хришћански поступци, акције које су мотивисане хришћанством и вршене у кобајаги хришћанском циљу.Тај чланак почиње овако:

“Кад су старији међу нама ишли у школу почетком овог века, онда смо слушали на предавањима историје о грозним (свирепим) ратовима и клањима, који су се некад у ранијим временима дешавали, о античким истребљењима читавих народа, о упадима Хуна и Монгола, о крсташким ратовима, верским ратовима све до Тридесетгодишњег рата и, ако предавање није чинило од тога табу (није смело да то спомене), слушали смо чак и о прогањању јеретика и епаљивању вештица о нехуманом средњевековном правосуђу. Али углавном ми смо одрастали ипак у умирујућем уверењу не само да су то прошла времена, неш и превазиђене методе људског

:-96-

обрачунавања. Ми смо имали лепо осећање да припадамо трајном хуманистичком раздобљу”.

Сад писац каже да je већ Први светски рат донео разочарање, па спомиње истребљење Јермена у Турској, грађанске ратове у Русији итд. Онда наводи запаљиве бомбе и остале страхоте Другог светског рата, да у четвртој алинеји пређе на догађаје у “Хрватској”. Он пише:

“У листу Форверц (Напред), број 3, године 1960. потсећа Јакоб Алтмајер на једно нарочито мрачно поглавље ужасних геноцида Другог светског рата, којеје код нас врло мало примано знању,јер се није десило код нас него “само” испред јужноисточних капија тадашњег великонемачког Рајха. Повод за ово потсећање била je смрт хрватског надбискупа Степинца на почетку ове године, који je 1952. подигнут на част кардинала. Само мало недеља пред њим умро je и тзв. “поглавник” Павелић од кога су се у своје време тако бојали. Кардинал je свечано сахрањен у хрватском главном граду Загребу са молитвом верника, терорист je тихо погребен у шпанском главном граду.

“Анте Павелић je од почетка 1941. са својим фанатизованим “усташама” и са немачким СС “очистио” Југославију. Од 80.000 Јевреја који су раније ту живели, треба да je преживело њих 3.000 Најмањи број њих je стигао до Аушвица; они су у земљи побијени и стрељани. Од Срба je канда око једна трећина бестијално уморена. Даља трећина, махом деца без родитеља, била je католизирана, “преверена” и „прекрштена.” To морамо пренети у оригиналу, последње две реченице:

Von den Serben soll etwa ein Drittel bestialisch ermordet worden. Ein weiteres Drittel, meist elternlose Kinder, wurde zwangsweise katholisch, “bekehrt” und umgetaufft.

Писац сад цитира један став из чланка посланика Јакоба Алтмајера, који се преноси на другом месту, па оида сам наставља:

“500.000 Срба je канда у самој анектираној Босни на овај начин нашло смрт. Један и по милион трибута у крви, који су Срби у целини платили у овом Другом светском рату, значи да тај народ има да забележи процентуално супстанционални губитак који стоји далеко на врху. To je добро да се зна ако се жели штошта у његовом држању после 1945. да објасни”. И овде ћемо две последње реченице пренети како у оригиналу стоје:

Die anderhalb Millionen Blutzoll, den die Serben im ganzen zweiten Weltkrieg zahlten, . bedeuten, dass dies Volk den prozentual weit an der Spitze stehenden Substanzverlust zu verzeichnen hatte. Es ist wohl ganz gut, das m wissen, wenn man sich manches aus seinem Verhalten nach 1945. erklären will.”

Овде je потребно мало коментара, тим пре што je и начин изражавања доста тежак за нас. Губици Срба у БосЛи су нешто подигнути; толико их није било, али су бројеви на стотгине хиљада. Укупан број “данка у крви” од стране Срба доста je стваран. Разуме се да ту улазе и губици у Србији, у Црној Гори, у Боки, Санџаку и

»97»

Војводики (а гакође и у Старој Србији). И званички органи данашње Југославије оперишу са укупним губицима “Југословена” од милион и 700 хиљада, али оки никад не кажу, и не дозвољавају да се каже, да

од тога броја милион ипо спада на Србе. To je овај немачки писац отворено казао, означио околности какве су биле, “обележио дете по именуТ Нека мује хвала за то. Исто тако и за констатацију даje међу свим ратујућим народима Српски имао процентуално највећи губитак супстанце, међу свим народима који су имали губктке у Другом светском рату. To су драгоцене констатације које се морају памтити и преносити (разуме се са наводом одакле су узете).Л * .

После једне експликације ко се све у рату сматра кривим и што je хришћанство учинило да се уопште ратови и крвопролића спрече, долази последњи став овога малог али веома значајног чланка, који гласи:

6tA каква je улога била хрватског надбискупа-кардинала Степинца који je још 1952. тахо високо почаствован од његове Еурије. Сад Алтмајео каже да су му бар времена рата и грађаиских ратова ‘прешла преко главеО Свакако je он поглавника, који je ради уморства свога краља Александра I био осуђен на смрт, два пута у пуном орнату иа улазу у загребачку катедралу свечано поздравио и пратио кроз богомољу. Али, то добро памтимо: он je добио евоју награду од Ватикана V\

Тиме се завршава овај напис једног племенитог човека и филантропа за кога никад ниједан Србин, у које и себе убрајам, није чуо.

о4б„

Други писац у истом часогшсу изгледа да je познати либерал и слободни мислилац Алфред Милер. Ни о њему немам ближих података што се живота тиче (биографских). Као духовна личност он je довољно оцртан у расправи коју приказујемо (45).

Милеров наслов je сличан као и Геншелов, али у сваком погледу отворенији и јаснији. Гласи: ^Хришћански” масакар у Хрватској 1941. до 1945. Опет je Хфишћански’4 у наводницима, али стоји у наслову и да се ради о Хрватској и о масакру (масовним убиствима). Садржина je унапред обележена.

И Алфред Милер, као и већина послератних немачких и италијанских приказивача стања и догађаја у “НДХ”, полази са верског гледишта и ствар посматра првенствено са тог гледишта.

Можда имају и право: наше je само да пренесемо шта су они казали.

У почетку своје студије швори Алфред Милер о верским односима на Балкану и о снстематском потискивању православља од стране “папстваД које je “тај задатак предало Аустрији, дакле Хабзбурзима, а ови су се са превеликим жаром, као што je то избијање Првог светског рата доказало, посветили овом ‘верском’ и политичком империјалном задатку. Нарочито послање припаде при томе фанатично-католичком народу Хрвата…”.

-98»

Прелазећи на Друш светски рат, писац каже да je “ркглска црква” искористила:то стање, несметана од ма кога да бн развоју на дрквено “религијском” пределу (и он ту реч “религијском” ставља међу наводнике) дала правац &6који ће се за увек бројити у најстрашније страее црквене историје. На оваквим странама историје није хришћанство ни онако сиромашно5 али то што се овде (мисли у Хрватској, којој je студија посвећена) десило, тоје био понован паду класично време верских ратова, који су у високом средњем веку и затим у вези Тридесетогодишњег рата показивали свој ‘најлепши’ цват. Сад je постало сасвим очигледно да je стари дух, за који се веровало да je просвећеношћу превазиђен, још увек живео”.

Писац не може да се начуди како тојавност није сазнала, то што се у Хрватској дешава. Он пише:

“Непојмљиво je у којој je мери успело да се о овим страшним догађајима 1941 до 1945. шири огртач ћутања и заборава. Али није чудно да je то покушано свим средствима. Ако су доцније из ослобођене Југославије неки извештаји до нас стизали, то није могло да прође кроз густи филтер вести римске цркве, у чијем се знаку развијао “нови поредак’ Европе после победе Савезника”.

Простим речима казано, писац сматра да je католичка цензура, тако снажна после Другог светског рата9 успела да спречи ширење истинских вести о догађајима у “НДХ” за време тога рата.

После неких објашњења о међуратним писањима клерккалне католичке штампе у средњој Европи, писац се опет враћа на стару тезу и каже: “Ово њихово римско послање Хрвати су без сумње нарочито добро разумели, кад су ‘ослобођени’ (писац то сам ставља у наводнике) немачким и италијашжим трупама, под славннм вођством њиховог поглавника др Анте Павелића могли да образују католичку узорну државу, која je заиста само једанпут могла да се појави, и која je онда била као позвана да напише једну од најкрвавијих страна црквене историје”. Немачки ово гласи:

Diese Ihre römische Sendung haben die Kroaten zweifellos besonders gut begriffen, als

sie… unter der glorreichen Fürhrimg ihres Poglavmik… einen kathoSIscfeen Musterstaat vom wahrhaftiger Einmaligkeit bilden durften, der dann eine der blutigstem Seite der ICirchengeschkhte zu schreiben berufen war.,

Писац цитира посланицу католичког клира после неуспелог конкордата октобра 1937. у којој стоји да су “одбацивањем Христовог учења (тако они зову одбацивање конкордата !) једновремено порасла насиља, неправде и зла сваке врсте, па са своје стране додаје да je “тек јачањем католичанства постигнут врхунац СВИХ гнусоба … erst mit der Zunahme der Katholratoider Gipfel aller Scheust liehkelten erkommem. wurde.

Алфред Милер ce осврће и на Анту Старчевића који je први захтевао да Срба нестане и каже да je та доктрина примењена у

“католичкој узорној држави Хрватској”: im katholischen Musterstaat Kroatien’ да затим продужи: “По овој доктрини сад су они (Срби) третирани, иако су Срби најжилавија раса и културно на највишем’

-99-

степену на целом Балкану, али зато нису католици”:

Nach dieser Doktrin wurden sie nun behandelt obwohl die Serben die zäheste, kulturell Köchststetsende Rasse Balkans sind, aber sie sind eben nicht katholisch !

“Сад усташе почињу тачно no тој идеолошји да се обрачунавају са Србима. Искоренита (затртм) Србе9 то Je мзвршев&е Божје воље9’. (Писац сам ставља ову целу реченицу црним словима ).

Ausrottung der Serben, das ist Vollzug des Willems Gottes»

Милер пише како je Павелић, “потстрекач двоструког уморства у Марсељу, иако два пута осуђен на смрт – у Францускбј’ и Југославији”, био примљен од папе у приватну аутијенцију и “тада, као што je уобичајено, добио папски благослов за своју владу и своје дело. Јер и један разбојник може да буде ‘Богу’ пријатан инструменат”.

Непосредно затим стоји у студији: “Кад je Павелић осетио да се ближи крај њешвој стравичној владавини (das Ende seiner schrecfc- ensreichen Herrschaft), Q 1944. ГОДИНе, МОГао je OH бар мирно да себи припише: Ако би и држава и ja морали да нестанемо, ипак ће после нас остати један национално јединствен хрватски предео, који ћемо као заоставштину оставити. – Српско питање биће бар тада решено, јер Срба више бити неће. Павелићев доглавник Виктор Гутић je са своје стране признао: Или ћемо ми победити и ови проклети Срби за вазда бити искорењени или, ако се на несрећу опет образује Југославија, ми смо бар статистику исправили у корист Хрвата”.

■Писац непосредно додаје: “Они су то заиста издашно учинили. Па ни то није баш сасвим битно: између убијања и убијања имајош увек разлике. Ако се балканској окрутности дода католички фанатизам,, тада се могу да десе само језовите ствари”.

А. Милер продужује: “С тим je могао да рачуна надбискуп Степинац, који je, као хрватски националист, познавао свој народ. Он je морао знати да су католички свештеници били са пушком добро упознати (присно везани), чак су често били свештници пушкари (Fllntenpriester) да своје ‘верске’ различности, у првом реду према грчко-православним Србима, са пушком доводе до изражаја. Напротив, црквена историја Срба не познаје верска шњења према другима…. Ликовање и занос да je поглавник, који je свечано био примљен од онога што га зову ‘свети отац’, преузео власт били су безгранични баш код црквених поглавица. Без сумње су они припадали једни. другима”… (Писац цитира разне изјаве и поступке надбискупа Степинца).

Писац наводи и говор министра Већеслава Вилдера на Лондонском радиу, што треба да уђе уједну од следећих књига (где ће се изнети осуда Хрвата на злочине њихових сународника), па онда додаје са своје стране: 6То није била ратна пропаганда, већ најчишћа истина. У густим млазевимаје текла српска крв; акција тамањења ‘да би се побољшала статистика’ била je у пуном току.

-100-

(In dicken Strömen floss das Blut der Serben, der AusrottrangsffeMzug “шг Verbesserung der Statistik” war Im vollen Gang) . • TQ BpeMe

je Степинац два пута путовао у Рим, и о срамним делима, бестијалним страхотама његових свештеника, редовника и католичких усташа зар није папи ништа саопштио ? Или мождајесте ? Да ли je свети отац могао да буде задовољан са поднетим извештајем ?” Морамо бар горње епитеге пренети у оригиналу:

Schandtaten, bestialische Grausamkeiten seiner Priester, Manche uni der kath. Ustaschis…

Писац прелази на конкретније обележавање злочина и каже: “Стотине православних цркава су биле разрушене,, стотине хиљада српских људи: жена, мушкараца, деце, стараца, били су бодени као стока ‘ помдаћени, стрељани, сажежени, мучени и све то најчешће уз садејство католичког свештенства. Време велике ‘жетве”’ стигло je било. И нико у том народу није протестовао”.

To je за мене најважнија констатација пишчева. Нико није дигао свој глас против тога, није нико протестовао, како писац ову латинску реч употребљава. Зар то није индиректна оптужба целе нације ?.

Писац продужује: “Извештаји о гнусобама су тако многобројни, да их ми овде уопште не можемо пренети. Срби су морали потписати . да су они готови да постану римокатолици, и онда не би били више узнемиравани. Неки пут je тако и било ако су заиста то потписали, али још чешће није тако било, него су они и поред свега тога уништени, махом после претходног мучења. Долазе у памет сећања на шпанске конквистадоре и њихове неописиве методе мучења и истребљења према Индијанцима”.

Сад даје бројне податке и појединости које je, јамачно, од њега пренео Карлхаинц Дешнер, а ми од њега преузели (читајући га пре. Милера), због чега овде нећемо то понављати.

Али неке даље карактеристичне оцене и ознаке Милерове не смеју се изоставити. Он каже: “Министри су преобратише у бандите – убице уколико то већ раније нису били….”. ..

Minister verwandeln sich in Mordbanditen, soweit sie es nich schon worker waren…

Писац каже: “Тада je y Босни и Херцеговини, према статистици од 1931. било 1.028.000 православних Срба, 718.000 муслимана и само

 1. римских католика. Од Срба су у тим годинама побијени 600

хиљада”.

, Подаље, на следећој, одн. последњој страни те расправе (с. 128) стоји: “Слично нешто као ово у Хрватској није се у тој мери појавило • у Европи од времена Тридесетгодишњег рата”. (Писац јамачно не. зна да су и у том рату главна недела вршили Хрвати ! ЛМК). i

Даље: “To je све ипак у више него једном смислу интересантно.! Прво се мора установити да ова крвопорлића (“бање крви”, Блутбедер) нису вршена у бољшевичком пределу, него на западу, у католичкој области…” Писац спомиње елучај Мађарске 1956. где папа “није могао да обузда својуљутњу, негоје чак подбадао светску

■J01-

јавност…”. “Нека се с тим упореди случај Хрватске, где се радило

искључиво g разбојницмма католичко-црквеним. Пустили су свуда да ови злочинци што je пре могуће ишчезну, да би мзмакли световкој власти. А nana je главног кривца почаствовао именовањем за кардинала.

А како je било са западним силама ? У Немачкој су процеси ратним злочиецима обављани једни за друшм: у Нирнбергу, у Дахау, у француској окупационој зони, у Енглеској. Створен je чак закое за заштиту људских права. А где су ти процеси против ратних злочинаца католичких из Хрватске, који се још увек задржавају у- местима познатих земаља Запада, шд чудном заштитом незаслуженог права гостинства ? Ми ништа о томе не чујемо…”.

Даље етоји да су “пуштени млазеви крви ‘у име Бога9 ” и да постоји опасност да се то негде друго понови, у другом неком народу, “да страначке легије Бога припреме једва.другу судбину од оне коју су усташе припремили православним Србима”!

Овај буквално преведен став није разумео ни слагач књиге, па га морам објаснити. Писац “усташе” одн. хрватске злочинце обележава као “легију странаца” Бога, тј. католичке цркве, која je пуштала “млазеве крви у име Бога”. Сад, то се десило у “ИДХ”, али постоји опасност да се не деси још негде, да и други неки народ ее доживи ^еудбину коју су усташе припремили били православним СрбимаУ Зато он9 Милер, звони на узбуну. Ако се оно прво није могло спречити, могло би бар ово друго. To je смисао тих на први поглед тешко разумљивих речи. “Једва другу судбину”, стоји на немачком; то значи сличну судбину, која би се мало разликовала од описане. Ja морам преводити буквално, али разуме се, имам и право и, каткад, дужност да поједине ставове објасним и својим речима (иоеле буквалног цитата).

;47.

Имајош понека реченица у извесним другим верским часописима, које, нарочито после досад изнетог, и немају значај а често су и непрецизне. Но начело потпуности захтева да се ипак пренесу, тим пре што су написи потписани и потичу од реномираних писаца.

Верски немачки часопис “Хришћани и Свет” донео je поводом смрти Степинца почетком I960, један запажен чланак са потписом (46), у коме стоји: ТЈедну трећину треба прекрстити, једну трећину. треба из земље протерати, једну трећина мора умрети” -тоје парола Анте Павелића у ерпској политици. Ту отпочиње такође историјска кривица кардинала АлојзијаСтепинца: он није на време ни довољно енергично оспорио хришћанску легитимацију Павелићевом режиму…”.

Чланак je писао Карл Густж Штрем9 као што je у Литератури наведено. Ми ово преносимо индиректно, из минхенске “Искре”. (To се мора увек нагласити, јер то захтева литерарна коректност, али исто тако да ми не преузимамо пуну одговорност за правилност превода). . ‘

-102-

.48.

У часопиеу “Источна Европа”, којн излази у Штутгарту и доноси нкз расправа о стању у “Источној Европи”, има понешто (не мнсго)

чланаха о Југославији, али о неделима у “НДХ” нисам нашао нмшта директно. Неколико само наговештаја, која су писци намерно избегавали да спомену.

Тако Роман Реслер описује “стање православних цркава у словенским земљама” 1954. године и каже (47., с. 417): “У Југославији су центри отпора (мисли: окупатору, ЛМК) лежали баш код православних. …Православна цркза je тешко страдала под Немцима, Италијанима и Хрватима и самих свештеника изгубила 800. Она данас у Југославији важи као протутежа католичкој цркви, која je претежна у Хрватској и којој се пребацује колаборација са фашистима..У\

У истом часопису за јуни 1954. пише Арнолд Клее (48, с. 171): “Страшна шњења у Средњој и Источној Европи нису била упућена само против горњег слоја, него исто тако и против ‘пролетеријатаУ’ (Писац се противи онима који доказују даје углавном у последњем рату страдала елита).


49.

Немачка има масовне часописе са тиражом од милиона примерака, часопиее који врше необично јак утицај најавно мњење. Међу њима je најпознатији тзв. дер Шпигел (Огледало). Он излази недељно и има, поред начелних чланака, и кратке вести.

Дер Шпигел се често осврћао на хрватска злодела у рату. Ja нисам то могао сакупљати. Ипак покоји податакје доспео и до мене, и била би грешка не овековечити га. Јер ово понављање и после мнош година означује с једне стране тежину дела које се мора осудити, а с друге стране оно увек изнова потсећа на та страшна злочинства.

Овде ћу прво пренети једну хрватску реакцију на писања тога масовног часописа(као “НИЗНГ, али далеко већи тираж). Прво један став Хрвата Лаксе, који je у канадском “Хрватском Гласу” недавно писао (49):

“Тако смо читали нападај, у њемачком сензационалистичком тједнику “Дер Шпигел”, на ГЈија XII, гдје се узгред спомиње, да су

Хрвати током прошлог рата прошншга и побили 600.000 Срба православаца”. Итд.

После самједан број те велике, милионске ревије немачке ту скоро добио добротом Николе Зрнића, дипломираног правника, родом из Мокрина, Банат, из Оснабрика.То je “Шпигел” од 11. априла 1966. у коме се налази, као и у осталим бројевима, рубрика посвећена Југославији (разуме се актуелној, садашњој Југославији). О * прошлости ту мало има података. Али у овом броју се као ‘ поднаслов исте рубрике налазе два ретка: “Балканизирање”, па онда “Слабо помешани”. Хоће да се истакне диспаритет Југословена и Југославије, па између осталога ту пише: “Од времена хришћанских Хабзбурговаца па до ере комунистичког Хрвата Тита била je

-103-

југословенска мешавина народа експлозивна”. Говори о Србима, који су изос. изазвали Први светски рат, да онда дословно вастави: “У Другом светском рату су масакрирали хрватски шовинисти, усташе које су пактирале са Хитлером, пола милиона Срба уједној годиниУ

И то морамо овековечити оригиналним изразима:

Ins Zweiten Weltkrieg massakrierten kroatische Chanvinisten, die mit Hitler paktierenden Ustasche, In einem Jahr 5©l,®©© Serben,

Упозоравамо читаоце да ce цифра од пола милиона убијених Срба (баш тако стоји: Срба) односи само на једну годину. He каже крју,. али вероватно прву годину постојања те срамне државе, 1941., док сви други извори износе укупан евалуиран број убијених Срба за цело време трајања рата.

Има у овој књизи још један повећи пренос из часописа Дер Шпигел, за коју годину раније. Он спада у одељак XIV овог поглавља и ту се налази превод за нас интересантних ставова.


XIIL КРИК ЈЕДНЕ МАСОВНЕ ИЛУСТРАЦИЈЕ

50.

Сад ћемо навести једног сасвим скорашњег немачког публицисту, чије име ни мени није било познато. To je Јирген Холткамп. Он je у немачком илустрованом часопису Штерн (“Звезда”) (51), дао велики приказ књиге Карла Фалконија (25), која ће и овде бити детаљније приказана. Дао je пет страна текстова и слика, у броју од 17. октобра 1965. под симптоматичним насловом “Буди католик – или умри !”. Важност ове појаве je у томе, да се осврт на књигу Фалконија појавио у најраспрострањенијој илустрацији Немачке чији тираж износи како сам обавештен, 1.600.000 примерака. Она иде у све делове Немачке савезне републике, а такође много и у иностранство.

To je страховито деловало на католичке кругове уопште, na je КИПА (Католичка интернационална пресе агенција) дала оштар деманти, тврдећи да je у овој репортажи све измишљено и фалсификовано. Лист се на то није осврнуо. Он je извршио једну поштену и солидну публицистичку дужност. Ja сам написао био писцу једно топло писмо захвалности, које мије, нажалост, враћено. Нисам имао пишчеву тачну адресу. Писао сам и швајцарским католичким новинама које су донеле “деманти” “Кипе” даје не само све истина што се у чланку Штерна налази, већ то не претставља ни један по сто хрватских злочина у овом рату. Разуме се да то новине нису донеле.

Због такве важности овог приказа, да би српски читаоци знали шта су најзад и Немци сазнали, ми ћемо тај напис пренети скоро у целини. Тамо стоји:

“Последњи крсташки поход у црквеној историји свега je 20 година удаљен од нас. И у њему су биле помешане, једнако као и у прошлим вековима, вера и политика. Католички Хрвати ‘преверише’

/ .-104-

(преобратише), предвођени францисканским свештеницима, између 1941. и 1945. 240.000 православних Срба; убише око 700.000 Срба, Јевреја и Цигана. He нацисте, противни цркви, већ католички Хрвати фашистичког ‘усташког ’ покрета извршише неописива зверства. Цео свет je о томе говорио са гнушањем.Само врховни поглавар Цркве, чијеје име злоупотребљавано приликом уморстава, није ни једну реч о томе изустио. Папа Пије XII je ћутаоо томе шта се у Хрватској дешава.

Италијански аутор Карло Фалкони, писац бројних књига из историје модерног католицизма, испитивао je у својој књизи (25) држање Ватикана према масовним мучким убиствима у Хрватској. Он je при томе могао да употреби још необјављене документе из архива некадашњег хрватског главног града. (Извори Ватикана, који би једини били у стању да оповргну Фалконија, остали су му недоступни, као и свима световним историчарима досад.)…

Крсташки поход о коме даје Фалкони обавештења одиграо се у Хрватској. Кад je немачка војска умарширала у Загреб, прогласише тамо 10. априла 1941. хрватски националисти који се беху удружили са Хитлером и Мусолинијем ‘независну државу Хрватску’. За Србе, Јевреје и Цигане није смело да буде места у тој римокатоличкој држави. Да би се њих ослободили беху две методе: или истребљење или мисионирање. Православни Срби који су хтели да измакну уништење морали су хтели – не хтели да се на силу покрсте. Или Рим или уништење – то je била за њих алтернатива !

Хрватски крсташи звали су се ‘усташе’, то значи устаници. Они су веровали у римо-католичку догму, у хрватску расу, у принцип вође. Са бацачима пламена и са машинским пушкама одржаваху чистом хрватску расу и преобраћиваху лица друге вере. Између 1941. и 1945. уморише скоро три четвртине милиона православних хришћана српског порекла…

Њихов модел беху СС. Једина разлика: усташе беху сви римокатолици. Они ускоро започеше да Хрватску чисте од православних Срба и да своју земљу чине римокатоличком.

Масовна уморства почињена од усташа, тако стоји у ‘Британасој енциклопедији’ (великом лексикону англосаксонског света) ‘само су надмашена бруталитетом којим су искорењени пољски Јевреји’.

Изговор и официјелна етикета под којима je српска мањина уништена, беше преобраћај српско-православних ‘шизматика’ у римокатолички обред. Са свирепом логиком беше прво православна Црква лишена својих водећих глава; 300 свештеника и 5 епископа беху, једним делом под бестијалним тортурама, уморени.

Православни епископ Загреба Доситеј стављен je на муке док није изгубио разум; епископу Сарајева Петру Зимоњићу глава je отсечена; бањалучком епископу Платону од 80 година потковали су усташе ноге потковицама као каквом коњу и присилише га да испред мноштва блена (зијала) тако дуго трчи док није пао. Док je умирао осекоше му браду и запалише je на његовим голим прсима.

-105-

Дое су секли главу православном владици Сжзајеза његов римокатолички брат у звању Иван Шарић, надбхекуп Capajess, састављао je оде свом ввођи’ Павелићу. Католички часопис његове

дијецезе добио je од њега упутство да као што треба употребљава револуционарне методе *у служби истине, права и частif. Он je при томе додао: ‘Није ни паметео ни достојно младст кршћанина веровати да се борба против зла може да води на частан начин и у рукавицамаб

Хрватски свештеници нису се задовољавалк да се само са саветима боре против ‘зла\ a то je Православна црква, већ су*, потстицали усташе својим примером: фрањевац Мирослав Филиповић je командовао концентрационим логором Јаееновац, где су 200.000 људи нашли смрт. Њешва браћа редовници Аугустин ћевола, Јосип Вукелић, Звонимир Брекало, јустин Медић и Хинко Прлић претварали су у дело ‘поглавникову’ паролу револвером и машинским пиштољем. Срби се морају или преобратити или имају да ишчезну.

Хрвати су имали расну теорију посебне врсте: Ко прими католичку веру, од тога часа важи као добар Хрват, иакоje пре био •Србин. Прелаз у хрватску господску класу био je свакако забрањен ерпским свештеницима, интелектуалцима и вишем слоју који je нешто поседовао. Они су имали да ‘ишчезну’.

Они су заиста ишчезли: од 2.200.000 ранијих Срба у НДХ било je 240.000 преведено у државну религију, 700.000 убијено. Италијански генерал Марио Роата саопштава да су њешве трупе II армије у последњем моменту успеле да спасу 600.000 Срба од усташког масахра претњом да ће Сарајево бомбардовати.

Нису сви хрватски свештеници следовали примеру францискана- убица. Али хрватски бискупи нису се изречно изјаснили против уморства. Они суједино жалили на сумарну форму којом су световне власти протоколисале промену вере. Нли су замерили томе што су усташе, ради упрошћења, именовали по потреби ‘мисионаре’ из њихових еопствених редова, а да не питају претходно црквене икстанције. Ниједан католички бискуп није протестовао против прогона и принудног преверавања православних.

А Ватикан ? Измена писама између хрватске владе и њена оба посланика у Риму Лобковица и • Рушиновића (овај последњи je био код Квиринала) пружа податке о осећањима папе Пија XII и његове најближе околине о ‘крсташком походу’ усташа и поновном добијању 240.000 православних Срба. Она су била – са само једним изузетком – сасвим очинска. Благоволење због верности католичких синова у Хрватској све je друго у Риму превагнуло. Па зар сад нема на Балкану један бастион против православља и комунизма ? Ова корист превагнула je све извештаје о грозним злочинима.

Рушиновић саопштава о свом првом разговору са супститутом Државног секретаријата Монтини, садашњим папом Павлом VI.-

ЧЗн започе разговор са пребацивањем: Шта се то догађа у

-! 06-

Хрватсксј ? Зашто се цео свет узбунио против вас ? Да ди je могуће да je толико злочина почињено ? Je ли истина да ви злостављате интернирце ? … А при крају разшвора: …Хрватски народ je досад сзоју мисију у историји испунио; неће јамачно ни доцније да ■ откаже…. Одједном ме изненада запита колико католика има сад у Хрватској. Кад je чуо да нас je пет мшшона, напомееу да je то за католичку црхву од великог значаја: Свети отац ће бити уз вас, у то мзжете бити сигурни. – С тиме ме je отпустиоХ

Лобковиц извештава о свом еастанку са Монтиниј-ем: ‘Онје убеђен да Хрватска образује бастион против комунизма; наглашава да то света столица сасвим тачно зна и да je у интересу свих да Хрватска задржи своје источне границе. Ипак тада додаде: Вк не можете претставити колико протеста овде долазе против репресалија усташких власти у Хрватској, репресалија које не разликују криве од правих…

Тардкни, секретар за спољ*не црквене прилике, цимну кривце благо за уво слично као непристојне сувише ревносне дечаке:

Хрватска je, ето, млада нација – и још млађа држава – а младост чини свуда исте грешке: од тога правила не чини ни Хрватска никакав изузетак. За то се мора имати разумевање’.

А о кардиналу Маљоне, ‘министру спољних послова’ Ватикана, саопштава Рушиновић:

‘ ‘Напослетку ми даде на знање кардинал Маљоне да он Хрватској саветује благост, с којом се више може постићи него са силом. О све већем броју преверених света столицајејако обрадована; политички говорећи може Хрватска само да има користи од оваквог развоја, али ипак мора све да избегава што може да пружи изговор за замерке и клевете.

Само кардинал Тисеран, који се већ јуна 1940. жалио на моралну слепоћу Ватикана (видети “Штерн”, бр. 19 из 1961) није се ништа устручавао да каже што мисли:

Кад се чује шта Италијани саопштавају о догађајима у Хрватској, добије се страшан утисак. Према њиховим исказима на дневном реду су уморства и паљевине, напади банда и пљачкања. Ja не знам да ли ови извештаји одговарају стварности у свакој појединости, али ja позитивно знам да су францискани (фрањевци) лично учествовали у нападима на православно становништво и у рушењу православних цркава. Ja поуздано знам да су се францискани у Босни и Херцеговини бедно понели и то ме боли. Такве ствари не би смели култивирани и образовани људи дозволити да се то њима пребаци a најмање свештеници.

Папа je, пак, ћутао. Ниједан глас његова гнушања о злочинима у Хрватској није се чуо у јавности. Да ли je Пије XII хтео да се сачува Хд горег зла’? Да није хтео, слично као у Немачкој да Хрватима уштеди “конфликт савести9, конфликт између човечности и ‘ прозелитизма ? Да ли je он хтео да се њима на савест обрати или да [им запрети екскомуникацијом – као после свима католицима ако би

-107“

се повезали ca комунистима ?

Ако хоћемо да поклонимо веру извештајима ЈЈобковица, није у обе аудијенције које му je Пије XII дозволио уопште било речи о томе. Папа je напротив говорио о теми која га je више тиштила него сва зверства почињена од Хитлера и његових савезника: о комунистичкој опасности…

Лобковиц je писао у Загреб: Тада ми je папа у поверењу изразио колико je незадовољан да упркос свему нико неће да познајединога и правога непријатеља Европе и зашто се не остварујеједан заједничкд крсташки поход на комунизам. 1 11

Ипак je једанпут Пије XII говорио отворено о злочинствима у Хрватској. “У неким деловима земље имамо да се пожалимо на убијање свештеника, на депортацију цивилних личности, на стрељања грађана без правилног судског поступка, или као акт приватне освете – то су жалосне вести које су до нас допрле из Словеније и Хрватске”.

Али, то je било већ 2. јуна 1945. Ужаси, које je папа – први пут од 1941 – јавно споменуо нису били почињени од католичких усташа, већ од безбожних комуниста, који су хтели после Титове победе да се свете. За злочине непријатеља цркве није Ватикан познавао никакве ублажавајуће околности. Овде папа није више ћутао”.


XIV» САВРЕМЕНО ЕВОЦИРАЊЕ У НЕМАЧКИМ

ЛИСТОВИМА ЗЛОЧИНА У аНДХ”

У немачкој журналистици није за време рата, било ни речи о ■ хрватским злочинима. Сва публицистика на немачкомјезику билаје глајхшалтована и писала je no наређењима Химлера. Нико не би ни очекивао да ће нацисти дозволити да се недела и злочини вршени у њиховим државним творевинама јавно жигошу. (Док je у италијанској штампи, могао да се нађе с времена на време какав напис или бар нотица, о догађајима у “НДХ”).

Кад je рат завршен често су се новине и политички часописи Немачке оевртали на хрватске злочине из доба рата. To je махом бивало поводом каквогдогађаја из тадашњег (новог) времена којије довођен у везу са криминалом у тој држави за време рата. Кад су нпр. “усташе” у Немачкој или Шведској или “друговђе” извршиле какав атентат или убијство и дале повода целој светској штампи да њихове поступке доведу у везу са поступцима њихових отаца у “НДХ”. Немци су баш највише реагирали, јер су ти нови злочини махом у Немачкој вршени.

1 Повод су дали нови злочини из истог круга људи, или какви други

 • догађаји који имају везе са овим народом. Једном je повод био долазак “Титов” у Беч. Поводом смрти архизликовца Павелића сва
 • je светска штампа евоцирала злочине којима je он указао правац и дао благослов. Ja нажалост немам те податке, али ће се они моћи

-108-

лако да вакнадно набаве кад се зна датум смрти тога архизликовца. Повод je некаддао арцибискуп Степинац, некад ПапаПијус XII итд. Било je много тих повода и једнако евоцирања на злочине у “НДХ”.’ Ми их, нажалост, имамо веома мало. Иако се ради највећим делом о новинским чланцима, они су одраз времена у коме су постали и средине у којој су се јавили. To je корисно знати.

51.

У броју од 1. маја 1963. највећи немачки масовни часопис “Огледало” (64дер Шнмгел”) донео je један опширан приказ хрватске терористичке делатности у 3. Немачкој (52). Ту изречно говори о “радикално-десничарским хрватским емигрантима” и осуђује њихову делатност на терену Савезне републике.

Лист, који излази у 850.000 примерака сваке недеље, сматра неефикасном опомену министра унутрашњих послова Рајнско- вестфалског Вили Вајера да се Хрвати умире и поштују законе земље у којој се налазе. Лист пише:

44Вајер превиђа да ова организација не може да прихвати његов добронамеран апел да обузда свој антикомунистички темпераменат а да не изгуби своје једино право постојања. Јер њени чланови и кадрови састављени су највећим делом од Хитлерових колаборатера у тадашњој независној Хрватској, који су при слому побегли из своје домовине којом сад влада комунист Тито…”.

Писац описује бедну групицу предратних “усташа” који су чекали победу Осовине да се угнезде у Хрватској, да онда каже: “Немачке окупационе трупе поставише у свеже оевојеним главним градовима владе пријатељски расположене према Осовини, ‘ чији представници су једва у бруталитету и антисемитизму заостајали и- за својих протектора. Из Краљевине Југославије извуче се тзв. “НДХ”, у којој je шеф фашистичког усташког покрета, “поглавник” Анте Павелић скоро равно 4 године вршио власт.

За Павелића, једног пропалог хрватског провинцијског фишкала, беше та држава испуњење најсмелијих снова. Под символима ‘крста, ножа и пушке’ марширали су усташе: против Јевреја, против српских мањина, против ‘трулих западних демократија’, ‘зрелих за ђубриште историје’ (Павелић).

Према речима Павелићевог министра спољних послова Лорковића имао je ‘један део Срба да буде побијен, други исељен, трећи преобраћен у католицизам’.

При томе су се хрватски фашисти ослонили на католички клир. У једном пастирском писмује изјавио арцибискуп Степинац 23. априла 1941. ‘Ко би могао да нам замери да ми, као духовни пастири, помажемо радост и одушевљење народа…. Иако су садашњи догађаји… врло компликовани, иако су фактори…. веома различити, ипак je лако увидети руку Божју у том делу’. (Тачкице између појединих ставова потичу од листа, ЛМК).

Францискански фратар Мирослав Филиповић-Мајсторовић биоје

-I09-

толико заведее својом ревношћу, да je у концентрационом логору Јасеновац заузео место џелата. Према проценамаје округло 600,000 Срба за време четворогодишње хрватске Павелићеве владавине пошнуло,

Са Хнтлеровим трупама ишчезла je и марионетска влада, Поглавник je побегао у Аргентину, његови верни одоше у Шпанију, Аустрију и Немачку, Експоненти хрватског клира нађоше прибежиште у манастирима…”.

Писац сад опет натенане описује злочиначку “делатност хрватских фашиста у Савезној републици”, што морамо одће’ изоставити.

52.

Један веома угледни провинцијски, мислим социјалистички лист, који излази у Билефелду, осврнуо се исте године на познати драмски комад “Заступник” одн. иВикар” (Христов) у коме се жестоко окомио на Папу Пија ХП што није ништа предузео за спас Јевреја. Поменути лист “Слободна штампа” (53) замерио je Ролфу Хоххуту, писцу “Викара”, што се није обазрео и на Србе. Тај лист ми je послао поч. Сретен Николић, али сам ra био затурио.

У почетку чланка je масним словима написан ингрес, не знамо да ли од Редакције или од писца9 што je за нашу тезу сасвим споредно, јер je редакција канда усвојила сва излагања из написа,а немачка публика све читала. У ингресу (преамбули) стоји:

“Драмски комад “Викар”, о коме постоје тако различита гледишта, од Ролфа Хоххута, актуализирао je веома изразито приговоре који су се на разним местима појавили против политике папе Пија ХН у питању Јевреја, тако да се добио утисак да се само са ове тачке гледишта може одлучити да лије Пије XII довољно учинио у опирању страховитом нечовештву Хитлерове епохе, Том приликом je превиђено да још једно тамно поглавље потребује објашњење: прошни Срба од стране краткотрајне хрватске државе др Анте Павелића. Одјула 1941. до јесени 1944. било je 600.000 Срба православне и исламске вере поклано на најужаснији начин. И то с позивом на римо-католичку државну реформу”.

Прави текст почиње. овако: “Хрватски универзитетски професор др Виктор Новак je у својој књизи Магнум Кримен (Загреб 1948) открио повезаност између ових клања и католичког клира, чак религиозних редова, као што су францискани.. Ова недела су својевремено признале такође одговорне личности хрватских националиста и усташког покрета тако отворено, да се једва може претпоставити да Ватикан о тим догађајима није био начисто. Тако je нпр. хрватски министар просвете др Миле Будак изјавио: ¥1и ћемо један део Срба убити, ми ћемо прогнати други (део), а остатак, који мора да прими католичку вероисповест, биће примљен у хрватску народну заједницу’. Само ујулу 1941. je објављена наредба хрватског министра правосуђа Жанића у којој стоји: “Ова држава je

-110-

piaiiia отаџбика, само je за Хрвате и никога друго. He?via викаквих метода које ће Хрвати презрети да земљу заиста за нас извојујемо и да je очистимо од СрбаХ Одмах су око i00,000 српских жена, деие и стараиа убијеки. Извештаји говоре о страховитим мучењмма у кућама, на улицама, чак и у еамим православним црквама, у којпма су православци хоји ниеу хтели да пређу на католичку веру бхли спаљени.

Геноцид таквих размера није могао чак ни за време Друтог светског рата, ни у Риму, у италијанској суседној држави, да остаке иазапажен. Три православна епископа и више стотина свештеника беху уморени. 299 српских дркава je опљачкано и разорено.

Иеповедеик погдавника Павелића опат Дионисије Јуричев, тада директор у микистарству богоштовља Хрватске, рекао je у Стази (?)

да сви Срби који се одупиру да пређу у католицизам има да се убију, “јер данае није грех убити дете од 7 година ако се оно опире нашем покрету”.

Католички надбискуп Степинац еије на то реаговао. Ии из Ватикана не стигоше некн озбиљни протести. Мора ее и овде поставити питање, да ли je папа ПијеХП и овде стојао према некој вишој моук. Једае извештај из књиге Ервеа Доријера 195 L пружа податке о томе како су се кривци посакривали после слома Хитлерове моћи. Усташки поглавници и догдавшши и одговорни хрватски терористи нађоше уточиште у католичким мушким макастирима Аустрије и Швајцарске. Канда je Павелић добио склониште у манастиру св. Гилгена код Салцбурга, где се као патер (јероменах) Гомез задржао до 1948,

Има један доказ о томе да околина Папе није била за време кајвећег степена клања сасвим без сазнања. Хрватеки посланик при Ватикану др Рушиновић јавио je 6, марта 1942, своме министарству спољних послова да га je кардинал Тисран о овоме ословио. ХЈа сам чуо – рече Тисран – да je један свештеник по имену Шимић стојао на челу једне трупе која je рушила православне храмове. Ja сам дознао из поузданог извора да су се францискани Босне и Херцеговине понели на жалостан начин. Таква дела не ,врше цивилизовани и образованм људи, кајмање свештенициХ Да ли je овај бојажљиви прмговор било све што je из Ватикана приложено, да би се тако етрашна зверства отклонила ?

Ми знамо да je папа хрватског поглавника дра Павелића примио у приватку аудијенцију 18. маја 1941, приликом његовог именовања, Крвави покољ који je Павелић онда приредио, са позивом на католичку веру, мора да je тешко притискивао савест “ВикараХ

(Овде je иренет цео чланак без икаквих скраћивања).

53 е

За време посете Дустрији “предсједника Тита” прчегком 1967. писале су бечке, и можда све аустријске новине, много о скорашњој

историји нашој, нарочито поводом проналажења неког хрватског

терористе у Бечу. Тада je у званичном органу Социјалист.ичке странке Аустрије, у броју од 24. фебруара 1967. под потписом Манфреда Шојха, изашао један чланак под насловом “Усташка мржња угрозила je Тита”. Тај чланак има два дела. Први носи наслов “Иако je Хрват, екстремистички егзилни Хрвати раде о његовом животу”. Тај део нас овде не интересује. Други део носи наслов: “Како je Хрватска постала ‘чиста од СрбаТ’ (54). Почетак тога чланка пренећемо овде:

“Павелић je скоро цео прибрежни прбдео морао да устпдш Италијанима… Зато je Хрватској придодата Босна настањена православнима и муслиманима. Павелић je свој главни задатак видео у томе да своју земљу начини помоћу најбруталнијег насиља ‘чисто хрватском’. To je извршено на тај начин да je српско- православна мањина просто ликвидирана. Чак je и немачкој војсци било непријатно беснило усташких хорди, тако нпр. пуномоћном Хитлеровом генералу у Хрватској Глаизе-Хорсгенау, који je у местима која су усташе третирале видео ствари да се перо брани (костреши) описујући их.

54.

Исти, најраспрострањенији масовни и илустровани часопис Немачке “Штерн” (сад у милион и 830 хиљада примерака тираже), који je пет година раније донео ону сензационалну репортажу “Буди католик или умри” (51), донео je пет година доцније из пера свог сталног сарадника Клауза Елродта нову сензационалну репортажу: “Мафија у нашој средини” (56). Под мафијом писац je обухватио хрватске екстремне емигранте у Немачкој, које и сам назива “усташе”. Штерн их у наслову не обележава по њиховом називу, већ по карактеру делања. To je мафија. У лексикону стоји за ту реч: “Терористичка тајна организација у Сицилији… У новије доба врши понова понајвише злочиначка дела у циљу обогаћења њених чланова (отимачине, уцене, убијства)“. Тако су нешто схваћене и хрватске банде у Немачкој. На почетку репортаже стоји: “Усред Савезне републике и у Западном Берлину око пола милиона људи се сматра тероризирано као у неком режиму силе. Југословенски гостујући радници дрхте у некој смеси страха и покорног дивљења пред једном . организацијом налик на мафију са политичким превлачењем, која се зове “усташе”. Усташка организација се састоји из једне мање трупе од око 30 обичних разбојника – сви одреда Хрвати – који су према америчком узору спојили политику и злочинство у један уносан посао који страх доноси.

Силом уцењују своје земљаке, претежно православне Србе и муслимане међу њима да им прилоге дају. До 100 немачких марака месечно мора да плати један југословенски гостујући радник под јасном претњом уз нож и пиштољ… Гостујући радници плаћају без жалбе немачкој полицији или судовима. Јерје усташа умео да остави утисак да неће остати неповређен онај који се обрати немачким властима, тврде да су немачке власти њихови јатаци…

-112-

Да je овај утнсак настао има више узрока који, преко времена хладног рата, воде далеко у предратно време кад су се усташе дизале против југословенске унитаристичке државе и за самосталну, католичку Хрватску. Тада су постојале тесне везе са Гестапоом и друшм властима нацистичког рајха, нарочито за време Другог ■

, светског рата кад су усташе под хрватским пошавником Антом Павелићем водиле разбојничку борбу уништења против Срба и Јевреја, у којој су9 према подацима Београда, пали као жртве 500 хиљада људњ.Л Ово треба пренети и у оришналу:

eeo&l§ die Ustaseha unter dein Kroaten-Fuhrer einem mörderischem VemktitimgsffeMseg

gegen Serben und Juden führte, dem nach Belgrader Angaben SW,©©© Menschen zum Opfer fielen.

Затим ce наводе детаљи ca сликама процеса Хркаћу у Београду, атентатору на дра Коледића у Берлину и итд. Хоће да докажу да je

разбојнички менталитет Хрвата остао увек исти и да се он не може искоренити. Тако се бар не допушта да се предају забораву српске невине жртве у последњем рату.

. 65.

Поводом убијства у Штокхолму југословенског амбасадора Владимира Роловића од стране Хрвата (априла 1971) многи су

европски листови реминесцирали хрватско-усташку државу из времена Друшг светског рата.’ Ја.то нисам пратио, али je

 • симтоматичан један пренос бечког листа “Фолксштиме” (“Глас народаД из равне срединеаприла 1971. у београдској “Политици” од
 1. тога месеца. Ту стоји:

“Убиство Роловића je метод гангстера који сада подсећају свет да ‘ je некад постојала једна држава којом су владали гангстери – пише бечки “Фолксштиме” у коментару, и додаје да je несхватљиво да je једна држава, која се сматра цивилизованом, домаћин злочиначких организација. Истичући да атентат на Роловића није случајан и да се (поклапа са годишњицом “хрватске квинслишке државе”,

. “Фолксштиме” пише да je Хитлеров рајх давно већ нестао, али да ‘ организације Хитлерових агената егзистирају у неким државама ‘ потпуно легално. Људи који себе називају “хрватским емигрантима” употребљавају бомбе и ватрено оружје, по узору својих нацистичких предака, као најбоље средство политичког обрачуна” – закључује овај лист.

Ja ове написе нисам бележио, али су се свакако најдрагоценији појавили у шведској штампи. Она не улази у oncer ове књиге, као ни; француска, из које се мора пренети бар једна реченица. Поводом’

 • атентата на “’Клуб Југословена” у Паризу фебруара 1968. на званичној Радио-станици Париза 20. фебруара коментатор Томас * Шрајдер назвао je Павелића и његове следбенике “највећим злочинцима у историјиХ Та част не припада свакоме ! Овај податак се налази у многим париским новинама следећег дана. Коментатор . je свакако Француз, али – врло вероватно – немачког језика (из Алзаса одн. Лонтригије).

-113-


XV*. СТАВ01И НЕМАЧЖИХ ЛЕЖСИЖОНА

И ЕНЦИКЛОПЕДИЈА

■ ‘ 56,

У немачким енциклопедијама и лексиконима једва има и помена о хрватским злочинима у време последњег рата. To je некако разумљиво: они добијају податке из хрватско-комунистичке Југославије а информатори намерно о томе ћуте. Редакције лексикона неће да им се замере, јер онда не би добивале даље податке за њих неопходне (нпр. о становништву итсл.), нити ‘ ‘би комунистичке власти дозволиле да се у земљу пошаље и прода иједан екземплар. Несумњиво je од утицаја и обзир да не терете много Немачку па макар нацистичку.

Свакако, то није доказ моралне снаге и објективности немачких енциклопедичара. Колика je разлика између њих и Енглеске, нека послужи ова два примера, У “Британској Енциклопедији”, од целог света признатој као најбољој енциклопедији света, стоји под речју (субвоце) “Хрватска” (58) веома критична оцена.

Тако драстично карактерисање режима у Хрватској као таквој у ■ тако мало речи тешко ће се игде више наћи. Ово je тим чудноватије, што je сарадник Енциклопедије и пиеац тог одломка о Хрватској био канда др Анте Смит Павелић “хрватска корјеника” ! Да ли je он н,а своју руку овако карактерисао режим свога имењака или je то био захтев редакције, тешко ће се икад дознати. To су редакцијске тајне. Главно je ипак да за све оне који хоће лексикографски да се упознају са историјом Хрвата преко Британске енциклопедије, а таквих je вероватно пола писменог човечанства, наилазе и на ове речи баш при крају излагања о Хрватској.

У Новој Енциклопедији Британика (58a), која се продаје у Америци под речју “Фашизам” најгрђим речима je оцртан тај терористички режим и речено даје побио на хиљаде Срба, Јевреја и муслимана, и да су њихови попови учествовали у тим злочинима.

И друга велика британска енциклопедија под називом Колијер има такође под речју “Хрватска” веома опоро карактерисање режима у Другом светском рату. Тамо стоји при крају (јер се подаци о Хрватској дају хронолошки) говорећи о Анти Павелићу (59): он je владао својом марионетском државом као поглавник и диктаторски режим карактерисан методом изванредне бруталности и насилности”. У оригиналу:

He ruled his puppet state as a poglavnik, and introduced a dictatorial regime characterized by methods off extreme brutality and violence. У

У једној другој Енциклопедији на енглеском језику, по обиму врло великој, но ипак краћој од Енциклопедије Британике, у тзв. Енциклопедији Колие, у тому 7. изашлом 1965. има велики чланак о Хрватској (59) У њему стоји: Када je Немачка у току другог светског

-114-

рата упала у Јушславију (април 1941) Хрватска није пружила отпор и ускоро je поздравила усташку владу Анте Павелића. Под утицајем клерикализма, протусрпства и франковачког антисемитизма, Павелић je научио још више од расизма нацистичке Немачке. Такозвана усташка “Независна Држава XpeaTCKa” укључивала je покрајину Босну-Херцеговину, али Павелићу није успело уверити Италију да му да Далмацију. Нудивши алтернативу преласка у римо-католичку веру или истребљења становницима стотине српско-православних села, он je бацио Србе Хрватске и Босне- Херцеговине у наручје Југословенске војске националног ослобођења и партизане хрватског комунисте Јосипа Броза Тита. Партизанска војска je била организована да се бори против окупаторске немачке војске после немачке агресије против совјетског савеза. Својом бруталном политиком Павелић je отуђио такође многе римокатолике.

Запазио сам још и у једној француској енциклопедији великог обима, у сасвим скорашњој “универзалној енциклопедији” под речју “Хрватска” ове речи (60): “Краљевина Југославија je разрушена у пролеће 1941. немачком инвазијом. Хрватска се користи овом опасном опортуношћу да прокламује своју независност под германско-италијанским протекторатом и да уведе крваву диктатуру Анте ПавелићаХ (la đlctatere sanglante d5Ante Pavelic)

У италијанским енциклопедијама, бар оним важнијим, има такође непоштедне осуде Павелићевог режима, што ће се донети дошије.

57.

У немачким енциклопедијама залуд ћете тако нешто ишчекивати мада се све те велике енциклопедије обрађују увек у наслону на друге, специјално реномиране енциклопедије туђих народа. Немачки лексикони махом прелазе преко појаве хрватских злочина или их самоједном неутралном,безначајном реченицом спомену.Ипак смо ми дали и ово поглавље, “отворили и ову рубрику”, како се то каже, и за тај минимум података, јер ова књига има оквирни карактер, у нади да ће се допуњавати током времена од било кога. Наслови потсећају где се све подаци могу и морају да траже, а оквири остављају место да се ту унесу.

Ево то неколико података из немачких лексикона: сви махом под речју “усташеХ док под речју Хрватска или Анте Павелић нема помена о злочинима.

У Лексикону Кнаур (тзв. Велики Кнаур) има у IV тому, под речју “усташа” ово објашњење (63): “Фашистички покрет, основан 1929, од А. Павелића у Хрватској против великосрспког централизма а за самосталну Хрватску. После независности Хрватске 1941. образоваше, под заштитом Немачке и Италије, трупе, које су покушале, под заштитом Немачке и Италије, да помоћу крвавих терористичких метода спроведу своје намере у северној и средњој ЈугославијиА

(Ustasdia) suchten unter ism Schutz Deutschland end Italiens mittels blutiger Teriormethodesi im niorctl. und mlftL Jugoslawien sich điirchzusetzen.

И овај лексикон швори о “крвавим методама” али не каже према коме. Правилео географски означује акције терора у северној и средњој Југославији”. Овом приликом ишорише постојање “НДХ”. .

У зшмжчном вс&толичком лексмкоиу Хердер9 у овом случају .• “Велики Хердер” (јер има више едиција разног обима) стајало je 1956» под називом усташа (61): “Прераста 1941. од једног подземног покрета до владајуће партије. Тада сузбија српске четнике у

бруталним формама . (bekämpfte die serbischen Cetiilel In brutalem Formen).

He стоји ту да усташе малтретирају Србе већгчетнике. Објашњава такође шта су четници и каже да су се усташе су – се npeiviai њима “борили у бруталним формама”.

У најбољем немачком лекеткоиу Врсжхаусу*, у тзм0 ШЈеликом Брокхаусу од 19570 стоји под речју “Усташа” (62): “1941. су помагале Хитлера и Мусолинија при окупацији Јушславије и преузеше у НДХ власт под А.Павелићем: Срби и четници у Босни и Славонији били су од њих крваво подјармљени”.

Овде изречно стоје као жртве Срби (чак се Јевреји не спомињу ни овде ни-код Хердера), али се погроми ограничују на Босну и’ Славонију. Најжешћи су;међутим, бшта, у Лици и на Кордуну, као и у Херцеговини. Ипак je добро што се н ове речи тамо налазе говорећи о усташама:

Serben uni CefmSd wurden von Ihr In Bosnien und SSawonlnen blutig unterdrückt. –

Ty ce уопште не говори ни о осветама четника, још мање Срба.

(Треба упозорити да Немци ни дандањи немају истоветне лексичке . форме за усташе. Под речју “ди усташа” подразумевају најчешће плурал, али употребљавају и друге изразе, нарочито у последње време).

-116


ДРУГМ ДЕО s


ИЕМАЕИШ – MASpAPOffl


ИРИКАЗМ


XVI. ЗАЈЈЕДНИЧКА ПУБЛИКАЦШЈА

МА^АРА И НЕМАЦА

58.

I.

Пре неку годину (1964) изашла je једна позамашна и веома запажена књига на немачком језику под насловом “Хрватска усташка држава 1941 – 1945” и са два аутора на челу наслова (10). Један од њих je Влздмедав Хорм одњ Хори Ласло, Мађар, други je Немац Мартин Броешг0

Хори je био члан мађарског посланства у Београду као привредни аташе. По раеијем занимању био je дугогодишњи журналиста, веома виђен. По окупацији Србије он je задржан као официр за везу Мађарске при команди Србије, као аташе за штампу (и привреду). Као такав, имао je приступа не само у све канцеларије већ и у многа акта. Запањен догађајима у Хрватској, он je све бележио и после као емигрант (сада живи у Инсбруку, Аустрија), то сложио за књигу. Такву књигу издати није лако; већ сами католички кругови ће то онемогућити. Он ју je еудио на више места, напослетку немачком Институту за савремену историју, који издаје кварталну серију дела о савременој историји. Институт je примио тај манускрипт, али je желео да га допуеи на основу тек доступних немачких извора. Тај посао je поверен редактору Збирке Мартину Бросату, који je специјализован не само за приказивање најновије прошлости већ je најупућенији у истраживању аката из последњег времена. И онје свој задатак извршио пословичном немачком педантношћу. Нарочито je искористио акте немачког Министарства спољних послова, војних и СС команди. Разуме се да он није све искористио, јер се стално објављују нови документи, али и оволико je за моменат довољно.

Тиме je дело добило једну неспорну и непоколебљиву документарну вредност. Овом комбинацијом извора она je тако рећи јединствена. Конаутори се нису ни познавали, нити су могли један на другога да утичу. Један je, као што je речено, Мађар, други Немац, оба савезника Хрвата и усташа. Зато оба спадају у ово дело. Један посматра лично и бележи запажено на лицу места, други се служи званичним документима, намењеним про форо интерно, где се ништа не улепшава и ништа не фризира, јер информатори нису ни знали да ће то бити објављено.

Ипак књига je писана за немачку публику, и документи, који јој служе за темељ писани су сви са немачког гледишта. Они се само

-117–

успут задржавају на хрватским злочинима, уколико то има реперкусије на положај немачке војне силе. Зато тих података нема много, али су тим неспорнији и драгоценији. Књига највише швори о постанку и фушшионисању “НДХ”, па ће се моћи далеко више употребити кад се приступи приказивању хрватске државности у овом веку.

Ми ћемо овде то само успут скицирати, кад та излагања ипак имају везе са хрватским злочинима. Овде само неколико општих карактеристика “државе” и њеног вођства.

1L

У Ш одељку своје хњиге (“Нова држава и Силе осовине”) пишу Хори и Бросат (10, с. 69): “Од округло 6 милиона становника државног предела беше једва више од 3 милиона католичких Хрвата, готово 2 милиона православних (Срба одн. Бошњака) који зацело нису били занети за ту државу, преко пола милиона босанских муслимана, 140.000 Фолкдојчера, 70.000 Мађара, 40.000 Јевреја и око 150.000 Словенаца, Чеха, Словака, Украјинаца и других, чија лојалност није била сасвим непроблематична.

До оваквог великохрватског решења тешко да би дошло да није код деобе Југославије преовлађивао антисриски основни став и постојала деиидирана намера ла се остатак Србије одржи “што je год могуће мањи\ (У аднотацији наводе писци званичну потврду тога става, ЛМК). Није било тешко предвидети да he усташки режим тим више настојати да хрватски карактер земље силом наметне”.

Мало подаље (у 4. одељку: Усташе на власти) има понешто речи и о вођама те будуће државе. Долазили су у питање Анте Павелић или Славко Кватерник, оба до тада у Италији.

Мађарски посланик у Берлину Стојаи (ранији Стојаковић) који je доиније био председник владе у Мађарској и при вешању у Пешти показао ретко херојство, казаоје за Кватерника, кадје питан о њему, да je мордскерл Mordskerl , што значи обичан убица). Он гаје добро познавао, јер су били заједно аустроугарски ђенералштабни офииири. Ипак га je сматрао погоднијим за “поглавника^од Павелића, “бруталног и тврдог вођу усташа из народа”. (Хори- Бросат, ( 10 с. 75). Ето7 тако су најкомпетентнији савезници мислили о првоЈ гарнитури хрватских управљача !

Сам хрватски посланик у Берлину рекао je доцније државном потсекретару Верману (18. октобра 1942) да je “војсковођа” Кватерник “потпуно отказао. Нарочито je он у хрватској армији, чак и па веома високим положајима, увео и унапређивао иогпуно неспособна липа”. (10. с. 136).

На стр. 76. стоји: “Много je зависило од тога да ли he Павелић као поглавник успети да уз помоћ усташке организације и веште пропаганде створи плебисиитарно масовну базу. Предуслови за то нису били нарочито повољни већ стога што усташе нису саме; извојевале независност Хрватске, Beh су власт у тој држави добиле суспектозном протекиијом немачко-италијанском, која je и на

будућност Хрватске подозрива уколико се могло позивати еа њихову улогу ‘предбораца’.”

III.

У том 4. одељку књиге налазе се кратки подаци о малтретирању Јевреја у Хрватској. О поступцима хрватске државе према Јеврејима пишу Хори и Бросат (10, с. 94).

“Посезање усташке владе противјеврејске имовине започелоје већ са тзв. аријевским законом од 18. априла 1941. Почетком јуна je следовао низ законских одредаба, које су знатно уништиле темеље егзистенције хрватских Јевреја. Закон донет 4. јуна 1941.4за заштиту ‘ народне и аријевске културе хрватског народа’ искључиоје Јевреје из свих установа и грана занимања културног живота (из штампе, радија, позоришта, филма, музике, спорта итд). Истог дана изађе наредба за обележавање Јевреја и јеврејских радња са Давидовом звездом и 4 даља указа од 5. јуна 1941. који наређују пријаву јеврејске имовине и избацивање Јевреја из реда чиновника и академских занимања… (To су лекари, зубни лекари, адвокати, ветеринари итд., ЛМК). Већ у септембру 1941. започе апропријација без накнаде јеврејске имовине, нарочито индустријских предузећа. У то доба спада и склањање ‘непожељних’ Јевреја по лагерима и принудним радним командама, што je у много случајева имало за последицу њихово физичко ликвидирање од стране усташке страже. У пролеће 1945. један велики део Јевреја који се налазио у логорима депортиран je у Аушвиц. Злочиначком програму ‘крајњег решења јеврејског питања’ измакли су, сем неколико привилегисаних и једног дела јеврејске општине у ‘Загребу, .само овећи број оних хрватских Јевреја који су становали ‘у италијанском сувереном делу или италијанској зони Xрватске, одн. којима је успело било да тамо пребегну…”. На претходној страни књиге стоји: “Бракови између Хрвата и Неаријеваца (Јевреја и, Цигана) беху забрањени…4’.

О хрватским гоњењима Јевреја има података и у другим деловима књиге Хорија и Бросатадако уУИкоји носи симптоматичан наслов “Тубљење престижа и власти.НДХ до-италијанске капитулацијеУ У том одељку пише да се на заштиту пребеглих Јевреја у италијанско окупационо подручје жали и посланик Каше августа 1942. (10, с. 132). Кадje тражено њихово изручење, генерал Амикоје одговорио,да би “било испод части италијанске армије изручити Јевреје Хрватима, кад им je италијанска војска пружила заштиту”.

Баш тако директно стоји у акту “изручити Јевреје Хрватима”, не Немцима ни усташама: die Juden фт Kroaten auszuliefern. . Италијани нису имали разлога да ствари приказују друкчије негоЈшто јесу.

Четврти одељак, који je великим делом био посвећен гоњењу Јевреја, завршава овим значајним речима: “Нарочито стравична политика по својој перфектности уништења хрватских Јевреја, била je, међутим, што се броја тиче, стављена у засенак прогонима које је’ српско, одн. православно становништво морало да претрпи у усташкој Хрватској”.

-119-

Die weg« ihre Perfection besonders erschreckende Politik der Vernichtung der kroatischen Jaden werde indessen zaSilenramssäg weit In den Schatten gestellt durch die Verfolgungen.» welche die serbische fozw. orthodoxe Bevölkerung in Ustascfea-Kroaüeii жи erdulden! hatte.

IV

Тако писци долазе до V одељка, који носи наслов: “Прогоњење Срба и српски отпор”. Он почиње овим речима: “Из унутрашње и спољне несигурности нове државе, из национално-хрватских фантазија које су се учврстиле у 12-годишњој емиграцији, и илегалности, нз сумњивих хрватских прохтева над владање^ ^’ једном пределу који je готово половином био настањен православним и муслиманима, појавила се испочетка претерана чежња за самосталним деловањем и елиминисањем,.. мање или више силом, препрека које би усташкој идеолошји биле супротстављене…”.

Писци прво наводе елиминисање ћирилице и чишћење “хрватског језика”, при чему писци само говоре о “фикцији сопственог хрватског језика” (!!) па прелазе еа принудно католичење. Тамо стоји директно:

“Далеко тежих последица него што je било упорно настојање на хрватској чистоћи језика, беше повезивање национално-хрватских експанзионих настојања са црквено-религиозним тенденцијама католичења. Усташка идеологија и пропаганда стално су сматрале потребним да тврде да су не само босански муслимани хрватске народности, него и већина православног становништва Славоније, Срема, Босне и Херцеговине. При својој првој посети Немачкој 7. јуна 1941. покушао je Павелић да и Хитлера поучи, како муслиманско .становништво Босне претставља чак “најчишћи део” (то сами писци стављају под еаводнике !) хрватског народа, и да je погрешка православне сматрати просто Србима, јер се у већини ради о Хрватима који су у прошлости прешли у православну веру. На Хитлера je то слабо утицало; он je увидео да je поглавеику пре свега стало до тога да мотивише извесне мере рекроатизирања некатоличких делова усташке државе”. (Писци се позивају на званичне немачке изворе.)

Да би тобожњу страну наслагу народно-хрватске супстанције

отстранио 3 поглавник je почео напад на православну цркву’. “Највећи део православних богомоља и манастира je био затворен, многобројни свештеници, међу њима и митрополит Загреба, ухапшени. Једновремено започе кампања рекатолизирања, потпомогнута нарочитом наредбом о олакшању прелаза вере…” (цитира се наредба).

“Недиференцирана народна и црквено-католичка егоцентрија, које су биле стопљене у популарној хрватској националној идеологији, пројицирале су слику нововаскрсле ‘свете Хрватске’, која има да мачем и крштењем шири славу Бога и католичке хрватске нације. Лозинка ‘Бог и Хрвати’, која потиче од Старчевића, доживела je многострани васкрс и преиначење. ‘Крист и усташе\

-120-

‘Крист и Хрвати марширају заједео кроз повијест’. ‘Усташка Хрватска ће само Кристу и нама, никоме више припадатиУ.

аНастојања усташа, потпомогеута једним делом клира (против канонских прописа о слободи при мењању вере), да се постигне што je могуће потпуније хомогено хрватско католичко становништво, доведоше на много места до принудног католичења и крштења у маси.. Масовни прелази десетине хиљада православних у католичанство започети у пролеће 1941. прететављали су тада средство кроатизирања (принуђено конкретним. претњама или. општим приликама)…”.

Писац наводи после оснивања “хрватске православне цркве” итд., па продужује: “Концееија je ипак учињена тек онда кад су усташе један знатан део православног становништва избацили из земље или’ утаманили…”.

“Насупрот пропагандистичкој стилизацији да je велики део православног становништва хрватске народности, оно je било у НДХ, у знатном опсегу, мета фанатичног захтева за осветом.”

И ово треба рећи у оригиналу; ja сам увек истицао хрватску контрадикцију: Срба нема, то су православни Хрвати; у исто време их убијају што су Срби. To хоће писци, на мало финији начин, да кажу речима:

Entgegen der propagandistischen Stilisierung, wonach ein grosser Teil der orthodoxen Bevölkerung kroatischen Nationalität sei, wurde sie In NDH-Staat lira weitestem Umfang zur Zielscheibe eines fanatischen Racheverlangems.

.V’

Једно засебно питање je учешће или бар сагласност хрватских савезника са неделима извршеним у НДХ. Али овде треба бар дотакнути питање уколико су Немци и Италијани саодговорни за верске злочине Хрвата, специјално за гоњење православне вере.

Ja сам још 1946. године у једном чланку у “Уједињеном Српству”, које je издавао пок. Иво Паландачић, сматрао апсурдним мисао да су Немци – нацисти фаворизирали католичење Срба у “Хрватској” и рушење богомоља. Тај чланак je пао био у очи владици Николају и молио je Паландачића да му каже име писца (што je овај одбио, јер- сам га тако молио да никоме не казује).

У књизи Хори-Бросат има доста потврда томе гледишту. Нарочито су партиске.организације и СС одреди попреко гледали на те акције. Сами писци кажу (с. 120): “Принципијелна аверзија СС против католизицма, која je још испочетка чинила проблематичним њихове односе са усташама, а која je принудним католицизирањем добила нову потпору, свакако je битно допринела проклетству усташких практика од стране немачке полиције безбедностиУ

А и пре тога, на стр. 72 исте књиге, пишу Хори и Бросатда “односи ca СС нису ни најмање били само поздрављајући одусташа, као што су, и с друге стране, од самих СС формација долазиле до изражаја

-121»

многе резерве према католичко-хрватској врсти фашизма. Нарочито je било тешко ускладити утицај народне активистичко- католичке религиозности, који се није могао одстранити из плеологије и пропаганде фашизма…” Писци спомињу присну везу шефова државе и високог католичког клира, који je у “НДХ видео бастион католицизма и са својим ауторитетом покривао воленс ноленс сам режим, чија je насиља само са пуно обзира критиковао, ак*о je уопште критиковаоХ

“…emd deckten mit Ihrer Autorität nolens volens dm Regime, dessen Gewalttätigkeiten . sie, wenn überhaupt, nur sehr rüksfehtsvoü kritisierten.

Писаи даље кажу: “Најфаталније су деловали ~ чак и у иностранству – врло моћан утицај и најмеродавније функције које су вршили католички свештеници, фратри францискани, као и лајици и клирици из организације Католичка акција и Крижарско братство међу усташама.” Кажу да су Немци сами бележили фаталан утицај фратра Радослава Главаша, који je “дневно имао приступ код Павелића”, па у аднотацији кажу где се те белешке налазе.

Шеф полиције безбедности у Хрватској писао je у извештају своме врховном шефу СС у Немачкој 17. фебруара 1942. и ово:

“…Присилно преверавање православног становништва у католицизам које су Хрвати (тако баш каже, ja ни једну реч не мењам, Л МК) вршили, и терор с њим повезан (јер се православнима ставља до знаша, иа и извршује, безобзирна евакуација ако не пристану на промену вере), све то такође у великој мери доприноси поош грењу ситуације.

“Треба још приметити да je католичка црква својим мерама конвертирања и принудом на то форсирала усташке злочине, јер се код спровођења мера конверзије послужила усташама. To јој je тим лакше пошло за руком, што je хрватско становништво фанатично католички расположено. Чињеница je да Срби у Хрватској који су прешли у католичанство могу несметано да станују и бораве. Према Меморандуму Синода Православне цркве већ je f 0.000 православних на силу преведено у католичанство. Из тога се види да je стање напетости хрватске-српске, и то не на последњем месту, борба католичке цркве против православне цркве..Л


VI

‘Сад Немо изнети шта писци Mauap и Немац(тује улога мацарског iinciia многч) знатнија него у осталим деловима), ~шта ти писци саопш гавају о гоњењу Срба као таквих, као физичких личности, о покушају њиховог биолошког истребљења, о формалном гткушају геноиида.

! Још у почетку V одељка књиге који носи наслов “Гоњење Срба и cpncscn отпор4’ (10, с. 96), стоји: “Преузимање усташке власти и установљење усташке организације на терену узеше често баш форму накнадног устанка против Срба, у коме су реаговали сви они

-122-

ocehajn мржње, који су били испунилн Bobe нелегалнихусташа пре 1941. у југословенским затворима, и емиградији против српско православног Ушн-душмашша\ Режим није тајио да он не намерава ла српско-православном становништву нризна пуна грађанска права, всћ je био решсн ла их и бројно јако смањи..7\

Писии наводе извештаје немачких власти у окупираној Србији од

 1. маја 1941. немачком министарству спољних послова у којима изос. стоји: “У Загребу су цивилне власти издале наредбу, према којој су Срби стављени на исти степен са Јеврејима: Србима je забрањено да употребљавају трамваје, они могу да станују само у одређеним деловима вароши који су и за Јевреје одређени. Под утицајем постугтка власти у Загребу, које су ухапсиле у Загребу све угледне Србе, па и митрополита Доситеја, у пределу који држе сад усташе, српско становништво je у масама гоњено и хапшено. О великом броју ухапшених Срба њихове породице не могу ништа да дознају или само то да су они у сумарном поступку убијени. У Бања Луци и околини терор усташа мора дајејош грознији (свирепији)…”.

Стр. 97: После консултовања са Хитлером и Рибентропом “могао се Павелић сматрати ауторизираним за једну драконску политику кроатизирања. Један основ наглог повећања усташких захвата и вршења систематских прогона Срба свакако треба и у томе тражити, што су до тада у Хрватској стациониране немачке трупе знатно редуциране због похода на Русију, при чему су усташе на многим местима добиле неограничену власт”.

2. јула 1941. изјављује немачка обавештајна служба Министарства иностраних послова да су у Загреб стигле вести да се у Босни и осталим пределима настањеним од Срба шири ‘невиђени терор усташа према српском становништву’.

(“ungeheurer Terror der Ustascha der serbischen Bevölkerung gegenüber”).

Ca сигурношћу ce може рећи: ‘Према српском проблему у ‘ Хрватској стоји Загреб потпуно негативнск Широки кругови заступају немилосрдно схватање ‘Срби морају да се иселе из Хрватске4. Приговор да je ‘пресељење преко милион и по становништва ствар скоро немогућа, тим пре што се код Срба које треба селити ради махом о сељацима, меродавни представници режима нису узимали у обзир’; они су изос. упозоравали на пример пресељења Грка из Мале Азије…\

Писци (Хори и Бросат) настављају са своје стране (10, с. 98):

“У источној и јужној Босни, као и Херцеговини, гдеје православно (српско) становништво сачињавало већину према муслиманима и углавном мањим католичко-хрватским мањинама, беше положај усташког режима већ испочетка најпроблематичнији, нарочито што су Срби у овим пределима, који нису припадали аутономној бановини Хрватској, играли у месној управи водећу улогу до слома Југославије. Захтев усташа за влашћу, као и угледнијих муслимана кч)ји су испочетка симпатизирали са новим режимом, наиђе најпре на

организовани српски отпор… Новоформиране хрватске . и муслиманске усташке милиције, које су овим збивањима биле још потетакнуте, одговорише са своје стране прогонима Срба.

(Neufformierte kroatische und muselmanische Ustasclia-Milizen… antworteten Ihrerseits mit drakonischen Serbenverffolgumgeii).

“ Гранични предео HДХ западно од Дрине постаде на тај начин још испочетка поприште нарочито крвавих и жучно вођених верско- националних обрачунавања…Т X*

Овде писци умећу питање ко je крив за ове злочине и да лисе може одржати хрватска теза да су Срби започели зверства. To ћемо пренети доцније. Сад продужујемо њихова излагања.

“Талас појачаног терора, који je земљом пловио одјула 1941. беше нарочито проузрокован тиме, што су усташке власти и милиције започели принудно пресељење и прогон великог дела српског становништва ,како у Славонији, Срему и Северној Босни, тако и на југу и истоку. Количина том приликом извршених ексцеса алармирала je чак немачке војне и дипломатске представнике у Загребу. … 10. јула 1941. je немачки отправник послова, саветник посланства Трол, послао Мин. иностраних послова ванредан извештај о напетом стању: “Српско питање се последњих дана битео заоштрило. Безобзирно спровођење пресељења са мнбгим злим пропратним појавама, многобројним иначе терористичким актима у провинцији… дају чак и хрватским разборитијим круговима повод за озбиљну бригу. Разни претходни терористички акти и испади усташа према српском становништву у многим пределима земље, који су дошли до знања посланства саопштењима војног команданта у Србији, посебним извештајима појединих војних команда, преко Конзулата у Сарајеву и на друге начине, навели су г. посланика да je код маршала (Кватерника, JIMK) и код министра иностраних дела указао усмено и писмено на опасност (тугаљивост, зазорност) ових појава; нарочито je потребно ове појаве сузбијати да би немачка војна сила показала разумевање према хрватском народу….Т

Сад наводи саветник Трол свој разговор са генералом Глез фон Хорстенау, који je саопштен у овој књизи у одељку “Запажања и извештаји војних лица Немачке”. После тога код Бросата пише (10, стр. 100).

“Трол je тачно прорекао: “Ово тако опоро пресељавање и многе друге грозоте (зверства) које су им претходиле, свуда ће где Срби живе прикупити запаљиву грађу и у скоро време проузроковати немире које he битм тешко сузбити’.

Стр. 100: “Следећег дана (11. јула) саопштава Трол о ‘потресним’ доставама посланству од фелдкоманде и шефа немачке полиције у Загребу и од ‘мноштва приватних лица’ …To принудним пресељењима Срба…Т Сад писци продужују: “Појединости о борби ■ без милосрђа против ‘■непожељног’ становништва долазе и од избеглица који су сами то преживели, као и од немачких службених

места у Хрватској, а и од српских канцеларија у Београду и од неутралних дипломатских посматрача. Ове изјаве о зверским догађајима добивају депримирајућу веродостојност услед њиховог слагања\Х

(Diese Einzahlungen über grauenhafte Vorkommnisse erhalten durch Ihre welgehende Übenremstimmumg deprimierende Glaubwürdigkeit.)

Писци даље говоре: “Kao пример за ово нека послуже разни утврђени извештаји о усташким грозотама које су извршене у лето 1941. у малом граду Глини. Оне нису забележене само од српских власти у Београду. И немачка служба безбедности СС, коју у овом случају не могу оптужити за емоцијално претеривање, саставила je извештај према догађајима сакупљеним на самом месту, у коме стоји: Усташе су се у пределу који je овом делу команде припадао понашале испочетка као што треба и тако су задобиле поверење, становништва. Али, кад у јуну одоше немачке трупе и само мале јединице осташе, усташе су преконоћ постале активне и такав терор развиле, да je то произвело запрепашћење не само код Срба тиме погођених него и великог дела Хрвата…’ Као поступци који се нарочито морају осудити износе се у народу следећи терористички акти, који су делом потврђени од становника који изгледају поверљиви…”.

Ту се наводи како су једне суботе после подне, јуна или јула, ”сви православни, међу њима жене и деца, ухапшени од усташа и у глински затвор бачени..Л После ноћне седнице усташа, на којој je учествовао “министар” др Пук, “решеноје да се побију сви ухапшени православци, око 500 лица… Они су следеће ноћи у шуми код Глине уморени и затим зачепркани у земљу…”. “Три дана потом уочи сајма, дођоше усташе из Загреба и ухапсише 56 марвених трговаца, који су били дошли да купују стоку. И ови трговци су такође уморени у истој шуми и затрпани. Говори се да je ово убиство само зато учињено, да би се дошло до знатног новца који су ови трговци стоке имали…

Услед тих грозних поступака побегоше сви сељаци околних села у шуму и ту су се скривали. Усташе онда упутише позив сељацима и загарантоваше им пуну слободу ако су спремни да се крсте римокатолички. Сељаци су великим делом ово прихватили и напустише шуму да би се повратили у своја села. Акт крштења се скоро затим припремио и сељаци маршираху у затвореним колонама ка Глини да би се ту, у српској цркви, прекрстили. За крштење дође око 250 људи, које су у цркви 6 усташа примили. По • њиховом доласку црква je била замандаљена. Сељаци су онда били приморани да са главом на под легну, после чега су’ их усташе са штаповима у виду копља, које су држали спремне, убадали’..

Стр. 102: “У Мостару, Херцеговина, живели су Срби до 28. јула 1941. (Видовдана) несметано. Тога дана започеше масовна хапшења. Стотине Срба су довођени до обала Неретве, после жицом повезани и стрељани, а онда лешеви тако повезани бацани у реку. На сличан

-125-

начин нађоше свој гроб у Отоку побијени Срби у Уни, а они из Брчкога у Сави. У Бихаћу су италијанске власти откриле више стотина лешева побијених Срба. Нарочито злогласни концентрациони логор за ухапшене Србе беше затвор у Госпићу; у њему су безбројни Срби изгубили живот. У Добоју започеше прогони јуна 1941. са хапшењем православних попова и стрељањем пробраних имућнијих Срба. Као у Глини, и у Бернићу je српска црква употребљена као затвор и као место погубљења српских људи и жена. Beh крајем 1941. протераше усташе све становнике српских насеља у околини Плитвичких језера. У Перјасици, Вељуну, Полоју, Тржићу, Стоболићу, Крајаку, Војнићу и Кастињи православне цркве су срушене. У долини Брзица Јарак помлатише усташки командббА’ 530 Срба са секирама и ашовима и затрпаше их у масовним гробљима. У околини Сарајева дође до истребљења и уништења читавих села. Масовна стрељања српских сељака вршена су међу осталим и у Врацама (код Сарајева). Многи ухапшени су одвучениу радне логоре Велебита и солане Пага.

Као нарочито злогласно место масовног умирања Срба и Јевреја разви се пре свега логор барака Јасеновац, установљен у лето 1941. на обали Саве. Уколикоје Павелићева влада наилазила на веће противљење немачких војних власти за евакуацију великих делова српског становништва, утолико више je растао број ‘HHTepHnpaHHx’ лица у Јасеновцу (и другим логорима). Најгори хигијенски и други животни услови, који су произвели енормну смртност, као и разне акције убиства затвореника, донели су Јасеновцу фаму логора уништења”.

Писац у примедби наводи мишљења да je број убијених лица и жртава у том логору “тешко екзактно утврдитиД али да се он понегде пење и до 200 хиљада.

Цивилни адлатус заповедника Србије др Турнер, je званично саопштио 3. септембра 1941. године, војном заповеднику Југоистока да су протерани 104 хиљаде Срба из Хрвагске (који су стигли до Србије) II то “противно свим утаначењима”. У извештају даље стоји: ^Ови људи који су били у безброј случајева сами сведоци бестијалног умлаћивања њихове својте, немају шта више да изгубе’ … Према вестима које су до нас сгигле већ je у Хрватској убијено округло 200 хиљада Срба…У

To je званично признање Немаца још почетком септембра 1941. Највећи цивијши прегставник Немачке назива те поступке kfcбecтиjaлним,, (управо овим латинским изразом !).

 1. априла 1942. саопштава оиет посланик др Бенцлер да су “уморства Срба опет започела иа западној обали ДринеУ Два дана затим го потврОује и служба безбедносги телеграмом највишим старешинама у Берлину: “Од 10. апрпла 1942. настали су на разним местима српско-хрватске границе озбиЈБни cvziapn… пзазвани бесмисленпм клањем српског е гановниш гва…”.

29. апрпла 1942. Мшшетарсгво спољних послова \ Берлину je

-126-

добило званичан извештај у коме je изос. стојало, да се опет креће читава маса од четврт мидиона Срба према Србији “насупрот свих затварања границе”. “Узрок овој појави су ван сумње убиства и паљевине вршене у ведиком опсегу од стране партизана, усташа и пљачкајућих муслимана”.

16. септембра 1942. известио je посланик Бенцлер из Београда Министарство спољних послова у Берлину, да су ти догађаји у Хрватској за “Недића необично болни”. “Од оснивања ове државе до данашњег дана нису прогони Срба тамо никако престајали, па и при најобазривијој процени стојале су живота ван сумње више стотине хиљада Срба. При томе су од неодговорних места причињене грозоте какве се могу очекивати само од -вертираних бољшевика..Л

Та званична немачка тврђења најдалекосежнијег значаја гласе у

оригиналу овако:

Seit der Gründung dieses Staates bis zum heutigen Tage haben die Serbenverfolgungem dort nicht auffgehort und auch bei vorsichtiger Schatzung zweifellos das Leben von mehreren Hunderttausend Serben gekostet. Dabei sind von unverantwortlichen Stellen Grausamkeiten verübt worden, wie man sie nur von vertierten Bolschewisten erwarten sollte.

Поедалмж Бемцлер продужује даље (10 c. 135, аднотација): “Башје у последње време прошао поново један глас прогона Срба кроз Срем. Стрељање више стотина Срба ради тобожњег комунистичког опредељења , и то лица чија je невиност свакоме јасна, а који се само стога лишавају живота по преком суду, да би им се имовина секвестирала; све je то тешко посматрати..7\ (Писци наводе тачно где се ти акти данас налазе !).

Треба са разних страна и из разних одељака прикупити доказе за ова тврђења. Ми ћемо се ограничити на само три четири податка. Писци кажу да су Немци увидели и признали да “постоји веза између ригорозне антисрпске гшлитике усташа и ширења српског отпора и устанкаУ Тако je саветник посланства у Загребу Трол известио своје претпостављене у Берлину: “Противно хрватским претстављањима да се кривица за устанак има да припише искључиво српским утицајима, немачкх војне команде и трезвени хрватски кругови су једнаког мишљења да je одговорност за покрет устанка знатно условљена необузданим, крвавим носгупком усташа..3\

Taj акт носи датум 10. августа 1941. дакле равно 4 месеца од постанка те криминалне државе. Саветник посланства се звао Хериберт витез од Трол-Обергефел (Heribert Ritter v. Troll-Obergefell) Његове речи од највећег домашаја морају се прене ги у орипшалу:

Entgegen kroatischen Darstellungen, die Schuld an Aufstanden ausschlieslich serbischen

Einflüssen zuschieben, sind deutsche militärische Kommandostellen und besonnene kroatische SCrelse darin einlng, dass Mitschuld an Aufstandsbewegung wesentlich durch

zügelloses, blutiges Vorgehen der Ustascha bedingt ist.

Стр.151 :Чак и Н1сф сталне службе безбедности, један од највиших €Т фушодионера на Балкану, Шеленберг, потврђује да су српски усташш плод усташких злочина. Он изречно каже да “усташе носе

-127-

главну крив.ицу за ширење устанка. Четничко ратовање се морало очекивати. Четници су били и пре немачко југословенског

конфликта за то постављени, спремни и снабдевени оружјем. Ипак, без принове српског становништва,тероризираног од усташа, овај четнички рат би био у клици угушен..Л

Кад je вођа земаљске групе спољне организације нацистичке странке за Хрватску послао вишим властима један веома критичан извештај о стању у земљи ‘ који je у деловима малопре цитиран, додао je томе извештају исти његов претпостављени, шеф спољне службе безбедности Валтер Шеленберг ове речи (10, с. 131):

“У извештају су усташе потпуно правилно споменуте, јер oml заиста сносе главну кривицу за ширење устанка. Борба иза плота могла се очекивати; четници су и пре немачко-југословенског конфликта за то били постављени, наоружани и изучени. Али без прилива српског становништва којеје било тероризирано од усташа, овај заплотњачки рат би био у клици угушен. Да je заиста дошло до правих устанака, великим делом се мора приписати терору усташа”. (Тако на немачком пише: терор, тероризирање итд., J1MK).

И ову констатацију ваља овековечити у оригиналу. Ради се о Срему, где су и домаћи Немци и они из Рајха имали известан утицај. Ту , каже најмеродавнији немачки претставник, Хрвати осуђују по преком суду Србе на смрт само да би им секвестирали имовину!(У другим деловима земље није била потребна пресуда: и убијали су и земљу одузимали без икаквог суда и суђења).

Gerade in letzter Zeit ist wieder eine neue Verffolgumgswelle gegen die Serben in Syrmien in Gang gekommen. Die Hinrichtung von vielen Hundert Serben wegen angeblich kons- nranlstsscher Einstellung, und zwar von Personen, deren Unschuld für jeden Eingeweihten erkennbar Ist, und die häufig nur deshalb unter dem Schein eines Standgerichtswerwahrens beseitigt werden, um ihr Eigentum beschlagnahmen zu können, ist… schwer mit anzusehen.

(Тачкице, одн. прекид текста, потичу од писаца БросатаиХорија.)

Кад je почео цео свет да се зграњава на хрватске злочине, кад су и Немци стално протестовали, да о Италијанима не говоримо, власти у Загребу су почеле да оперишу са крилатицом: Срби су први почели, ми смо се само бранили ! Чак су отштампали иједну “сиву књигу” да утврде злодела “четника-партизана”, како их увек заједно постављају. To ће се споменути на крају ове књиге, у Закључцима.

• Али, интересантно да je та књига цитирана и од писаца које третирамо .у аднотацији. Аднотација се односи на овај став главног текста:

“Павелићева влада je тражила после да се нађе изглед као да су српски четници и њихове вође били главни узрочници народносног рата освете и истраге, коме су пали жртвом десетине хиљада људи и безбројна села. Томе насупрот je веома значајно, да се у интерним немачким извештајима из пролећа 1941. углавном усташе чине одговорним за пооштрење народног обрачунавањаХ

Писци пружају и доказе немачких званичних места о том ко џ

428»

првизлочине започео, што je за нас од еминентее важносш, па ћемо неке од њих и овде пренети.

Но пре свега другога, пренећемо овај став самих писаца (10, с. 74): “Организовани и оружани отпор није био упућен само страној владавини сила осовине, него, у ништа мањој мери, појавио се био као реакција на преузимање власти од стране усташа и на терористичке мере којима су покушали да своју идеологију наметну”.

VIII.

У књизи Хориа и Бросата има много података немачког неслагања, чак немачке зловоље над политиком терања и убијања Срба. To je једно питање за себе, које ће се морати и засебно обрадити. Овде ће се изнети само мало примера као доказ гнушања Немаца над зверствима Хрвата; овде ће се то изнети да би се истакли хрватски злочини и њихова култура, све посматрано очима Немаца.

Изнели смо напред протест генералоберста Глез фон Хорстенау код “војсковође” Кватерника и “поглавника” Павелића “ради пресељења вршеног грубошћу и много претходних дела гнусобе свуда где Срби живе’7 (10, с. 100). He мора се из тога извести одмах болећивост Немаца нити њихов жал за Србима. Али се показује зграњавање културних људи над некултуром дивљака !

Кад je београдски радио споменуо у говору Димитрија Љотића хрватске злочине, хрватска влада je поднела 8. августа 1941. немачком посланику “један срдит протест” “против срамних увреда хрватске усташке владе и целог хрватског народа преко радиа контролисаног од немачких војних власти” “уз прећутно трпљење одговорних немачких органа цензуре”. Главно je то да су властодршци у Загребу сматрали критиковање усташа као напад на цео хрватски народ. А данас кад неко то каже, биће проклет од Југословена.

На стр. 120 исте књиге писци наводе жалбу СС команде на Балкану против хрватских злочина. У реферату врховним СС инстанцијама у Берлину од 17. фебруара 1942. (страна 119 ид. књиге) стоји:

“Као главни узрок разбуктале делатности банда морају да се означе зверства која су чиниле усташке формације у хрватском пределу према православнима. Усташке формације су своја зверства вршиле не само над мушким и за оружје способним православцима, него, нарочито пак, над старцима који не могу да се бране, над женама и децом, и то на најбестијалнији начин. Православци поклани и најсадистичкијом методом мучени треба према процени да износе број од 300 хиљада људи. На основу тих зверстава су многи православци побегли преко границе у остатак Србије и својим извештајима су српско становништво до крајности узбудили”.

На крају те жалбе одреда СС у Хрватској Химлеру стоји: “Хрватска влада није, као што je доказано, у моћи да прекине

»129»

зверства усташких формација… и реорганнзација усташке организације од ње спроведена није постигла никакво заустављање зверстава”.

Хори и Бросат додају својим речима (с. 121): “И способност хрватске војске je у извештају сасвим негативно оцењена”.

To тврде писци на још мнош места у књизи, нпр. на стр. 129: “Хрватска одбранбена снага (домобрани) показала се, једнако као и Италијани, недорасла партизанима”. За потврду наводе извештај вође немачке наци-партије у Хрватској Рудолфа Ептинга од јула 1942. у коме стоји: “Хрватска одбранбена снага не може нажалост , сузбије ове устанике…. Дезертирање хрватских официра и војника устаницима збило се нажалост чешће, понекад чак и целих чета..Л

23. и 24. септембра 1942. примио je Хитлер “поглавника” у свом Главном стану и том приликом je изнео да се извршна власт у операционим пределима Хрватске има да пренесе на немачке трупне команданте. “Павелић, који je годину дана пред тим жестоко протестовао против истог захтева италијанске војске и само му делимично, и против воље, изашао у сусрет, није сад (Хитлеру) чинио никакав приговор. Вероватно му није остало скривено дајета одлука Хитлера мотивисана (изазвана) веома ниским немачким . мишљењем о борбеној вредности хрватских домобранаца и усташких формација, као и познатом сумњом о конструктивним способностима усташког режима…”.

Опуномоћеник немачког Министарства спољних послова код војног заповедника Србије, др Федикс Бенцер, јављао je службено (стр. 108) 27. августа 1941. “Комунистички покрет се шири… Беда српских становника протераних из Хрватске и Мађарске и њихова саопштења повећавају запаљиву материју”.

Стр. 135: Кадje било наређено дасе предузму у Срему “полицијске мере” за чишћење од комуниста (августа 1942.), тада су “органи хрватске усташке службе надзора под вођством ванредног пуномоћника Томића извели нове паушалне казнене и терористичке акције према српском становништву, које су у Београду произвеле огорчење и посредно ослабиле такође Недићеву владуТ To je чак огорчило и највећег непријатеља Срба међу Немцима посланика Кашеа, који je код Павелића протестовао због “терористичких аката против хрватских држављана српске народности у Срему”. Овај je на то опозвао комесара Томића !!!

To je све што je учињено, то je цела санкција за онаква недела против Срба. Разуме се да je Томић добио другу, још значајнију службу. Позната je ствар да су три лица међу Немцима били непоправљиви србофоби: Химлер, Рибентроп и, више од свих, посланик у Загребу Сигфрид Каше. Па и он je чак протестовао код ‘ “поглавника”, што писци документарно износе.

На страни 150 књиге етоји како je у лето 1942. командант 718. немачке дивизије “био принуђен даједну чету усташке пуковније под • командом пуковника Францетића разоружа и ухапси, јер, какостоји

»130-

у званичном извештају, ова je чета била с правом осумњичена да je поново вршила насиља и злочине над српским становништвом Романије..Л

Кад су Немци, стоји у примедби, стрељали код Гргуреваца у Срему 257 Срба због убиства два наредника, то je немачки посланик. у Загребу упоредио са “усташким зверствима”. Командујући генерал Бадер je одбио та упоређења са “зверствима усташа” као увредљива за немачку војску.

На крају књиге у тзв. “Закључним напоменама,> пишу Хори и Бросат (10, с. 175), да су у другој фази рата “немачки и хрватски циљеви почели да се међусобно удаљују. Док je војска (вермахт) почела из окупационо-политичких интереса да национално Српство чини способним савеза, усташе су и даље вршиле свој антисрпски крсташки поход, који je комунистичким партизанима ишао на руку.„:\

На претпоследњој страни (177) објашњавају Хори и Бросат какоје комунизам био у Југославији скроз безначајан, а тек 1941. добио ie више значаја.

На страни 126. констатују писци да су “усташе у Босни сматрали националне српске четнике као своје главне непријатеље више него

комунисте

Кад су четници “због напредовања црвене армије покушали да се пребаце на северозапад, нису хрватски фанатици оклевали да над бегунцима врше крваву освету… Почетком децембра 1944. дознало се да су бројни четници… на бегу кроз Хрватску нападнути и побијени. Такође je и ђуришић са низом својих четника био жртва усташа. Рибентроп je упутио свог посланика 12 децембра да се ‘сместа јави код поглавника4 и да изрази најјаче чуђење владе Рајха због ових догађаја, ‘при којима су се ‘припадници усташа кривили за гнусне испаде4 и затражио je најстрожије кажњавање криваца…”. Сад се наводи дословно један пасус Рибеитроиовог шшш:

“Влада Рајха не може овај поступак који су показале усташе у овим догађајима сматрати као акте војника, већ се овде ради о недисциплинованим и самовољним злочиначким елементима”.

И ово се мора овековечити оригиналном верзијом, тим пре што се овде ради о званичном документу највиших немачких органа, који потиче од толиког мрзитеља Срба Јоакима фон Рибентропа. Он гласи:

Die Meldisreglerung könne ein Verhalten, wie e§ die an diesen Vorfällen feste i gten Angehörigen der Ustaseha gezeigt haben, nicht mehr als Handlungen von Soldaten betrachten, sondern hier handle es sich mm das undisziplinierte und willkürliche Treiben verbrecherischer Elemente.

Да cy најкомпетентнији и највиши органи Трећег рајха своје

-131-

савезнике назвали “злочиначким елементима”, то je кулмен који се не може превазићи, јер дела о којимаје реч (убиство*војводе Павла ђуришића и његове дружине) није извршено од неких анонимних и потчињених “усташа”, већ je наређено и спроведено од саме “владе” злочиначке “НДХ”. Њој су упућене те речи фон Рибентропа упркос све дипломатске стилизаиије.

IX.

Последњим речима би било најприкладније завршити есцерпте из књиге Хорија и Бросата. Али у њој има нешто података и р италијанском гледању на те догађаје и о италијанској политици У наказној “НДХ”. Тога има знатно више код италијанских и других писаца, али би била штета и ово овде пренебрегнути, нарочито о рефлексији те политике на Немце одн. о њиховој реакцији. Неке податке ћемо изнети уколико имају везе са нашом основном темом. А још у почетку преноса мисли ове двојице научника ми смо пренели и званичан италијански став да неће изручивати Јевреје Хрватима, да би то њима било испод части. To je изнето тамо где се говори о Јеврејима. Овде неки други подаци.

У књизи Mauapa Хорија и Немца Бросата (10, с. 123) пише: “У анектираним далматинском острвском и обалском пределу показале су италијанске власти под гувернером ђузепом Бастијанини већ од пролећа 1941. доброћудно држање према српско- православној машини… У.сташки терор према Српству (директно тако у књизи стоји) пружир je италијанским и војним властима шансу да се и ван далматинског анексионог предела појаве као протектори српског становништва.

Писци износе и своја гледишта разумевања ове италијанске политике, у којима између осталог стоји да су “постугши усташа узнемирили земљу и очигледно допринели одласку људи у герилце. Српски четниди нису се бојали италијанске власти и она им се, у поређењу са уеташком, чинила сношљивијом и омогућавала им je лакшу слободу кретања”.

(Писии даље утврђују – на’ стр. 124 – да Италијани нису том сарадњом добили шта су очекивали: унапређење сопствене хегемоније. Истина, на_стао je један моћни фактор против усташа са све већим значајем, али борбени циљеви и методе српских четника измакли су се у великој мери италијанској контроли). Већих речи признања четничкој борби једва да има. Али се то овде не може третирати.

Па и у осталим деловима те “НДХ” – кажу исти писци – “италијанске војне власти су се директно противиле хрватским органима а нарочито усташама и оне су (италијанске војне власти) мере које су биле предузете против православног становништва (такође и Јевреја) стављали ван снаге и за војно покриће су се у неким пределима рађе служили четницима него усташама,\ (10, с. 116)!

132=

Пиши наводе жалбу фамозног посланика Кашеа Берлину да “Италијани враћају у Аихова седишта избачене православне попове, Србе i! Јевреје..Л

У извештају нациртичког странкиног изасланика и шефа у Хрватској Рудолфа Ептинга одјула 1942. стоји: “Италијани несамо што штите у пределима које су окупирали српско становништво које тамо станује према Хрватима, него их чак понекад и хушкају против Хрвата, а у приморским местима пружају крови заштиту Јеврејима које Хрватска тражи rfxohe да ухвати…”(10,с. 129).

Тај извештај je углавном одобрио шеф СС елужбе у Хрватекој Шеленберг, али je ипак нашао да je италијанско поступање према Србима “утолико разумљиво” што тамо где су земљиште окупирали Италијани желе “Хрвате и Србе подједнако да третирају”. Али кажу писци (Хори и Бросат): “Изречноје потврдио шеф спољне службе СД критику усташке праксе ћрема Србима’2

X

Има у тој књизи немаЧко-маиарских конаутора још много ванредно важних података о хрватским неделима и неваљалствима. He можемо све преносити већ ни због пропорције, поред тога што извесне од тих података преносимо из дела других писаца.

Овде морамо учинити једну методолошку опсервацију. Било би можебит добро, па се уређивач ове збирке тим питањем спеиијално бавио, да се извештаји немачких^ власти садржани у књизи Хори- Бросата извуку и прикажу према субјектима од којих потичу: нпр. извештаји дипломатских органа Н^мачкеса Балкана, Извештцји СС формаиија Немачке у Хрватској ■ и Србији, извештаји осталих иолитичких органа Немачке итд. Има много разлога, првенствено техничких, који би говорили за такву поделу материјала. Да нисмо тако поступили, преовладали су морални обзири. He би се онда добила јасна слика шта садржи ова драгоиена књига, којаје Хрватеу емиграцији просто запањила. .Одузела би се донекле. писцима заслуга за ово прибирање података, па макар они увек били изнова иитирани. И неки технички разлози с-у говорили заусвојено решење: нису се увек могли извештаји .разних органа цепати кад су у књизи прикупљени и условно приказани, одн. кад су утврђени као конгруетни.

XVII. НОВИНСКИ ПРИКАЗИ

ЗАЈЕДНИЧКОГ ДЕЈ1А МАЦАРА И НЕМЦА


59.

У немачкој штампи су свакако изашли разни прикази, за њих сензационални, а за цео свет најдокументованије књиге Броеата и Хорија. Ми њих немамо сем по изузетку. Требало би пратити целу дневну штамиу на немачком језику, па то пронаћи. Један човек сам то не може да чини. Зато ћемо се обазрети само на три листа која су

-133-

нам дошла до руку. To се могло учинити и на другом месту у овој књизи (одељак 14 нпр), али му je овде погодније место.

Нама je прво доспео до руке један приказ у Штутгартском Ј1мсту9 који je изашао одмах иза појаве књиге (66). Приказ je пртпиеан, што му даје већи значај. Писац je Фриц Рихерт. ‘

Он почиње са описом бацања бомби у Немачкој од стране Хрвата “у тесној вези са католичким поповима”, шта>- je произвело у Немачкој изненађење, па онда наставља:

“Ово чуђење долази свакако због тога, што žy врло малом броју ’ (Немаиа) познати догађаји који су се десили између уласка немачких трупа у Загреб и њиховог одласка. Јер каје за време рата имао времена да се позабави са постојањем државе Хрватске и посебним условима тога режима, тим пре што у нвмачким новинама, сасвим разумљиво, није било могуће наћи много тога о овом предмету ? Оно што je пропуштено може сада да се надокнади лектиром одличног описа Бросата, историчара савремених догађаја, и Хорија, који je догађаје доживео у близини као маиарски аташе за штампу”.

Рецензент даје податке о предратном времену и држању Италије и Немачке према усташама, да настави:

“To објашњава да се “поглавнику”, како се Анте Павелић као ‘државни поглавар’ дао титулисати (оба знака навода су пишчева, који се руга са тим ‘државним поглаваром’, J1MK) било дозвољено да Србе подложне његовој власти на стотине хиљада покоље”. To се мора дати у оригиналу:

Dies erklärt, warum es dem “Poglavnik”, wie sich Ante Pavelieh als “StaatstiiMrer” titulieren Mess, erlaubt wurde, die seiner Botmässigkeit unterstellten Serben m Hundert- tausenden abzuschlachten.

Писац ” наставља: “Jep исто тако као што Југославија није била хомогена творевина, није била ни ова карикатура државе вођеТ Ето, како се таксира та “држава” са којом се Хрвати поносе, од њихових савезника: diese Karikatur eines Führerstaates • Онда каже: ‘ТТоред три милиона католичких Хрвата, настањавали су (ту државу) два милиона православних (Срба и Бошњака) и пола милиона босанских муслимана. Остатак од 6 милиона становника спада на Немце (Фолксдојчере), Мађаре, Словенце, Чехе, Словаке и Украјинце”.

“Држава са таквом историјом постанка (која je постала на тај начин) и таквим становништвом имала би сав разлог да најпре прокрчи пут измирењу, да пружи доказ да je нови државни народ сиособан за своју мисију… Известан смисао би имала сарадња (Хрвата) са непријатељем само онда кад би успела да људима који живе под хрватском влашћу створи бољу судбину него што je имају они који живе под немачком војном управом у Србији. Онда се не би ни појавила потреба да се прво обрачунава са партизанима”.

(Скоро потпуно исте аргументе ja самнавео пре више од 10 година у књизи “Мегаломанија једног малог и нескрупулозног народаТ

-134-

одељак XXI под насловом “Владавински капацитет хрватског народа” и други одељци).

Писац продужује: “Место тога поче усташка држава да нехрватима не признаје пуно право држављанства. Ту се шворило о ‘хрватској раси и хрватској крви\.. Лозинка je гласила 4Вог и Хрвати’. Надбискуп Степинац, нарочито пак нижи клир, помагаху усташе и њихову тежњу да православне Србе прекрсте. До каквих мистичних заноса беху способни присташе усташа, показује овај цитат преузет ид сарајевског ‘Католичког тједника’ од 11. маја 1941: ‘Преко наше нове, младе и слободне Хрватске се појавио на небу као знак лик девичанске Богородице. Богородица долази да посети Хрватску. Она хоће да у свој матерњи плашт огрне младу, поново рођену Хрватску баш на хиљадугодишњу обљетницу католицизма у Хрватској. Она опет силази к нама да би на застави наше слободе заузела своје старо место… Хрватска Бога и Марије старих времена понова je васкрсеула”. (Ово je директан и веран превод са немачког; можда у хрватском оригиналу није све баш исто, али су идеје несумњиво верно репродуковане и у немачком и у српском).

“Такви тонови нису могли да добију пристанак СС, и зато су ови, помоћу великог муфтије, покушали да поставе муслиманске дивизије. Терор je изазивао контра мере и доприносио одласку нових присталица герилцима. Једина права помоћ која им се пружала долазила je до четника генерала Михаиловића, док je од Хрвата и њихових савезника Немаца одбачена, а само од Италијана прихваћена”…

“Као што je чудна историја усташа и њихових зверстава, исто тако je чудно да je свет нашао тако брзо равнотежу иза овог верског рата. За дивљење je са каквом јасноћом аутори успевају да прикажу замршене догађаје, који делују све до данашњег дана, и какво обиље материјала су уложили. Један сјајан комад историјског описивања прошлости, чија се нарочита вредност налази у томе, да даје прилог феномену постанка и деловања једне фашистичке партије и начин владавине коју je вршила кад je власт задобила”.

. Тиме завршава овај једнако концизан колико новинарски ексцелентан чланак.

60.

И угледни лист “Рајнпфалц” се осврнуо на књигу Хорија и Бросата. Пиеац je означен иницијалима : Ј„ОХ.9 што опет значи да напис није анониман. Изашаоје у листу од 3 априла 1963. под чудним насловом: “Југословенска игра склопа”, а са значајним

поднасловима: “Усташе-фашисти” могу мало тога Титу да пребаце; Позадина “хрватског процеса” у Бону (67).

Овако тај чланак почиње: “Баш још на време, да би пружио савремено-историјску позадину “хрватског процеса” у Бону, изашао je ових дана у оквиру серије публикација минхенског “Институтаза савремену историју’ том ‘Хрватска усташка држава 1941 – 19457 Оба

-135-

аутора, Л. Хори и М. Бросат (овај друш већ познат кроз две књиге: “200 година немачке политике према Пољској” и “Национал- социјалистичка политика према Пољској 1939-1945”) распростиру у документима пред немачком јавношћу досад тешко (једва) познату истину што je заиста била Павелићева усташка држава у сенци ‘балканске политике’ Хитлера и Мусолинија, која je све који су друкчије мислили безобзирно угњетавала, настојећи да потпуно утамани (искорени) све нехрватске мањине. Ко ову збирку докумената прими срцу – а бонски суд то треба свакако да учини – убрзо ће увидети да je то био Анте Павелић чија личност , ‘принципи’ невидљиво лебде као прави кључ за садашњи ‘хрватски; процес’, као и за тај актуелни догађај. Никако није био (атентатор?) неки антикомунистички патриот и западњачки вођ хрватског хришћанства а још мање ‘фашист’ као што хоће да преставе. Напротив, онај Павелићев систем, који очигледно још до данас накнадно дејствује у мозговима оних младих атентатора, који су за време ‘усташке државе’ били још деца, тај (систем) биоје у најбољем случају символ за циничне злоупотребе хришћанске фасаде за тамне политичке смицалице…”.

Даље писац, под делимичним насловом “Злоупотребљено хришћанство”, наводи “хрватске крижаре” и њихов тобожњи “ослободилачки фронт”, свеудуху павелићства и у контрадикцији са демократијом и хришћанством.

У трећем. делу књиге са делимичним насловом “Хрватска – пасторче историје” почиње овим речима: “Данас грме потомци тих усташа мало сувише против титоистичког ‘србокомунизма’ и као ■ свој циљ постављају ‘демократску и социјалиу, слободну и независну хрватску божију државуХ. али мало вероватно. При томе би Хрвати имали разноврсне разлоге да буду са својом историјом заиста незадовољни…”. Писац сад истиче зашто.

Даље каже како je нетачно садашњи комунистички режим Југославије називати “србокомунизмом”, јер су “Титову кровну организацију АВНОЈ напротив водили претставници несрба иСрби су ту испочетка били само мањина…”

• 61.

И главни коресподент Ноје Цирхер Цајтунга за Југометок Виктор Мајер осврнуо се на предњу књигу у том листу, који je на свим тестима проглашен за један од најбољих листова света (понегде као најбољи) крајем 1964. (68). Тај приказ у швајцарском, не немачком листу, али листу немачког језика, који чита иста публика, и односи се на књигу Немца и Маџара, тако да се може сматрати ако не њеним наставком, оно бар њеном последицом. Овај приказ и књига су повезани. Сем тога, у овом другом издању хрватских злочина приказаних од њихових савезника додати су и швајцарски писци, из разлога тамо наведених (глава четврта). Зато ћемо се и на тај приказ овде осврнути.

Виктор Мајер почиње овим речима: “Једна у највећем степену

-136-

значајна публикација о једном поглављу историје јужнословенских народа, поглављу међу најжалоснијим и најнеутешљивијим – тако би се могао формулисати закључак који се извлачи из читања публикације Института за савремену историју о хрватској усташкој држави 1941 – 1945. Базирајући на доживљене извештаје маџарског новинара Ладислава Хори, који je боравио 1941. у Загребу у дипломатској служби своје државе, и проширене редовима немачког’ историчара Мартина Бросата, који je црпео богат материјал из немачких архива, једним делом још необјављен, овде су претстављени брижно документовани. Кратак сјај и дуга беда једне клике завереника, која je’ на туђим бајонетима издигнута изнад једног народа… Испуњениједним баш праживотињским митом, који нису премашили ни национал-социјалисти ни остали слични покрети на Балкану, беснили су људи “поглавника” Павелића четири године против “инородних” становника њима додељене територије, у првом реду против Срба у име “чистоте” наводно васкрсле хрватске нације. Кобуде тражио разлоге наћи ће овде битнаупутства..Л Даље Мајер пише да су “прогањања Срба, при којима су’ 400 хиљада православних пали као жртве” довела до четничке акције.

Мајер замера писцима што не осветљују улогу католичког клира и што усташки покрет упоређују са Хлинкиним и Тисовим у Словеначкој, који су се “изузимајући једну малу групу екстремиста, сасвим друкчије понашали”. Као што се види, према Виктору Мајеру, нико није био раван у зверствима Хрватима; Ни нацисти, ни фашисти, ни словачки националисти !


XVIII, ДОДАТАК ПОДАЦИМА

НЕМАЧКИХ ПОЛИЦИЈСКИХ ОРГАНА

‘ 62.

Пошто међу свима од нас наведеним писцима само . Хори и Бросат износе полицијске извештаје немачких органа у “НДХ’\ то ћемо у овом делу навести још један такав податак, који je саопштио Хрват Мирко Першен у једној скорашњој књизи (69, стр, 163). Несумњиво je тај извештај из тајне архиве СС, коју су купили југословенски комунисти за 50.000 долара, али објављују само оно што њима годи. Мирко Першен има још покоји податак, али je * његова цитација сасвим неадекватна и, према томе, научно скоро неупотребљива. Чак и за овај податак се мора конструисати тачна цитација код писца разбијена и у преводу дата ! Ту je изнета’ i4квaлификaциja,, једног од усташких вођа и највећих крвника Макса Лубурића (на другом месту стоји Вјекослав). To je “оцена” СД у Загребу из 1943. (70), у одељку “Осврт на вође усташа” (СД значи служба безбедности, Сихерхајтсдинст, један огранак СС). У том званичном акту немачких полицијских органа својим старешинама у Берлину стоји (према преводу Першена).

-137-

“Лубурић Макс – усташки бојник – Загреб. Од 1928. до 1941. биојеу емиграцији. Оснивач и први шеф концентрационих логора у Хрватској. На његову заповјед ликвидирано je у Ст. Градишки

 1. у Јасеновцу 120.000 и у другим лошрима 20.000 људи. Лубурић je особно судјеловао код покоља, велики садист – живчано болестан, патолошки тип. Послушно и на све спремно оруђе поглавника Павелића. Политички активан, покретачка снага за крвава обрачунавања у Хрватској”.

Першен износи и осврт немачког посланика у Загребу Кашеа^ , највећег непријатеља Срба међу Немцима, који покушава да га брани. Но ипак (локо цитато) додаје: “С њемачким трупама je Лубурић добро сарађивао. Због испада у Травнику њемачки опуномоћени генерал у Хрватској затражио je његову замјену. Поглавник га je стога удаљио са свих водећих мјеста…”.

Због његових зверстава против Срба, на захтев генерала Глез фон Хорстенау, био je смењен, али су му дати положаји да још rope Србе тамани.

У илустрованом делу своје књиге хрватски писац Мирко Першен (69, после стране 96, седми лист) доноси фотостат поменутог немачког извештаја. To je 3. страна извештаја број Н306079. Ту je само почетак навода о Лубурићу, кога на немачком означују као “мајора код усташа” и кажу да je “стар 28 годима”.

Али пре њега дају податке и о “усташком пуковнику” Ивану Јавору, за кога стоји да je “пропали студент… сасвим задужен, коцка се, ноторна пијаница….” На крају кратке “карактеристике” стоји за њега:“Он, се јеврејском и српском имовином у Бања Луци много обогатиоУ

Ето, то су немачке званичне карактеристике хрватских “доглавника,\

Много напред у књизи (69, стр. 34) Першен наводи податке штурмбанфирера Вајзнера од 19. јула 1941. који се био вратио из Београда у Загреб и саопштио хрватским властима да je “од немачког генерала у Србији примио брзојав да су јуче или прекјуче усташе преко Дрине пребациле у Ужице око 15.500 Срба у врло жалосном стању, без одијела, без новаца и средстава за прехрану, a неке чак и без обуће. Сви исељеници изјавили су њемачким властима, да су им усташе све одузели…”.

. Ja лично сумњам да je немачки генерал говорио о “устжпким. властима”, већ о хрватским. Першен je морао и хтео тако да пише.

63.

Кад смо већ код Лубурића и полицијских извештаја немачким властима, а такође и код књиге Мирка Першена, пренећемо из његове књиге још један карактеристичан податак (у многом смислу). На стр. 97 речене Першенове књиге (69) стоји: “У августу 1944. je Јасеновац посјетио претставник швицарског Црвеног крижа, о чему je гшлицијски аташе Ханс Хелм поднио Кашеу овај извештај:

-138-

Тореименовани разгледао je недавно, заједно с државним секретаром у министарству уиутрашњих послова др Самболићем и с главним равнатељем за јавни ред и сигурност др Јурчићем, концентрациони логор Јасеновац, да би тамо проучавао увјете заточеника. Шмидл се у првом реду живо занимао за поступак са Жидовима. За остале заточенике логора показао je само мало занимање. – Усташки допуковник Лубурић, који je раније био командант Јасеновца, саопћио je да му je Шмидл посебно скренуо пажњу да се са Жидовима треба поступати врло добро и да безувјетно морају остати на животу. Он je предложио да ће швицарски Црвени криж упутити лијекове, намирнице и одјећу Жидовима који се налазе у Логору, али мора добити гаранцију да ће ове пошиљке бити подјељене само Жидовима… Колективна пошиљка робе не долази у обзир, јер постоји опасност да би роба и намирнице могле бити подијељене осталим заточеницима.

Допуковник Лубурић je означио као безобразлук да je од стране надлежних министарстава уопће дозвољен посјет једног страног држављанина једном хрватском концентрационом логору, без обзира на то да се ради о делегатима Црвеног крижа\”


XIX. ДВА САШРЕМЕНА МЛАДА МАЏАРСКА

НАУЧНИЈСА О 66НДХ”

– 64.

Ту скоро се изјаснио и о неделима Хрвата један млади али веома истакнути и међународно признати мађарски балканолог и политиколог уопште. To je Ленваи Пал (Павле Ленваи), рођен 1929. у Будимрешти, правник, припадник Социалдемократске странке. Бавио се публицистиком, претежно журналистиком и био члан редакција најбољих мацарских новина. Маџарске комунистичке власти су га ухапсиле 1953. помилован je 1956. Доцније je преко Варшаве побегао у Беч, где треба и сад да живи.

У емиграцији je написао, између осталога, веома запажену књигу “Црвени Балкан. Између национализма и комунизма”. Онасе канда појавила у оригиналу на енглеском. Ja имам њен превод на немачки из 1969. (71). Врло je занимљива и за странце поучна. Маколикогод настојао да буде објективан, писацје несумњиво наклоњен “Титу” и његовом режиму. Овде нас интересује како се изјаснио о режиму “НДХУ

На страни 53 књиге Црвени Балкан пише Ленваи: “Кад je после освајања од стране нацистичке Немачке године 1941. основана сепаратна “краљевина Хрватска’ под италијанским принцом који je боравио ван земље, и којим je владала екстремно фашистичка усташка терористичка група (das von den extremen faschistischen Ustascha – Terroristen gruppe regiert wurde) били cy заслепљени

изгледом на конверзиЈу стотине хиљада православних Срба загребачки надбискуп Степинац, неколико хрватских бискупа и

-139-

многи припадници католичког клера. Степинац je поздравио сјајну прилику за унапређење хрватске и свете католичке ствари у Босни, која je била додата марионетској држави Хрватској, иако je број Срба ту био двоструко већи него ХрватаТ Немачки:

„.in Bosnien,, dm dem Marionettenstaat Kroatien zugeschlagen werde, obwohl die Zahl der Serben doppelt so gross war wie die der Kroaten.

Даље пише Ленваи: “Упркос све већој зловољи према методама преверавања од стране усташа – масовних убистава и претња стрељањем – Степинац и виши клер су пропустили да се дистанцирају > од режима терора..Л

На страни 74 и следећој описује Лендваи дивљање хрватског национализма “пре и за време комадања Југославије”. Њимаје било стало само до уништења Југославије и пропасти Срба. Он каже сад директно: “Да’ je круна такозване Краљевине припала једном од принчева на туцета из куће Савојске, који се одсад зваше Томислав – други, то није много ометало Хрвате, који су били приправни да своју. независност приме чак из рука Мусолинија и Хитлера. Међутим, кад су морали да уступе далматиснку обалу као цену за саму привидну независност, охладио се први вал истинског одушевљења веома брзо. Чак ни понуда компензације, да припоје целу Босну и Херцеговину, са српско-исламском већином није могла више да умири узбуђене духове… Кад су усташе почеле да Србе, који су сачињавали у гшчетку трећину становништва нове државе, кољу, не само да су их натерали да се повуку у планине ради спаса свога живота, него су изгубили и симпатије ширих кругова становништва. Хитлеров врховни заступник на Балкану цени да су усташки терористи усмртили три четвртине милиона лица која се нису могла браниТи. To су били пре свега Срби, али такође 25 хиљада Јевреја и остали ‘туби елементи’. У ретроспективи je усташки режим заиста пружио силама осовине драгоцену тактичку помоћ, но она je ипак носила тада у ееби клицу стратешке катастрофе.” У немачком

Hitlers oberster ‘Vertreter auf dem Balkan schätzt, dass die Terroristen der Ustascha eine dreivirtel Million wehrloser Menschen ermordeten. Es waren vor allem Serben…

И Ленваи, као и сви немачки писци, сматрају Босну и Херцеговину српском или “српско-исламском”. Нема тога који je сматра хрватском поред све њихове “промицбе”. И нема ниједног који говори о њој у рату а да хрватске злочине не осуђује.

Ja не знам има ли још Мацара који су осуђивали хрватске злочине сем Хориа и Ленваја. Свакако их много нема, јер комунистичка Мацарска не ематра опортуним да наглашава оно што к^омунистичко-хрватска Југославија не жели да се спомене. Два наведена писца су маиарски емигранти. У књизи Ленваја ове ствари се нису могле очекивати, ту оне не спадају безусловно. Случај je да сам их пронашао тражећи друге ствари, и тиме угштпунио збирку.

64a.

Jom једну сасвпм нову књигу једног Mauapa добио сам у току

-140-

рада, па желим да уметнем у текст и из ње нешто мало.

Врло активни маџарски истраживач историје најновијег времена Петер Гостоњ издао je, поред многих других дела и једно под насловом “Коначна борба на Дунаву 1944/45”. Оно je убрзо доживело друго издање (1969) које ми je ставио на расположење мој кум Влајко Влаховић. Мада писацживи као емигрант у ШвЗјцарској, ja нисам раније знао за ту књигу. (80).

Петер Гостоњje рођен 1931. студираоје Економију у Будимпешти. Успело му je да побегне из земље после устанка с јесени 1956. Живи у Берну, као активни борац на перу против комунизма.

Beh no предмету расправљДња она мало садржи о питањима које ми овде расправљамо. Само се успут и ретроспективно осврће на Павелића и њешву државу. Тако на страни 69 пише: “Поглавник Анте Павелић – шовинист, по занимању адвокат а од 1926. професионални политичар, радикалног кова – стави Хитлеру чак и војнике у борби против Црвене армије на расположење, али они пропадоше код Стаљинграда заједно са армијом маршала Паулуса.

Хрватска вођена од фашистичког усташког покрета борила се против два смртна непријатеља: бољшевика и Срба. Због тога се водио у Загребу, главном граду Хрватске, већ годинама огорчени мали рат против Срба (и православаца), који je нашао свог израза у свим животним подручјима…”.

У аднотацији на крају књиге на коју се у горњем тексту позива иише Гостоњ: “Главни задатак усташа беше ослободити Хрватску од страног ига, створити потпуно самосталну државу на историјском пределу Хрватске при чему се мора старати, свим средствима, да у хрватској држави влада увек само хрватски народ и да буде госгшдар свих материјалних и духовних добара своје . земље\” Ту он цитира самог Анту Павелића који je овај програм ноставио и доводи га у везу са праксом ”огорченог рата против Срба на свим подручјима”. Њих или има да нестане или да се потпуно обесправе (национална и морална пропаст, геноцид у сваком случају).

Гостоњ описује расуло хрватске армије у доба које расправља, тоталну њену пропаст и десерцију. Наводи шта je све Павелић покушавао да бар на изглед спаси своју војску: он je хтео да оснује једну велику личну гарду своју, алије то Хитлер одлучно одбио. Овај податак, као и низ других с краја 1944. и с почетка 1945. године доноси Гостоњ на основу тек откривених архивских извора. Хитлер je био одлучно против стварања тих формација јер се ради о “једној новој службеној формацији коју je тешко контролисати и помоћу које би се могао немачки утицај да одбаци”. На тоје Павелић послао своју жену као таоца у Берлин !! (80, с. 201).

На страни 269 пише Гостоњ да je 2. маја (1945) Павелић послао у Италију једног министра за преговоре са Савезницима. Али “хрватског емисара није нико хтео да прими”. Неко je набацио био

-141-

идеју да се прихвати “велика последња битка све до пропасти” на, хрватском тлу. Али Савезници су били близу и та идеја – je “у последњем минуту одбачена”.

Место тога, по начелу “спремни за дом” (то им je била лозинка и руковођство у животу), хрватска влада побеже главом без обзира.

“И сам поглавник искористи овај пут кадје напустио Загреб” (с. ‘270 •)

Страна 276: “Хрватска влада je у Роите, 50 километара северозападно од Инзбрука, заробљена. Али се “поглавник4 није нашао међу заробљенима. Онје, истина, са неким својим партијским пријатељима, напустио Загреб у првим данима маја 1945. алиА * • оставише војску и народ на цедилу. Под лажним именом имје успео бег преко Италије у Јужну Америку…”.

-142-


ТРЕВМ ДЕО ;


ПОДАЦИ M3 ИТАЛШАНОШХ


ИЗВОРА

Мада су војни архиви Нталије који садрже податке из Другог светског рата још увек ееприступачни јавности, ипак се до неких података могло доћи, често веома значајних, а увек сасвим аутентичних и веродостојних. Већина je сасвим из прве руке. Дошли смо до њих и случајем и систематским трагањем. За моменат, много je корисно и ово.

У првом издању смо ми заједно навели све што смо нашли написано од Италијана који су припадали војним формацијама у окупираном делу Хрватске. Под извештајима се разумеју не само рапорти својим вишим старешинама, специјално • централним војним властима у Риму9 већ и накнадно обрађен материјал у виду мемоара итс. Јер су то такође извештаји, саопштења, изјаве ових лица. Извештај je чим једно лице своја лична запажања саопштава другима, одн. објављује свету.

To ће бити и овде случај. Само што ћемо овде одвојити саопштења виших команданата, махом ђенерала или пуковника који чекају унапређење за ђенерала, од писања субалтерних официра, која су. више садржавала њихове личне утиске. Још један разлог говори за ово издвајање: ови нижи официри су махом резервни официри, у ствари цивили у иниформи. Они друкчије и посматрају и приказују збивања.

Напослетку, у првом издању овај одељак je био сувише велик, далеко највећи од свих других, а у новом издању има да се знатно допуни, тако да би инсистирање на старом распореду довело до крајње диспропорције изношења материјала.


XX. ИЗВЕШТАЈИ


ИТАЛИЈАНОШХ ВИИШХ ОФИЦИРА

(КОМАНДАНАТА) ■’

65.

Прво ћемо изнети један необично интересантан податак из првих недеља рата одн. окупације Југославије, и то извештај једног активног команданта дивизије (из Сардиније, по чијем тлавном . месту Сасари je и названа). Случај je хтео даје тај извештај објављен, а још већи случај да сам се ja тада налазио у Риму и њега такорећи шчепао. Ево како je то текло (ja сам овај случај објаснио на неколико места, али superftaa non nocent , тим пре што му je овде најприкладније место, што би правници рекли sedes materiae).

-143-

У јесен 1953., y време кулмена спора са Италијом због Трста, септембра месеца, Јосип Броз je еапао Италију за злочине њене војске учињене за време рата у Југославији. To je изазвало италијанске званичне кругове да бар делимично открију карте и изнесу шта je све за време рата рађено у Југославији уопште. И њихово Министарство војно ставило je римском дневнику “Време” (Ил Темпо) неколико података на расположење. Први међу њимау бр. 250 од 9. септембра 1953. просто je сензационалан и најсигурније доказује интенције и сам смисао криминалне државе Хрватске.

‘Ја сам се случајно налазио тих дана у Италији, на конгресу * ‘ Међународног статистичког института, случајно видео овај лист у Кастел-Гандолфу, пред сам пријем Конгреса од Папе, и купио га.

У том бр. 250 има један овакав став (81): “Да би се.дао појам о менталитету с којим се ‘оперисало’, интересантне су неке епизоде, чија je документација осигурана у италијанским архивима.

 1. маја 1941. пријавише се команданту дивизије “Сасари” у Книну три особе, међу којима отац Шимић, францисканац. Оне изјавише да су од Загребачке владе одређене да преузму цивилну власт у тој покрајини. Италијански генерал их запита који би био правац њихове политике. Отац Шимић беше тај који je дао одговор: “Убити све Србе у најкраћем времену”. Командант дивизије “Сасари” није веровао својим ушима. Тражио je да то понови. А овај: “Убити све Србе у најкраће могуће време. To je наш програм”. “Ja се чудим – одговори високи италијански официр – да се не схваћа ужас тога предлога, и да баш један свештеник, усто још францисканац, долази r да то изјави…” “Није било средства да се они одврате, тим пре штоје наредба из Рима гласила “не мешати се у локалну политику”. И они ‘ започеше…”

Име тога хрватског зликовца лист je донео мањкаво. Тј. донео je само презиме, па и то као Симић, јер Италијани немају знака ш. Ja сам одмах помислио да то мора бити Шимић. Према књизи проф. Виктора Новака Магнум кримен (82) то би могао бити, и јамачно je то, фра Вјекослав Шимић, за кога он на стр. 652 каже: “У книнском срезу најстраховитије зулуме починиоје усташки вођа фра Вјекослав Шимић. И тај “слуга божји и светога Франа” сам je својом руком убијао СрбеТ Према исказу заклетих сведока који се чувају у Архиву државне комисије: – “Сва убојства Срба извршена су по његовом наређењу и према његовим упутама. Он je штавише и сам својом руком лично убијао Србе. Одлазио je са усташама у Босанско Грахово, Кијево и Врлику, одводио Србе из тих мјеста и убијао их.”

На тога зликовца Шимића жалио се претставницима хрватске “државе” (“НДХ”) сам кардинал Тисеран, као што ће се видети из даљих излагања, но ови су по старом хрватском рецепту сви заниекали.Ни његова еминенција кардинал Тисеран није знао за овај no Хрвате и њихову државу поразан податак.

Доцније je награђен положајем “војног душобрижника” од “врховног војног викара” (Степинца (82), стр. 861) и служио

“144-

специјалне миее-захвалнице (иста књига стр. 1010).

Сам податакје по свом происходству узвишен изнад сваке сумње. To je скраћен извештај италијанских војних снага у Сев. Далмацији својим старешинама у Риму, војних снага које су биле савезници и гаранти срамотне “НДХ”. Аутентичније нешто не да се ни теориски замислити.

Сам лист je казао да je податак из италијанских војних архива.

Да би се овај податак овековечио, јер тешко да ће се важнији икад наћи, и да би се читаоци уверили да сам га ja пронашао, пренећу га у оригиналу, што сам такође ту скоро учинио у књизи “Ko je кривза злочине над Србима у НДХ”.

У оригиналу он гласи:

Per dare uit’Mea della mentellta com la quale si “operavsr”, son© interessant! alcmiai episodi, la cut documentation© e assicurate agli archivi italiami.

If. 21 maggio 1941, si presenter©!!© al Comandamte della Division© “Sassari” ‘ aJCmin, tre person©, fra le qualli fra Padre Sismüc dell’-Ordine franeescaii©. Esse dieMarom©’ di essere incarkate dal Cavern© di Zagabrla di assume?® i poteri dvili in quella provincia. 11 general© Italian© demand© quale saretobe stet© rindirizzo della loro polities* Fis Padre Slink a rispondere*. “Uccidere tistti i serbi nel minor tempo possible” Д1 Comandante della “Sassarf9 non eredeva alle sue ©reccMe. §© 1© fee© rf peters. E quail©: “Ueeldere tutti I serbi nel minor temp© possibile. Quest© e il nostro programma”. “Mi meravigllo – rispose alters Falto uff~ fficiale Italian© – ehe non si comprenda 1’enoraiita di tale proposito e ehe sim proprio um religoso, franeescano per guinte, ad ©sprinter!©!!”..» Non ci fu verso it dlssuadeiil, taut© pin ehe fording di Roma era di “non immischiars! nella politka locale”. Commeiaron©.

66o

Следећи подаци потичу директно из пера једног још вишег италијанског команданта и писани су апостериори. И њима се не може ни трунка ма чега пребацити.

Армиекм геиерал Марио Роата, командант италијанске II армије, у својим описима ратовања и командовања (83) осврнуо се и на “Хрватску”, где je такође био на служби. ђенерал Роата je био најелитнији официр Италије, њихов војнички понос. To су му

признавали и његови непријатељи. За генерала Роату каже гроф ћано (84, стр. 397), баш кадје он био одређен за главно командујућег у Хрватској: “Роата можда није симпатичан, али je он најинтелигентнији генерал кога познајем…”

He знам његова политичка предубеђења, али могу без страха тврдити да он није био а приори антихрватски расположен, а још мање просрпски. Најмање je он био аверзан католичанству. To важи

мање-више и за све остале више официре Италије чија ћемо дела овде цитирати. Сви су они јаукнули над злочиначким акцијама Хрвата као људи и хришћани. Тиме je њихов јаук значајнији и драгоценији.

Зато ћемо из његове књиге пренети неке пуне пасусе. У осмом поглављу књиге која носи наслов “Борба на Балкану и њене

-145

последице”, пише ген. Роата како су ^усташе” преузеле од Осовине власт, да онда наставн (стр. 170):

“И они, формирани у једну редовну ‘милицију’, или сакупљени у случајне банде, ‘усташе’, преузеше скоро сместа “расну’ борбу у име хрватске pace и, као што говораху, у име католичке вере, да би од нове државе начиншш један потпуно хомоген комплекс. И док се нису обзирали на бројно становништво муслиманске вероисповести (што дохазује да имје мало било стало до верског питања), започеше у великом опсегу утамањење српско-православног становништва (које су ‘очигледно идентификовали са владајућим делом paHrfjć • Краљевине Југославије), и Јевреја који су били много имућнији.

‘Утамањење’ (искорењивање, уништење, италијански стерминио), јер кампања о којој се говори беше карактеризована убиствима десетина хиљада лица, подразумевајући ту старце, жене и децу, док су друге десетине хиљада индивидуа у тобожњим логорима интернираца пустили да угину од исцрпљења и мука”. За “логоре” умеће реченицу: “Начињени од напуштених пустопољина, без икакве заштите, окружени жицама или појасевима стража.”

Горњи став гласи у оригиналу:

Stermisio… perch е la campagna di cul fratfasl fu earatterlzzafa dal!5 icdsiois dl decine di migllaia di persoiie, compresl vecdii«, donme e bambini, mmtre alfre decine di imigliaia d5 in- dividui, rinchlwsi in seiicenti camp! di concentramenfo (constitati da lande desolate, sema rlpari di sorta, delimitate da retkolati o cordon! di sentimelle) vi vennero Sasciati perire di in- anizione o dlstenti

“Италијанске трупе (II армија) нису могле да равнодушно помажу те ексцесе, ако ни због чега другог а оно због својих крајње хуманих осећања. И зато су сместа интервенисали тамо где су се нашли (јер испочетка окупирали били само један део хрватске територије из своје надлежности). А септембра 1941, чимје влада у Риму одобрила предлог команде армије, приступише окупацији означене територије и преузеше свуда цивилне власти.

Армијаје на тај начин спасла животе бројног српско-православног становништва (њене старешине су израчунали да их je спашено око 600 хиљада).” У оригиналу:

JL’Armata salvo cost la vita ed i bent di nnmerosa popolazione serbo-ortodossa (i isiaggioren- ni della stessa hanno cakolato a 60®,00© le person® salvate…)

Генерал Роата продужује даље: Армија “je примила сем тога под своју заштиту неколико хиљада Јевреја побеглих из Загреба и из хрватских предела окупираних од немачких трупа и неколико стотина Пољака који су у своје време пребегли били у Југославију и које су Немци тражили.

Све je то имало значајне последице.

Пре свега ‘усташе’ (сам писац то ставља међу наводнике), задржани у својој расној кампањи, што су они сматрали такође атентатом на њихов престиж, преокренуше се у непријатеље војиих италијанских власти (не толико против цивилних и фашистичких,

-146-

које су ценили са своје стране).

Њихово непријатељство се појача кад, 1942, покушаше узалуд два пута да наоружани продру у пределе држане од наших трупа, да би извршили нове ексцесе и штете становништву. Италијанска команда затвори (спречи) њима прилаз поставивши топове и стављајући до знања да he без даљега бити отворена ватра ако покушају да тамо пређу.

И у још тежем случају команда армије je дала до знања влади у Загребу (која je испод руке помагала ‘усташе’), да ће наступити и на земљи и у ваздуху против града Сарајева, иако je он био ван

“демаркационе линије’ итало-немачке и ту je резидирао командант једне немачке дивизије.

С друге стране наше држање нам принесе признање српско- православног становништва Хрватске (и, следствено, Црне Горе),

“Исти протести стизаху из Берлина и Загреба преко Рима ради Јевреја.

Хрватска влада, потстакнута од Рајха, стално тражаше да им се предају Јевреји пребегли у италијанске обалне гарнизоне, које треба да преда Немцима.

Италијанска команда je дала на знање Риму да се сматра морално обавезним према Јеврејима у питању, из простог разлога што их je прихватила кад су дошли да се ставе под заштиту наших трупа. Одбијала je да их препусти трагичној судбини која би их ван сваке сумње стигла да су пали у руке немачке или хрватске.

Министарство спољних послова у Риму прихватило je, истини за вољу, исто гледиште.

Тако ниједан Јеврејин није био предат од стране италијанских трупа у Хрватској својим прогонитељима.

Ако je, no несрећи, после Примирја један део речених Јевреја пао – можда – у руке загребачке владе или Немаца, италијанска војска није ту умешана.

To исто важи и за Пољаке које je узела била под своју власт…”

У 5 пасусу’ гог истог поглавља наводи Роата како су Хрвати стално молили да Италијани напусте заузете пределе и да их предају њима. “Прогони – говораше хрватска влада – престали су, усташе су сада солидно дисциплиновани; хрватска војска je добро организована да заузме италијанске гарнизоне који буду напуштени..Т

(Није ли то најбољи доказ ранијих “персекуција”, како стоји у италијанском тексту, дезорганизације и срама ! ЛМК) Роата продужује после неких ставова:

“Загребачка влада се обавезује да гарантује свим народима зона које ми напуштамо безбедност и права које смо им и ми признали, док je италијанска команда резервисала пуно право да опет

-147-

интервенише својим трупама у реченим пределима било у оперативном циљу, било у случају да хрватске власти. не буду поштовале примљене обавезе….”.

У 6. пасусу жали се писац како je Хрватском владао Рајх и то “посредством многобројних претставника…. којима су секундирали веома многи Хрвати немачког порекла..Л

***

ђенерал Марио Роата издао je девет година доцније другу књигу под насловом “Шакали около Војничке обавештајне службеХ *И’ту сам књигу с тешком муком набавио, али нажалост не нађох ништа у њој из времена рата на нашој територији, већ ништа уопште из времена Другог светског рата. Она има два дела: у првом говори о Италијанској обавештајној служби у периоду 1934. до 1937., а у другом о Роатином хапшењу 1944. дакле иза рата који je Италија водила (трећа je продужетак друге: говори о његовом спасењу, одн. бегству из затвора). Ово напомињем из два разлога: да се види како наслови могу да заведу, а затим да не би неко други тако настрадао који жели да описује сличне догађаје. Наслов књиге се налази у литератури под 93.

67.

У првом издању ове књиге налазила се следећа нотица под посебним бројем: кратак прснос неколико реченида из књиге еминентног италијанског официра:

Италијански писац Еиторио Горезио који je канда и самбио међу италијанским трупама у “НДХ”, у својој дугој и документованој расправи “Рат бедника” саопштио je једну напомену виеоког италијанског ©фицира без датума, али по свој прилици с краја 1941. Да ли je то званични извештај или одломак какве књиге, није нам познато. У сваком случају ћемо дословно пренети шта je казао Горезио (85, с. 370):

“Ствари су допрле до те тачке, потсећа ђенерад ђакомо Цануси9 тада помоћник начелника штаба II армије, да команданти наших трупа дислоцираних у Хрватској рапортирају хијерархијским путем да не могу више да поднесу понашање њиховог (италијанског) људства ако масакри не престану”. Сада Горезио дословие цитира ђенерала Цануси: “А пошто не престају (ти “усташки” масакри, ЛМК), они су (италијански нижи команданти) радили по својој инииијативи, тражећи од усташа да престану а поткрепљујући често та тражења са напуњеним оружјем и са прстом на обарачу. Овакво понашање, које je после нашло једно благо и задоцнело одобравање римске владе, учинило je да су између (?) септембра и октобра 1941. преетали углавном гшкољи, и у пределима Лике, Книна, у Босни и Хердеговини спасилоје од сигурне смрти неких 400-500 хиљада Срба и муслимана, сем једног великог броја Јевреја и Пољака, највеНим делом жене и децу, који су 1939. побегли из њихове домовине испред двоструке инвазије руске и немачке”.

.»148-

Горезио je савесно цитирао речи ђенерала Цануси (код Италијана ja кажем често ђенерал, а не генерал, јер се тако и италијански каже) али није означио књигу одакле je то узео, што ужасно отежава потрагу за књигама.

После много трагања успело ми je да утврдим тачан наслов те за нас веома интересантне књиге, а после да пронађем и саму књигу (оно прво je понекад теже него оно друго). To су ратни мемоари италијанског ђенерала ђиакома Цануси, који je извесно време провео у окупираном делу “ХрватскеТ У почетку рата са нама биоје ђенералштабни пуковник и командант једног пука, али га je главнокомандујући Друге италијанске армије, ђенерал Роата узео себи у штаб армије као једног од најспособнијих и најпоузданијих ђенералштабних официра италијанеке војске.

Ja не могу да ценим његове војничке способности али као писац он се афирмирао до крајности. Сви Италијани лепо пишу, али овај нарочито. Уме не само да пише већ да опсервира ретко изоштреним умом и инстиктом. Запажа и саопштава оно што je битно и погађа увек срж ствари. Милина je читати његову књигу и бар нешто пренети српском читаоцу (86).

Неке ближе податке о ђенералу ђакому (српски би мислим одговарало имену Јоаким) Цануси немам. Тражио сам га и у италијанским еициклопедијама, али утаман. (Излазе увек нове енциклопедије, али стално са почетним словима, докје италијанско Ц на крају алфабета). Једино сам у Додацима о великој Италијанској енциклопедији нашао да je он био 1943. већ као ђенерал, упућен заједно са ђенералом П. Кастеланом да преговараса Савезницима о условима примирја. (87). По томе се свакако види његова важност у армији и у политици.

Према Горезију, чију студију ja доцније брижљиво користим, онје био “помоћник иачелника штаба II армије” и вероватно je тада био унапређен за ђенерала. Јединоје сигурно: ушаоје у рат као пуковник,

изашао из њега као ђенерал.

Колико сам из његове књиге видео, он није био фашиста, већ je њихову политику ‘ подвргавао непоштедној ^ критици. Зато je, вероватно био и одређен за преговарача код победничких Савезника.

Упозорујемо да je он издао и другу књигу, као наставак прве, где се описују догађаји од јуна 1943. до маја 1945. И њу сам набавио, али у њој нисам нашао ништа о нама. ђенерал Цануси није био више у границама бивше Југославије кад je то писао.

Сад неколико података из прве књиге.Они започињу ca IV поглављем под насловом “Борба против Југославије (април 1941).

Са војним операцијама бави се вома мало. Он искрено и поштено признаје (86, с. 93): “Нисмо имали никакву идеју шта je хтео и шта je

-149-

могао да ради наш неприЈатељ, нападнут са свих страна, са снагама енормно преовлађујућим, са копна и из неба….”. Ето, не хвали се ни Италијан да je однео праву победу: југословенска војска je била слабо спремна, а снаге противника несравњиво јаче. Исход je био уиапред познат.

1L

После још неколико војничких описа, он сад приказује спектакле у новообразованој “НДХ”: свуда немачке и хрватске заставе, али врло мало италијанских, баш у “те дане спада прокламација ,оног абортуса од државе која je имала да инаугурише нови пореххак у Европи”. Могу сад претпоставити читаоии како he он да третира тај аборт од државе и при даљим контемлацијама. Ово je ипак значајно да га морамо дати у оригиналу. Тај пасус гласи: era dl quel giorni la

proclamaztone dl quell9abort© di State, die avrebfee cSovut© inaugurare l’ordine ntiovo in Europa

Ето како cy још y почетку замишљали и ценили Хрватску њихови најкопентентнији савезници.

И непосредно затим, пуковник Цануси саопштава један свој разговор са неким хрватским 4<’дужносником,,) и “чинбеникомА Ево шта каже: “Карактеристичан je разговор који сам имаоч не сећам се више да ли у Госпићу или Грачацу, где сам се задржао при једном оброку, са месним старешином хрватске партије ‘усташа’. Простачког, црвеног изгледа, дерући се и гестикулишући, сав Анте Паеедић, тих дана именоеан шефом државе, антисрбин и антисемита до сржи, Тај ми (месни усташа) без околишеша изјави, да после неколико месеци, млада Хрватска неће моћи да има живот трајан и мираи док јевреји и Срби, вештачки убачени у шен ток вековима, не буду елиминисани (уништени) радикалном мером. A пошто сам ja, још увек новајлија за послове Балкана, упитао (саговорника) у чему би се састојала та радикална мера,он je био добар да објасни:

– У овоме – одговори, правеНи знак руком као да отсеиа главу на моје изненађеше – Зар Срби и Јевреји нису тако радили са нама ?

Приговорих му да бар с њим нису тако пуступали, јер истина je да je он још оран и здрав, Али, подижуНи рамена, повика мој саговорник; Слушај…”.

Ово je још једна гштврда, еклатантна и несумшива, даје од првог дана тог абортуса од државе, како je исти писац назива, постојала чврста одлука да се униште сви Срби и Јевреји без обзира како би се они ионашали. Ta je одлука била већ саопштена шиховим новим органима нарочитог поверења и среНним случајем околноети саопштена италијанским командантима, који су као хришћани то осуђивали тада ијасно жигосали дошшје. И ове се речешше морају овековечити на оригиналу;

Caratteristico 11 colloquio che ebbl, non ricordo se a Gracac o a Gospic, dove m’ero fer- mate per la colazione, con tin dlrigente locale del neo partite create degl “ustascia”. Grosso

-150-

e rosso, vodaaate e gesficolamfe, faff© Ante Pavelk, la quel ii ssommatoCapi ddl© Stato, e

anti-serbo e amfisemito per la pelfe, costal ml didiiaro, semis amlbagl, precorremdo ii qimkfiie niese i tempi, ehe la giovane Croatia non avrefefee potato aver vita duratiira a tran- quills fmdne gi ebrel e i serbi, artiflciosasmeiite ffftalfi ие! corso del seeoli, non me ffosser© staff eon mm radkale dlmlmsifL E avemdoglf asicora movelllmo ii Balcaisla, ctifesfo in die eoit- slsfesse la mm radicals dfegli voleva applicata:

 • In do – rispose, ffacmd© segno con la mam© di segarsi la gola; e al ml© sfmpore: – Forse ehe i serbi e gi ebrei non haniso agito ugualmmfe eon not ?

Obiefta die, almeno eon lei, essi non avevam© precisamemte agito a quel modo, fanto vero di5egli era aneor vegeta e samo. Ma, alismio le spalle:

 • Combmaziome ! – eseflamo spreiiamfeeiemte II smlo imferlocwtore..

III.

У следећа два поглавља књиге, има мало и безеачајно о Југославији; у седмом ђенерал Цанусм се враћа на њу, у поглављу под насловом “Тешко буђење рата, октобар 1941 до јануара 1942”.

Ту се писац враћа на недоношче “НДХ”, о којој има само најодвратнија мишљења. Замера Немачкој и Италији што су помагали овај абортус, који je имао да створи еови поредак у Европи, а у ствари je “повећао безпоредак” (с. 174). Замера што су Словенију разбили и уништили, а Хрватску учинили слободном. Каже изречно: “Решење хрватског питања није било мање несрећно и идиотско него словенског. По мотивима који не могу опстати, докје Словенији одречена самосталност, она je била призната Хрватској. Док je Словенија била осакаћена на свој сопствени рачун(што треба да значи: да су одузете чисто њене територије, ЛМК), дотле je . Хрватска увећана на рачун других, тј. пределима, као што су Босна и Херцеговина, где Хрвати беху у знатној мањини према Србима и Муслиманима..”’

Жали што није Мачеку поверено вођење државе, негоједном типу за кога каже (за Павелића) да je био “некакав Карнеадес годинама отустан из земље, уплетен у завере не сасвим чисте – ту треба подразумети и ону која je 1934. стајала главе Краља Александра од Југославије и француског министра спољних послова Бартуа – старешина једне незнатне партије зване ‘усташе’, која je била што може више љуће антисрпска, антимуслиманска, антијеврејска и, што je још rope, антихумана…”.

(Прво треба објаснити реч Карнеадес. To je име једног грчког филозофа из трећег века пре Христа, који није оставио никакав спис. У данашњој фразеологији то треба да значи неки незнатан члан свога еснафа).

Југословенске власти су се позвале на ово мишљење, тражећи од аргентинске владе екстрадицију ГТавелића, али они су избацили речи о убиству Краља Александра и министра Барту, и реч о Павелићевом антимуслиманству. Место тога су казали “цигани”. Зар није то пун доказ да се увек мора ићи до извора и препис одн. превод чинити из оригинала.

Читаоци ће се чудити, и справом чудити, откуд ja знам за

-151-

мотивацију екстрадиције разбојника Павелића и ja ћу то одмах објасеити. Читао сам то у монографији Вдаха Раића о Павелићу која je изашла 1959. у Аргентини. Раић je био истакнути дужносншс усташке државе за време рата, положио je заклетву Павелићу и за њега радио, чак као његов емисар у Швајцарској. Живео je дуго и бљувао против Срба у Буенос Аиресу, издајући и књиге и цео лист сав писан против Срба. Напослетку се обрео у хрватско- комунистичкој Југославији, кад je она постала рај за Хрвате.

Ево шта пише Раић у поменутој књизи (88):

“Чим се сазнало за Павелићев долазак у Аргентину, Беогрздуи српска емиграција развили су живу хајку односно акцију, да га се изручи. Југословенска je влада поднијела и ноту министарству вањских послова Аргентине, да се др Павелић ухити и изручи Југославији. У ноти, коју су објавиле и новине у Југославији, оптужују се др Павелић као главни кривац за прогоне Жидова, Срба и Цигана као и за одузимање туђе имовине. Карактеристичноје, да се у ноти цитирају и ове ставке из књиге талијанског генерала Цанусиа “Рат и талијанска катастрофа” која je изашла 1945. у Риму:

“На чело je нове владе у Загребу био постављен један мали човјек који je годинама био изван своје земље9 уплетен у нечисте завјере, шеф једне незнатне странке зване усташа, један човјек прожет протусрпством и антисемитизмом и9 што je најгоре, један нехуман човјекА

Раић je то пренео из новина на шпанском језику, јер je неколико речи навео и шпански. Тим пре je било потребно тражити оригинал, у коме овај став не говори о Павелићу већ њеровим усташама, и то знатно друкчије неш што у оригиналу стоји. По Раићу све je то измишљотина Београда и српске емиграције ! Од нас.се није могло више очекивати него да установимо тачан текст ђенерала Цануси, што нам je срећом успело да извршимо !

За усташе у укупности каже ђенерал Цануси: “Уопште говорећи, једна мешавина, најчешће балканска, фанатизма, дивљине, незнања, нереалности, мегаломаније, инфантинилизма”. (стр. 176).

Ретко се могао правилније и краће карактерисати хрватски народ Интересантна je ствар да хрватски писци, нарочито они у емиграцији, више од свих баш Влахо Раић, означују Србе као чисте балканце, пред којима стоје Хрвати као изданци Запада са 1000 годишњом културом. Ево, ови најчишћи и најнепосреднији изданци Рима одн. Запада, Италијани сматрају Хрвате за најчишће балканце. Ево оригинала: In §mte§I9 um mfeto9 prettamente baicanieo? dl fanatlsmo e di ferocia, di inco scienza e di irrealta, di megalomania e di infantilismo.

Још увек их писац не оставља на миру. Њему су се згадили и при овом првом сусрету у Госпићу и при сваком даљем посматрању, ђенерал Цануси каже: “И ова држава, која je ушла у сферу италијанских интереса, требало je да буде управљана од једног Италијана. Тај краљ, срећом за њега, беше једини који није озбиљно

-152“

узео карневаладу и који није могао да одбије круну Томислава понуђену му у великој помпи од једне специјалне депутације: он није ни на крају памети имао да напусти болницу у Тоскани да би се засео на трон који се клатио Г

И писад се немало чуди како су могли врхови Италије, дакле и’ војни крушви, узети озбиљно ту државу, како су могли одобрити да Гсрманија зајажава апетите Маџарске, Бугарске и Албаније према Србима; чуди се како су могли поклонити веру Павелићу и дружини да ће учврстити државу они: “који су били уверени да je довољно заповедати и бити одмах послушан, даје довољно заклети се и криво се заклети па да им се мора веровати; који су озбиљно узимали војску и авијацију хрватску – било je покушаја убрзо одбаченихда порину и морнарицу…”/ И онда се спрда са Кватерником “бившим аустро- угарским официром и бившим банкарским чиновником”.

IV

Пошто je говорио о саставу и тенденцијама “државе-абортуса”, ђенерал Цануси прелази сад на злочине усташа (86, с. 176 и даље). Он пише како су постојале две тенденције у земљи и што се спољне и унутрашње политике тиче. Она прва нас овде не интересује. За ову другу каже да je била једна струја “чврстог поступања који су врло многи заступали, и тенденција веома малол- броја за умереност и измирење. Органи државе, међутим, вођени искључиво од усташа, и партија истог имена једина дозвољена у земљи, не водећи понекад рачуна о наредбама Загреба а понекад примењујући их ексцесивно (прекомерено), прешли су били без даљега на раније речену чврето поступање према онима који нису били Хрвати и католици, и који нису мислили као они, док се редовне оружане силе нису усуђивале да интервенишу ако нису интервенисали ^ у 8 корист убица”. Италијански:

Ersmo passati senz’aStro alfanzMetta ‘smaniera forte” nei confront! di qiianti non erano croatl ® eattolSd e non la pensavano come loro, §епжа die le forze armate regolari osassero intervenire, qnando pure non Intervenlvano a favore degli assassin!.

Даље каже ђенерал Цануси: t4Jep тамо доле, “снажни манир’ није се могао практично конкретизирати, до само у једној формги, више или мање организираној, у убојству. To je, говорећи истину, било организовано као дужност (као обавеза); и билаје пооштрена жељом усташа за осветом због дугих прогона у екс-Југославији; огорчени чињеницом да су се они осећали, упркос свему, мањином окруженом већином сасвим непријатељском, гоњени лакомошћу да се што пре домогну конфискованих имања погођених лица. Све се то дегенерисало ускоро у један бездушан и диваљ \лов на људе\.Л Писац сад наводи немачка зверства на другим местима, хвалећи своје (италијанске) трупе “које се још нису биле научиле да виде како пред њиховим очима бивају клани становници читавих градова и села, без разлике на пол и старост, само ако су Срби или Јевреји место хрватских, ако су православни или муслимански место

.-153-


католичих, мачековски или комунистички место усташких”.

У оригиналу:

Perdue la “maulers forte” laggia non puo praticamemte eomerefarsi ehe in uma forma, pin o memo ©rganlizata, di assasstmio. Qui, per la verita, era stata ©rgamlzzata a dovere ed era acuita dal desiderio di vendetta degli “ustascia”, per Sumgo tempo persegmltati dall’ex- Jugoslavia esasperatl dal fato ch’essi si sentivan© maSgrado tutto, uma mmoranza circondata da ana maggioranza mettamente ©stifle, spinti dall’avidita di allinigare al plu presto le rniani sui bemi confiseati del colpitL Tntt© do degemero presto in ana spletata e fferoce “cacda all’uomo”…. Le mostre trappe, che non avevano ancora Fafoltiidlne di veier sqozzatl sotto i loro ocelli le popolazions di intere dtta e villaggl, senza dlstlnzlone ne di §e§§© me di eta, ree soltanto di essera serbe od ebrei imvece ehe croate ortodosse o musulraane isivece e&e cat- fofllehe, maeekjane o comuniste imvece ehe “ustascla”,

Сад говори писац o зграњавању Италијана на те прогоне и та дивљачка убиства невиног становништва и њихова настојања да се томе учини крај. Ови подаци су из најкомпетентнијег извора и морају се у целини репродуковати. Ево шта пише ђенерал Цануси: (86, с. 177):

“Ствари стигоше до те тачке да команданти наших јединица дислоцираних у Хрватској рекоше јасно и чисто команди II армије која то проследи у Рим, да они не одговарају за понашање њихових људи ако прогони и убиства у серијама не буду престали. А пошто они не престадоше (те “персекуције и масакри”), они су поступали по својој иницијативи (италијански војници, JIMK), стављајући то до знања усташама, и та обавештења поткрепљујући са накрцаним оружјем и са прстима на обарачу, отимајући жртве из њихових канџа и стављајући их под своју заштиту, и шаљући им обавештења у којима се изражава без икаквог рока, да тамо где се вије италијанска застава имају бити сузбијени непосредно, свим могућим средствима, не искључујући ни силу, сваки злочин и свако насиље.

Овакво понашање, које je после нашло слабо и позно одобрење од стране владе у Риму, произвело je да су између септембра и октобра углавном престала убиства, и да су спашени од сигурне смрти, нарочито у пределима Лике и Книна, особено у Босни и Херцеговини од 400 до 500 хиљада Срба, муслимана, и велики број Јевреја, па и Пољака који су, највећим делом жене и деца, били избегли из њихове отацбине испред двоструке инвазије немачко-руске из године 1939. да би се спасиди на далматинској обали. To су ти “ниски злочини’ због којих су оитужени Италијани да су их вршили на територији бивше Југославије.

“…Ми Срби били бисмо недоетојни те помоћи и спаса великог броја конаиионала од стране италијанске војске, кад бисмо то прикривали а камоли негирали. Припаднициједног духовно великог и хуманог народа спасавали су нас, многе спасили, и ми им за то

иризнајемо пуну захвалност. Ове речи ђенерала Цануси овековечићемо и у оригиналу:

Le cose arrivarono a tal punto, ehe i comandantl delle nostre units dislocate in Croazia iissero chair© e tondo al comando della 2a armata, il quale lo rlpete poi a Roma, ehe esst non .rispondevano ddf atteggiamento del loro uomin, se le persecuzioni e i massacri in serie non fossero eessati; e poiehe non cessavano, aglrono d’iniziativa, intimando agli “ustasda”, e ap-

•-154-

poggiand© spesso Г Iiitimazione con le arm! cart die e k dlfe §u! fillet!©, di ffarla finita, strapped© dalle Sor© grlnfle le vittime e prendendole sotto la propria proteziome, emanando bands ie ciai ven va dischiamto senza mezz! termini ehe la ©ve svemtolava la handlers Italians sarehbero staff immediatamerate repress! con qnalsiasl mezzo, non eelusa-la fforza, ogni delit- to e ogni sopruso.

Quest© atteggiamento, ehe trovo poi Wanda e terdiva conferma nel governo di Moms, provoco tra settembre ed offobre la cessazione del massacrS in grande, e salvo da sleura Шorte, soprattutto nelle region! dels Lika, di Knin, particolaraiente, in Bosnia ed Erzegowina da 400.000 a 5MJ0I serbi e musulnranl e gran immer® di store! e dl polaccM, I quail Ultimi – per la maggior parte, donne e bambini»erano fuggiti dalla loro patiria, davanfi alia duplke invasion© tedesco-rassa del 1939, per venlrsl a riffugiaie sul litorals dalmatic©. Quests, l’origme dels “bassa criminalita” di cui glfi iialiani sono accusati net territori idfex- Jugoslavia !

Тако CMO стигли и до цитације Виториа Горезија, чија се расправа овде подробно консумира у доцнијем тексту. Задржали смо и цитацију Горезија, јер je пренета из првог издања и показује како се тешко и заметно долази до правог текста, што читаоци сматрају као сасвим природно и лако, а неки од њих (ja сам их више пута навео у својим делима) кажу просто: “ЈЈаза Костић преписује туђе текстове и – нрогласује се књижевникомТ Ох простоте, што рече Јан Хус !

¥

Затим, ђенерал Цануси изводи неминовну пораст партизана због r ове “бруталне политике коју су следиле усташе, а којаје толерисана и ировоцирана била баш од централне владе…”, нарочито после “срамног опадања Павелнћеве владеТ

La brutale poliete seguita dagli ustascia, e toSlemtaro provo.eato aidirlttura dal govern© centrale.», il vergognoso decadere de! govern© di Pavelic

Описује затим збивања y новембру и децембру 1941. истичући нарочито пораст партизана као плод ове наопаке, крваве и злочиначке “иолитике” усташа, али се још једанпут враћа на спасавање од хрватских злочина Срба, Јевреја и Пољака “који сви беху спашени, захваљујући нашој интервенцији од крвожедног беса Чсташа1… Писац стално, кад говори о усташама, ставља их под наводнике. Да ли зато што им то име не приличи (нису они “устајали” ни против кога, већ на туђим бајонетама импортирани !), iijin зато што у ствари сматра кривим за сва недела Хрвате као укупност, ja не знам. Можда je и неки трећи разлог, али je свакако то симптоматично. Горње речи заслужују да се дају у оригиналу:

Gli ebrei е i palacchi, i quail tutti erano statt, merce iS nostro intervento, salvati dalle furie sanguinarie degSi “ustasda”

Признајем да ja ни појма нисам имао о спасавању Пољака пребеглих од Немаца и Руеа Знао сам да ихје било,али нисам знао да их je било толико, а још мање да су и они били гоњени од “усташа”.

To треба памтити. Исто тако спасаваше муслимана од стране Италијана, Ja сам то нашао на неколико места код разних италијанских извештача. Вероватно су то биле ретке појаве али ихје било. Муслимани су веровали да je имао доћи на њих ред кад би Хрвати цотаманнли све Србе, али да je тога већ било још у “НДХД го – ето – тврде италијански компетентпи иоематрачи и писии. На

-155-

нама je да то ширимо.

При крају тога одељка књиге (86, с. 179) ђенерал Цануси чини фацит о помоћи гоњеним, пљачканим и убијеним у руглу од државе која се звала Хрватска, говорећи: “Ова ствар (овај приказ) показује још једном како наша иитервенција у Хрватској није била руковођена тиме да држимо војнички окупираном једну државу, која би логично требало да сама обави своје задатке, него више да заштитимо, држећи се хуманитарних принципа, којису нас, као што сам rope казао, често ставили у оштар контраст са акцијом њених органа одговорних и неодговорних, онај јавни поредак који она није била у стању да одржи.”

Морали су Италијани да штите јавни поредак једне земље, која je имала претензије да буде држава, а коју њихови савезни генерали називају “абортусом од државе”, а сам ђенерал Цанусисе ужасава од помисли да “Италија остаје за увеК званично савезница гнусног режима Павелића, na je чак била на неки начин, једна од држава ’’јемаца^тога режима:

Fltalla restsva per sempre ufficialmente alleafa dell’esecraio regime di Psvdie e mm ne era, in certa guisa, uno degli Staff malSevadorl.


VI

И y IX поглавл?у књиге под насловом “Централни проблем II армије” има доста података који спадају у ову књигу.

На страни 212 Цануси се опет враћа на хуманитарну акцмју коју су италијанске трупе водиле према гоњеним. Они су то чинили и онда, кад се то косило са њиховим интересима. To je донело захвалност Срба, али се јако неповољно изразило са стране комуниста и још више Хрвата. To je довело , до перманентног . (сталног) контраста и до напетости између нас и Хрвата, који су слабо подносили нашу интервенцију на њиховој територији, наше мешање у њихове прилике и, нарочито, нашу одлучну опозицију програму који су били поставили на пољу унутрашње политике и који je одлучно .ишао за – утамањењем последњег Србина и последњег Јеврејина”.

Дакле, ђенерал Цануси сам, после дугог праћења и посматрања шта се збива и чему тежи то ругло од њима савезничке државе, тврди огворено и без околишања, да јој je циљ-да не остане више жив ниједан Србин и ниједан Јеврејин у њој. Све се има предузети и да физички нестане последши Србин и последњи Јеврејин. Разуме се да и то треба казати речима гшсца:

Si aggiunga che se Гanziđetta regione di umanita aveva recato vantaggio alfdemento §er= bo e d era valsa la sua guatitudine, non aveva cento disarmato le correnti a tenđenza com- unisfa, a noi fondamentalmente ostill; e, sopratfutto, aveva determinato uno stafo pressocche permanente iS contrast© e di tension© tra not e i croati, che mal toSleravano la . nostra intermissione nei loro territori, nelle loro faccende e, segnatamente, la nostra risoSuta opposizione a! programma die essi s’erano proposti neS campo della politics interna e che tenđeva decisamente allo sterminio sin deH’ultšmo serbo e delfuStimo ebreo.

-156»»

Драстичније, али ни тачније није ниједан писац нмједне народности окарактерисао циљеве “Павелићевог режима”, иди, што- je све једно, “независне државе Хрватске”. Он je све посматрао и видео на лицу места. Он који je био одговорни италијански старешина и који je са свима важнијим факторима Хрватске, па и са самим архизлочинием Павелићем имао лични контакт. Видео je и констатовао много шта, али га je најзише импресионирао програм једне државе да уништи на сваки начин који јој изгледа погодан преко два милиона душа. Један од главних задатака модерне државе, то je заштита њених грађана. Хрватска – реституисана први пут после осам векова сматра за свој главни циљ убиство милиона грађана њој поверених !

VII

У том одељку књиге под насловом (одељка) “Централни проблем П армије” ђенерал Цануси каже да je проблем имао и политичке и војничке аспекте. Елементи или фактори политичког проблема беху за њих четири: Немци, Павелићеви Хрвати, ребели комунистичке боје са директивама из Москве и четници, у позадини српски националисти, који су преко ђенерала Михаиловића били подложни влади у Лондону.

Говори прво о врло непријатељском односу са Немцима, да каже за Хрвате: “Ако су нас Немци елабо гледали, Хрвати нас гледахујош rope. Kao што je већ речено, Загреб je већ морао бити обавезан да тражи интервенцију наших солдата и нема сумње, да се наши војници и они немачки не беху нашли на месту, усташка влада, која у еуштини нама захваљује свој акт порођаја, стављена у средину клешта између ребела Титових и четника Михаиловића, била би већ три године раније срамно срушенаУ.

Писац каже да то није могло да донесе симпатије усташа, већ je произвело неповерење и кивност, као што je увек случај код једног народа свесног своје немоћи.

Има и других разлога да их Хрвати мрзе, каже ђенерал Цануеи: заузимање делова Далмације итд. А онда додаје: “Симпатија коју смо ми показивали према Србима, и које смо, заједно са Јеврејима, спасили од сигурне пропастиУ Спасавање Срба Хрваги не могу никад да забораве Италијанима; оно имје пореметило све планове, a овим доинијим описима истакнутих италијанских функционера, то им je донело срамоту коју ниједан савремени народ није доживео.

На страни 219 гшсац истиче племенитост италијанског војника који није могао да гледа мирним оком хрватске злочине: “он није могао присуствовати без буне масакрима извршеним од усташа на шгету Срба и није био задовољан док те јаднике није епасао из омицидних руку (омицид je гадно убиство људи, Ј1МК)..Л

На страни 221 пише Цануси: “Рече једанпут један наш командант дивизије и добро рече: ‘Имати иосла са ребелима (устаницима), то je јал. Али je мањи јад него имати посла са савезницима хрватским и немачким\..,\

157

VIII

X одељак књиге под насловом “Друга армија у акцији” односи се великим делом на Босну. Ту спомиње на страни 236 како су Италијани “успели да спасу Јевреје од прогона немачких и хрватскихТ

Учинио je посету Загребу (свакако године 1942), описује Павелића са критицизмом и ceha се, свакако кадје то писао, причања Курција Малапатре у књизи “КапутТ (што се наводи на крају ове књиге).

‘S I i –

Говори о хрватским приликама: о “једној војсци у којој je све ишло ка катастрофи”…; о “војсци која беше очити символ немоћи, о правосуђу које беше живи доказ неправде, администрацији која je била у највећој мери несиособна и жељна отимачина… са једном доминирајућом странком, напослетку, усташама који су сачињавали једину снагу међу толиким немоћима, само са једним циљем да своју ниску гшзму излије за убиство Срба и Зевреја и да ужива што шире и што пре могуће, и да брбља, на врхунцу анархије којој није било равне, о прошлој величини и идућим освајањима”.

‘ Мало je ко тако тачно и рељефно Хрвате окарактерисао као овај умни италијански ђенерал. Они су све више показивали немоћ, све јаче огрезли у злочине, све више дезорганизовали заједницу о којој су милениј сањали, а они ипак брбљају о својој будућој величини и слави. To каже онај који им je државу створио и за пуне три године спасао од пропасти. Далеко од “великосрпске промиџбеТ

На страни 251 каже за усташе да су били “мајмунисање њихове (италијанске) MLB.C.H. или немачке СС\ а на следећој страни даје као неки коначан суд о хрватској војсци ове речи; “Али о хрватским трупама Анте Павелића, о њиховој ваљаности и ефикасности, и нарочито о стварном врло скромном доприносу нашим, који не може ни издалека да се упореди са огромним бројем непријатности којим смо били изложени од стране разних старешина – Квартерник, Францетић, Томашевић, Шимић и остали. О томе би се могла писати једна весела књига. Није немогуће да једног дана, да би одбацили меланхолију садашњих времена, не стигнемо и на тоТ

Ja не знам да лије ђенерал Цанусијош жив и да лије можда нешто пак спремио био. Но он није једини. Верујемо да ће италијански родољуби, према којим су се Хрвати показали незахвални као према свим народима са којима су имали везе, пустити једног дана на видело света једну такву гтубликацију.

IX

У претпоследњем, по броју XI, одељку своје књиге под насловом “Предзнаци олује”, средишњи III део je писац посветио “спасавању Јевреја”. To мислим на другом месту да саопштим (већ je у штампи једна моја студија “Срби и Јевреји‘,\ али се ту не може више ништа додавати, но имаће прилике – ако Бог да здравља – да се ово и негде друго Србима стави до знања).

-158-

Ипак hy овде пренети почетак тог дела о спасавању Јевреја, јер je ширег значаја, тиче се и нас. Он почиње овако: 64У другом делу књиге причао сам како je, до лета-јесени 1941. П’ армија отела из каниа усташа и сигурне смрти многе десетине хиљада Срба и неку хиљаду ЈеврејаУ

Дакле, то je било само ваљда до септембра или најдаље октобра 1941. Италијани су спасили неколико десетина хиљада Срба већ одређених на кланицу. Писац не каже нажалост колико ихје већ било убијено од стране хрватских канибала. Ипак његове речи морамо пренети у оригиналу:

!и altra parte del libro tio raceontate come mm dall’estate-automno 1941 la 2a araiata avesse strappat© dalle grmfile degli “usfascia” e dS skiira morte snolte deems dl mlgSIala del serbl e quaiche migllaia dl ebrei

Одмах затим наставља: “Први, чији су способни мушкарци постали четници од M.B.A.R. нису више били узнемиривани; нарочите прогоне нису више претрпели после језивог убијања у Пагу. где су не знам колико несрећника, без разлике на пол и на старост пуштени да умру од глади и жеђи на усијалом острву…” To се односи на Србе, а затим писац прелази на Јевреје и њихово делимично спасавање са Пага од стране Италијана. To понављамо, спада у другу књигу. Али о овој ужасној трагедији Срба на острву Пагу, од које сејежи коса племенитом италијанском ђенералу, нисам нашао податке код других писаца, па ни код српских. Добро би било да то саопшти нашој јавности ко нешто зна поузданије.

Мало даље говори ђенерал Цануси како су Италијани имали да напусте неке пределе Хрватске и да их препусте Хрватима . ђенерал Роата, као даје био са тим сагласан,јер није видео други излаз. Ајош више немачки генерали Ринтелен и Лер. Но и они су се намах сложили са Италијанима да “поверити те становнике Хрватима (мисли српске становнике) било би исто као кад би се поверили џелатима… clie affiđar gll aWtantS ai croatl sarebbe stato come afffldarll aS cameffice.

Kao што ce види, ту стоји “хрватима”, не усташама. Ето како су савезнички генерали имали о њима мишљење, италијански и немачки.

На крају тога одељка описује последње дане у некадашњој Југославији, Требало je да учини опроштајну посету “поглавнику”. Он je то одбио из више разлога (с. 284) и због њега ијош више због “камариле интриганата и разбојника која га je окруживала’4:

‘ Ancora meno fia camarilla di iotrigaetl e di masnadieri ehe gli stava d’attorno.

ђенерал Цануси ниједном речју не спомиње српска недела, чак ни у виду освете. Он пледира за споразум Италијана и Срба. У том погледу je мало ко од Италијана тако одрешит и изразит, управо безкомпромисан. Ми ћемо и то изнети на другом месту (у студији Срби и Италијани, ако дочекамо да се то објави), алиједну реченицу са стране 216 морамо и овде пренети: “ван сваке je сумње да су Италија и Србија створене да се споразумеју.У\

-159-

Ei e IndtitoMaMl© che PlfaSIa e la Serbia eramo fafte per imteadesrsf…

Тако je ! Нека je хвала дичном претставнику Мациније и Гарбалдијеве Италије, и, надасве, Италије Николе Томазеа што je погодио срж ствари и овако je лепо формулисао.

68.

После дугог, веома дугог трагања, успело ми je пре сасвим кратког времена, да пронађем још једну италијанску књигу описа догађаја у “Хрватској” за време Другог светског рата. Морао сам да шДем три пута у Италију да je добијем на употребу. У Милану и Фиренци нисам могао да до ње дођем. Тек у Рнму, у библиотеци 44Александринач\ добио сам je на употребу од ееколико даеа. Данас je то могуће захваљујући брзом фотокопирању. Путовање у Италију плаћено je прилозима и само томе се може захвалити да сам дошао до ове књиге, као и књиге ђенерала Цанусија. Тако сам могао да пренесем опажања сасвим објективних очевидаца.

Књига носи наслов “Ватре биваковања у Хрватској”. (90), Бивакје војнички израз, употребљаван у Француској али холандског порекла. Првобитно означује ноћну стражу под оружјем без чадора, слободни логор итсл. Зато je наслов ове књиге био српски превођен “Логорске ватре у Хрватској”, што je no смислу сасвим тачно. Тако га je превео и Историјски институт данашње југословенске војске. Али јетамо из ње цитирано веома мало, само оно што њима годи. Т о je могло да још потстакне моју жељу да се књиге свакако дочепам лично и да je директно користим, што ми je, како рекох, најзад успело.

Писац je ђузеие Ан|едини, италијански пуковник и командант првог пука дивизије “Ре” (Краљ). To би био најстарији пук италијанске пешадије, три века стар, под називом 6&црвене кравате”. I

I

Књига je подељена у три велика дела, сваки са по више одељака. Прва глава носи наслов “Предзнаци устанка”; друга “Кореница”; трећа “Герила и противгерила”. Има још двадесетак слика не много импресивних (поред*тога, књига je штампана одмах иза рата на веома слабој хартији).

Beh у првој књизи, одмах иза првог одељка, у коме Анђелини огшсује како je преузео пук (то треба да je био први пук којим je командовао долази други одељак под насловом “Унутрашње борбе” (или “унутрашњи еукоби”), где каже да je дивизија 44Ре” у априлу 1941. учествовала у борбама које су 44произвеле слом али – нека се то памти – не уништењејугословенске војске”. Говори затим о четницима, Орјуни итд., који се нису мирили са окупацијом(90, с. 2). И онда већ на следећој страни бележи што je он сам запазио или на што су ra његови подручни органи упозорили.

-160-

Прво утврђује да су Хрвати, основавши државу под ауспицијама Осовине (с. 18) морали да воде “антисемитску борбу која je била фундаменталеи постулат те политике”. Затим пише: “Јевреји и Срби постадоше тако у исто време објекти персекуције која je, са нечувеним дивљаштвом беснила у целој Хрватској између јуна и августа 1941. Материјални извршиоци тих персекуција беху усташе, тј. припадници милиције, која би се могла, по свом пореклу и својим задацима да упореди са фашистичком милицијом или немачким

СС\ (Из ових редова, али и иначе из књиге, да се закључити да пуковник Анђелини није био фашиста). Морају се само две италијанске речи поновити у оригиналу: да су усташке персекуције вршене “нечувеним дивљаштвом” или “нечувеним беснилом”, “нечувеним ужасом”: con• maudita’fferoda.

Пуковник Анђелини наставља: “Официри из пука су ми саопштавали епизоде немилосрдне окрутности « (đi spietata criiđelta) којих су били великим делом сведоци прва два месеца пре мога доласка: хиљаде Јевреја депортованих на острву Пагу да би их поклали или живе сахранили; хиљаде Срба ослепљених и грозно злостављаних; читаве породице масакриране (поубијане) без икаквог разликовања на пол или на узрастХ У оришналу

“Migliaia da serbf aeceeatl e seviziati; Inter© famiglie massaerate §©nza akiama distinzžone di§- esso e di eta.

Писац додаје: “Kao потврде тих ужасних епизода показивали еу ми фотографије које су репродуковале страшно крволоштво над

женама и децом.” (l’orribile scampao di donne e di bambini).

Писац ce жали (90 c. 18) да je италијнаксим војницима било строго забрањено да се мешају у та разрачунавања, да су то “трупе Хтациониране у земљи пријатељској и савезничкој.” Свака интервенција била je забрањена под претњом казне. “Тако није био редак случај да жене и деца српска, који су тражили уточиште и заштиту у неком логору италијанских трупа, беху постепено удаљени и пуштени власти њихових немилосрдних гонилаца пошто су цивилне хрватске власти интервенисале код наших војних команда”.

Па ипак, писац наглашује како je “пословична хуманоет италијанског војника” и томе често доскочила, па су они многе српске жртве спасили од сигурног уништења. “Официри и трупе нису пропустили да између јула и августа 1941 спаеу читаве српске породице отргнувши их често из рука немилосрдних мучилаца и настојећи да се постепено упуте на Ријеку помоћу аутоколона и војних конвојаУ

“У тој високо хуманој делатности официри и војници мога пука – чак и пре него сам ja преузео команду – нису оклевали да се извргну строгим дисциплинским санкцијама па чак и опасности сопственог живота…” Каже да су усташе убилеу таквојједној прилициађутанта Абате у Метку.

»161»

Пксац даље каже (90 с. 19): “Треба се потсетити, међу мношма, на неке епизоде, које ће посдужнти да се боље осветле немидосрдни ужаси усташа и племенитост наших војнмка.

Једневечеријуна 1941. докје 11 батаљон првог пука пешадије чекао на вежбу у околини Госпића, командант гштпуковник Антоникола беше извештен од ‘црвених кравата’ да су у близини били откривени неки лешеви. Упутивши се томе месту, онје могао констатовати да се једно 30 лешева, слабо закопаних у јами песка, појавило на површини, откриваЈући унакажене удове и натечене главе. Мало .даље, у једном прокопу, сакупљаху се бројна деца, изгладнела и тероризирана, која су тврдила да су побегла од покоља у оближним пределима. Сакупљени и доведени у батаљонска склоништа, ова деца беху нахрањена и са љубављу негована; после – чувајући да ништа не ода хрватским властима, они су их (Италијани) укрцали на неке аутокаре и даље послали на италијански фронт”.

Нека се читаоци мало замисле (и ja сам се замислио): Италијани, непријатељи, војници, налазе изгладнелу српску децу, нахрањујује и онда морају кришом да je спасавају да Хрвати то не примете, јер би их сместа убили.

11

Писац продужује даље: “У исто време, враћајући се са једног екзерцирмарша, исти батаљон je нашао уздуж једне пољане у околини Госпића, дечка од 8 до 10 година по изгледу, који плакаше Сем неколико убода по разним деловима тела, показао je очигледно крваве ожиљке на ушима проузроковане бодежима. Био je милостиво примљен и доби прве неге у инфирмерији (прихватилишту за болесне) пука. Али пошто му je стање било тешко, упућен je у грађанску болницу Госпића, где га дочекаше са очигледном непријатношћу зато што je Србин и после пустише да умре због слабе неге”. Тако су они поступали са свим Србима: ниједан никад није могао очекивати болесничку негу. To je Италијане, људе од срца, револтирало !

Пуковник Анђелини наводи даље појединости (90 c.20): “Капетан Камароли, који je био смештен код једне породице из Госпића, видео je како су ишчезли за мало дана сви чланови исте породице, мало по мало (једни за другим) затворени или заклани. Једини који су преостали неки дан беше једна уморна старица и сва искривљена са више од 70 година, и један плавокос дечак који je дочекивао свако вече капетана кад би се овај кући враћао и ишао мује усурет свечано, очекујући карамелу коју овај није изостао да му понуди. Али једне вечери, враћајући се залуд га je тражио у полумраку вечери: дећачић и жена, лежаху обоје, задављени у једном углу дворишта”.

Пуковник Анђелини наводи још многе примере од којих се кожа јежи, али ми не можемо све преносити. Тако нпр. како увече “паљаху усташе лешеве разних жена као и једног дечка од неколико месеци рањеног на грлу ударцем ватреног оружја”.

-162-

Сад долази једна реченица која се од њега и иначе цитира и-која мора да се овековечи: “Организатори и екзекутори (извршиоци злочина) усуђивали су се чак да славе банкетима своја убијства; син председника лицеја у Госпићу (мислим да je то директор гимназије) прославио je у августу своју хиљадиту жртву”. И ово не сме а да се не објави у оригиналној верзији, која гласи (90, с. 20):

“Org&nizzsitori ed eseeutorl ©savano peirsino festegglare con banrfiettl I Soro masacrl, II ffglio del preside del lieeo di Gospie festeggio nel agosto la тш. millesima vottima”.

To je било свега четири месеца од оснивања те злочиначке државе, где се само један син просветног радника хрватског, један дечак, хвалио да je убио хиљаду Срба (свакако највећим делом децу и же -, не !).А пре неколико месеии je “истакнути”; хрватски књижевник Вјекослав Калеб писао да Срби желе да “уновче туђу крв”, да српских жртава једва да je и било и 10 пута мање него хрватских. Рекч)х, и понављам сад, да je та изјава главни потстрек да даље објављујем хрватске злочине !

III.

Пуковник Анђелини се згражава на ове појаве. Он оправдава настојања својих потчињених да их спречавају. Пише изречно: “Према толиким покољима ,црвене кравате’ I пешадиЈског пука нису најзад могле да не реагирају. Насташе бројни инциденти измебу италијанских трупа и усташа, између италијанских официра и хрватских официра, инциденти који су изазвали премештај пука крајем августа из сектора Госпић у сектор Оточац.

Он сад замера својим претпостављеним, специјално у Риму, да су спречавали те помоћи. Пише на истој страни (20): “Али племените, спорадичне интервенције које су проистицале једино иницијативом појединаца и спонтаним импулсом племенитих срдаца, нису важиле толико да модификују или компензирају пасивно држање наших власти, чврсте у прокламираном принципу немешања (неинтервенисања). Тако се појави у души српског становништва сумња да италијанска војска врши мало симпатичан задатак… држање вреће (помагања) омрзнутим разбојницима Павелића.’4.

У томе он види порекло напада на њихове трупе “оружаних ребела:\ свакако првих бунтовника против “уеташаТ углавном српских четника.

Али то није остало без резултата на одлуке врховних италијанских органа. Командант II италијанске армије ђенерал Амброзио доноси 7. септембра (свакако 1941) познату одлуку да се разоружа цивилно становништво, дајући судску власт војним месним судовима који од случаја до случаја именују претседништво. Апела није било, пресуде су се морале сместа извршити. Анђелини пишеТКао резултат те одлуке, италијанске војне власти, које су до тога момента паеивно посматрале унутрашње борбе и почињене злочине на територији окупираној од наших трупа – пренуше се и, одједном сјединише у својим рукама, заједно с војном влашћу, и

-163-

цивилнуТ

To je била капитулаиија хрватске државности, о чему ми у Србији нисмо ни појма имали. To je била највећа срамота за државу која je себе званично звала “независномТ Заиста није зависила ни од кога: сви су јој “поданици” били мирни, а окупационе власти су je поштовале !

Пуковник Анђелини констатује да je пређашње пасивно држање италијанских власти учинило да се ствари овако развијају. Он каже (стр. 21): “Због неинтервенисања прошло се на опсадно стањеТ Писац сад наводи борбе са устаницима, које су приморане §џле да воде италијанске трупе. Он не наглашава о којима се устаницима (ребелима) ради, али по свему изгледа о српским националним бунтовнииима. У сваком случају сад су италијанске трупе вршиле заједничку акцију са усташама и писац се вајка (90, с. 21): “Алиједна консеквенца још тежа морала je да проистекне из импровизираног геста драконске (врло строге) енергије наших војних власти: све веће неповерење српског елемента према нашим обзирима. Док су се усташе могле служити некажњиво сваким оружјем да би Србе клали уз наш тобожњи пристанак, и сад – са истинским саучешћем хрватских власти – биле су у стању да заобиђу одлуке (ђенерала Амброзиа) тиме што су могле добити помоћ (праву или фиктивну) хрватске војске и жандармерије. Срби, систематски искључени од таквих принова, били су упућени да у одлуци војних италијанских власти видеједну меру уперенуједино против њих. Кад се има на уму да су сви први српски устаници претрпели убијство неког ближег сродника или чак масакар целе породице, онда he лако бити објаснити да они, желећи да освете претрпљене неправде насиља, према нашој наредби да предају оружје, рађе су пристали да се одметну у хајдуке, здружујући у једну исту мржњу (против себе) и Хрвате и ИталијанеТ

“Отуда je проистицала потреба за нашом репересивном акцијомУ

Писац каже да je било паметније тада напустити Хрватску и одати се другим важнијим задацима, али разуме да се питање престижа томе одупирало. Он наводи тешкоће италијанске војске и нека преимућства ребела који се боре на свом земљишту, знају сваки кутак, имају помоћ од мештана итд.

И тиме он завршава овај други одељак, као и уопште изношење даљи^ хрватских злочина. Он мора сад да описује борбе са паргизанима и ту je колаборација са хрватским оружаним снагама била потребна. Описи су му чисто војнички и срачунати да спасу реноме своје војске. Ja сам те делове само прелистао, али верујем да нисам изоставио нешто релеватно за нас.

1Y

Пуковник Анђелини je сад углавном стаиионирао у Корениии и лруги део књиге, који обухвата преко сто страна и добру трећину књиге, hoch наслов “КоренииаТ Ту он описује живот италијанске војске и њене доживљаје. На страни 141 износи стање прве декаде

-164-

фебруара (свакако 1942; ниједан писац не понавља године кад наводи узастопне месеце, а цела књига се не може читати изнова да би се утврдида година о којој je реч !). Оскудица хране била je тешка, за саму италијанску војску а камоли за становништво. Италијанска војска дели своје рације са сиромашним светом уколико они немају некога у шуми, “увек ако на њих не пада терет сагласности са устаницима \ To су опет Срби, и само Срби. Али то није доста. Пуковник Анђелини саопштава даље (с. 142):

“У тим кондииијама стиже наредба да се становништво српско- иравославно избаци (евакуише) пошто му се прво одузму животне намирнице које би се пренеле у корист хрватских породица. Очигледно више власти од којих потиче та наредба не знају или се праве да не знају да je становништво Коренице састављено, скоро у својој потпуности, од српско-православних елемената, а да се Хрвати ограничују на мало државних дужносника, који већ неколико месеци живе без плате и без средстава за издржавање. Извршење примљене наредбе – на страну огромне тешкоће ирактичног реда – довело би до растурања ако не и сигурне смрти скоро целог становништва а не би допринело никакву озбиљну бенефицију хрватским становницима који ни десетину не достижу.

У немогућности да се та наредба изврши – која, ван свега другога контрастира осећају хуманости италијанског војника – било je само дозвољено да се поједине породице добровољно иселе, нарочито оне које су бројале каквог рођака међу ребелима и тиме гајиле наду да ће наћи подршку у зони од њих контролисаној, и чији даљи боравак унутар опсадног стања не би свакако био пожељан.

Осташе, тако, у Корениии средином фебруара мало више од 400 сгановника, жена, деце и стараца. Међу њима нису недостајали сумњиви елементи који су строго надгледани.Л

Дакле, још један покушај Хрвата да све Србе подвргну смрти од глади ii невремена. Италијани су успели да нешто спасу.

¥

На страни 196 и следећој, описује пуковник Анђелини прославу имендана “поглавника” 13. јуна (не знам да ли 1942. или 1943). Он je претстављао “војне власти Италије” при цивилним и војним властима Хрватске. У двоструком религиозном обреду: католичком и мухамеданском. Он je то чинио по дужности “али невољно (малинкворе), без могућности да избегне тај понижавајући кулук” (он чак употребљава француску реч корве, којој одговара турска кулук). Са много потцењивања говори о тим актима, специјално у иамији. Каже изречно даље: “Док посматрам са извесним интересом еугестиван спектакал муслиманских фаризеја, који закопчани до грла, босоноги, седећи у кругу, рецитују њихове молитве, инвоцирајући небеске милости за свог Поглавника, и ja сам обраћао своју мисао, али са сасвим различитом мишљу, на Анту Павелића, коме могу све да опростим сем… (то су његове тачкице, не знам шта je с њима хтео изразити J1MK) да носи име Антонија, због високог

-165-

поштовања и дубоке понизности које сам увек имао према великом италијанској свецу..Л (Писац јамачно мисли на светог Антонија Палованског). Ово.је ситница, али један доказ више како су ценили “поглавника Н ДХ” њихови компетентни савезници. У овом случају командант пука Италијан дислоииран у Хрватској, није имао за Хрвате ниједне пријатне, за Србе ниједне непријатне речи !

Тиме завршавам излагања пуковника Анђелинија, одајући му прнзнање и захвалност у име Срба.

690 11‘ ’

Италијанеки пуковник Умберто Салваторес9 командант 6. пука барсељера (канда у дивизији “Сасари”) описао je веома детаљно учешће у борбама свога пука. Како се он највише борио у Русији, то и наслов књиге гласи “Берсељери на Дону (89).. Она je изашла три нута, последњи пут 1966. Салваторе живи као ђенерал у Болоњи, одакле je свој пук и гшкренуо почетком рата. Први део књиге, далеко мањи од другог, hoch наслов “Балкански фронтА У њему има доста података о приликама о накази од државе “НДХА и нешто he се овде пренети, тим пре што потиче од заиста најкомпетентније личности и класичног сведока очевидца. Он није имао разлога, као ни остали Италијани, хрватски савезници, да брани српске устанике.

У самом уводу пише пук. Салваторес (с. 2): “Допринети миру и правли на Балкану, пошто je следовао једној војсни у расулу, Шести (так’о зове свој пук, J1MK), нормализирао je простране области полвргнуте мучењу једног устанка изазваног лудачким мерама и дивљим методама једног импровизираног диктаторског режима…’\ (Писаи нстнче импарцијалност и хуманост своје војске).

Без околишења писаи српскн устанак назива изазван дивљаштвом јелног диктаторског режима, не сталног, већ импровизираног;

Provocsta dagll insaiil disegoi e dai selvaggi metodi di un improrvlsato governo dit-

fatorlaSe

У почетку одељка o Балкану каже Салваторе какоје у почетку било све мирно, али (с. 12) “ситуација постаде сасвим ускоро затегнута, и сваким ланом се пооштравала већ и самом чињеницом да je усташка влада нрсжламовала била програматска гоњења Срба који се налажаху у r ранинама нове независне државе”.

(Aveedo il governo ustascla prodamato Sa perseoizione programmatka dei Serb! ehe §1 • trovavano entro i confini del nuovo Stato indlpendente.,,.)

Сад опет пуковник Салваторес истиче спасавање Срба угрожених од “своје” државе: “Наши војници, а посебно офииири, супротставише се свим средствима, често плаћајући то својим животом, покољима који свакодневно црвењаху терен. Кад се после Срби; да би избегли уништење, латише оружја, и тако доведоше до кризе нову државу Павелића, Италијани, иако замољени, нису ; интepвeниcaли…,, (89, с. 12). ;

На стр. 13 пук. Салваторес наводи како je у Карловцу наредио ■ : “хрватском команданту Ивану Томашевићу, у име 11 армије да

-166-

разоружа сва приватна лица у граду и у ближим центрима”. Овај се бунио, али je напослетку био принуђен да то учини.

На стр. 15 пук. Салваторес наводи изводе нз свог дневника под датумом.. “јуни 194Г\ Разуме да су Хрвати могли да сузбијају оне који се покажу као противници и опасни по нови поредак, “али не падајући у нискости и бруталности…”. (које су практиковале усташе): штжш scemdere a bassezze е brutallta*.

Стр. 16 аНаши одреди, сваки пут кад би дознали да усташе намеравају елиминисати (истребити) неку српску заједницу, одлучно су интервенисали: спасише десетине хиљада људских живота…”.

Писац наводи протесте Загреба, али то није помогло: “наши берсаљери нису остали без осећаја на појаве бруталности и насиља”. Писац наводи пример мучења једне муслиманке (стр. 16).

УIV. одељку те прве главе говори се о “Окупацији Хрватске”. Он почиње овим речима: “Уноћ, 27. јула 1941. српске заједнице Лике распалише грађански рат, једини спас од програматског гоњења свога народа, који би без одлучне реакције, убрзо довео до тоталног уништења”. Морамо ову реченицу из књиге пук. Салватореса у оригиналу да пренесемо, јер je од необичне важности:

La nette sis! 27 lugllo 1941 le comunita serbe della Lika scatenarano la giserra vicile, usi» ieo seampo alia persecutions programmatica della lorro gente, che5 senza una decisa reazione, avretobe portato presto al suo totale anniantamento.

Из ових ставова ђенерала Салваторесајасно проистиче да су Срби дигли устанак само после дивљачког гоњења Хрвата, да им није ништа друго преостало, да je то био једини излаз, једини спас, без кога би нестало њихових племеника. Настало би “тотално уништење” Срба.

“Усташе су ишле за систематским уништењем свих Срба – подразумевајући жене, старце, децу – који се налажаху на њиховој настањеној територији. Може се тврдити да ништа мање од 1500 Срба беху подвргнути уништењу. Наши, кадје било потребно, нису престајали да у том циљу (у циљу заштите) употребе силу”. У оригиналу: ‘ • ‘ •

Gli isstasđa intanto proeedevan© ala elimlnazione slstematka di quant! Serb! – donne? vecehi, bambini eompresi – si trovassero nelFinterno delfabitato«. Si puo affermare ehe non meno di mlllednquecento Serb! furono sottratti alFannienemento.,

To cy само подаци ca једног малог сектора. Писац сад даје и неке детаље: “Код жељезничке станице (Грачац) беше права бука једног пакла од људи, четвороножаца и материјала; унутра се чуше стални ударци ватреног оружја, јауци жена и деце..Л Увек су се видели, како излазе и улазе “људи са лицем гаврана у одећи усташкој” (89, с. 19).

“Потпоручник Лој са 4 момка, капларом Губелини, и берсаљерима ћитадини, Боргати и Пађинати, спасе 400 Срба једног пољског добра у радиусу од 2 километра. Старији поручник Рицоли (цењени болоњски адвокат) стиже хрватску команду и нареди усташким командантима да одмах пусте све старце, жену и децу. Италијански аутомобили су се постарали после да пренесу

-167-

ослобођене у мирну зону…’\ Писац наводи хрватске протесте, у којима су берсаљери оптужени да фаворизирају устанике.

На стр. 21. говори пук. Салваторес о хуманој акцији Италијана који“нису могли затварати очи пред извесним појавама колективног беса, као и неутољиве и безумне мржње. Наша војничка част беше тиме баш штићена што нисмо дозволили да се испусте у нашем присуству произвољни зулуми…”.

Има доста описа о четницима и Србима (нарочито стране 22. и 23.), али оне овде не спадају. Једино се може пренет^ _да je потпоручник Лој био васпоставио односе са ГТајом Омчикусом за кога стоји: “Племенит човек, лојалан, прејуначки, постаде у

кратко време херој свога народа који je био увучен у очајни ратда би остао у животу”. Италијански “соправивенца”. To je требало изнети да се још једном покаже како су Срби били у самоодбрани према најмериторнијим оценама страних војних старешина тамо присутних. На крају V одељка стоји: “Комунистичка пропаганда прихвати се сместа тих подивљалих и измучених маса^ за које je био предвиђен тотални јарам уништењем (елиминацијом) свих православних насеља која су постојала у новој хрватској држави”.

 1. одељак носи наслов “У име цивилизације”. Он почиње (89, с. 41): “Већ смо рекли да усташе, чим су се дочепале власти, започеше програматско уништење тзв. непријатеља нове државе. Да би се ушло у ову непожељну квалификацију, довољно je било бити Србин, још rope јеврејске pace. Потврдише се брутално масакри, без разлике на старост и пол. Физичком уништењу Срба и Јевреја додавано je пустошење њихових кућа и пљачкање њихове имовине.

На крају IX одељка под насловом “пенетрација у Босни” пише пук. Салваторес (89, с. 48): “Сад већ и у Босни владаше мир, где Италијанима припада заслуга да су спасили једну целу етничку заједницу, ону српску, која je стојала пред уништењем”.

He може ни овај пасус, који je такорећи при крају капитела књиге посвећеног Балкану, да се не да у оригиналу. Он тамо гласи:

La pace ormai regnava anche uella Bosnia dove gli Italian! ebfoero II merit© della salvezza di

una inters comunlta etnica? quelSa serba, che avevs süorato la distriraone.

70.

Има несумњиво још података у мемоарима италијанских команданата и војних лица уопште, који су на “лицу места” видели ■ хрватске злочине. Поред најбоље воље и писања на десетине писама ja их све нисам могао добити. Но ипак имам интересантних, да je заслужило прегледати их.

“На ивици књиге – како Немци кажу – “Трст и његова одисеја”, која je изашла 1952, спомињу се и прогони Србау Хрватској (91). Књигује писао ђенерши Цсшани Ееиозито (рођен у провинцији Пескара 1882. године), који je био командант дивизије најпре у Грчкој, после у Црној Гори и Санџаку, напослетку у Венецији ђулији. Он описује углавном догађаје у том крају: у Истри, Горици и, специјално, у

Трсту, где je војнички а после и у књигама бранио италијанско право (како га он схваћа). Он ту на много места говори о “југословенским бандама”, које су италијанско становништво t4y масама масакрирале и депортиралеГ5 (нпр. на стр. 38). У кратком опису црногорских прилика говори о бежању Тита и Моше Пијаде.

На хрватској територији он није био. Па ипак, у својој књизи, која Hivn десет додатака (једнако колико и поглавља – капитола), други Додатак Дапендикс”) носи наслов “Историја Анте ПавелићаА Ту Еспозито углавном испитује став Павелића према Италији. Успут, као што рекосмо, спомиње и страдања Срба претпостављајући да их евак зна.

Тако на стр. 249 и следећој каже како je Павелић, уза сву “девоцију према шефу италијанске државе”, мнош био нерасположен према Италијанима “тим више, што je италијанска војска тада стварала

концентрационе логоре за Србе, да би их ослободила усташког масакра”: Tantopiu che FEsercito Italian© comstltiifiva sillora camp! di concentramento per serbi, in modo di sotfrarll al massacro degli Ustescia.

Врло рђаво ce изражава генерал Еспозито о усташама и објашњава од чега се они састоје. Спомиње разне несугласице између Хрвата и Италијана, да онда каже: “Ова ситуација се напослетку 1943. године погоршала, кад je Анте Павелић, да би онемогућио сваку италијанску пропаганду међу Србима, тражио да се и италијанским трупама наметне забрана употребе ћириловског писма у манифестацијама и летцима упућеним СрбимаА

Овај податак je и за мене, који сам проучавао екс професо гољење ћирилице, потпуно нов. Толико je Хрватима била омрзнута ћирилица, да су чак и оружану протекцију Срба сматрали мање важном него употребу ћирилице од стране њихових протектора, који, ипак, као културни људи нису хтели да једну антикултурну, тирјанску акцију помажу, акцију коју данас, са више рафинираности, проводи Јосип Броз у Југославији.

На крају тог податка (стр. 253) враћа се ген. Еспозито на Павелића и каже: “Заиста je чудно да међу свима поглаварима тоталитарних држава које су биле здружене са Италијом Мусолинијевом и Немачком Хитлеровом, једини Павелић као поглавар једне земље која je рат водила, није био ни затваран ни под суд стављан ради аката против човечности које je починила његова влада. Нико није никад ни тражио његово затварање…”

71.

Италијански армиеки |енерад Густаво Реисолм je писао у свом кратком предговору књиге проф. Лоја (111) како су се италијанске трупе увек буниле “против прогона Срба од стране усташа и увек су се противиле жестини неправде, штитећи слабог од насиља

моћнога…” (112, с. 6)

To je веома кратак предговор једног високог италијанског официра, коме je стало да се одбрани хуманост Италијана, па ипак

-169-

значајан с обзиром од кога потиче и с обзиром на директно наглашавање “персекуције усташа против Срба” као карактеристику догађаја у “Југославији 194Г’ и пацифицирајућн улогу Италијана.

■ 72.

Следују изводи из књиге једног канда књижевника италијанског, али из успомена догађаја које je преживео на територији Југославије за време Другог светског рата као припадник оружане силе Италије (изгледа да je био у фашистичким формацијама, јер не употребљава за војне јединице и одреде утврђену номенклатуру). Према¥бме и његови искази спадају у категорију изјава војних лица.

Ради се о мемоарској књизи италијанског писца Мауршдија Баси9 који се бавио питањима Југославије и пре рата и за време рата. (Издао je у Риму 1930. књигу “Политичка криза у Југославији”. 1942: “На коти 731 код Битоља” итд). Из даље наведене књиге види се даје студирао, да je био официр (један од виших) и командант одреда и да je говорио “хрватски”, како то на више места наглашава. После сам нашао код Салватора Лоја да je Баси био пуковник, али мислим фашистичке милиције. Свакако je био високи представник и командант италијанске војске и њен представник у окупираним деловима Југославије.

Ми смо набавили његову књигу, изашлу 1950. под насловом “Две године међу Титовим бандама”., Књига je изашла у збирци “Успомена, дневника и докумената94. (92).

Маурицио Баси je био цело време рата на Балкану, уствари на границама предратне Југославије, али je од пролећа 1943. падо краја рата провео као заробљеник међу партизанима. Главни део књигеје, већ према свом наслову, томе посвећен. Ипак описује и стање пре партизанске окупације предела.

Баси je изразити италијански супернационалиста (шовиниста). Мрзи све Јужне Словене. Понекад, чак, више Србе од свих осталих. Тешко оеуђује српски, “карађорђевски” режим иТд.

За наш циљ су најинтересантније његове примедбе из “Увода” књиге, где баца укупну светлост на догађаје, и где je мање конкретан иако више жучан.

На стр. 10 nftiiie: “Окупаторске војске су се нашле, на тај начин, и саме увучене у један неочекивани грађански рат баш онда кад су се надале да je све решено… Десетине села изгорелих са својим немоћним становништвом као репресалија Хрвата на српској територији и, следствено, Срба на хрватској територији…”.

Мада писац спомиње српске репресалије, сам каже да су оне биле носледица (in seguito), хрватских зверстава (убијање немоћних или, како гшсац каже, inerme,, “оних који нису могли да се оружјем бране” и паљење читавих села).

На следећој страни (11) писац je много јаснији и отворенији. Он

-170-

каже: “Ужасан вал мржње који се разјари у најстрашнијим формама првих дана колапса против српског елемента у пространим

пределима мешаних вера, са масакрима становништва читавих села, беше примитиван израз репресалије против једног режима тиранског и мучитељског који je трајао 20 година…. Догодило се да су се реке Хрватске и Босне мастиле од српске крви…Л

Писац, као што се види, сматра та зверства као “примитивну освету’4 за антихрватски режим у Краљевини Југославији, алије овде важно да он говори да су хрватске “освете” започеле “првих дана” и да су обухватиле целокупно становништво српско, чија je крв плавила реке Хрватске и Босне. (Писац не сматра Босну саставним делом Хрватске !).

Ове његове изјаве морају се и у оригиналу пренети. Оне гласе:

La terrlblle ©ndstte dl ©dl©, seltenstes! nelle forme plu orrenie siel prlraii giornS dl eol&sso contr© l’elemento serbo nelle vast! zone dl religione mlsta, con snassaer! della populazione dl Infer! vlSaggl, fu espresslone prlmitlva di rappresaglla eonfro um regime tlrannko e vessatorlo, dnrato ventl annl. .„Fm cos! che I fliiml dl Croazia e Bosnia §1 tlnsero dl sangtie

serbo.».”.

Књига има близу 20 слика “са терена”. Претпоследња приказује једну девојчицу са десетак дубоких рана на леђима. Испод ње стоји: а“Српска девојчица, више пута рањена убодима бајонета од стране . Хрвата у време устанка, лечена у једној италијанској војној болничиии’2 Треба и тај поднаслов пренети да се види како странци не говоре о усташким већ хрватским злочинима, не употребљавају терминологију наших Југословена. Испод слике (уз страну, 272 – ПИШе: Bamblna serba rip etu to mente ferlfa a eolpl del toalonetta do croatl afi snomento delSe In surrezione, medicate In un ospedaSetto mllltare ItaSiano.’

73.

У одељку XXV 111 ове књиге ce наводи укратко рапорт ђенерала Виторија Амброзија, команданта II армије, како су његове трупе спречавале хрватске покушаје интегралног истребљења Јевреја и Срба. Ово je његов рапорт од 2. маја 1946.. To би значило две године иза рата а пет година пошто су се ти догађаји збили. Ово се преноси из књиге Пољаков-Сабиј о уништењу Зевреја (117). Ja сам добио фотокопиране примерке те књиге и све je то тачно репродуковано од мене. Само се писци позивају на документацију у Додатку књиге, које делове ja немам. Ово све спомињем ипак зато, да би се нашао неко који he и то верифицирати. Ja сам не смем ништа исправљати.

XX! e ОПИСИ НИЖИХ ИТАЛНЈАНСЖИХ

ОФИЦИРА ПРИСУТНИХ У 66НДХ”

У првом издању ове књиге ми смо све “извештаје” војних лица Италије пренели под једним насловом. Под “извештајима” не подразумевамо само војничке рапорте (има и њих, али они чине мањину), већ свако обавештење са терена, па макар и у накнадним књигама. Све су то извештаји учесника. Они први рапорти имају за собом снагу негшсредности и официјелности; ови други већу

.слободу састава, при којима се не мора употребити службени стил, нити обазирати да се позивају на одговорност за сваку употребљену реч.

Свакако, извештаји писани сасвим дуго иза догађаја које описују могли би се оспоравати на њихову пуну тачност, али су сви ови италијански “извeштaj^Г написани одмах иза рата, већим делом на основу нотица, забележака и аката у рату насталих. Штампани су такође недуго иза рата.

Овде се издвајају “нижи официри” са својим саопштењима.* To су махом успомене из рата. Под нижим официрима ми обухватамо не само тзв. субалтерне официре већ и средње (капетане, мајоре итсл.). Издвајање je потребно још више из ових разлога: To су махом били резервни официри, док су виши официри (по. правилу ђенерали, најмање пуковници) били активни официри. Ови су дугом праксом научили да мисле и резонују као војници, мада многи настоје да се тога одрекну, док ови инижи” махом посматрају ствари са “цивилног11 угла и уочавају нешто друго него своји команданти. Ти писци се допуњују и ми добивамо разноликост у приказивању догађаја а истоветност у закључцима. У томе je позитивност ове појаве и ове деобе.

74.

Први који he се навести међу италијанским нижим официрима, то je Салваторе Лои, тада потпоручник италијанске војске у Лици.Он je

написао књигу под насловом “Југославија 1941” и издао у Торину 1953. (111). Та књига je малопре споменута, јер смо пренели један мали став из предговора ђенерала Густава Реисоли (112). Она je сва посвећена криминалним збивањима у “Хрватској”. специјално у Лици. Писао ју je један ексцелентан књижевник, хуман човек, који je не само догађаје пратио него покушавао да притекне у помоћ гдегод je могао. (Његову књигу сам добио добротом дра Векослава Бучара, • коме понова захваљујем).

Лој je тада био млад човек од свега 24 године (рођен маја 1917. у Каљарима, Сардинија). Завршио je права и филозофију, обоје са докторатом. Оспособљен je као адвокат и професор класичних лицеја. 1942. je ратовао на руском фронту и четири пута добио одличја за храброст.

Према ономе што сам закључио из његовог писања, он je добар католик и нимало ненаклоњен Хрватима а приори. У толико су његова сведочанства важнија и тежа. Ми им морамо посветити сву

дужну пажњу.

Моја прва књига (прво издање овога дела) довело ме у личну везу . коресподенцијом са дром Лојом и ja сам му више пута захвалио на његовим делима спасавања Срба и објективном опису тих догађаја. To су,на основу моје књиге чинили и још неки српски- родољуби (др Бранко Миљуш и други). Овде ћемо само пренети оно што je већ садржДвало прво издање ове књиге:

-172-

1.

У Уводу своје књиге проф.Лој наглашава да ће износити само “догађаје при којима je био сведок” и то “са објективношћу и верношћуУ (стр. 8): “Излагање je објективна хроника изложена од онога који je, дуго времена, живео на позорници догађаја’7 желећи да пружи “историји догађаје још непознате”….

Интересантне су слике којима проф. Лој илуструје своја Запажања, тим пре што се ради о оригиналним снимцима, које ja нисам видео објављене на другом месту. Још интересантнији су наслови и објашњења која им даје.

Прве две слике на стр. 16 носе наслов: “Убедљиве документације хрватских зверстава” са даљим објашњењем: “Усташе су масакрирале Србе у »унутрашњости касарне, па онда по ноћи или у праскозорје изнели лешеве и носили их, нагомилане на тешким колима сламом покривене, на места одређена за колективно бацање’7 To су слике да човека језа хвата.

Слика 3 (иза стр. 32) има наслов “Срби убијени на местима утамањења СрбаУ Ту je маса српских изнакажених лешева иједан хрватски војник који садистички разматра да ли су сви мртви.

Интересантно je да писац и овде догађаје и предмете назива иравим именом: Хрвати као починиоци, а Срби као жртве хрватских злочина. Наши Југословени не само да то друкчије обележавају, већ фалсификују и стране писце, па где ови кажу Хрвати, наши Југословени преведу “усташе”. Ту смо, разуме се, на терену фалсификата, где ни обична објективност а камоли наука немају приступа.

4. слика има наслов: “Принудни изгон Срба са територије хрватске државе”.

5 слика доноси изглед села Суваје “разрушеног од усташа,” a 6. једну језиву “Документацију зверства извршених од усташа у Суваји около куће попа Спасе Леврње” (?). Види се омча којом je усмрћена ћерчица протина; на зиду се обележавају “окрвављени отисци једне руке девојчицеУ

Слике 7. и 8. (иза стр. 64): Изглед Бранка Раденовића који се сиасио из јаме; затим једна лешина на путу са насловом: “Ударац у потиљак. Слике ове врсте беху честе на свим путевима Хрватске”.

За муслимане у Босни пише проф. Лој (111, стр. 33): “Муслимански елеменат, уопште без воље, апатичан и незаинтересован, надасве заинтересован и заузет само оним што може бити од користи њему и

што му иде у рачуњ.Л

Стр. 35: “Муслимански клир… у рачуну, најпре je тражио да нам угоди на све могуће начине, дозвољавајући нам, чак, сам од себе (спонтано) и џамије да сместимо у њима своје трупе..Л После су,

173

тобоже, муслнмани, no захтеву Загреба, показали Италијанима непријатељство.

“По програму Павелића усташка странка и клир, нарочито муслимански, имали су да образују два стуба нове државе…”‘Тлава муслиманског клира реис ел улема еф. Спахо je више пута јавно и свечано изразио признање заслуженој сарадњи ca А. Павелићем без обзира на религиозно-доктринарне разлике..Л

Стр. 36: “Становништво (муслиманско) je, за нову усташку јерархију престављало аморфну масу која се даје лако водити и оријентисати no жељи централне власти.” л, .

To. Лој гшше у IV кагштолу књиге под насловом: “Непријатељство Хрвата” (јамачно према Италијанима). Још на много места, у другим поглављима (капитолима), говори о муслиманима. Тако у кагштолу VI , посвећеном монсињору Степинцу. Ту он одједном (ст. 45) говори о прогонима Срба и каже дословно:

“Прогони су добивали карактере нарочите свирепости у муслиманским центрима Босне, у којима, поред одређене и питорексне боје амбијента (минарети, цамије, приватна архитектура, одећа) можемо слободно рећи да владаше несумњиво прљавштина. Прљавост на улицама, у кућама, у телу и души становника.Са дужним изузецима, треба додати…”

Ш

Пети капител своје књиге обележио je проф. Лој као “Рачуноводство смртиТ Почињемо са статистиком: “На територији Павелићеве државе налажаху се, према брижљивим статистикама, око 3 милиона Срба. Ови су, према једном утаначењу (више програматском и платонском него обавезном и дејствителном ) имали могућност или да се у кратко време преселе у Србију, после кога (времена) би постали грађани хрватске државе… и тиме подложници усташког закона. Могли су и Срби да одбаце православни обред и да пригле католички…

У међувремену je политичка полиција Павелића дала старт за једну жестоку и бруталну персекуцију против оних међу Србима који су криви за ‘зверства и злочине почињене на штету хрватског народаЗ У ствари je било довољно да се пронашла ма каква улога, чак и најмањег значаја на политичком пољу или да су били државни чиновници, па баш и најнижег ранга збачене београдске владе, да би се задобила та опасна и фатална квалификација.

Није се баш тако ретко догађало да у једној гужви или у неком друштву два усташа ‘предујме’ неку индивидуу. После неколико минута се чујаху два ударца мушкета или пиштоља који долажаху са периферије града, као знак да je наступио нов случај који има да се архивира од стране хрватске политичке полиције.

Треба означити да се поменуте епизоде, веома честе у свим

-174-

центрима, збиваху са хладнокрвношћу која чини да човеку памет стане. Никакво објашњење снага (власти, ЛМК) због извршених хапшења, никаква узбуђења при хапшењима (мисли јамачно еа присутне, ЛМК), никакво прикупљање радозналих и никакво противљење од стране жртве. Довољно ће бити да се наведу неки примери.

У Госпићу, један отац којије водио у шетњу, као и сваки други дан, троје дечице, беше заустављен од два усташе. Са леденом хладноћом повери децу једном пролазнику замоливши га да их одведе кући старој баби и помиловавши њихове главице, следио je чврстим кораком два агента. Мало после одјек две детонацијеје дао до знања да je Икс-Ипсилон, ранији српски дужносник, “прогонитељ хрватског народа’ јустифициран.

У Вос. Крупи једног отменог господина задржаше док под руку са женом излажаше из једног елегантног друштва. Изгледало je у једном тренутку да би жена реагирала, али je он умири чврстином. Затим, пољубивши je, продужи, ‘праћен усташама\ у смрт.

Епизоде те врсте беху на дневном реду у животу Нове Хрватске. Ако беше мирно, хладно, неразумљиво држање српских жртава, тек право то беше код оних који су били присутни код ових жалосних епизода: никакав, ни најмањи знак узбуђености или просте радозналости према ономе што се збива: па ипак je свак знао шта се скрива иза тих мирних ритуала…”.

Сад се овако писац изражава на основу онога што je сам видео (111, с. 99): “Понашање усташа у пределу Ср.ба и суседним пределима беше просто напросто бестијално”. (Италијански: семплићементе бестиале).

Писац пружа детаље: како je од почетка све било мирно и како су Срби поверовали Хрватима (111, с. 99)… Али после неколико дана, за које време су усташе, са својим претворним (хипокритским) понашањем успели да задобију поверење мештана… настаде почетак покоља.. Једно јутро, становници Срби су читали, запрепашћени, наредбу усташког старешине, којом се наређује, под претњом смрти, предаја евих животних намирница, дувана и штофа, као и новца који се поседује из било каквог титулуса. – Нису имали времена ни да се упуте у усташку команду да питају за разјашњење, кад.хрватске патроле почеше да опходе пљачкајући и убијајући. – Срби умираху на стотине. Многи се спасише бегом ако je било времена, али су их очекивали дани немогућег живота у шуми. – Бројни случајеви беху нарочито зверски, увек кад je могуће чинити разликовања чак на страшном пољу покоља.Л

Две реченице мора да се дају у оригиналу: почетна из претпоследњег етава и последњи став:

I serfos morirono а centlnaia… Numeros! fiirono i cast particoiarmente atrod, sempre che sia leclto fare discrimination! anche neS terrifkanie eampo della strage.

Сад Лои наводи опет један “мали”, језиви пример:

-175-

“Мала Ивка В, од 4 године, беше једина преостала у њеној породици. Све чланове су побили усташе, а малу ударише у потиљак бајонетом, и без свести je бачена међу лешеве својих. Један велики пас, који je малу волео, успе да je одвуче у оближњу шумицу, докје нису подигла нека избегла лица која су се о њој старала. Девојчица je носила још видљиве знаке бројних рана које нису биле зарасле”.

Говори даље о “хероизму и стојичкој резишацији једних (Срба, ЛМК), и апсолутном цинизму и дезаинтересовању других (Хрвата, ЛМК)..Л Онда даје своје објашњење из прошлости. Између осталог стоји да je “Србин… био свестан да после неколико дана, а^ср, не и

после неколико сати, иста судбина може бити резервисана за њега, кривог заиста за један сраман злочин, што je био рођен као Србин”.

IV*

Од стране 41. истог поглавља проф. Лој говори о пресељавању Срба у окупациони предео Србије и бежању на италијанску територију, па каже изос:

“Пренос (становништва) je претстављао праву несрећу. Свако лице je могло собом да понесе само веома ограничен пртљаг. негшкретна добра, као и покретна која би прелазила тежину дозвољену на главу, била би конфискована у корист нове хрватске државе. Плод година, деценија тешког рада те исте личности и његових предака поколењима. и поколењима беше намах изгубљен. Ево због чега су се многи Срби опирали да напусте своја седишта обухваћена границама Павелићеве државе, сем ако су ту имале седишта италијанске трупе, које су пружале извесну озбиљну сигурност, без обзира на то што су биле лишене сваке моћи у унутрашњим пословима Хрватске.

Други Срби се нису покретали, јер нису могли предвидети колико he их судбина сачувати у непосредној будућности. Истина je да су извршене многе екзекуције, али они који су страдали беху углавном службеници палог режима којима су се могли тобоже ставити на терет злочини извршени над хрватским народом. Многи Срби су, напослетку, веровали у пријатељства, сродства, и разноврсне везе са новим хрватским дужносницима, и на тај начин вероваху да су им загарантоване заштита и неповредност; други опет сматраху да су их (ове гаранције) задобили напуштајући православни обред и пригрливши католички.

Излазак осталих није се вршио много мирно; напротив, извршен je без икакве гаранције.

Они који су ишли обичним путевима задржаванису и пљачкани од стража на путевима и опљачкани и од онога што су собом носили, па после прошли кроз њихово оружје. Само ко je имао срећу да ужива једно италијанско средство (преноса) пренео je до циља мучни превоз. Десетине хиљада Срба спасили су живот захваљујући солидарним акцијама, вршеним у њихову корист од италијанеких команада. Држим (иако доцнији догађаји дају право да се у то

-176-

сумња) да спашени одају и дандањи захвалност нашим официрима и нашим војницима,

Веће гаранције није пружао пренос возом. Стварно Срби, после дугих и нерве кидајућих прегледа вршених од усташа над личностима и стварима, после вршених конфискација (или пљачке) бацани су у вашне за стоку брижно запечаћене, који су се имали отворити преко Дрине, тј. границама српске државе.

Није се баш ретко дешавало да усташе без икаквог зазора извуку неки вагон са избеглицама и да га упуте на мртве скретнице. Судбина тих несрећника беше обележена: кад падне ноћ, и станице остану пусте,.. настане крвав покољ…

Каже како je Хрватском завладао екстремни немир. Није се ни знало шта се ради.Срби, који су давали најтачније информације, заћутали су колико су остали у животу. Или су се бојали или нису више веровали Италијанима. Тако износи сам писац. Хрвати су стално истицали да су “независна држава” и хтели су да Италијане учине незаинтересованим за збивања на унутрашњем сектору “пре него што су започели интегрално уништење Срба које je било већ одлучено”. Срби су ћутали, не верујући никоме више и предајући се судбини.

Стр. 44: “Стиже последњи термин признат Србима да напусте земљу. Који нису умели да то искористе, добише право грађана хрватске државе, иако од тога права не остаде њима нити оно на пристојну сахрану, после екзекуције. Сад сви они системи примењивани на тзв. кривце против хрватске заједнице, сад су без прикривања примењени према Србима. Злочин, ja то понављам, беше један и неопростив: што je неко рођен Србином.

Али река крви која je натапала хрватску земљу у доцну јесен 1941. није избрисала из јавног живота изглед нормалности… Све je вршено методски и као у року.

Живот у Хрватској… то je била Смрт…

. Нешто оригинала из последњих реченица:

II delitto, rlpeto, era tin© eđ imperdonabile: quell© dl essere nato Serb©»« La vita in Croazia.. d si perdonl II controsenso, la Morte…

VI поглавље своје књиге започиње проф. Лој овим речима: “Заиста, изузев малог периода примирја, ниже команде усташа су расгшлагале животима 3 милиона Срба који су се налазили у границама државе Павелића.Л (стр. 45).

Осам страна доцније (овде ћемо прекинути ред његових ■излагања), др Лој пише:

“Три милиона Срба се налажаху у границама Павелићеве државе. Од ових се кренуо. 1 милион да достигне Србију или да се прееели у италијанске градове Задар,Сплит, Шибеник. He може се утврдити колико je њих имало срећу да достигне вруће жељену мету; то je

мистерија која je можда предодређена да никад не добије објашњење.

Од преосталих 2 милиона, око 300.000 су елиминисани. (За чдгг: употребљавам међународне изразе које je италијански писац као своје употребио. Некако се остаје вернији оришналу. Молим читаоие да то разумеју, ЛМК). To je био план ђаволског утамањења рођен у ниском дну душа неке усташке хијерархије, проучаван посебном брижљивошћу и вршен највећом брзином.

Ако je осталих милион и 700 хиљада Срба спасло живот,де дугују искључиво италијанским трупама. И то je проверено за историју..Л

VI капитол je иначе гшсвећен надбискупу загребачком Степинцу, али ипак садржи многе податке о хрватским злочинима. Тако, нпр., ту гшше:

“Покољи су вршени по правилу обавијени највећом тајношћу, нарочито колективни. Понека екзекуција, лица благо окривљеног, вршила се са очитом јавношћу, и to je no схватањима усташа имало да послужи у очима Италијана да одстране сваку сумњу на тајне масакре невиних.

Тајност je била сасвим разумљива из обзира унутрашње и међународне политике; документација покоља није јамачно сачињавала просту ствар лишену опасности.

Срби одређени за смакнуће најпре су бивали сконцентрисани у касарнама; кад ноћ узме маха, водили су их, у колонама ужасних кортежа, ван вароши. Према природи терена, њих су или бацали у јаме или подвргавали класичном ударцу у потиљак на ивици раке коју су сами ископали. Повезани један уз другог жицом, те јадне жртве, често још живе, бацаху стрмоглавце у општу гробницу.

Друга метода, можда усташама још дража, беше да Србе елиминишу још у унутрашњости касарне. Али, да би избегли давање обавештења и спречили документацију о својим зверствима, ноћу или у праскозорје изнашаху из касарне летеве јустифицираних (убијених) нагомилане у тешким колима покривеним сламом. Мета: места одређена за колективну сахрану.” (стр. 46).

Стр. 51: Потпуно истребљење омрзнутих противника Срба беше, дакле, наређено од врховне усташке власти. Пруживши Србима прилику да напусте територију њихове државе – а видели смо по коју цену и уз какве гаранције – довеоје усташе на схватање да имају пуно и свето право да располажу животом оних који нису хтели да искористе ту концесију Г Писац каже да je и преверавање било само једна замка за доцније одлагање истребљења.

Једна кобна атмосфера у стилу грчке трагедије владаше над целом Хрватском. Терор je преплавио. Рекао сам раније да се на смрт гледало са резигнацијом и фатализмом од стране жртава. И то иотврђујем. To не искључује да се може говорити о правом и истинском терору који je опасност, испрва ограничена на одређену категорију личности, на бивше функционере нестале југословенске

-178-

владе, који су уосталом били и на још rope приправни, узе да прети целој заједници без изузетка, па и то не само људима, већ и женама и деци.

Није то био физички страх, већ кобна стрепња и спазомитично наслућивање трагичне судбине која очекује сопствена бића и драге особе.

Толико пута се виђаху у јавним парковима градским, пољским путељцима, на окрајцима малих насеља млади српки парови заљубљених, који су шетали, држећи се за руке, а њихова чиста љубав je имала још да живи неколико дана, можда и неколико сати. Кретаху се као нереална бића, са својим маштањима о животу и радости, услед реалности саздане од смрти и бола. И понављаху полугласно, можда више срцем него уснама, ону строфу из српске народне песмице која говори… Ајдемо драга, да срећно живимо,јер младост брзо пролази и овај живот несрећни !”

На једном много даљем месту (ja овде морам да прекидам Лоја, као и на још коме делу ових излагања, да бих заједно изнео оно што по садржају заједно спада), Лој пише:

Срби показујуједан сандук пун заплењене хрватске архиве, у којој je било означено колико су и где ови злочинци побили To су запленили при првом, изненадном препаду (111, с. 95). Ти списи, кратки, лаконски, како сам италијански писац наглашава. Нпр.: “Команда икс-ипсилон, на дан…, у име хрватског народа, казнили смо смрћу следеће српске непријатеље…” “Следоваху веома дуги спискови имена. Уз име налазаше се, готово увек, неки збирови (више два, три итд). ‘Шта обележавају ови знаци Т ‘Имена показују домаћине, а бројви убијене чланове породица’

“Убиства, иако заогрнута највећом тајношћу, продужише се задобијајући све импресивнији ритам…”

VI

Иако . je шести капител посвећен кобајаги Степинцу, мало ту има речи о њему и о клиру. Нападе на њих Лои сасвим избегава. Напротив проф. Лој узима у одбрану католички клир, нарочито јерархију, која, по њему, није одобравала недела својих верника. Посебно брани архиепископе Загреба и Сарајева, Степинца и Шарића. Очигледно je писацдемо-хришћанин. Узтоје он био далеко од могућности да утврди став католичке јерархије у “НДХ”, док његова саопштења са терена имају пун значај класничних доказа (он je махом саопштавао личне утиске, налазећи се сам “на терену”).

Он покушава, чак, местимице, да пере “поглавника” коме признаје првобитне добре намере, али сматра да су нижи кадрови све те намере осујетили !!! Овде се, као случајно, испољава фашиста.

Стр. 46: “Павелић се био претставио у намученој политичкој сцени Балкана као аутентични паладин католицизма…” и писацсад изводи његове методе рада за католичанство и држање клира, нарочито вишег.

-179-

Селмо поглавље књиге носи наслов “Анте Павелић и расна гоњења’7 Писацту претпоставља даje била првобитнатежња усташа и њиховог “поглавника’4 да створе јаку и заиета независну државу, a да на крв можда нису мислили. Али после рата априла 1941, и после прокламације “независне државе” усташки вођи, нарочито мањиТ.. “дадоше старт за један од најстрашнијих покоља које историја памтиТ To се мора дати у оригиналу. Он гласи: Biedero Inkio ad una delle plii.ferrlflcantl carneflcine che la stork ricordi.

Даље стоји да je персекуција Срба од априла до јуна “узела толико окорели и окрутни изглед.• Assunse aspetti tanto durl e crucIeSi. У? < .

Писаи почиње да припрема читаоце на рат против Русије и партизанске борбе. Јер каже да се тада баш “појачавало бестијално уништење Срба кад су немачке армије започеле напад за уништење бољшевичког царстваХ Јесте, тако стоји: појачано бестијално уништење Срба: inasprito.. bestiale annientamento del serbi

Проф Лој пише даље (стр. 57) да je “поглавник издао непосредне интересе своје државе у рађању огрнувши их кобним велом расног гоњења”: Ammantandolo del velo sinistro dl una fferoee persecuzione razzmle»

Поглавље IX књиге проф. Jloja hoch наслов “Интервенције Италијана,\

Писаи констатује у гшчетку да су српски устаници унотребила своје оружје у борбама против Хрвата, који су из тога закључили да. je устанак букнуо уз пристанак Италијана. Он то сматра површним

и нетачним закључком. А на питање зашто ни.су Италијани узели Хрвате у одбрану и напали Србе, писан каже (с. 67): “Разлогјејасан: • Италијани су враћали Хрватима мило за драго… Што се тиче чињениие да су Италијани показали јасну симиатију за Србе,

разлог he се познати у каваљерској природи офииира и војника сивозелених (мисли на боју униформе, ЛМК); слаби и прогоњени није могао а да не ужива већу симпатију него иелатТ

Каже да су ИталиЈани наредили приправност и пратили борбу најбрижиљивије, додајући: “Сем тога, пошто je упознат мотив устанка у чврстој намери Срба да се не дају више на дуго време некажњено масакрирати, потражена je до највеће могуће мере документаиија о зверствима почињеним од Хрвата да би се могли заковати на страшне одговорности.” Ова реченица од необичне важности мора се дати у оригиналу, јер се у њој говори о “зверствима XpeaTa” а не усташа, и о одговорности Хрвата за ночињена зверетва. Она гласи:

§i cerco dl perfezionare al masslmo la documentazione stille atrocita commesse dai croati per Inchiodarli alle tremene responsabllita”.

Ha стр. 71 каже писан: “Заштита слабих, поштовање правила

каваљерства, претстављаху заиста прецизну дужност. свакога,

обавезу часне девизе..Л

У аднотаиији на стр. 69 писац и сам утврђује како су после српског

устанка на угњетаче ови постали још зверскији. Он каже дословно:

-180-

fcTрадови који су остали у хрватским рукама (које устаници нису заузели, J1MK) видели су, природно, интензификацију (појачање) и ужасно погоршање покоља. Усташе сада нису имале никакве бране да почине, повећано бројем и појачано по дејству, оно што сад називаху ‘кажњавањем’ криминалаиа ван закона.”

Писаи на стр. 69, у одељку под насловом “Италијанска интервенција”, описује прво стање у Грачацу где су послали пук берсаљера, у месту “насељеном Србима, потомцима некадашњих емиграната са Истока”. Онда каже: “Долазак наших трупа претстављаше праву помоћ опседнутим Хрватима, али и Србима k’ojii су се налазили у вароши, предмету бестијалног прогона који не прави разлику међу лицима од разуларених усташаД И то се мора дати у оригиналу: . ■

… ma suche per I serbi che si trovavano in citta, oggetto di iina indlscrlminata e bestlale persecuzione da parte degli ustascia.

Писац даје језовити изглед града ајошјезовитији хрватске ‘војске’ Ч’ њему, којој писац одриче карактер војске. И онда каже: “Понашали су се као дивље звери које траже плен. Ето, то су прави кривци ! Њихове манифестације варварства довеле су хрватску државу у мучну ситуацију, ставивши je у немогућност да укроти револуцију изазвану њеним сопственим агентима”. И то се мора дати у оригиналу: .

‘ si aggiravano come belve digiune alia rkerca della preda. Eccolli colpevoli verti, le loro

■ manifestazioni di barbarie avevano рогШо lo state croato ad ima oiffidle. sitoazione,

ponnendolo nella incapacita di domare una rivoSta provocata dai suoi stessi agentl” (c.70)

После нешто мало војних објашњења положаја, писац се враћа на хрватска злодела и описује их ин конкрето: fctHa веранди једне вишеспратне куће појавила се десетина усташа који посматраху на тргу испод њих телеса неколико Срба у агонији; ево, мало после, други усташи који су брутално вукли 4 дечака, од којих je најстарији могао имати 8 година, који плакаху дозивајући родитеље убијене на њиховим нрестрашеним очима. Најстарији од дечака, подигнут за к*осу, би бачен са балкона, а неки усташи који га дочекаше доле на тргу, убише га у лету… Брујање и урлање задовољства пратили су тај срамни подвиг, јер у Хрватима људско није било ништа сем физичке . фигуре”… И то се мора овековечити у оригиналу: Che nei eroati di

umano non vi era ehe la flgura fisica (71)

Пncaii продужује: “Један други дечак беше на реду да следује судбини првога, кад, ето, берсаљери се завитлаше (директно тако стоји), са оружјем у рукама. против Хрвата који су се на тргу налазили, дочепаше се и оних на веранди и нападоше их употребљавајуhи мушкете као батине. Све се то збило у магновењу. Хрвати остадоше запањени интервенцијом њихових “сааезника4 (сам иисац то ставља у наводнике, J1MK), наговештаху као неку реакцију, али она би угушена убедљивим средствима берсаљера. Ови се удаљише са дечаиима отетим од усташа, који се (дечаци) очајно обавијаху о вратове њихових спасилаца. Хрвати осташе непокретни, сиремни да избљују крв, “зубе и жуч…”.

-I81-.

“Међу еашима надвладала je парола: ‘савезници или што мање, Хрвати нису смели пред нашим очима чинити никаква недела\..”

Писац наводи слагање виших команди у том погледу и наредбе које су следиле. Могао би, каже писац, да наведе још “бројне епизоде” и примере одбране “српске заједнице од стране италијанске војске”. Спомиње како су 4 берсаљера спасили 400 Срба, итд. Али, каже, не може да наводи те бескрајне доказе.

Каже да не уме да оперише цифрама, али ипак наводи да су Италијани у Србу спасили за 24 часа око 1500 Срба које су Хрвати водили у смрт. (Опет каже Хрвати а не усташе, JIMK). ‘ LV унутрашњости варошице Грачац број спашених пење се на неколико хиљада. Наши се нису либили да употребе силу. Нижи официри 6. пука берсаљера, всфени од поручника Рицоли, нагрнуше у месну хрватску команду и наредише.бесним представницима Павелића да одмах изврше ослобођење, са релативном претњом (гаранцијом) да напусте град, све српске старце, жене и децу. – Драги, племенити Луиђи Рецоли…” (херој из Првог рата и добровољац у Другом, који je после погинуо).

Писац наводи и даље (у поглављу X: Мисија у Зрмањи) како су Италијани спасавали и Србе и Хрвате, јер се један виши официр жалио италијанском ђенералу да “Италијани, наши савезници, штите српске криминалце” и то сматра “дисциплинским прекршајем”. Италијански ђенерал му je одговорио: “По моме мишљењу нема дисциплинске повреде у моменту кад су спашени највећим делом жене, старци и деца. Напротив, ради се о најстрожијем поштовању нашег важећег дисциплинског правилника, који налаже војнику без обзира на чин, да интервенише у корист слабих и потлачених…”.

Кад je овај говорио о заробљеницима, “пуковник” Шулетић му je рекао: “Какви заробљеници. Код нас они то остају само неки сат !”.

Командант војног сектора Грачац, пуковник Умберто Салваторес, je у једној заповести одредио (111, с. 81): “Пред извесним манифестацијама колективног огорчења, неумољиве и неразумљиве мржње, ми нисмо смели затворити очи. Наша војничка част je била баш као што треба, штићена кад нисмо дозволили да се распире самовољна насиља у нашем присуству…”.

Изасланик италијанске команде рече да се они “владају на основу закона војничке части”. Ни говора нема да они Србе воле a Хрвате мрзе. Они су им савезници, али Италијани спречавају злочине.

Са своје стране додаје потпоручник Салваторе Лој да су италијански војници заиста чували војничку част, што сами нису вршили бесрамне радње и што су “одлучно делали да се спрече повреде закона хуманости”. (111, с. 81).

, Кад се вођа српских ребела Пајо Омчикус жали ппор. Лоју да они, Италијани, нису документовали те ужасе од зверстава које су

-182-

иочинили Хрвати, он му одговори (111, с. 126): “Што се тога тиче, могу Вам рећи да нам документације не недостају. Хрватске власти, демаскиране са очигледним документалним доказима, морале су пристати на наша тражења да покољи престану, што je у неким центрима и постигнуто..Л

После неколико речи похвале италијанског војника, писац закључује први, општи део.

На стр. 205 он детаљније описује став Италијана према Хрватима, говорећи: “Они су били наши ‘савезници’, то je истина; али отимање из њихових крвавих руку хиљаде жена, стараца и деце одређених за убиство, не може се сматрати као непријатељска делатност. To je, напротив, претстављало аутентичну лекцију цивилизираности, на шта су били принуђени обзирима свога достојанства. Па кад и они, сами усташе, хоће наше држање да протумаче као акт непријатељства наше генерозно пожртвовање за заштиту Срба, шта he онда pehn о читавим насељима, посадама, градовима хрватским спашеним присуством наших трупа, које je учинило да се држе далеко снаге претећих ребела..Л

На стр. 206 писац спомиње случајеве тобожњег кажњавања “усташа који су у Бос. Крупи и Грачацу убијали без наредбе жене и децу Срба ” !!

Кад су Италијани видели да хрватска зверства не престају, све су више и све отвореније заузимали просрпски став, па су дошли у контакт са Србима.

Они су једном рекли српском изасланику Вељку Будимиру (111, с. 89): “Ми Италијани знамо на чијој страни je право, док смо ми присутни у Хрватској, српски народ неће бити уништен. Добро смо информисани о зверствима почињеним од усташа….”. Срби су им понудили доказе о тим зверствима, и Италијани пристају да их проуче.

Настаје зима 1941. Лој почиње овако да je описује (стр. 201): “Падаше снег над Хрватском и рашири један бео покривач над пределима малопре омрљаним крвљу палих и убијених..Л

На стр. 60 књиге пише проф. Лој: “Италијанске власти, дознавши од својих информатора о купки у крви која je толико пријала и организована била у ходницима усташке полиције, интервенисале су жестоко, из разлога хуманости, код Павелића, тражећи да престане пројектовано уништење Срба”. И онда наводи “поглавникову’4 наредбу од 26. јуна 1941. у целини, према којој би требало да престану прогони. Али се то сасвим кратко време поштовало: “Гocnoba смрт остаде беспослена. Но за кратко време: заиста заузеше опет, у крилу усташке странке, надмоћ радикалне антисрпске струје… Гоњења опет забукташе, са већбм жестином (111,с. 60).

“Усташе нису никад имали илузије: у присуству наших војника не би био дозвољен никакав покољ невиних, без обзирана статус наших

-183-

трупа. Хрвати су гутали чемер несумњиво уверени да ће доћи једно сутра кад ће се наши удаљити, и онда…”. Тачкице су пишчеве !

“Присуство наших трупа представљаше дакле за усташе једну успешну моралну узду, а поред тога несавладиву сметњу да изврше свој злочиначки план уништења..

Стр. 53: Писац констатује да су ипак многи италијански контигенти напустили Хрватску, нарочито ујулу. “Сад су се усташе одрешиле ланца; далеко од тога да би попустили, још више напајаху жеђ српском крвљу. X > –

Опис покоља би био сувишан. Балканска техника у тој материјије жалосно позната и пружила je доказ: колективне екзекуције и колективни укоп, без икаквог уверења да су погубљени стварно мртви после класичног ударца у потиљак или сек грла…”.

Писац наводи низ места где се то дешавало. И он има цео низ доказа о тим “оргијама крви”.

Писац се даље жали да су Италијанима биле спутане руке у заштити Срба, јер je наредба гласила да се не мешају у унутрашње односе. Али су они ипак гдегодје било могуће покушавали да спасу Србе. Тако кад се радило о “пуцњавама, нередима и проливању крви, наша интервенција беше непосредна и очитовала се у конкретној ефикасности. Претекст je био тај да морамо обезбедити нашетрупе, а циљ и резултат заштита Срба којих je спашено на десетине хиљада”.

75®

Пре него што сам нашао књигу проф. Лојаја сам био дао у штампу један одељак из ње који je био објављен у емигрантској штампи пре више година. Пошто je он већ био сложен кад смо до књиге дошли, ми смо га оставили како je објављен у емигрантској штампи. Такав одељак у књизи заиста постоји, али нисмо могли проверити правилност превода, јер je рукопис био у Хамилтону.

Чланак носи наслов “Покољ у.селу Суваји”, изашао je у Тласу канадских Срба”, број од 4. новембра 1954. Нажалост нема цитата књиге у оригиналу, а у поднаслову стоји “Салва.торе Даи, Југославија 1941”. У тексту стоји Салваторе (штоjeједино исправно) и презиме Лои. Како онда да тражим по библиотекама ту књигу ?! Разуме се да би друкчије било кад бих се сам нашао у Италији, па претурао све картотеке. –

Ингрес тога чланка гласи:

“Из пера Салваторе Лои, аутора књиге “Југославија 1941”, а који je као италијански официр служио ујединицама италијанске Армије, које су биле дислоцираИе у Лици и Западној Босни, дознајемо нешто више о усташким зверствима у тим крајевима.

Најинтересантнија поглавља из напред иоменуте књиге доносићемо у српској штампи да би јавност билајош боље упозната са усташким злочинима, извршеним над српским живљем; тим пре што су ти нечувени злочини документовани и фотографисани од

»184″

једног официра непријатељске војске, као и његових многобројних ратних другова, који су својим очима видели и преживели Југословенску Голготу, служећи под оружјем”.

Као ‘што су читаоци можда приметили, писац оплакује “југословенску Голготу”, а не српску. Као да je и он присташа групе која каже да су у рату Југословени убијали Југословене, или да je вођен “братоубилачки рат”, “међусобно клање” итд. Но, ако он тако каже a то одговра и листу, где je ово изашло), не говори тако сведок и писац књиге: италијански официр (не каже кога чина и које команде).

Србин чланкописац каже затим:

“Овде ћемо изнети поглавље 19, које говори о покољу Срба у селу Суваји – Лика.

Ево како писац описује трагедију села Суваје:

Сад долази превод из књиге, чију аутентичност препуштамо приказивачу и преводиоцу. Тамо стоји:

. “У Југославији постоје сасвим зелени предели, који су, иако ретко, испрекидани врлетном природом.

Једно моторно возило прелазило je један од ових предела, напредујући приличном брзином путем који се рачвао и оивичен са два реда неогорелог дрвећа. . .

Идилични ocehaj који потиче од живости природе био je изненада прекинут једном незахвалном и болном визијом.

Између густог лишћа на дрвећу појавише се изненада порушени и од дима црни зидови првих сеоских кућа. На овај начин нам се појављује слика села Суваје. Од онога села које je некада било тако лепо, чисто и уређено, насељено радним становништвом, релативно имућним и срећним, сада je остало мало трагова, али трагова дубоких, трагова који говоре о целој трагедији.

Пожар je поштедео само по који зид, можда намерно, јер црн и порушен, уздизао се као видни траг пожара који je беснео и уништавао.

“Ево, господине, колико je остало од Суваје, једног од најнапреднијих центара овога предела”.

Официр окрену свој поглед унаоколо на-село које je дословно било сравњено са земљом.

На местима где су биле куће остале су само велике гомиле камења, помешаног са пепелом, преко којега се, кроз пукотине проузроковане ветром, назире сујетна веселост многобројних

иодова. ■ ‘ ‘

Једини део грађевина који je пркосио пожару били су димњаци (прављени од нетопивог материјала), који су се сада уздизали као кобне и нестварне фигуре.

-185-

Ништа друго није дало отпора пламену, који je дословно збрисао цело село са лица земљине гшвршине.

“Дођите, господине, имаћете прилике да чујете живи глас једине која je преживела трагедију несрећног становништва. Дођите самном…”.

“Где идемо Т

“Сада hexe видетиТ

Једна накривљена и на више места оборена ограда затварала je један зелени пропланак, на коме су се уздизали на једнакоУ’ одстојању неколико крошњастих стабала неправилног облика.

Једна омања жена, обучена у црнину, стајала je усправљена на средини пропланка, са погледом обореним земљи, са рукама прекрштеним у висини трбуха.

Италијан јој се приближи. “Добар дан, бабаД

Жена подиже лице; набрано од бора. Упре поглед у Талијана, али ништа не одговори.

“Она je једина која je остала иза покоља – рече Будимир. – Причај, баба, господину. Он je Талијан, пријатељ СрбаД

Старица дубоко уздахне, погледа у лице официра и почне полако да говори:

“Било je то неке ноћи.. Чули смо како стижу многобројни аутомобили, који су били пуни усташа. Као прву меру предострожности блокирали су све путеве, затим су поделили село на зоне и отпочели са чишћењем. Све су то радили у највећој тишини. Куцали су на све куће. Подигли су људе од 15 година па на више. Контрола докумената, рекоше. To су говорили са толиком озбиљношћу,да нико није посумњао у њихове речи.За кратко време они су их сакупили овде – говорећи то показивала je на неколико места на којима се запажала свеже ископана земља – и све су их поставили у редове, наставила je старица. Пре свега издали су наређење да сви скину обућу и одело. Затимјеједан од њих дивљачки викао: “Има ли међу вама који католик Т Једна десетина наших, који су још раније примили католичку веру, изађоше напред. Добро – рече један од ових целата – ви сте наши другови и пријатељи по вери, и са вама he се добро поступати ! Вас ћемо последње убити Г

Настао je један дивљи смех међу свима усташама на ове његове речи. Међутим, наши су почели да разумевају шта се око њих и са њима догађа… и ови усташки пси су почели са извршивањем њиховога плана.

При слабој светлости неколико бакљи, отпочело je мрцварење жртава. Сви они који су очајнички покушавали ма какву немогућу реакцију добили су револверски метак у потиљак.

Већина њих била je искасапљена са ножевима. Приморавали су их да вичу “Живео ПавелићД али нико од наших није то хтео

-186-

учинити. Сви су пали позивајући последње “збогомУ Многи су падали и викали “Живео Краљ Петар Г\ . Јаднадецо наша ! Убијени на превару, изненађени, не мислећи на никакво зло ! Стварно, ко je икада могао да помисли на ствар овакве врсте ? Ko je у селу икада могао бити окривљен за ма какву политичку кривицу или анти- хрватску активност ? Ко се од нас икада интересовао за политичке догађаје ? Али за ове убице ми смо били тешки кривци… били смо кривци, јер смо рођени као Срби Г\

Старица ућута заједан часак, затим одлучним гласом, али којије ипак одавао огромну тугу, настави: “До тада село би утонуло у таму и ноћну тишину, пушчани пуцњи нарушили су ту тишину, као штоје и пламен пожара морао растерати таму. У свакој кући било je јасно шта се догодило. Тако, за ово мало времена, ево шта се догодило од живота некада мирног и срећног, у ком се живело у миру и слози толики низ година.

Жене су знале да су њихови мужеви сви мртви, нису чиниле илузија о њиховој судбини, а тако и о судбини својих синова. Стискале су у наручју своју дечицу, која су им давала натприродну снагу. Тако су очекивале, мирне и ведре, своје мучеништво.

“Хрвати нису закаснили да стигну овамо и одмах отпочну са њиховим подмуклим планом. Силовали су скоро све жене, удате или • не, младе или старе. Мучили су децу. Пљачкали су све оно што je од вредности и те све вредности су товарили на аутомобиле. Све остало су уништавали. Све су побили; понављам, све. Умирале су жене, старци и деца. Уживали су да убију ударцима пушке мајку и дете које се обавијало око врата.Вешали су, расцепљивали су децу,разбијали им лобање кундаком од пушке и*млатили сњима са свом снагом о земљу…

Затим… посуше бензином свуда где су запалили. И док су се ови пси удаљавали певајући, пијани од крви, село je горело. Преко целе ноћи куће су гореле са прободеним и у смртном ропцу телесима толиких жена и деце… Али, како сам се ja спасила, то сигурно господин хоће да ме упита ?

To hy вам рећи укратко. У дворишту моје куће налазила се, ијош и сада се налази, једна велика гомила сена. Кад су стигли ови пси, ja сам се сакрила унутра, једва што сам могла дисати. Чула сам пуцњаву из пушака, очајничка запомагања наших људи, урликања од радости ових убица. Мало после тога дисање мије посталојош теже, осетих јаки мирис дима.. и нисам за себе ништа знала. Пробудила сам се после дужег времена.. Викала сам, долазе да ме узму. To су били ■ Срби, који су стигли одмах после неколико часова по извршеном покољу, сувише касно. Да, али како се догодило да се ja спасим ? Ватра није захватила сено, јер je авлија, у којој се налазио бунар, из кога су многе фамилије црпиле воду, била пуна локава које су заустављале пламен на његовом путуУ

Заустави се један час да предахне. Уздахне дубоко и рече: “Ево сада овде, сама без сина, без синовца. Имала сам ихстотинак ! Нећу

■-I87–

се никад одвојити од овог места. Овде су сахрањени сви моји родитељи и моји земљаци. Ништа ми друго не преостаје, него да живим у њиховој близини, у очекивању да и мене смрт понесе“”.

Показа нам још једном, дрхтавом руком, три или четири места где je искоиана земља означавала заједничку гробницу.

И тако je старица завршила са својим говором. Стално je била непомична, обузета страшним мислима о језовитој трагедији коју je преживела. Била je слична свечаном кипу ове толико велике ствари, као што je велик и бол људски”. л, .

76.

Сад проф. Лој даје о Србима ово закључно мишљење (11 l,c.208): “He живи под балканским небом народ поноснији, племенитиЈи, лојалнији и јуначнији од српског, коме су вековне муке очеличиле душу”. Ово признање једног италијанског војника и научника, којије Србе посматрао у борбама и највећој муци у њиховој историји, морају се дати у оригиналу:

Non vive9 sotto II del© balkanico, un popolo piu flero, generoso, kale ed aisdace del serbo9 cui secoSari travagli honno rinvlgorlto Fammo. ■

Он прориче најлепшу будућност томе народу и на њ полаже највеће наде у борби против опасности са истока; они носе увек у срцу легендарну фигуру стрељан’огстарца и младог избеглог краља.

У Поговору своје књиге (примедба аутора, 111, ст. 213) проф. Лој се осврће општим речима на држање Италијана у нашој земљи и на резултате тога држања, коме je баш Јосип Броз у то време кад je књига изашла правио страшне приговоре. Том приликом опет понавља да “зар око 2 милиона Срба не дугује свој спас овим војницима V …. •

Можда je писац мало претерао, али не признати Италијанима улогу српских спасилаца на многом сектору најсрамније државе која се икад у Европи појавила, била би затајивање, ако не и негирање историјске истине. А у почетку књиге се писац прибојава да ли су Срби задржали захвалност према томе.

Ми га можемо уверити да углавном јесу. И према цивилизованрј и галијанској војсци и према писцу ове књиге, која заиста делује као мелем на наше ране. Ja сам читао многе приказе догађаја код нас за време рата, али нисам наишао на тако љубазан и пријатељски став према српским борцима и српским жртвама. Сви смо ми Срби дужни захвалност овоме племенитом и културном човеку. Мада сам ja превео дословно све важније делове књиге, важније за нас, за Србе, она заслужује да се преведе у потпуности, а кад се вратимо у земљу, требало би именом писца обележити бар једну улицу Београда и више улица у градовима Лике.

Писац канда прижељкује споразум Срба и Италија11а у будућности и ту пружену шансу ми треба да корнстимо.

(Одељак књиге “Грабански ратч\ у коме се детаљно огшсују српске

.-188-

реакције, ja сам превео, али он не спада у оквир ове књиге, ЛМК).

На стр. 51 своје књиге дотиче се проф. Лој неминовне освете Срба. Он каже да крв проливена на бојном пољу не изазива репресалије, али “крв која проистекне из прогона потхрањује напротив мржњу, изазива другу крв. Као што се у ствари и догодило.*1

77.

Из књиге Салватора Лои (!!!) пренећу још једну епизоду, али описану не од њега већ од једног његовог официрског колеге, кога означује по имену. To je један сведок више, који he овде добити своје иосебно место. Ради се о улози спасавања Срба од стране Италијана. To се описује на страни 50 књиге, где писаи каже: “Између толико много, цитираћу сад једну епизоду”. To значи један детаљ. Наводи извештај италијанског потпоручника Габриела Политано који je командовао блоком Станишта од 5. јуна 194!. Ту се описује како су Хрвати водили повезане и опљачкане неке Србе вероватно на ликвидацију које je тај благи официр спасио. Зона je, каже, била “бојна Глина”.

У извештају стоји доцније: “Одузео сам Хрватима кесу пуну новааа одузетих становницима у кућама које су претраживалиТ Најпре je добио утисак да га Хрвати (тако баш увек стоји) хоће да поткупе, да подмите”4.. Један од усташа, рођен у Сплиту, искључиоје да су ту вршена хапшења, јер ‘тамо не беше великих српских комада’; уверавао je да су само батинани неки, да би их одучили од викања “живео краљ Петар’…

У извештају стоји даље: “Кад су отишли Хрвати, пријавише се у блок бројни српски сељаци да траже заштиту тврдећи да су многи побегли а многи убијени..Л

Проф. Лој каже: Потпоручник “je завршио потврђујући: Срећни су они сгановници близу стражарница блока који су заштићени од Италијана… Алузија je јасна: кад су наши отишли, Срби су претрпели најљуће прогоне..Л

И онда додаје: “Следећег месеца јула, кад се у зони није налазио више никакав италијански одред, српске заједнице у бојни Глина буквално су слишћене (уништене)’1.

 1. .

И галијан Енцо Каталди, ио свој прилици активни офииир италијанске војске, издао je 1968. књигу под насловом “Југославија иа вратимаТ Посветио je “гренадирима свога батаљона, друговима ‘ у оружју и судбини у земљи Славије”. (113). Према томе закључујем да je био командант батаљона и, вероватно, активни официр. На сграни 95 пише да je у Југославију стигао мар га 1942.

Књигу ми je лично иослао др Салваторе Лои, и ja му изричем своју захвалност.

Књига се бави више политичким питањима, где писац није мног о верзиран. Мора да je велики италијански нациоиалиста и мрзитељ

-189-

свих народа Југославије.

У одељку који носи наслов “Хрватска je хтела да буде Хрватска” он доста говори о усташама и њиховим неделима. Каже како су се и сами Италијани морали чувати да их с леђа не нападну, под изговором да су мислили да су то партизани. На страни 78 каже даје на Богојављење 1943, батаљон комеје он припадао (“чијиједео био”) из Словеније прешао у Карловац. Ту су заједно биваковали са батаљоном усташа. Баш ту, у Карловцу, он и један његов колега “морали су спречити напослетку са пиштољем у руци једног усташког сатника да претражи собе хотела Јадран који je liAköB батаљон био окупирао, да би контролисао да Италијани нису сакрили неког ‘јеврејског или српског nca’: и заиста, баш кад je ноћ пала ми смо уз саучесништво једне собарице дали уточиште двема младим женама и једном дечку, којима су били у потери 44усташе” и које смо сместили (сакрили) .на једном балкону”.

Каталди ово саопштава да би потврдио италијанску племенитост, што одговара истини и сасвим je на свом месту. Али ми то преносимо да се види како су “усташе” тражили сваког Србина, гдегод он био да га убију (и претходно муче). Чак и дечаке, и девојке. Ово je један мали али јасан доказ да je циљ државе хрватске био утамањење Срба, одн. “српских паса”.

На страни 81 пише Каталди: “Усташе, сад организирани у јединствену странку, почеше жестоку борбу против Срба Босне и Херцеговине и Хрватске, да би се постигао постављени циљ не бирајући средства: једна Хрватска етнички и национално компактна…,\ У оригиналу:

611 ustascia, organizzati oraias a partita trnico, iniziarano la Sofia comtro I seribl della Bosnia-Erzegovina e della Croazia, pond® conseguire eon tutti I snezzl II fine propostost di tina Croasia etnkamente e nazionalmente eompatta.».

Пошто нису могли да превере све Србе а нису им ни поверење поклањали, то није остало ништа друго него их све побити. Само тако су могли учинити Хрватску “етнички и национално компактномГ. Муслимане су били прогласили Хрватима. Уколико то не би прихватили, чекала ихје иста судбина као Србе. Писацдаље каже да су Хрвати покушали да за тај свој циљ ангажују и силе Осовине. Ови изрази утврђујујош више оно што Хрвати негирају: да су они почели кавгу, да су имали то као свој циљ и програм; да би убили све Србе чак да они нису дали отпор. Тада би их побили још лакше и потпуније.

У одељку “Почетак мржње” (од стране 98) Каталди у почетку тврди да je мржња између Срба и Хрвата из незапамћених времена итд. Онда каже дословно: “Покољ извршен од стране Хрвата, на штету Срба, о коме je већ наговештено, изгледа да je достигао био између 1941. и 1942. 356 хиљада православних и неколико хиљада Јевреја’7 Ето писац сад отворено као кољаче и зликовце означује Хрвате, а као жртве Србе. Овако стоји у оригиналу:

II massacro complnto dal croati a danno del serbi, del quale si e gla fatto eeimo, pare abfoia raggiunto, tra 1941 ed II1942, la cifra di 356.000 ortodossi e di aleune migilaja di ebrei.

-190-

Упозоравамо да се ти бројеви односе само на прво време, на прву годину одн. годину и по дана. Истина, то je била година најинтензивнијег мрцварења и масакрирања Срба, али се то, у нешто мањем опсегу, продужило још скоро три године.

Сад писац спомиње неколико мање-више познатих примера: “Имена Бранка Добровљевића, српског свештеника из Вељуна, који je био принуђен да ископа јаму за сопственог сина младића Стевана и да учествује при његовом убијању пре него што су и сњим свршили; ђорђа Бокића, српског свештеника из Наица (?); дра ВељкаТорбице, шеснаестогодишње девојчице Дукић из Госпића; Бранка Рађеновића баченог живог, иако са пререзаним гркљаном, у јаму мртвих; доктора Спаве Лавруја (?) из Суваје, коме je била разбивена ло6ања,док je његовој жени извучен зачетак из утробе и бачен према тавану; (имена) свих побијених у Кориту, Србу, Суваји, Чапљини, Стоцу, Габели, Берковићу, Тасовцима, Домановићима, Грачацу, ЈГоспићу/ Топуском-Вргин Мост, Голубинцима итд. нису друго до само поједини примери толико страшних покоља и уморстава;очи повађене из очних дупља или запаљени на пламену свеће, исечени носови и језици, и сисе, и нокти, кости разломљене, кастрирања (сечења полних органа), рашчеречења, митраљезирање у групама на ивици јама, сексуална насиља у присуству очева или мужева, или браће или синова…”.

Те задње три тачке ставља сам писац, што значи и још много сличног. Ове последње реченице које нису сасвим конкретне већ имају у виду масовне злочине пренећемо у оригиналу:

(guest!) non son© che alcuni esempi di tanti ierribili eccidi ed assassini: occhi cavati dalle orbits o brucciati alia fšamma dl candela, nasi e Singue e mammelle e unghie estrirpati, ossa spezzate, evlrazioni, squartamenti, mitragliemaneti a grupp! sull’orio idle folbe, vlolenze carnal! alia presenza de! padri o del mariti o del fratelli o del figli…

Називи места и лична имена нису увек сасвим тачни, већ само приближно тачни. Они се без муке дају реконструисати ако то буде потребно.


 1. ЗВАНИЧНИ РАПОРТИ

ОКУПАЦИОНИХ BJIACXM У 66НДХ”

Ми смо досад изнели опсервације војних функционера италијанских окупационих власти у^Хрватској”, који су они*само редиговали и потписали. Највећи део нема уопште официјалан карактер; више су литерарни описи него званични акти. Али има и ових чији се адресанти не знају или нису бар саопштени. Та анонимност не смањује веродостојност, него je чак повећава. За актом стоји читава команда која га je послала. Акт није анониман у оквиру власти, он je као такав иружен јавности, да би своју официјелност иовећао а не прикрио.

– 191-

79.

Најпре ћемо из књиге потпоручника Салватора Лои (111) да наведемо један веома кратак цитат, где он, изузетно, не саопштава своје доживљаје и своја опажања него туђа.

Писац наводи извештаје италијанских посада са терена које увек јављају о новим сукобима између Срба и Хрвата и заштите пружене Србима на њихову молбу (111, стр. 52). У једном извештају од 12. јуна 1941. стоји: ‘Текући односи између Срба и Хрвата су више него икад дречећи. Само наше присуство може Хрвате да одврати да изврше праве масакре над њиховим вечним непријатељима, јучр, насилно братимљени као православни Срби… Срби видевши каква им je сутрашњица, настоје на сваки начин да побегну… макар и пбшке..У

To су фрагменти извештаја мањих италијанских команда. Писац додаје са своје стране: “Више италијанске команде су брзо интервенисале, као што je документовано на другом месту у овом раду…” Прогони су вршени у удаљеним местима од италијанске зоне и то “према непожељним елементима (читај: Србима православним),\ Тако пише сам проф. Лој, ми ни слова не мењамо.


80.

Највише података публиковано ујесен 1953. кадје била на врхунцу полемика око Трста и околине. Вероватно je тада било података у свим римским одн. италијанским листовима. Тада су војне власти Италије дале један део, мали део, своје архиве новинама на коришћење. Изгледа да je најважније податке добио дневник “Ил Темпо” (^Време44) (јерје излазио, а излазијамачно и данас, и недељни илустровани лист под истим именом).

Овде je, у овој књизи, на почетку изношења извештаја из италијнаксих извора, пренет један рапорт команданта дивизије “Сасари”,-који ja сматрам најважнијим податком у целој књизи. Но било je још неких података у истом броју листа, и они ће се овде навести (96).

У ингресу (уводним објашњенима) публикованих извештаја тврди редакција: “Нагшслетку мислимо да ове ноте (белешке), редиговане иа историјском материјалу, контролираном у својим најмањим појединостима, могу да ируже допринос за рестаурирање истине… “Несумњиво су то најзваничнији извештаји војних, а можда и ■ цивилних власти Италије у окупираним пределима бивше Југославије. У центру, у Риму, није ништа овоме додавано, нитије то било могуће. Зато ћемо изнети многе детаље, који нису могли бити монгирани ни уонштени.

Подаци су из доцнијег доба хрватске окупације, из разних времена и разних крајева, нажалост веома кратки. Алису и они лишени сваке сумње и приговора, јер сви садрже детаље којеје лако контролисати, а потичу из архивских података италијанске врховне војне власти.

-192-

Лист каже у ингресу својих излагања: “Разуме се собом да већи део

тих документација не може апсолутно да се појави ни у једном дневном листу ни у неком часопису: разлози стида, пристојности, па чак и грађанске моралности то забрањују. Ради се о таквим зверствима да се гади људском духу.

• (Si tratta dl tali effferatezze da sconvolgere Fanimo имно), _

Зато ћемо ce ограничити на документе који изгледају 4могући’а њих he бити премногоЛ

– А и ja ћу такође извршити неко скраћење, настојећи свакако да драстични случајеви не буду мимоиђени. Рекох да je то исти лист у коме сам нашао и познати извештај команданта дивизије “Сасари” наведен на почетку излагања овог дела књиге. Ово му je наставак:

“Четир,и луструма муржње екслодираше у један покољ који, у доста кратко време, доведе до убиства 356,000 Срба православних и неколико хиљада Јевреја. Становништва појединих места су била потпуно истребљена, пошто су претходно била мучена и злостављана. Кад се сличне ствари које су се догодиле у Кини читају, обично се нешто Љузме као претерано. Али овде, у Еврогш, два корака од цивилизованог света, бројеви тог истребљења могли су се пратити са релативном лакоћом, и сада се појављују у својој страховитој јасности.”

Прво морам да објасним реч “луструм”, коју сигурно мало ко од читалаца разуме. Она je латинска и означује период од пет година, после гоа су се сви Римљани, по наређењу цензора, морали подвргавати “чишћењу” (што првобитно та реч значи) и подношењу жртава. “Четири лустра или луструма” значи дакле 20 годнна.

Затим ћу да наведем и оригинал ове вести* Он гласи:

Quattro lustri di ođio esplosero in un eccidlo che, in шп tempo abbastanza breve, port© al

massacre di 356 mils serbo-ortodossi e di aleune migliaia di ebrei Рори1аж!оп1 di inter- villaggi ftirono completamente anniesitate, dopo es§ere state torturate e seviziate. Quando si legge di cose slmili ehe awengono in Cina, §1 e sollt “fere la tara”, come si dice, alia realta* Ma qtii, In Europa, a due pass! dal mondo civile, le cifre di tali stermini si siono potute com- trollare con relativa facilita e ora emergono nella loro evidenza panrosa.

Ј1ист продужује даље: 44Да би се пружио појам о менталитету са којим се “оперисало’\ интересантне су неке епизоде, чија je документација обезбеђена у италијанским архивима…

У Вељуну, срез Слуњ, 44усташе” ухватише српског свештеника Бранка Добросављевића (ова имена могу да се контролишуједно по једно) и наредише му да ископа јаму за свог сина студента. Кад je то свршио, доведоше му дечка и почеше да га туку бичевима пред очима оца. Кад се изгубио, доведоше га поново, отсекоше му руку, огулише му кожу са главе, повезаше га да би му задржали излив крви, избатинаше га и окончаше му живот са ударом чекића у главу. Отац je после натеран да поје православно опело над сином, који се звао Стефан: Стефан Доброеављевић. За време опела отац je три пута падао у несвест, алије бичембио нагнанда заврши. НапосЛетку je и он убијен једним ударом чекића.”

493

Мада ми преносимо у оригиналу само опште карактеристике хрватских злочина, овде ћемо учинити изузетак и пренети и појединачне описе, јер их je мало таквих у савременој историји, ако их уопште има. Горњи пасус гласи у оригиналу:

А Veljun, đlstretfo di Slunj, gl “iistascia” presero il preto serbo Branko Dobravljevic (guesti nomi sono controlSabiSI uno per uno) e gli ordlnaron© di scavare ia fossa per ii figlio students» Quasido ebbe finito, gli eondussero 11 mgmm e coimnciarono a frustarlo davanti agil occhl de! padre. Fattolo rinvenire, pokhe era manvato, gli tagliarono le mani, gli seisoiaron© il cranio, lo fasciarono per arrestare _ l’emorragia, io rifrustarono e lo funirono eon uns marteSlata in testa. IS padre ffu poi eostretto a eantare i salmi ordosossi sulla fossa del figlio, iS quak si chiamava Stefano: Stefano Dobravljevic. Va ietto ehe durante iS suo canto, Il padre svenne tre volte, im ffu obbligato a terrains re solto la frusta. Inline fu ueciso con iifm martellafa.

“У Наићу српски свештеник ђорђе Бокић биоје убијен у присуству неког Пејановића из Брежице, који овако догађај претставља” (при саслушању од Италијана, J1MK):

“ “Усташе” (ово сами Италијани стављају увек у наводницима) везаше ђорђа Бокића за једно дрво. Бичеваху га до крви, одрезаше му уши, нос, језик и после му отестерише браду (подбрадак). Палише му очи неком свећом и кад видеше да и поред свих тих мука жртва ипак показује знаке живота, распорише му груди ножем и опалише један метак из пиштоља у тај рез.”

“1. јула 1941. дао je Анте Павелић свечану изјаву (очигледно под притиском италијанске владе) да неће више бити покоља. Од тог времена клања се више нису бројила. У Кориту, срез Гако (очигледно су неки називи места погрешни, али ихја наводим како су означени у италијанском оригиналу, ЛМК), у Србу, у Сувањи, Чапљини, у Столац, у Габели, у Берковићу; Тасовци, Домановићи, Грачан, у зони Топуско-Вргин Моет, у Госпићу, у сто других места Срби су убијани на хиљаде. Метода je сад била друкчија: мучење у масама, при чему су жртве банане у јаму, повезане три и три, митраљез постављен на грлу јаме и ватра на оне који би били још у животу.У’

У..6. јула 1941. увече неки италијански војници који су прелазили кланце Грачаиа, привучени једним страшним смрадом, открише једну јаму препуну Срба у распадању. Међу њима се креташе један човек. С муком je био извучен. Он je између осталог испричао да су према доктору Вељку Торбици извршене ове грозоте: “усташе” га везаше за једну клупу. Бише га до немила. После му кидаше дуге, танке комаде меса, мећаху со у ране и после то зашише. Извршивши те гроЗоте, питаху га “мисли ли да je операиија добро успелаУ Он није могао да одговори, био je мртав. А зато што није одговорио, кажњен je са многим шибама. Овај догађај се десио на једном месту недалеко од Грачана 3. (а можда и 2.) јула 1941.”

“He могу да се причају ужаси које су “усташе” извршиле над срнским девојчицама. Постоје стотине фотографија које то пбтврђују, јер оне које еу преживеле нападе, ударце бајонета, чупање језика и зуба, ноката и врхова дојки (а тоје све чињено гтошто су биле обешчашћене) биле су приљежно сабране од наших офииира и

-194-

пренете у италијнаске болнице где се баш и прикупљала ова

документација чињеница.” ‘ ;

“У Госпићу једка мајка доби храброст и оде код “усташа” питајући их да ли што знају о њеном сину којије нестао пре тридана. Ова жена je учинила грешку што je собом довела и кћерку од 12 година. Усташе je затражише. На мајчине протесте крвници као да су хтели да je утеше, дадоше јој један мали завежљај. Жена мишљаше да je неки мали дар, отвори га и паде у несвест. Унутра су биле очи њеног сина. To се догодило у Госпићу, а жртва се звала Дукић, имао je 16 година.2

“To су учинили Хрвати Србима. Разуме се да ми не можемо продужавати те приче од којих се кожа јежи: требало би читаве томове испунити…”

И ово ћемо све пренети у оригиналу, да се овековечи и да се види да смо имали оригинал, да смо податке поштено преносили, а не крали (таквих, нажалост, има сувише у српској емиграцијиј.Оригинал гласи:

FUOCO SÜLLE FOIBE

II 1. lugfiio 19415 Ante Pavelic emano una solenne dichiarazione (evidentemente sotto la pressione del Govern© Italian©): non vi sarebbero state pin carneflcine. Da quel moment©, le stragi non si eositarano. A Korito, distretto di Gako, a 8rb, a Suvania, a Capljina, nel diskette di StoSaz, a Gabela, a Berko vie, Tasowci, Domanovici, Gracac, neSla zona di Topusko-Vrgin Most, a Gospic; in cento altri SuogSii, i serbi ffurono massacrati a migliaia. II metodo, adesso, era un altro: tortura di massa, quindi le vittime precipitate nelle ffoltoe, legate a tre a tre; inline, piazzata la mitraglia trice alforlo della foiba, fuoco §u quellt ehe erano ancora in vita. Per quanto sembri Impossible, qualcuno (una media di uno per trecento) riusdva a sopravvivere trinceraniosi sotto i cadaver! dei coimpagni e a fuggire dopo aver simulators morte per piu giorni tra le vittime in decomposlzione. Ben cinque uscirono dalla foiba di Golliibujad e poterono raccontare ai nostri Comandi – presso i quali si erano rifugiati – do ehe avevano visto.

La sera del 6 lugflio 1941, alcuni soldati itallani ehe transitavano nei press! di Gracac, ai- tratti da un lezzo spaventoso, scoprirono una foiba colma di serbi in putreffazione. Fra essi un uomo si muoveva, Venue estratto a fatica. EglI racconto, fra 11 resto, che il dottor Veljco Torbica subi le seguenti sevizie: gli “ustascia” la legarono a una panca. Frusta ‘di pram- matica. Pol gli tagliarono iunghe, sottili strisce di came, miser© del sale nelle ferite e lo ricucirono. Comptuta tale atrocita, gli chesero “se giudicava riuscita bene Foperazione”. Quegli non poteva rispondere. Era morto. Per questa mancata risposta, il cadavers ffu punito con molt! colpi di frusta. Quest© ffatto avvenne in una localita non distant© da Gracac, il 3 luglio (forse il 2) 1941.

Inenarrabili sono le atrocita che gli “ustascia” commisero stille bambine serbe. Esistono centinaia di Fotografie che lo comprovano, perche le sopravvissiite alle percosse, ai colpi di baionetta, alio strappo della lingua e dei denti, delle unghie e dei capezzoli (e quest© si faceva dopo ehe erano state violeniate), raccolte pietosamente dai nostri ufffidali, venivano curate negli ospendali italiani, dove appunto si provvedeva anche alia documemtazione dei fatti.

A Gospic, una raadre si fece coraggio: ando dagli “ustascia” e chiese loro §e avessefo notizie del figlio scomparso tre giorni prima. Commise, gueSla donna, Fimprudenza di pdr-

tarsi «Metro anche la flglia dodiceime. Gli “ustascia” gliela chiesero. Alle protest© della madre, i carneficl, quasi volessero placarla, le diedero un cofanetto. La donna pens© ehe contenesse un picolo regalo Lo apri e svesrne. Dentro c’eraiio gli occhi di suo ffigSIo, Accadde a Gospic e te vittima si chlamava Dukic, di aunt 16.

Quest© fecero i croati ai serbi, e s’intende ehe non possiamo proiungare tali racconti rac- caprlccianti: cs sarebbe da riempire volumi.

-195″

81.

У римском листу иИл Темпо” од 10. септембра 1953, у одговору на приговоре диктатора Зугославије Јосипа Броза о тобожњим зверствима Италијана у Југославији стоји, очигледно са званичне стране инспирисано (96): “Клања читавих српских популација, која су Хрвати извршили 1941. године, беху први беочуљ у ланцу освета…” које су трајале до 1946.

To треба пре.нети у оригиналу, јер се ту изречно истиче ко je започео клања и јер се учиниоци именују правим именом “Хрвати”:

“I msssacri di Inf ere popolazlonl serbe die I eroati compirosio durante 1941. furdftd IS primo anello di иш catena di vendette…”.

Спомиње интервенцију Италијана, наредбу из Рима, да се не мешају у “локалну политику” итд. Па ипак су они помагали где су стигли. “Али беше то узалудан посао. Крајем јула 1941. наша одлучна интервенција je успела да обузда безобразна дивљаштва “усташа,\..” У самом листу je реч “усташа” стављена у наводнике, чиме се хтело рећи да су под том фирмом Хрвати као такви учествовали. У оригиналу овај став гласи:

мМа fe opera inutile. Alla Hue del Suglio 1941, un nostro pin feono Intervent® rluscl a frenare la ferodta degli ‘usttasria’….”.

Шш

“Одлучно држање наше главне команде сматрано je као појава филосрбизма противхрватског и противнемачког. Анте Павелић je протестовао код Хитлера. Командант II армије био je смењен….”

У исто време команда узе гтд своју заштиту све Јевреје са територије (свакако под њеном влашћу, ЛМК), и друге, сасвим бројне, који су се сливали из Загреба и других зона, да би избегли персекуције (гоњења) хрватска и немачка…”. Директно стоји “хрватске персекуције”, а не усташке, како би наши Југословени желели.


 1. НЕКОЛИКО ИЗЈАШЊЕЊА

ЦИВИЛНИХ ФУНКЦИОНЕРА ИТАЛИЈЕ

Изјаве војних лица Италије до сада приказане имају заиста пун карактер непосредности: они саопштавају оно што су непосредно видели и доживели, а ja опет оно што сам код њих директно читао и лично преводио.

Овде he бити изнета нека тврђења цивилних функционера Италије, махом носилаца знатних функција, али еам ja до њих дошао посредно, па чак je и превод туђ (код неких). Моја одговорност не може ту бити пуна. Ипак ja износим оно у чију аутентичност и тачност верујем. (Цео низ сумњивих података ja сам искључио из књиге; и садржина књиге и име писца захтевају најетрожију критичност !).

82.

Први податак je саопштиб војвода Доброслав Јевђевић у свом листу “Српске Новине”, који je изашао у Риму на “Часне покладе” I960., под насловом “Званични италијански еуд о хрватским злочинимаД и гласи:

“Како пишемо на другом месту листа В. Јевђевић je поводом Павелићеве смрти осветлио италијанској јавности његове страшне злочине почињене над Србима. В. Јевђевић je у вези.тога изјавио да унапред прихвата као истиниту сваку изјаву италијанских официра и војника, који су током рата били у окупираној Јушславији. На ово одговара у ревији “Боргезе44 ФржЉеско Босоти, један од високих функционера италијанске окупационе управе, који дословно каже: ‘У потврду оног што пише војвода Јевђевић о хрватским злочинима желим да изјавим, пошто сам током рата био у Ријеци на високом гшложају у сталном контакту са командом Армије и Префектуре, следеће: Фотографски документи злочина које су чинили Хрвати и неки Словенци и против Срба и против нас истинити су и доказују колико су варвари ти људи. Оно што je писао Малапарте жива je истина, јер сам и ja лично видео гомиле повађених очију и нашим војницима и официрима. Копије сваке фотографије хрватских злочина добијао сам ja, друга армија, као и префектура. Сви ови документи морају се налазиту у Министарству војном, ако их није неко намерно уклонио. Нисам никад чуо да су Срби правили таква зверства ни према нашим војницима, ни према ком другом; напротив, констатовао сам често њихову симпатију према Италијанима и отсуство сваке мржње и спора”. Франћеско Басоти.

Мада војвода Јевђевић не наводи број листа, његов наслов као и име писца дати су у Литератури (118) у оригиналу, да би се могло лакше контролисати.

83e

Други податак саопштио je у чикашкој “Слободи” број од 18. децембра 1957. др Раде Кораћ под насловом “Италијански фашисти о НДХ”. Ради се о књизи која je у Литератури приближно обележена подбр. 119. Пренећемо директно прве делове чланка др Кораћа. Они глаее:

“Прошле године објавио je Луиђи Еилари, бивши Мусолинијев дипломата од каријере, један славоспев своме никад непрежаљеном Дучеу у виду књиге, а под насловом “Италијанска спољна политика гшд Мусолинијем”. Писац воздиже свога хероја на степен највећег политичара Европе у историји, оној коју фашисти пишу.

Будући даје Југославија била у оквиру планирања Дучеове Римске империје, то и о нашим странама писац има пуно штошта да каже. Хвали Павелића због његовог познавања историје, јер никад није оспоравао Италијанима Далмацију. Чак шта више он je целу Хрватску ставио под оквир Дучеове Римске империје и круну

-197-

Савојске куће.

““Стварање Независне државе Хрватске, пише Вилари, било je несумњиво здрава мера… у хармонији са Мусолинијевом ревизионистичком политиком, а такође са историјском традицијом”, јер je Југославија била нехомогена земља у којој су “нецивилизовани Срби тлачили милионе цивилизованих ее-Срба” (стр. 176). Но, “нажалост ни ова нова хрватска држава није била хомогена, тако док je већина становника била хрватска и католичка, постојала je јака мањина православних Срба чак и у npa^qj. Хрватској; и, са укључењем Босне и Херцеговине, мањине су биле још више повећане са додатком знатног муслиманског елемента”. Уз ову констатацију ставио je и белешку: “У овим провинцијама има много Срба, који су били преобраћени у муслимане. Они образују посебну скупину, па додаје: Хрвати су масакрирали веома велики број Срба”.

После ових констатација долази до уверења да ипак стварање НДХ није била здрава мера. Каже да би било “мудрије” да су Босна и Херцеговина биле придодате Србији “са излазом на море код

Метковића” (стр. 77).

Писац чланка (др Кораћ) чини неколико примедаба писцу да цео

приказ заврши овим речима:

“Поред ових примедаба нужна je и једна наша констатација: Као што се католици одричу Хрвата, који су (према “Католик Ворлд-у” од марта 1953, стр. 401-5) као колектив криви за убијање Срба, тако се и оци хрватског фашизма одричу своје недоношчади, – сигурно збогзлочина.

Уз то, ето, италијански ултранационалисти сматрају Боснуделом Србије, као и Шумадију”.

За нас je у овом случају најважније да je тај важни италијански функционер и сам утврдио да су “Хрвати масакрирали веома велики број Срба”. Хрвати, дакле, масакрирали (дивљачки побили) велики број Срба. Званично гледиште италијанске фашистичке владе, којаје то, свакако, осуђивала (као што се види и из осталих приказа у овој књизи).

84,

Надао сам се да ћу нешто наћи у забелешкама (Дневнику) грофа Галеаца Нана, зета Мусолинијевог и његовог министра спољних послова (стрељаног по наредби Мусолинија 1943).Он je помогао инсталирање усташког режима, али му у своме Дневнику није указао много пажње. Ja сам тај Дневник читао пре једно 15 година на француском преводу, сада сам набавио немачки превод, тако да орнгинал нисам ни тражио. (121).

У свом Дневнику гроф Галеацо Нано не пише ништа о злочинима “усташаХ али се о њима најгоре изјашњава, такође о хрватској војсци, хрватској мегаломанији итд. Неће бити сувишно ни то пренети, тим пре што je књига велика, па ће се многи страшити да je

прелиставају. Белешке су му календарски распоређене, што има ту л . ;:ру страну да се могу тако и цитирати. На тај начин ће се сваки цнтат лако наћи у ком било издању одн. преводу на који било језик (а тих превода мора да има маса).

Beh 25. априла 1941. конте ћано има састанак са Павелићем у Љубљани, да се споразумеју о подели земље. У Дневнику стоји: “Видим Павелића, окруженог његовим башштима…”. Ето, толико нх je поштовао !

ћано тражи велики део Далмације, скоро целу. Павелић “чини противпредлог: Далмација, као штоје у Лондонском пакту описана, припада нама, усто још Трогир, док Сплит, Дубровник и неколико острва долази под Хрватску…”. Ми нећемо преносити даља погађања. Главно je то даје Павелић признао Лондонски пакт, а овај не признаје остатак Хрватској већ Србији. To мора да се памти !

7. маја 1941: Други састанак са Павелићем у Молфалконе: “Облачан и хладан дан. Павелића прати неколико аутомобила са усташама, што његовом путу даје изглед дивљег запада…”. To je све гроф ћано писао још пре него што су почела да се манифестују дивљаштва Хрвата, одн. усташа. Али je он то канда очекивао од бандита и изгледника дивљег запада !

30. јуна 1941. бележи ћано како су настале потешкоће око граница Арбаније, Црне Горе итд., тако да се “множе инциденти, нарочито са Хрватима који, као све нове земље, почињу да се империјалистички понашају. Сад би Павелић желео Санцак и Нови Пазар. Један* апсурдни и неправедан захтев. Ja спремам писмо за потпис Дучеов да се овај захтев одбије…”.

7. новембра 1941.: “Дуче je љут на Павелића што он тврди да су Хрвати готског подриетла. To ће их довести у круг немачког света. Изгледа да постоје докази за то”.

 1. новембра 1941: “У земљи и код Дучеа узрујање и нерасгшложење о ономе што се десило. Мусолиније очајан и избуђен на понашање Хрвата у Сплиту, који бацају бомбе на наше војнике. Он каже: ‘Сад ћу и ja почети да узимам таоце. Ja сам издао наредбу да за сваког рањеног Италијана 5 Хрвата буду стрељани, а за сваког убијеног њих 20\ Али он то неће учинити”.

Можемо подвући да бацање бомби није било у борби или отворено, већ из заседе.

19. новембра 1941: “Касертано предаје Дучеу и мени нимало повољан извештај о стању у Хрватској. Моћ Павелића се колеба…”’.

(Касертано je био посланик Италије у Загребу !)

17. децембра 1941. “Ja подносим Мусолинију извештај пун скепсе о развоју хрватских прилика. Он je био задовољан мојим извештајем, нарочито што су нам Немци понудили да ми преузмемо

војну контролу над иелом земљом…”.

6. јануара: “Аквароне ми говори о дуки од Сполета. Он и не мисли

-199-

на Хрватску (спрда се са Хрватском) и тражи nape…9’. Познато je да je дука од Сполета био изабран за хрватског краља, док je гроф Аквароне био министар дворске кућеХ

 1. јуна 1942a “Ja сам видео Серену који се вратио из Хрватске. Он се са ниподиштавањем изражава о моралу војске…” (Аделки Серена je био генерални секретар фашистичке партије).

 2. ИТАЛИЈАНСКИ НОВИНАР

ОЧЕВИДАЦ ДОГАЈрАЈА У “НДХ”

_ 85.

Добротом дра Векдслава Бучара добио сам једну књигу под насловом “Револуцдја у Југославији”, којаје изашла у Риму октобра

 1. дакле пред крај рата. Писацје Алфио Руео9 о коме еемам неке податке, али из књиге изгледа да je он био пре рата дописник италијанских листова у Југославији. У Београду je био непосредно после бомбардовања априла 1941., у Македонији 1942., три пута je говорио са Павелићем, најдуже канда у Венецији пред његово ходочашће новоизабраноме “краљу Хрватске” итд.Сведок je, дакле, са несумњивим познавањем ствари. Врло вероватно да je знао и српски, мада то не произилази из књиге (94).

У књизи има делова његових чланака у новинама и допуна у заокругљеној књизи. Писана je мајсторски: бадава, писац je рутинирани извештач. Има она доста, можда и сувише, критичнога о српској владавини између ратова, има недвосмислених симпатија за Хрвате али још знатно више за комунисте и њихов покрет.

To се испољава и у наслову књиге, који ипак не одговара њеној садржини.

Писац се ипак морао позабавити, и са зверствима Хрвата у току Другог светског рата, јер су они довели до “револуције”. Нема тих података много, али су зато драгоценији. Махом су опште природе, ретко и мало конкретни. Али онај који их je дао, изгледа да их je давао из прве руке.

Колико je мени познато, овај писац није нигде код нас ни споменут, а камоли ексцерпиран. Утолико je значајније његово сведочанство.

Алфио Русо био je не само више пута у “НДХ”, већје он био њихов гост, чак и гост самога Павелића. Тим више вреде његова сведочанства. Она су управо за нас драгоцена.

1.

Beh у првом одељку књиге Русо говори о преузимању власти усташа (е. 8). Он каже: “Једна експлозија мржње коју су нови поглавице нагомилали у годинама завера и емиграције и која сада (та мржња) пошто су се повратили иза војска које су отаџбину гшнизиле и подјармиле, рашири се невероватним бесом и дивљом

-200-

вољом; друга чотаџбина ?(мислн свакакона нову “Хрватску”, J1MK), ‘ свијене под ногом завојевача, жестином разбијена и раскомадана, без живота”.

Каже како je пропала стара Југославија “напрасно и бедно”: тада се ина рушевинама подиже један народ, који je гордо прокламовао своје право и засеовао своје ослобођење ценом крви. И колико крви ! Патње су неизмерне, несрећејош неизмерније, страховите, нехумани

покољи”.

Stille rovSne deio state s’aderse II popolo che fiaramente proelamo IS siio ffllritto e согаш- do S1 §«© rlscafto a ргежжо dl sangue. E quanto sangue! I patimenti sono Immensl, !e sciagure plu immense, spaventose, inumane le stragi.

У другом одељку књиге интитулисаном просто “Југославија”

говори о темпераменту Срба и Хрвата, Словена уопште. Каже да су Срби принципијелно пре готови еа свађе и насиља и на непромишљена дела, али у овом рату, каже “хрватски ‘усташе’ су показале неупоредива дивљаштва и ужасе”:

Sebbene gi “ustasci” croatl abbiano mostet© impareggiabile crudelta a ferocia (19)

Ha страни 87, у одељку (чланку) посвећеном Хрватској, Алфио Русо се на једном месту пита: Ма шта je та Хрватска ? Каже да није било рата, не би она била опустошена ни озлоглашена: “И неуобичајени масакри, чак и у најцрњој епоси историје, не би упрљали њено име. А које започео тај страшан покољ ? Ронци који су причвршћивали потпорне колце једног моста на Сави подигли су се ужаснути да je речно корито било пуно отсечених глава и унакажених лешева.

‘Убијај, убијај Г урлају усташе против Срба. И секу им главе и бацају лешеве у воде Саве која тече лењо и озбиљно према Београду.

‘Вратите се у своју домовину, враћајте се у своју домовину Г\ To саопштава италијански очевидац ! Италијански:

Е massaerl in consueti anđie alf epoea piu ©sctira della storla non avrebfoero macchiato I ‘ suo nome (di Croatia)… “Ammazza, ammazza !” urlano gll ustasci contro ž serbi: e gli moz- zano le teste e ‘.gtžđano i cadaverl nelle ac’que della Sava che scorre lenta e serena verso

Belgrad©o “Tomate nella vostra patrla, tornatte nella vostra patrla!”

Ови cy подаци необично драгоцени. Истина, те вести нису данас нове и ови поступци Хрвата су у српској публистици често жигосани. Али треба имати у виду да ово пише такорећи очевидац, који je боравио у тој наказној држави Хрватској, и да то пише прву годину . егзистенције те монструм државе. Отуда овим вестима треба признати приоритет који им припада. He може после овога да се говори о “српској” промиџби”. Очевидац, хрватски савезник, то je посведочио, са зграњавањем својственим једном хуманом народу. Треба још додати да je то штампано пре завршетка рата

На страни 89 истог одељка говори о Јасеновцу. Износи већ познате податке и тиме потврђује све што je о Јасеновцу писано. Каже да се број логораша ни тога ни других логора не зна. “Ни сама полицијска власт није знала тачан број. Сваки дан наилазе нови

-201-

кирајиије, тек што су бројеве добили сваки дан одилазе мртви од бола и муке. “Сад описује усташе које назива “језуитском дружином хрватског национализма… Они су арбитри и јавног и приватног живота. Ако je неко оптужен да je рђаво мислио о усташама, његова судбина je већ предодређена: затвор или смрт… Ни фашисти, ни нацисти, немају ни најудаљеније сличности са усташама, који представљају фауну апсолутно неуобичајену, изузетну. Евгеније Кватерник им je командант, Игнацио Лојола усташизма..Л (Сад описује ту звер у људској подоби). Ево само неколико ставова^ оригиналу:

Ne S fascisti, ne i siazisti, Sianno una rassomigllanza апсће lontana con gll “ustasci”, ehe son© una fauna assolutamente Inconsueta, eccezionale,..”

Kao што ce зна, Игнацио Лојола je био оснивалац и организатор језуитског реда код католика. Језуитима се приписује атак на слободу мисли, инквизиција, тортуре итсл. Мислило се да je тога нестало у новом веку. “’Усташе4” су натркилиле своје учитеље и узоре. Тако бар мисли Италијан, савезник Хрвата,познаник ,да не кажемо пријатељ, Анте Павелића. ■

‘ll

‘ VII одељак књиге носи наслов ‘Утамањење4 (уништење, збрисање са лица земље, италијански ло стерминио). Разуме се утамањење Срба. На почетку одељка наводи Русо како су се Хрвати хвалили да у краткотрајном рату 194E “нису у ниједном месту и никад за време рата опалили један метак пушке против Немаца и Италијана: алису палили против Срба’\

Онда се понова пита: “Шта je та Хрватска за коју Павелић, утамањивач, тврди да je жива и моћна, та Хрватска за којујетражио и нашао краља, али кчуја je ипак прошла кроз крв и рушевине. Није прошло ни десет дана од њеног рођења да смо већ чули, уз цвиљење

новорођене, прве ударце пиштоља’\

И онда Русо наводи свој дијалог са Павелићем у Венецији, кад je он- ишао у Рим да понуди круну војводи од Сполета. Он je канда приметио та недела Павелићу, јер мује овај одговорио: “Е1еки Србин се побунио,\ Овај га (Русо) упита “Штаћете радити ако се други Срби побуне Т\ Павелић одговори: “Убићемо их”. “А ако се сви гшбуне Т “Побићемо све”. “Али два милиона их живи у Хрватској”.

Русо пише да je Павелић баш добивао вести из земље и примио рапор ге Аргуковића и Кватерника и гд. “Рапорти којису капали крв. Осам убијених у Чапљини, 14 у Сарајеву, 25 у Бања Луци, покољи у Лшш и Херцеговини. Али je он журио у Рим да понуди круну војводи од Сполега. “Нека читашш замисле шефа државе, који само прима извештаје о покољима и крви, и који жали да није више крви гтло.

Дијалог се продужује. “Зашто толики иоколдГја га запитах. “Нису то покојби, веН актп правде. Срби су били убице хрватског народа за време од 20 годпна…”. (Каже како су “његови усташе” заједно са њим биди гоњенп). “Срби су непријатељи хрвагског народа, хрвагски

-?n?-

народ има право и дужност да се брани”. Русо отповеда: “Ho ja сам путовао кроз зрмљу, видео српска села, и не беше ништа што би дало претпоставити њихов отпор, њихову опозицију порођеној независној Хрватској”. “Ви их не познајете. Они су способни на све, такође да хине (ja употребљавам хрватску реч, што значи да претварају) лојалност али ja знам да очекују моменат да нас ножем ирободу”. “Али he то бити покољ, непотребан покољ. А онда: ви сте католици”…. “Срби су нежељени странци”, рече Павелић настављајући “а такође су нам жестоки непријатељи”. “Али не можете их убити Г. “Никакав споразум није могућ између човека и вука. Па чак ако се вук припитоми, опет понекад уједа и убија Г\

Сад Русо додаје томе дијалогу своју примедбу у заградама: “Чини ми се да je много говорено, и заиста сам много говорио. Мало из тога посла Павелић у моју гостионицу (хотел) два полицијска агента да 6и секвестрирали ‘незаконити материјал који сам држао4 а који се састојао у овим забелешкама и лримедбама”. Русо то не истиче нарочито, али je јасно да агенти нису нашли те забелешке, и да je cpeha хтела да се оне једном објаве. Из њих се још једном потврђује жеља и намера “усташа” да побију све Србе, па били криви или не.

У средини својих бележака о дијалогу, Русо je уметнуо и ову интерлокуцију, баш иза својих примедаба Павелићу да су они ипак католици: “Ja сам видео неколико дана пре тога (јамачно у Хрватској, Л МК), кад je Павелић говорио својим следбеницима, којих je било врло мало, како су фратри и свештеници махали марамицама и гласно аплаудирали. To ме јако зачуди, да сам поставио питање (не каже коме, ваљда неком присутном, Ј1MK): “Ка ко то да свештеници и калуђери помажу човека и режим који нрактикује насиље ‘Г. “Ти не знаш ништа; ови фратри и свештеници мрзе православне” одговорише ми…1’. (стр. 109).

Русо продужује даље: “Три пута сам говорио са Павелићем. Он, конспиратор, атентатор, беше се попео толико високо да и његови следбеници не могаху с њим разговарати кад им се прохте. Наши разговори не беху пријатељски, јер сам и ja њему и он мени казао ствари које се не свиђају, и што један другоме нисмо разумевали идеје водиље. Ако сам некад и одобравао мирној, моралној мери, као што je била признање верске слободе Србима, мало после су страх и ужас тресли моју душу због нових масакра још дивљијих и неправеднијих него што су били сви други. И сами Италијани сујош више патили јер су се у хрватској земљи налазили италијански војници пред чијим очима се дешаваху тако ужасни злочини.

(Е gi Itailnl piu soffrivano perche in terra croata erano nostri soldati sotro gli oechi dei cpaSI avvenivano eosi atrofi delitti.)

Али, cpehoM, ови војници су били пуни доброте и љубазности, Срби Бања Луке, Херцеговине, Лике знају како су их они извукли на сиасење, изазивајући љутите протесте ‘усташа4: Па Италијани су савезници Срба. (Интересантно je да сам Русо ставља реч усташе међу наводнике: нису то били сами усташе који су протествовали, већ Хрвати уопште).

Ill

У истом одељку.(утамањење) пише Pyco на страни 113: “Мишљење усташа je да Хрватска не сме да припада никоме ко није Хрват, и још je мишљење “усташа’ да странци који бораве у Хрватској нису ништа друго него гости, непријатељижоји треба да физички нестануУ Сад пише Русо у примедби: “Утамањење Срба који живе у Хрватској са једнаким правима као и Хрвати, није изазвано само мржњом ‘усташа’, већ и схватањем да су Срби у Хрватској непријатељи и странци”. У главном тексту наставља: “He мисле они да ови Срби ^ живе у Хрватекој већ хиљаду година и да они имају словенску крв иако су православне вере. Али, забога, како je могуће да ови католици вичу ‘смрт, смрт православнимаУ’

На страни 116 пише Алфио Русо: “Разлика између православља и католицизма je дубока. Православље ■ je ‘ национално а никако универзално. Православна црква не настоји да повећа број верника Христових, обзире се само на националну мисао водиљу и на ширење државе, док католицизам запоставља државу жудећи универзалности”. Писац наводи какоје често било неслагања између ове две вере.

Говори на страни 117 о прилажењу Мачековаца партији Павелића. Овај му објашњава да je то скоро свеобухватни покрет. Но ово расправљање не спада у књигу.Интересантнб je шта доноси о тим Павелићевим излагањима на ово питање: “Каква ће бити политичка форма хрватске државе Т Одговор: “Једно je сигурно: свака форма демократије je за вазда искључена из наше земљеУ Даље питање: “Како би могло да се решијеврејеко а како српско питање”. Одговор: “Што се тиче јеврејског питања, могу изјавити да ће оно бити дефинитивно ликвидирано у најкраће време. To je једно веома озбиљно питање, које има своје врло комплексне економске аспекте. У самом Загребу je било 18 хиљада јевреја, једва их je остало још четири хиљаде и ови ће бити позвани у радне и концентрационе логоре.

Што се Срба тиче, Ви често бркате: правих Срба у Хрватској нема много, највећим делом су то Хрвати православне вере. Њихов проблем he бити решен на најбољи и на задовољавајући начин (!!!) Уосталом двеста хиљада стоје спремни да се позову у Србију; други могу несметано да остану ако не дају повода на жалбу (!!!) А затим могу Вам рећи да се појављујеједан снажан покрет за присаједињење хрватизму и католичкој цркви. (!!!) Против четника и комуниста поступаћемо без милости”.

На крају стране 118, и почетку 119., пише Русо: “Мали број Мачековаца који je тражио да учествује у политичком животу и коме су пришли најопскурнији редови странке, повукоше се, са ужасом. Јевреји, преостали, ишчезаваху помало. Евгеније Кватерник, шеф полиције, рече: Мевреји треба да ишчезну, немилосрдно’. fcA Срби Т “Дајте ми времена, дајте ми времена”.

На страни 119. писац тврди да хрватски народ не мисли на убијање

-204-

вешање и стављање на ломачу Срба Лике, Херцеговине и Босне који станују у сопственој кући.. Али усташе настоје да наметну религију pace, религију државе и не стиде се да обрљају и државу и расу страшним покољем…”.

(gli ustascl) non temeno dl macchiare lo stato e k razza con eccidi spavetevoll

Ha истој страни закључује писац: “Срби9 који су грешили, и жестоко грешили, нису учинили толико зла у 20 година колико су усташе учиниле у 20 дашГ. У оригиналу:

1 Serb! die pur §bagllarono9 e fieramente sbagliarono, non feeero fanto mail ln yenf’aimi ehe gi “ustasd” In vemtl glornS,

IV

Сад писац описује Југославију 1942. кад ју je понова посетио. Описује муке Срба под Немцима итд., јер je прво посетио Београд и нашао канда познанике. Затим, на страни 120 описује “Одмор у ЗагребуА где стоји: “Покољ Срба се продужава. Пошто je Павелић сам захтевао прелаз православних у католицизам и пошто су бројне српске породице послушале тај непријатан позив да би спасле животе, изгледало je да he прогони престати. Али и Срби који су примили преверавање били су убијани у црквама где су их сакупили да би присуствовали служби Божјој ! Затвори, ужаси . Онај који би, срећан, изашао из затвора, није могао више да се препозна. Концентрашшни логори имају плакат, све je исцрпљено’. (Мислим да то значи сва су места попуњена, ЛМК). Гала претстава ужаса усташког”.

II massaero del serbi conttnua… Anche I Serbs che haniso accettato la conversion© зопо MccIsS ientro k chiese she II hanno accoltl per la cerimonia. Arrestl, sevlzle. Chi, ffortunato, esce dele prigloni, e irrlconosdblle. I campl del concertlmento hanno II carfdlo con II ‘tistto esaisrito’. Eappresentazlone dl gala cradelta “ “ustasda”

Даље каже писац: “A Италијани, шта они раде ? Неки спасавају многе животе и протестирају против масакра код Павелића и Кватерника. Неки друш, глупаци и савезници кажу да усташе раде за добро своје отаџбине хрватске”..

У аднотаиији на страни 122 пише: “За време лова на Србе, италијански војници, често са оружјем и жртвујући свој сопствени живот, оиирали су се усташама спречавајући их да чине деликте. He само да су италијански војници изолирано поступали са великом хуманошћу, већ су се и поједини одреди некипут старали да спасу становништво неких села. Официри команданти јединииа давали су писма (наредбе) у том правцу, па чак и војне униформе југ ословенским грађанима (мислим италијанске војске униформе).

У Дубровнику, Сплиту, у свим градовима далматинске обале окупираним од Италијана, много хиљада прогоњених Срба и Хрвата пријатељски су сабрани упркос протеста Павелићеве владе. Друге хиљаде прогоњених, специјално Срби и Јевреји прешле су у Италију помоћу појединих италијанских грађана и извесних

-205-

италијанских власти. Рачуна се да су око сто хиљадајугословенских

грађана помогнути и спашени од Италијана, док je још било ратно стање између Југославије и Италије”. (Мада ово све нису били Срби, свакако je две трећине Срба било међу њима, можда и много више, ЛМК). ‘

У тексту изнад ове примедбе писац напада владу Италије и фашизам. Али тамо где нису у питању хијерархије и фашисти, већ италијански војници, 44ту je права Италија, мајка цивилизације, заштитница гоњених, сасвим хумана. Тује Италија ! Војници дељаху хлеб са сељацима, којима je усташки бес запалио кућу, помагали су бедне и болесне, ношаху да би их спасли жене и децу и људе кој^су гоњени. И пуиају иротив оних који гоне невине и немоћне чак ако су и направили какву ‘иолитичку грешку’… У Бања Луци, у Мостару, у сто места Лике, италијански војници штите част Италије, спасавајући гоњене, понижене, тлачене..Л

На страни 136 писац говори о борбама четника и усташа и о . међусобном окривљивању. Hehe да заузме свој став ко je први крив, али закључује: “Срби Хрватске причају страшне ствари које испуњују ужасом и срибом Србе иза реке. Колико je мртвих ? Триста хиљада, пола милиона ? Мртвих који траже милост, немоћни, невини,\

I SerbS đeSIa Croazia raceontano scene orrende che rlempono d’osrore e di sdegno S serbi d’oStre Hume. Qiiantl sono i morti ? Trecento milk, mezzo itiillone ? Morti che ehedem© ( pieta, deboli, innocenti.

Онда иисаи утврђује да ce усташи не множе, али су чете партизана еве гушће. Гоњеним није било другог спаса.


ХХ¥о ОЦЕНЕ КАТОЛИЧКИХ

ЗВАНИЧНИХ КРУГОВА (1АТИКАНА).


S6.;

После процеса загребачком арцибискупу Степинцу и његове осуде на строги затвор, католички кругови су, уз помоћ Ватикана, чинили све могуће да пред светском јавношћу оправдају надбискупа. Изашле су и посебне књиге у његову корист. Једну од њих, на италијанском језику, нагшсану од Фиорела Кавали канда неиосредно иосле процеса имам и ja (95). To je апологија Степинца, за мој рачун сасвим Пеуспела. Но то питање не спада у ову књигу. Мебутим, има у њој доста индиректних података о злочинима Хрвага према Србима, нарочито у тзв. Документацији, чији један одељак гласи “у корист Срба”, јер после наводи његове интервенције у корист Јевреја итд. \

Ако je он интервенисао, значи да je рађено нешто недозвољено, нечовечно, дивљачки. Мора се одмах рећи да према овој “документацији1‘’ Степинац није никад реагирао спонтано на злочине према Србима, већ je само прослеђивао понекад туђе претставке.

-206-

Прва претставка у том одељку садржи неке податке сасвим непрецизне: ради се о догађајима без датума, само стоји “непосредно после оснивања НДХТ Тадаје дошао “један мештар” (вероватно учитељ) и саопштио арцибискупу да према његовим сазнањима “из доброг извора” те ноћи имају да буду стрељани неки тасши у Загребу. Надбискуп je наводно интервенисао код претседника Савета (ваљда министарског ?) и казао му да “према католичком моралу није дозвољено убијати таоце за дела почињена од другихУ И сад стоји у тексту “ОМИСИСТ

To je латинска фраза omissis omittendis, што значи: “изоставивши оио што треба изоставитиТ Можда би баш ти делови претставке за нас били најинтересантнији. Но, без обзира на то: из самог акта се види да су вршена стрељања талаца “непосредно после оснивања НДХ” ! И то у Загребу и околини.

Други акт Степинчевог “заузимања за Србе” у коме се износи апел католичких свештеника сакупљених у Цазину,сутрадан по светом Илији 1941. и надбискуп да утиче код поглавника да не депортира бивше православие који су прешли на католицизам. Ту дословно стоји: “Овај народ je претрпео многе непријатности и довољно je кажњен”.

Опет “наравоученије”: католички попови се обраћају своме ирквеном поглавару да утиче на поглавника да се обустави сеоба лица која су прешла на католичку веру, из чега произилази да никаквих обзира не треба да има према онима који нису прешла у католичку веру. Даље: да je истина коју тврде многи познаваоци тадашњих прилика у Хрватској, да прелаз у католицизам није био запрека за даље санкције против истих лица. Они су дегтртирани и убијани као да су остали Срби. Напослетку, сами католички свештенишд сабрани на уставке Св. Илије у једном хрватском месту тврде да су Срби већ до тада (за свега три месеца постојања ове монстр државе), доживели много неприлика и довољно кажњени. Они који су хтели да бране Степинца, и невољно су осуђивали режим коме je он служио.

l’pehii je акт молбе надбискупа београдског Јосипа Ујчића (Словениа из Истре) у корист једног јединог Србина који je прешао у кагоЈпшизам.

Четврти je акт од 17. септембра 1942. дакле скоро годину и по од постојања те криминалне државе, што значи да je Степинац интервенисаоједном у иет месеаи и то за хиљадити део злочина, чак и мање. Гу се наводи молба вероучитеља у Пакрацу да се православни верници из Старе Градишке који су доведени у Пакрац као тобожњи помагачи партизана ослободе јер нису партизани. Сгепинаи je ту молбу “прослиједиоТ

Пета претставка носи наслов “за једну несрећну породицу шизматичку”. У иелој књизи писаи православце зове просто “шизматици”\ што je довољно да дисквалификује и писца и онога кога брани (архиепископа Степиниа). Ту се наводн једна мајка

“2-07-

петоро српске деце, која je узета на одшворност јер јој муж пребегао у Србију а она ухапшена.

У шестом “случају” протестира парох Црквеног Бока због дегшртације православних прешлих на католицизам, који су чак одведени у Јасеновац. Ни ту се не наводе све речи пароха Аугустина Краља, већ стоји: “Следује опширан опис ужасне судбине, досуђене беспомоћном – и мирном становништву одвученом према злогласном концентрационом логору Јасеновац…”. Овај je пасус подвучен (штампан курзивом) и у оригиналу гласи:

Segue la dlstesa narrazione della sorte cradele inflltta all’merme padfica popdl&zioiie trasduata verso SI famigerato eampo di concentramento dS Jasenovae

Могу замислити читаоци како je гласио тај акт кад га италијански гшсац књиге, који систематски избегава да ма шта непријатно каже о католичком усташком режиму, ипак овако карактерише. Ово наводим, да би други писци после пронашли тај меморандум и објавили га.

Седми случај се односи на халшење седморице православаца који су се 22. јануара 1944. повратили из Италије заједно са конвојом Хрвата. У претставци Степинца стоји: “Сви они су ухапшени чим су прешли немачку границу и ногом стали на хрватско тло. При одласку из Италије сви су добили обавезу наше (хрватске) делегације која се налазила у Италији да им се неће дошдити никакво зло. Међутим, исте вечери кад су приспели, споменути индивидуи су одвучени у затвор и сад се налазе у префектури Загреба. Према мојим информацијама, сви су ухапшени невини. He постоји никакав акт оптужбе против њих: једини разлог хапшењу je њихова православна вероисповест”. Он je то казао, поглавар католичке иркве у Хрватској: хапсили су људе, бацали у логоре и у смрт само зато што су православни иако су им најзваничније гарантовали некажљивост ! Па и сам Степинац даље пише да није опортуно та лица задржати у затвору, јер ће се то чути у иностранству и нико неће више од православних пристати да се врати у земљу.

Осми наведени случај интервенције “у корист Срба”односи се на бившег претседника Народне скупштине Стевана Нирића, по молби брата му епископа бачког Иринеја Ршрића.

Дакле, укупно осам интервенција заједва неколико десетина лица. Ни један од хиљаде страдалих Срба. За Србе као целину Степинацсе није никад ангажовао (за јевреје, да; али нешто доцкан !). Али, као што рекосмб и те мале интервенције показују каква je бедна и злочиначка држава била та “НДХ”, чијему се “поглавнику” надбискуи Степинац обраћао.

87*

Има, међутим, и у првим деловима. књиге наративним, појединих места које би требало сачувати од заборава. He можемо изнети много, али ипак нешто.

-208-

У одељку o “принудним конверзијама” брани се архиепископ Степинац (с. 130) овако: “Кад су мнош шизматички (сик !) свештеници били убијени или су пребегли пред претњом којасе пред њима јасно оцртавала… било je потребно водити рачуна о новој ситуацији, иако je она варварски била провоцирана, о народу без пастира, док су протестанти и муслимани покушали да искористе ову прилику за свој прозелитизам, ’jep се добро знало да насиља усташка имаху за циљ, више него да се користи католицизам, да се разруши шизматичка вера”. И овде нитков – писац Ватикана зове православне шизматицима. Алије драгоцено његово признање да je циљ усташлука био тотално уништење православне религије. У оригиналу:

Pokhe bee si sapevst die k violente ustascia miravano, plutost© ehe a favorite II Cat-

tolecismo, a distruggere la religion® scismatica.

Ha страни 151, y аднотацији, писац спомиње случај у Глини, где je неколико стотина Срба запаљено у цркви, али само речима “покољ у Глини”. Две стране иза тога, хвали писац великодушје Степинца наводећи “догађај сувише жалостан који се догодио у Глини јула 194 1. Тога дана сакупише усташе српске жене у дворишту суда^Страх тих несрећница беше неописан, јер су мислиле да ће доживети судбину својих мужева, масакрираних у мају исте године..Л Католички non je телефонирао Степинцу а овај Павелићу, “Мало затим су несрећне жене ослобођене по наредби Павелића…”. Жене су, дакле, спасили, али мужеве или нису хтели или нису могли да спасу. Сад се тиме хвале: спасили су двадесетак невиних жена, a ништа нису предузели да спасу много стотина осталих невиних лица. И ко гарантује да те жене нису већ после неколико дана понова хапшене и евентуално убијене ? Ето такве су ствари биле у “НДХ”!

У поменутој књизи о процесу надбискупу Степинцу доста je места дато једном “писму архиепископа поглавнику о конверзији шизматика” од 20. новембра 1941. Ту се жали хрватски епископат, на сабору одржаном 18. и 19. новембра исте године, да преверавање не иде сасвим од руке и да су многе акције усташа томе криве. Те узроке нећу да наводим. Само неке енунцијације.Тако се бискуп бањалучки, “његова екселенција” Јово Гарић, у писму од 4. новембра 1941. жали како су “муслимани извршили акте неописаног дивљаштва према јадном православном становништву”. Ово треба овековечити у италијанском језику где сам тај пасус нашао. Ту гласи:

Da parte loro, i imisulmani hansio commesso attl dl indeserivifeile ferocia sulfa mlsera population® ortodossa.

Његова екселенција бискуп Гарић сигурно пише истину о дивљаштву* бх муслимана, али прећуткује можда још већа дивљаштва бх и уопште хрватских католика. Но и једни и други били су у “независној” држави хрватској, за коју су радили и злочине починили. To произилази из даљих излагања бискупа Гарића, Непосредно за овим пише: “Питајући за разлоге (муслимане) рекоше у своју одбрану да су радили према датој наредби”.

,-209-

Изречно • тако у књизи стоји. Даље: “Многи од оеих који су прешли на нашу веру погинули су у котаревима Бихаћ и Цазин. Хтели су их принудити да пређу на ислам… Говорио • сам о Бањалуци, али Бањалука je као једна добра мајка с обзиром на^ бестијалне (животињске) ужасе почињене у другим областима…”.

Ванја Валка е come una biiona snaiire considerando He bestial! ertsddfa commesse la altre zone.

Сад долази делимична нстина на видело. Католици не штеде муслимане, јер им ови ометају прозелитизам. Пошто то^чине неопмсаним злочинима, католички бискупи то осуђују, тим пре што

се ради о писаним актима pro- for© Intem© (за унутрашњу употребу, ^<‘yнyтap,, самих хрватских власти). Нису они знали да ће се то некад публиковати. Они су веровали у вечност “НДХ” !

У претставци Степинца архизликовцу Павелићу налазе се и два писма мостарског бискупа фра Алојзија ^XJIyиt)иja’,) Мишића, која су, мислим, позната нашој јавности преко књиге проф. Виктора Новака “Магнум Кримен” (82). У књизи о процесу Степинцу су два његова писма: од 18. августа 1941. и 7. новембра исте године. У овом посдедњем стоји изос. за Србе: “Људи су хватани као да су бкли животиње, убијани, бацани живи у поноре. Подпрефект Мостара Ваљић (то je као замјеник котарског претстојника) мусдиман, тврдио je високим гласом – требало je да ћути а не да даје сличне изјаве – да je у Љубињу једног јединог даеа бачено у јаму 700 шизматика”. И сам бискуп Мишић, који je и у првом рату и у другом показао заиста црте хришћанске “саћути” приговара “замјенику предстојника44 што се хвали злочинима. Кад их je већ учинио, нека ћути. Његова екшеленција (тако стоји у књизи) Мишић пише даље: “Из Мостара и Чапљине су терани (шизматици) у вагонима пуним жена, девојчица и дечака од 10 до 18 година до станице Шурманци. Ту су наредили свима да сиђу, повели су их на брда, где су и мајке и деца бацани у поноре: сви су на тај начин умрли. У парохији Клепци 700 шизматика je из околних села убијено. Много бих далеко отишао кад бнх продужио сва ова набрајања. У самом Мостару су no стотине везивани, вођени ван града и убијани као животиње…”.

(е assassinači come bestie).

“Последице су била нова окупација Херцеговине од стране Италијана. Они су се повратили и преузели војну и цивилну власт. Шизматичке цркве су сместа оживеле, православни свештеницн до тада сакривени показивали су се слободно, Италијани су се показали наклоњенн Србима…”.

“Није никакво чудо да je из тих разлога превера православних у католичанство потпуно оманула. Дивљаштва стожерника и логорника, бруталност неких изолираних, неразумевање виших власти, учинили су велику штету не само вери (католичкој, ЛМК), него и држави…”.

Ово je ретрадукција, са превода италијанског поново превод на српски. Може, ко хоће, да учини упоређење. Речи неће бити увек

-210-

исте, али хоће смисао. Ja свакако ■ нисам ни слова мењао, ни овде ни иначе.

Књига штампана италијански, изашла у Италији, дала ми je повода и овлашћење да ове податке пружим у вези података из италијанских извора.

Ja у својим делима не испитујем држање католичке цркве за време рата, не зато што то не би било важно, већ зато што се ее може стићи свуда и што то неки друш раде, у првом реду др Бранко Миљуш. Ову документацију са процеса надбискупу Степинцу нису, колико ja знам, наши стручњаци искористили, а верујем да нису ни знали за њу. И то je разлог више да je овде претресам. Закључно се може само толико рећи да би се у тој књизи несумњиво све изнело што би постбјало у корист архибискупа Степинца, да не би био испуштен никакав пример који би доказивао деловање Степинца за спас гоњених. Како онда бедно изгледа то његово заузимање за Србе одн. “шизматике’9! Између стотине хиљада злочина интервенисао je само за осам (не осам хмљада, већ осам случајева), интервенисао je “преко беде”, никад спонтано, никад енергично, никад са претњом санкција (нпр. давањем оставке или томе слично). Никад није употребио крупне речи осуде. Он je чисто административно предлоге других “прослеђивао”, додавши некад реч-две, нарочито ако се радило о оправдању прозелитизма, о спасавању католичких конвертита. О даљој судбини интервенција, које су, како рекосмо, “уследиле” у један про миле злочина, надбискуп Степинац није се више бринуо. Нема бар нигде навода да je он то чинио.

Заиста, заиста, ко прочита ову књигу моћи ће само да прими или да потврди већ од Срба истакнуто мишљење да Степинацније чинио ништа против безбожних насиља “усташа”. Можда се не могу наћи докази да их je одобравао, а још мање да их je осуђивао. Дајезањих знао, то je свакоме јасно. Из ове књиге то je евидентно.


88.

Ватикан као институција, као врховни орган Католичке цркве je, no нашем сазнању, само још једном осудио злочине Хрвата и.то доста блаш. Што су поједини чланови кардиналског колешја о томе говорили, као нпр. кардинал Евжен Тисрад, то не спада овде. Јер нити je он био Италијан, нити сам ja то нашао у италијанским изворима. Ту сам нашао нешто сасвим друго, што желим овде изнети потпуности ради.

Тек године 1953 (боље него никад), осудио je и орган Ватикана усташке практике. To je било такође веома сензационално и то je иу светској штампи и у српској емиграцији чешће наглашавано. Нажалост ja сам орган Ватикана нисам имао, али имам прилично аутентичне преводе, -мада из два језика (то значи не непосредно из оригинала) и то без навода тачног броја или датума листа, што je још доказ више како други цитирају.

Ja сам сачувао један напис Адама Прибићевића (98) који ћу овде

-2il-

дословно пренети. Он гласи:

“Александар Ранковић напао je у Нар. Скупштини 22. маја римокатолички епископат да je прихватио и подупро усташку владавину. Учинио je то, подносећи Нар. Скупштини на одобрење Закон о правном- положају верских заједница.

Одбијајући тај напад на вођство римокатоличке цркве у Југославији, ватикански орган АЈТОсерваторе Романо” објавио je, према наводу париског листа “Ле Монд”, ово:

“Није истина да су католички бискупи одобрили здерства усташког режима, кбја су они јавно осудили, као што су осудили и насилно обраћање дисидената (православних – ур.). Они су приговарали Павелићу због злочинстава којима je упрљао свој режим. Оии су седигли против расизма освајача. Све ово доказаноје више пута, од времена када je ова клевета изнесена на надбискуповој парници у Загребу”.

Пошто се Осерваторе Романо осврће на скупштински говор Александра Ранковића од 22. маја 1953., а Адам Прибићевић то 2. јула исте године, то би респективни став у Осерваторе Романо морао да изађе негде у јуну 1953. Онје, каошто рекосмо, индиректно допро до знања српског рецензента и то преко француског превода. Ja бих више волео да имам италијански оригинал, али верујем да смисао не би био друкчији.

Мора се такође приметити да Осерваторе Романо није формално италијански лист, али je лист који излази на италијанском језику, има назив “римски” а Рим није више само папски, и политички није био тада далеко од владе Италије. Мислим даје то било доба владе Де Гаспериа, сасвим ултрамонтанске.

На крају чланка пок. Адама Прибићевића има и овај став који преносимо с обзиром на компетенцију пок. Адама. Он гласи:

“Став који ЈТОсерваторе Романо заузима према усташтву, жигошући његова злочинства и одвајајући политику римокатоличке цркве од њега, олакшаће поштен и трајан споразум између Југославије и Ватикана у будућности ако он остане израз трајне политике Ватикана”.

Морамо са своје стране додати да се, ако су добро преведене, у овом чланку налазе веома крупне речи које нису у стилу Ватикана. Лист говори “зверствима усташког режима”, о “злочинима којимаје (Павелић) упрљао свој режим” итд. Требало би да неко пронађе овај број и испише оригинални текст. За нашу даљу борбу ово je од еминентног значаја.

XXVI e ЈЕДАН ПОСЛЕРАТНИ

АНТИВАТИКАНСКИ ИТАЛИЈАНСКИ ПИСАЦ

Сад ћемо изнети наводе неколико послератних италијанских

иисаиа, реномираних лублициста, понекад сасвим добрих католика,

-212™

али расположених против Ватикана. To нерасположење против Ватикана, њихово схватање да je Ватикан крив за многа зла у новије време, било je можда главни мотор да истражују и злочине католичког клира за време рата у руглу од државе која се звала “НДХ”. Ja претпостављам те .мотиве, не знам их, као што не знам поуздано ни коддругих писаца. За нашу тезу тоје индиферентно, као што je индиферентно што су се неки италијански писци антифашистички расположени и такође, можда из тог нерасположења, осећали побуђеним да испитују стање у “НДХ” за време рата. Мени je сасвим свеједно због чега италијански писци, и други писци, осуђују хрватске злочине. Главно je да их наводе, да их истичу, да их жигошу. И моја je дужност да то пренесем,јер одговара интенцијама и задатку ове књиге, тим пре што сам изнео и став саме католичке цркве, баш непосредно пред овим.

Код ових писаца je несумњиво преувеличана одговорност Католичке цркве, док су запостављени други узрочници и “чимбенициТ Зато остали писци акцентуирају неке друге “узрочнике” и у целини дела долази се не само до истине (истину тврде сви), већ и до тачних пропорција приказа онога што се збило. Ja, за разлику од неких других приказивача збивања у криминалној “НДХ” не стављам у први план злочине католичког клира, али их и не игноришем и не прескачем. Ако их нађем у изворима одакле ексцерпирам садржај, ja их и преносим. У друштву са вестима из осталих извора они пружају комплетну слику злочиначког збивања у том руглу од државе.

Прво ћемо да цитирамо једну с&орашњу књигу (изашлу средином 1965) на италијанском језику (коју су одмах почели да преводе на разне језике). Носи наслов: “ВУТАЊЕ ПИЈА Х1Г\ а поднаслове: “Зашто папа није говорио о нацистичким масакрима (покољима) у Пољској и Хрватској ~ Ненздана документација из архива Варшаве и Загреба”. (25).

Књига je огромна, преко 560 страна, и скоро једнако података садржи о Пољској колико о Хрватској (поред мало мањег уводног дела, који се односи на обе). Разуме се да су нас интересовали само подаци оХрватској и то, у овој књизи, његови и они који долазе од Италијана. Остали су били резервисани за следеће књиге (мада тих података у књизи нема много).

Писац Карло Фалконије релативно млад човек, рођен у Кремони 1915. Живи стално у Риму. Био je клирик, спреман за “редовника” (мислим језуитског), тако да унутрашњи живот и методе католицизма веома добро познаје. Уопште му je то предмет интересовања и истраживања: савремени католицизам, паје написао масу дела из ове области, која су преведена на више језика (руски, енглески, француски).

И ово дело je из те области. Он je догађаје за време рата у “НДХ” посматрао са угла католичке цркве, специјално Ватикана. Због тога

-213-

највећн број грађе за ову књигу остаје за еас неупотребљив. Али успут има бележака и о зверетвима која су се збивала у тој еакази од државе. Јер тема пробанди гласи: њмж прећуткује Папа и Ватикан.

Писцу су ставили на расположење архиве у Загребу, специјално из Надбискупије. Вероватно има међу њима досад чуваних, али je највећи део већ био познат са процеса Степинцу. За нашу тезу има веома мало новога. Али je ново то5 што ово пишу Италијани, и то писци енормног угледа у свету. Они подвргавају критици дату документацију и оно што преносе може се без страха схватити као да je усвојено од њих, као да je њихово9 италијанско, хрва*гских савезника.

Т а књига je већ код саме своје појаве произвела сензацију. Онаје за научне и објективне етудије питања која расправља прави мајдае. За брзу информацију није погодна (велика, пуна примедаба, позивања на акта итд.). Зато je у неким државама приказана збивено, популарно, илустративно. Тако у највећој немачкој илустрацији “Штерн” (51). А приказанаје и од најозбиљнијих листова Европе, као нпр. од Осервера ( (114). Њена експанзија се очекује (и у приказима, преводима, скраћењима, па и у оваквим научним прихватима).


1.

У првом делу своје књиге, такорећи уводном, пише Фалкони на стр. 45 и следећој да je за готово 6 година “другог светског конфликта… у нацифицираној Европи (окупираној од нациста или удруженој њима) био извршен масакар” (прво 6 милиона Јевреја, друго преко 3 милиона руских заробљеника) “треће: 500-700 хиљада православних Срба”, (затим долазе Цигани и на пето место оптерећени становници – луди итсл). Ове 2 последње категорије износе по 200 хиљада лица, нити једну трећину убијених Срба.

Ту Фалкони не каже ко их je убио, већ je то препустио да изнесе у “трећем делу”, интитулисаном “Случај у Хрватској” (стр. 329 до аднотација с. 504). Четврто поглавље тога дела носи наслов 6Тоњења Срба-православнихА Али још у претходном поглављу, који описује “НДХ и њен пријем од стране католика” писац говори о Степинчевом одушевљеном прихватању те државе (стр. 348), што не спада у ову нашу расправу. Ипак пишчеви статистички подаци о “НДХ” добро ће доћи да се бројне релације жртава правилно схвате. Фалкони каже (стр. 350): 46На 6.700.000 становника, само 3.300.000 беху Хрвати и зато скоро једнодушно католици, Срба православних je било етварно 2.200.000 око 750 хиљада муслимана, 70 хиљада протестаната, 45 хиљада јевреја, да не говоримо о осталим мањинама…”. Писац говори посебно о муслиманима, које су усташе рекламирали за себе ! У сваком случају, према тим бројним подацима, који су приближно тачни, Хрвати нису сачињавали ни половину становништва те наказе од државе.

1L

Четврти одељак почиње овим речима: “Одређене жртве били су одсад пре свих других и изнад свих других они” (Срби православни,

-214-


како у наслову стоји). Даћемо то и у оригиналу:

La perseeuzsone del seiid-oržodossi. Le vittlme designate ferosao cpjlffidl aasiteft© e sopratutto eostoro.

Писац продужује: “Почевши од 25. априла, кад je једна поглавникова наредба забранила употребу ћирилице у приватном и јавном животу, … настаде настављање декрета, једног